25.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 219/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2014 година

относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза

(нотифицирано под номер С(2014) 5082)

(2014/497/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвъртото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията прие Решение за изпълнение 2014/87/ЕС относно мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза (2) (наричана по-долу „посоченият вредител“).

(2)

След приемането на въпросното решение италианските органи са провели разследвания във връзка с наличието и естеството на посочения вредител в заразените зони и зоните около тях. Предварителните резултати от тези разследвания са достатъчни, за да може да се предприемат по-конкретни мерки.

(3)

Разследванията на италианските органи, както и наличните научно-технически данни потвърдиха, че растенията от родовете Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L. и Vinca L. са гостоприемници на посочения вредител. Като се вземат предвид наличните данни, вероятно е растения от родовете Malva L., Portulaca L., Quercus L. и Sorghum L. също да бъдат гостоприемници на посочения вредител. Поради това мерките следва да се прилагат за растения за засаждане, различни от семена, от родовете Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. и Sorghum L. (наричани по-долу „посочените растения“).

(4)

Целесъобразно е да бъдат определени условия за въвеждането в Съюза на посочените растения от трети държави, за които е известно наличието на посочения вредител. Следва да се приемат специални изисквания относно регистрацията, надзора и статута на производствените обекти, както и за провеждане на инспекции, вземане на проби, изследване и транспортиране на посочените растения, за да се гарантира, че при въведените в Съюза растения не е наличен посоченият вредител.

(5)

При растения от посочените родове, които са били отглеждани дори за част от живота си в демаркационна зона или са били пренасяни през такава зона, съществува по-голяма вероятност да бъдат заразени с посочения вредител. Ето защо тяхното пренасяне следва да бъде предмет на специални изисквания. Тези изисквания следва да бъдат подобни на изискванията за въвеждане на посочените растения от трети държави, за които е известно наличието на посочения вредител.

(6)

Държавите членки следва да извършват ежегодни проучвания за наличие на посочения вредител на тяхна територия с цел да се предотврати неговото въвеждане и разпространение.

(7)

С цел да се гарантира предприемането на възможно най-бързи действия срещу евентуалното наличие на посочения вредител всеки, който има информация за такова наличие, следва да уведоми за това държавите членки. Освен това и с цел да се гарантира предприемането на подходящи действия от заинтересованите страни държавите членки следва да информират съответните професионални оператори относно евентуалното наличие на посочения вредител на тяхна територия и относно мерките, които следва да бъдат взети.

(8)

С цел унищожаване на посочения вредител и предотвратяване на разпространението му държавите членки следва да определят демаркационни зони и да предприемат необходимите мерки. Тези демаркационни зони следва да включват заразена зона и буферна зона. Широчината на буферната зона следва да се изчисли с оглед на риска от разпространение на посочения вредител в други зони.

(9)

Когато създаването на демаркационна зона не изглежда необходимо за унищожаването на посочения вредител, съответната държава членка следва да има възможност да не определя незабавно демаркационна зона. В този случай посоченият вредител следва да се унищожи по растенията, по които наличието му е било първоначално констатирано, и държавата членка следва да извърши проучване, за да определи дали са заразени и други растения.

(10)

Следва да се въведат специални мерки, за да се гарантира унищожаването на посочения вредител в местата, където е бил открит.

(11)

За по-голяма яснота Решение за изпълнение 2014/87/ЕС следва да бъде отменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„посочените растения“ означава всички растения за засаждане, различни от семена, от родовете Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. и Sorghum L.;

б)

„посоченият вредител“ означава Xylella fastidiosa (Well et Raju).

Член 2

Въвеждане в Съюза на посочените растения с произход от трети държави, за които е известно наличието на посочения вредител

Посочените растения с произход от трети държави, за които е известно наличието на посочения вредител, могат да бъдат въвеждани в Съюза само ако отговарят на следните условия:

а)

отговарят на специалните изисквания за въвеждане, посочени в раздел 1 от приложение I;

б)

при въвеждането им в Съюза са проверени от компетентния официален орган за наличие на посочения вредител в съответствие с раздел 2 от приложение I;

в)

по време на проверката в съответствие с раздел 2 от приложение I не са били открити нито наличие, нито симптоми за наличието на посочения вредител.

