30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/48


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 септември 2014 година

за назначаване на член от Обединеното кралство в Комитета на регионите

(2014/683/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Обединеното кралство,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г. На 11 март 2014 г. с Решение 2014/C 74/01 на Съвета (3) г-н Andrew LEWER беше назначен за член до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Andrew LEWER се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-жа Ann STRIBLEY, Councillor.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. GUIDI


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.

(3)  Решение на Съвета от 11 март 2014 година за назначаване на четирима членове от Обединеното кралство в Комитета на регионите (ОВ C 74, 13.3.2014 г., стр. 1).