13.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/42


РЕШЕНИЕ 2014/349/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 юни 2014 година

за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (1), EULEX KOSOVO

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 4 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/124/ОВППС (2).

(2)

На 8 юни 2010 г. Съветът прие Решение 2010/322/ОВППС (3), с което Съвместно действие 2008/124/ОВППС бе изменено и продължителността на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO) бе продължена с две години до 14 юни 2012 г.

(3)

На 6 юни 2012 г. Съветът прие Решение 2012/291/ОВППС (4), с което Съвместно действие 2008/124/ОВППС бе изменено и продължителността на EULEX KOSOVO бе продължена с две години до 14 юни 2014 г.

(4)

Съгласно препоръките в Стратегическия преглед, приет през 2014 г., е необходимо да се удължи продължителността на EULEX KOSOVO с още две години.

(5)

На 27 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/241/ОВППС (5), с което измени Съвместно действие 2008/124/ОВППС, за да бъде предвидена нова референтна сума, предназначена за периода от 15 юни 2013 г. до 14 юни 2014 г. Съвместно действие 2008/124/ОВППС следва да бъде изменено, за да бъде предвидена нова референтна сума, предназначена за преходния период от 15 юни 2014 г. до 14 октомври 2014 г.

(6)

EULEX KOSOVO ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора.

(7)

Поради това Съвместно действие 2008/124/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/124/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„1а.   Ръководителят на мисията представлява мисията. Ръководителят на мисията може да делегира на членове на персонала на мисията управленски задачи, свързани с персонала и с финансови въпроси, като той запазва общата отговорност за изпълнението им.“;

б)

параграф 5 се заличава;

в)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Ръководителят на мисията гарантира, че EULEX KOSOVO работи в тясно сътрудничество и се координира с компетентните органи на Косово и със съответните международни участници, включително съответно НАТО/KФОР, UNMIK, ОССЕ и трети държави, ангажирани в областта на върховенството на закона в Косово.“

2)

В член 9 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Всички членове на персонала изпълняват задълженията си и действат в интерес на мисията. Всички членове на персонала спазват принципите на сигурност и минималните стандарти, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (6).

(6)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).“"

3)

В член 10 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Условията на работа, както и правата и задълженията на членовете на международния и местния персонал се определят в договорите, сключени между EULEX KOSOVO и съответния член на персонала.“

4)

В член 14 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Ръководителят на мисията осигурява защитата на класифицираната информация на ЕС в съответствие с Решение 2013/488/ЕС.“

5)

Вмъква се следният член:

„Член 15а

Правоспособност

EULEX KOSOVO има правото да възлага поръчки за услуги и доставки, да сключва договори и административни договорености, да наема персонал, да има банкови сметки, да придобива активи, да се разпорежда с тях и да изпълнява задълженията си, както и да бъде страна в съдебно производство, доколкото е необходимо за изпълнението на настоящото съвместно действие.“

6)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO до 14 октомври 2010 г., е в размер на 265 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 октомври 2010 г. до 14 декември 2011 г., е в размер на 165 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 декември 2011 г. до 14 юни 2012 г., е в размер на 72 800 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2012 г. до 14 юни 2013 г., е в размер на 111 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2013 г. до 14 юни 2014 г., е в размер на 110 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2014 г. до 14 октомври 2014 г., е в размер на 34 000 000 EUR.

Референтната сума за EULEX KOSOVO за следващия период се определя от Съвета.“;

б)

параграфи 4 — 6 се заменят със следното:

„4.   EULEX KOSOVO отговаря за изпълнението на бюджета на мисията. За тази цел EULEX KOSOVO подписва споразумение с Комисията.

5.   EULEX KOSOVO отговаря за претенциите и задълженията, произтичащи от изпълнението на мандата, считано от 15 юни 2014 г., с изключение на всякакви претенции, свързани с тежки нарушения от страна на ръководителя на мисията, за които отговорност носи той.

6.   Изпълнението на финансовите договорености не засяга командната верига, предвидена в членове 7, 8 и 11, нито оперативните нужди на мисията EULEX KOSOVO, включително съвместимостта на оборудването и оперативната съвместимост на екипите ѝ.

7.   Разходите са допустими от датата на влизане в сила на настоящото съвместно действие.“

7)

Вмъква се следният член:

„Член 16а

Проектна група

1.   EULEX KOSOVO разполага с проектна група за набелязване и изпълнение на проекти. При необходимост EULEX KOSOVO координира проектите, осъществявани от държави членки и трети държави на тяхна отговорност в области, свързани с мандата на мисията, и в подкрепа на нейните цели, улеснява изпълнението на тези проекти и предоставя съвети по тях.

2.   EULEX KOSOVO има право да използва финансовото участие на държавите членки или на трети държави за осъществяване на набелязани проекти, които допълват по последователен начин останалите действия на EULEX KOSOVO, ако проектът е:

а)

предвиден във финансовия разчет, свързан с настоящото съвместно действие; или

б)

интегриран в хода на мандата посредством изменение на финансовия разчет по искане на ръководителя на мисията. EULEX KOSOVO сключва договореност с тези държави, с която се уреждат по-конкретно специалните процедури за разглеждане на жалби от трети лица относно вреди, причинени в резултат на действие или бездействие от страна на EULEX KOSOVO при използване на финансовите средства, предоставени от тези държави. В никакъв случай участващите държави членки не могат да търсят отговорност от Съюза или от ВП за действие или бездействие на EULEX KOSOVO при използването на финансовите средства на тези държави.

3.   За приемане на финансовото участие на трети държави в проектната група се дава съгласие от КПС.“

8)

В член 18 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   ВП разполага с правомощието да предоставя на Организацията на обединените нации, НАТО/КФОР и други трети лица, асоциирани към настоящото съвместно действие, класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС, съставени за целите на EULEX KOSOVO, до съответното ниво на класификация за всяка от тях в съответствие с Решение 2013/488/ЕС. За улесняване на този процес се установяват технически правила на местно равнище.

2.   В случай на конкретна и непосредствена оперативна нужда ВП разполага също така с правомощието да предоставя на компетентните местни органи класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС с ниво на класификация до „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, съставени за целите на EULEX KOSOVO, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС. Във всички останали случаи тази информация и тези документи се предоставят на компетентните местни органи съгласно процедурите, съответстващи на степента на сътрудничество на тези органи с ЕС.“

9)

В член 20 втората алинея се заменя със следното:

„Срокът на действието му изтича на 14 юни 2016 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 12 юни 2014 година.

За Съвета

Председател

Y. MANIATIS


(1)  Това название не засяга позициите относно статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(2)  Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 92).

(3)  Решение 2010/322/ОВППС на Съвета от 8 юни 2010 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 13).

(4)  Решение 2012/291/ОВППС на Съвета от 5 юни 2012 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 146, 6.6.2012 г., стр. 46).

(5)  Решение 2013/241/ОВППС на Съвета от 27 май 2013 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 141, 28.5.2013 г., стр. 47).