Член 3

Пренасяне на посочените растения през територията на Съюза

Растения от посочените родове, които са били отглеждани дори за част от живота си в демаркационна зона, определена съгласно член 7, или са били пренасяни през такава зона, могат да бъдат пренасяни към и в рамките на области, различни от заразени зони, само ако отговарят на условията, определени в приложение II.

Член 4

Проучвания за наличие на посочения вредител

1.   Държавите членки провеждат ежегодни проучвания за наличието на тяхна територия на посочения вредител в посочените растения, както и в други растения, които могат да бъдат гостоприемници.

Тези проучвания се извършват от официалния отговорен орган или под неговия официален надзор. Те се състоят от визуални проверки, а в случай на съмнение за заразяване с посочения вредител — от вземане и изследване на проби. Тези проучвания се основават на доказани научно-технически принципи и се извършват в подходящ за откриване на посочения вредител момент.

При проучванията се вземат предвид наличните научно-технически данни, биологичните особености на посочения вредител и неговите разпространители, наличието и биологията на посочените растения или на други растения, които е вероятно да бъдат негови гостоприемници, както и всяка друга подходяща информация относно наличието на посочения вредител.

2.   Държавите членки уведомяват до 31 декември всяка година Комисията и останалите държави членки за резултатите от проучванията.

Член 5

Информация относно наличието на посочения вредител

1.   Всеки, който има информация или съмнение за наличие на посочения вредител, незабавно уведомява за това официалния отговорен орган.

Отговорният официален орган незабавно записва такава информация.

2.   При необходимост отговорният официален орган изисква лицето, посочено в параграф 1, да му предостави всяка друга информация във връзка с наличието на посочения вредител, с която разполага.

Член 6

Потвърждаване на наличието на вредителя

1.   Когато получи информация за наличие или съмнение за наличие на посочения вредител въз основа на проучванията, посочени в член 4, параграф 1, или в съответствие с член 5, официалният отговорен орган предприема всички необходими мерки за потвърждаване на наличието на вредителя.

2.   Когато наличие на посочения вредител бъде потвърдено в област, в която преди не е имало данни за това, съответната държава членка уведомява Комисията и другите държави членки в рамките на пет работни дни от датата, на която е потвърдено наличието на вредителя.

Същото се прилага и ако наличието на посочения вредител бъде официално потвърдено в растителен вид, който преди това не е бил известен като негов гостоприемник. Уведомленията се представят в писмена форма.

3.   Държавите членки гарантират, че професионалните оператори, при които посочените растения могат да бъдат засегнати от посочения вредител, незабавно се информират за наличието на вредителя на територията на съответната държава членка и са запознати със съответните рискове и с мерките, които да бъдат предприети.

Член 7

Демаркационни зони

1.   Когато резултатите от проучванията, посочени в член 4, параграф 1, покажат наличие на посочения вредител или когато наличието му бъде потвърдено в съответствие с член 6, параграф 1, съответната държава членка незабавно определя границите на зона, наричана по-долу „демаркационна зона“.

2.   Демаркационната зона обхваща зоната, в която е открит посоченият вредител, наричана по-долу „заразената зона“. Тази зона се определя в съответствие с раздел 1 от приложение III. Демаркационната зона обхваща също и зоните около заразената зона, наричани по-долу „буферната зона“. Тази зона се определя в съответствие с раздел 1 от приложение III.

3.   Държавите членки предприемат мерки в демаркационните зони съгласно посоченото в раздел 2 от приложение III.

4.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 държавите членки могат да решат да не определят незабавно демаркационна зона, когато са изпълнени всички долупосочени условия:

а)

налице са доказателства, че посоченият вредител едва неотдавна е бил въведен в зоната с растенията, по които е установено наличието му;

б)

налице са данни, че растенията са били заразени преди въвеждането им в съответната зона;

в)

в близост до растенията не са открити вектори за разпространение, което доказва, че не е имало по-нататъшно разпространение на посочения вредител.

В този случай следва да се направи проучване, за да се определи дали са заразени и други растения освен онези, по които първоначално е бил открит посоченият вредител. Въз основа на това проучване държавите членки вземат решение дали е необходимо да се определи демаркационна зона. Съответната държава членка уведомява Комисията и останалите държави членки за заключенията от тези проучвания с обосновка защо не се определя демаркационна зона.

5.   Държавите членки определят срокове за прилагането на мерките, предвидени в параграф 3, и — когато е приложимо — за извършване на проучването, посочено в параграф 4.

Член 8

Докладване относно мерките

1.   В 30-дневен срок от представянето на уведомление в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея държавите членки съобщават на Комисията и на другите държави членки за мерките, които са предприели или възнамеряват да предприемат в съответствие с член 7, параграф 3, както и за сроковете, посочени в член 7, параграф 5.

Докладът включва също и следните елементи:

а)

информация за местоположението на демаркационната зона и описание на характеристиките ѝ, които могат да бъдат от значение за ликвидирането и предотвратяването на разпространението на посочения вредител;

б)

карта, показваща очертанията на демаркационната зона;

в)

информация за наличието на посочения вредител и неговите разпространители;

г)

мерки за спазване на изискванията относно пренасянето на посочените растения в рамките на Съюза съгласно предвиденото в член 3.

В доклада се описват доказателствата и критериите, на които се основават мерките.

2.   До 31 декември всяка година държавите членки предават на Комисията и на другите държави членки доклад, включващ актуален вариант на информацията, посочена в параграф 1.

Член 9

Отмяна

Решение за изпълнение 2014/87/ЕС се отменя.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2014/87/EС на Комисията от 13 февруари 2014 г. относно мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза (ОВ L 45, 15.2.2014 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ РАСТЕНИЯ СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 2

РАЗДЕЛ 1

Декларации, които да бъдат включени в сертификата, посочен в член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО

1.

Посочените растения с произход от трети държави, за които е известно наличието на посочения вредител, се въвеждат в Съюза само ако се придружават от посочения в член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО фитосанитарен сертификат, отговарящ на условията, изброени в точка 2 или точка 3.

2.

В графата „Допълнителна декларация“ фитосанитарният сертификат включва изявлението, че растенията са били отглеждани през целия им живот в място на производство, регистрирано и контролирано от националната служба по растителна защита на държавата на произход и намиращо се в зона, незасегната от вредителя, определена от същата служба в съответствие с подходящите международни стандарти за фитосанитарни мерки.

Наименованието на зоната, незасегната от вредителя, се посочва в графата „място на произход“.

3.

В графата „Допълнителна декларация“ фитосанитарният сертификат включва следните изявления:

а)

посочените растения са отглеждани през целия им живот в място на производство, което отговаря на следните условия:

i)

за него е установено, че е незасегнато от посочения вредител и неговите разпространители съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки;

ii)

регистрирано е и се контролира от националната служба по растителна защита в страната на произход;

iii)

физически е защитено срещу въвеждането на посочения вредител от разпространителите му;

iv)

подлежи на съответните фитосанитарни обработки с цел да остане незасегнато от разпространители на посочения вредител;

v)

ежегодно е подложено на поне две официални проверки, извършени в подходящ момент. При предишни проверки не са установени нито симптоми за наличието на посочения вредител, нито негови разпространители; или — в случай че са били установени подозрителни симптоми — е била извършена проверка, при която липсата на посочения вредител е била потвърдена;

б)

в непосредствена близост до мястото на производство се прилагат фитосанитарни обработки срещу разпространителите на посочения вредител;

в)

проби от партидите с посочените растения са били подложени на годишни проверки и е било изключено асимптоматично наличие на посочения вредител;

г)

посочените растения са транспортирани извън летателния сезон на всеки от известните разпространители на посочения вредител или в затворени контейнери или опаковки, които гарантират, че не може да бъде извършено заразяване с посочения вредител или с който и да било от известните му разпространители;

д)

непосредствено преди износа партидите с посочените растения са преминали официална визуална проверка и от тях са били взети и изследвани проби по схема за вземане на проби, която е в състояние да потвърди с 99 % сигурност, че наличието на посочения вредител в посочените растения е под 1 %, и която е насочена по-специално към растения, показващи съмнителни симптоми за наличие на посочения вредител.

4.

Точки 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis по отношение на посочените растения, отгледани както в зони, незасегнати от вредителя, така и извън такива зони.

РАЗДЕЛ 2

Проверка

Посочените растения преминават щателни проверки от отговорния официален орган на входния пункт или по местоназначение, в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията (1). Проверките са визуални, а в случай на съмнение за наличие на посочения вредител се вземат и изследват проби от всяка партида с посочените растения. Големината на пробите трябва да позволява да се потвърди с 99 % сигурност, че наличието на посочения вредител в посочените растения е под 1 %.


(1)  Директива 2004/103/ЕО на Комисията от 7 октомври 2004 г. относно контрола за идентичност и проверките на фитосанитарното състояние на растенията, растителните продукти и други предмети, изброени в част Б от приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, които могат да бъдат извършвани на място, различно от входния пункт на Общността, или на място в непосредствена близост до него и за определяне на условията, свързани с тези проверки (ОВ L 313, 12.10.2004 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ РАСТЕНИЯ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 3

1.

Посочените растения, които са били отглеждани дори за част от живота си в демаркационна зона, могат да бъдат пренасяни към и в рамките на области, различни от заразени зони, ако са придружени от растителен паспорт, изготвен и издаден в съответствие с Директива 92/105/ЕИО на Комисията (1).

2.

Посочените растения, които са били отглеждани дори за част от живота си в демаркационна зона, могат да бъдат пренасяни към и в рамките на области, различни от заразени зони, ако през целия период, който са прекарали в демаркационната зона, са били изпълнени следните условия в допълнение към предвиденото в точка 1:

а)

мястото на производство, в което са били отглеждани в демаркационната зона, отговаря на следните условия:

i)

за него е установено, че е незасегнато от посочения вредител;

ii)

регистрирано е в съответствие с Директива 92/90/ЕИО на Комисията (2);

iii)

физически е защитено срещу въвеждането на посочения вредител от разпространителите му;

iv)

подлежи на съответни фитосанитарни обработки с цел да остане незасегнато от разпространители на посочения вредител;

v)

ежегодно е подложено на поне две официални проверки, извършени в подходящ момент. При предишни проверки не са установени нито симптоми за наличието на посочения вредител, нито негови разпространители; или — в случай че са били установени подозрителни симптоми — е била извършена проверка, при която липсата на посочения вредител е била потвърдена;

б)

представителни проби от всеки вид от посочените растения от всяко място на отглеждане са били подложени на годишни проверки и е било изключено асимптоматично наличие на посочения вредител;

в)

в непосредствена близост до мястото на производство се прилагат фитосанитарни обработки срещу разпространителите на посочения вредител.

3.

Посочените растения, пренасяни през или в рамките на демаркационните зони, трябва да бъдат транспортирани извън летателния сезон на известните разпространители на посочения вредител или в затворени контейнери или опаковка, които гарантират, че не може да бъде извършено заразяване с посочения вредител или с който и да било от известните му разпространители.


(1)  Директива 92/105/ЕИО на Комисията от 3 декември 1992 г. относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна (ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22).

(2)  Директива 92/90/ЕИО на Комисията от 3 ноември 1992 г. за установяване на някои задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други изделия, както и условията и реда за тяхната регистрация (ОВ L 344, 26.11.1992 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕМАРКАЦИОННИ ЗОНИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7

РАЗДЕЛ 1

Определяне на демаркационни зони

1.

Заразената зона включва всички растения, за които е известно, че са заразени от посочения вредител, всички растения със симптоми, сочещи възможното заразяване с вредителя, както и всички други растения, които биха могли да бъдат заразени с посочения вредител поради тяхната близост до заразени растения, или общ източник на производство, ако е известен, със заразените растения, или растения, произхождащи от тях.

2.

Буферната зона е с ширина най-малко 2 000 m.

Широчината на буферната зона може да бъде намалена до най-малко 1 000 m, ако е изпълнено всяко от следните условия:

а)

заразените растения са отстранени, както и всички растения със симптоми, сочещи възможна зараза от посочения вредител, и всички растения, за които е вероятно да са заразени. Отстраняването се извършва по такъв начин, че от отстранените растения да не остане никакъв материал;

б)

извършено е проучване за определяне с изследване, като използваната схема за вземане на проби трябва да може да потвърди с 99 % сигурност, че наличието на посочения вредител в растения в рамките на 2 000 m от границата на заразената зона е под 0,1 %.

3.

Точното определяне на границите на зоните трябва да се основава на доказани научни принципи, на биологичните особености на посочения вредител и неговите разпространители, на равнището на инвазията от вредители, наличието на разпространители и възможно разпространение на растения гостоприемници в съответната зона.

4.

Ако наличието на посочения вредител е потвърдено извън заразената зона, границите на заразената зона и на буферната зона се преразглеждат и изменят съобразно с това.

5.

Ако проведените в демаркационната зона проучвания, посочени в член 4, параграф 1, и наблюдението, посочено в раздел 2, буква з) от настоящото приложение, не установят наличие на посочения вредител за период от пет години, демаркационната зона може да бъде премахната.

РАЗДЕЛ 2

Мерки, които трябва да бъдат предприети в демаркационните зони

В демаркационната зона съответната държава членка предприема следните мерки за унищожаване на посочения вредител:

а)

възможно най-бързо премахва всички растения, заразени с посочения вредител, както и всички растения със симптоми, сочещи възможното заразяване с вредителя, и всички растения, при които има вероятност да са заразени. Отстраняването се извършва по такъв начин, че от отстранените растения да не остане никакъв материал, като се вземат всички необходими предпазни мерки, за да се избегне разпространението на посочения вредител по време на отстраняването и след това;

б)

взема и изследва проби от посочените растения, растенията от същия род като заразените и всички други растения със симптоми на възможно заразяване с посочения вредител в радиус от 200 m около заразените растения, като използваната схема за вземане на проби трябва да може да потвърди с 99 % сигурност, че наличието на посочения вредител в тези растения е под 0,1 %;

в)

унищожава на място или в съседно определено за тази цел място в рамките на демаркационната зона всички растения, части от растения или дървен материал, които могат да допринесат за разпространението на посочения вредител. Унищожаването се извършва по подходящ начин, за да се гарантира, че посоченият вредител не се разпространява;

г)

унищожава на място или в съседно място всеки растителен материал, получен от подрязване на посочените растения и от растения от същия род като заразените. Унищожаването се извършва по подходящ начин, за да се гарантира, че посоченият вредител не се разпространява;

д)

провежда подходящи фитосанитарни обработки на посочените растения и на растенията, които биха могли да са гостоприемници на разпространителите на посочения вредител, с цел да се предотврати разпространението на посочения вредител от тях;

е)

проследява произхода на заразяването, както и посочените растения, свързани със съответния случай на заразяване, които може би са били преместени преди установяването на демаркационната зона. Съответните органи по местоназначение на растенията трябва да бъдат информирани за всички подробности за такова пренасяне, за да може да се извърши проверка на растенията и да бъдат приложени подходящите мерки, ако е необходимо;

ж)

забранява засаждането на посочените растения и растения от същия род като заразените в обекти, които не са защитени от проникване на разпространителя;

з)

извършва интензивно наблюдение за присъствие на посочения вредител най-малкото чрез годишни проверки в подходящ момент, като се обръща специално внимание на буферната зона и на посочените растения и растения от същия род като заразените, включително с изследвания, по-конкретно на всяко растение със симптоми на заразяване. Броят на тези проби се посочва в доклада по член 8;

и)

осъществява дейности за повишаване на обществената осведоменост за заплахата, която представлява посоченият вредител, и за мерките, приети за недопускане на неговото въвеждане и разпространение в Съюза, включително условията за пренасяне на посочените растения от демаркационната зона, определена в съответствие с член 7;

й)

при необходимост взема конкретни мерки за справяне с всякакви особености или усложнения, за които в разумна степен може да се очаква да възпрепятстват, затруднят или забавят унищожаването, по-специално що се отнася до достъпа и правилното унищожаване на всички растения, които са заразени или за които има съмнения, че са заразени, независимо от тяхното местоположение, собственост (държавна или частна) или лицето или организацията, отговорни за тях;

к)

взема всякакви други мерки, които биха допринесли за унищожаването на посочения вредител, като се вземе предвид МСФМ № 9 (1) и се прилага интегриран подход съобразно принципите, определени в МСФМ № 14 (2).


(1)  Указания за програмите за ликвидиране на вредители — Референтен стандарт МСФМ № 9 на Секретариата на международната конвенция по растителна защита, Рим. Публикувано на 15 декември 2011 г.

(2)  Използване на интегрирани мерки при системен подход към управлението на риска от вредители — Референтен стандарт МСФМ № 14 на Секретариата на международната конвенция по растителна защита, Рим. Публикувано на 8 януари 2014 г.