7.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/105


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 май 2014 година

относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

(2014/335/ЕС, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 311, трета алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

в съответствие със специалната законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Системата на собствените ресурси на Съюза трябва да осигурява достатъчно ресурси за съгласувано създаване на политиките на Съюза, като се отчита необходимостта от строга бюджетна дисциплина. Развитието на системата на собствените ресурси може и следва също да подпомага по-широките усилия за бюджетно консолидиране, полагани в държавите членки, и да участва във възможно най-голяма степен в определянето на политиките на Съюза.

(2)

Настоящото решение следва да влезе в сила едва когато бъде одобрено от всички държави членки в съответствие със съответните им конституционни изисквания, като по този начин се зачита изцяло националният суверенитет.

(3)

На заседанието си от 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет заключи, наред с другото, че договореностите за собствените ресурси следва да се ръководят от общите цели за простота, прозрачност и справедливост. Ето защо тези договорености следва да гарантират, съгласно съответните заключения от заседанието на Европейския съвет от Фонтенбло през 1984 г., че никоя държава членка няма да поддържа бюджетна тежест, която е прекомерна спрямо относителното ѝ благоденствие. Следователно е уместно да се въведат разпоредби, обхващащи конкретни държави членки.

(4)

На заседанието си от 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет заключи, че Германия, Нидерландия и Швеция следва да се ползват от намалени изискуеми ставки за собствения ресурс на база данък добавена стойност (ДДС) само за периода 2014—2020 г. Европейският съвет също така заключи, че Дания, Нидерландия и Швеция следва да се ползват от брутно намаление на годишните си вноски на база брутен национален доход (БНД) само за периода 2014—2020 г. и че Австрия следва да се ползва от брутно намаление на годишните си вноски на база БНД само за периода 2014—2016 г. На заседанието си от 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет заключи, че съществуващият механизъм за корекция в полза на Обединеното кралство следва да продължи да се прилага.

(5)

На заседанието си от 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет заключи, че системата за събиране на традиционни собствени ресурси следва да остане непроменена. От 1 януари 2014 г. обаче държавите членки следва да задържат под формата на разходи по събирането 20 % от събраните от тях суми.

(6)

За да се осигури строга бюджетна дисциплина и като се вземе предвид съобщението на Комисията от 16 април 2010 г. относно адаптирането на тавана на собствените ресурси и на тавана за бюджетните кредити за поети задължения вследствие на решението да се прилага FISIM за целите на собствените ресурси, таванът на собствените ресурси следва да възлиза на 1,23 % от сумата от БНД на държавите членки по пазарни цени за бюджетните кредити за плащания, а таванът от 1,29 % от сумата от БНД на държавите членки следва да бъде определен за бюджетните кредити за поети задължения. Тези тавани се основават на Европейската система от интегрирани икономически сметки (наричана оттук нататък „ЕСС 95“), в т.ч. косвено измерените услуги на финансовите посредници (FISIM), тъй като данните, основаващи се на преразгледаната Европейска система от сметки, създадена с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) („ЕСС 2010“), все още не са налични към момента на приемане на настоящото решение. За да се запази размерът на финансовите ресурси, предоставяни на Съюза, е целесъобразно да се адаптират тези тавани, изразени в проценти от БНД. Тези тавани следва да бъдат адаптирани веднага щом всички държави членки предадат данните си въз основа на ЕСС 2010. Ако бъдат осъществени каквито и да било изменения на ЕСС 2010, които да доведат до значителна промяна в размера на БНД, таваните за собствените ресурси и за бюджетни кредити за поети задължения следва да бъдат адаптирани отново.

(7)

На заседанието си от 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет призова Съвета да продължи да работи върху предложението на Комисията за нов собствен ресурс на база ДДС, за да бъде той възможно най-опростен и прозрачен, да засили връзката между политиката на ЕС по отношение на ДДС и реалните постъпления от ДДС, както и да осигури еднакво третиране на данъкоплатците във всички държави членки. Европейският съвет заключи, че новият собствен ресурс на база ДДС може да замени съществуващия собствен ресурс на база ДДС. Европейският съвет отбеляза още, че на 22 януари 2013 г. Съветът е приел решението на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (2). Той прикани участващите държави членки да разгледат въпроса дали той не би могъл да бъде основа за нов собствен ресурс за бюджета на ЕС и заключи, че това няма да окаже въздействие върху неучастващите държави членки, нито върху изчислението на корекцията за Обединеното кралство.

(8)

На заседанието си от 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет заключи, че ще бъде изготвен регламент на Съвета за определяне на мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Съюза, съгласно посоченото в член 311, четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съответно разпоредбите от общ характер, приложими за всички видове собствени ресурси и за които съгласно посоченото в Договорите се изисква парламентарен надзор, следва да бъдат включени в този регламент, като по-конкретно процедурата за изчисляване и включване в бюджета на годишния бюджетен остатък и аспектите на контрола и надзора на приходите.

(9)

По причини за съгласуваност, непрекъснатост и правна сигурност следва да бъдат формулирани разпоредби, обхващащи преминаването от системата, въведена с Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета (3), към системата, произтичаща от настоящото решение.

(10)

Решение 2007/436/ЕО, Евратом следва да бъде отменено.

(11)

За целите на настоящото решение всички парични суми следва да бъдат изразени в евро.

(12)

Бяха проведени консултации с Европейската сметна палата и с Европейския икономически и социален комитет, които приехпа становища (4).

(13)

За да се гарантира преход към преразгледаната система на собствените ресурси и за да съвпадне с финансовата година, настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение установява правила за предоставянето на собствените ресурси на Съюза, за да се осигури финансирането на годишния бюджет на Съюза, съгласно посоченото в член 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 2

Категории собствени ресурси и специфични методи за изчисляването им

1.   Собствени ресурси, записани в бюджета на Съюза, представляват приходите от:

а)

традиционни собствени ресурси, които се състоят от налози, премии, допълнителни или компенсационни суми, допълнителни суми или фактори, мита по Общата митническа тарифа и други задължения, установени или които ще бъдат установени от институциите на Съюза във връзка с търговията с трети страни, мита върху продукти по изтеклия Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, както и вноски и други задължения, предвидени в рамките на общата организация на пазарите на захар;

б)

без да се засяга параграф 4, втора алинея, прилагането на единна ставка, валидна за всички държави членки, към хармонизираните бази за изчисляване на ДДС, определени съгласно правилата на Съюза. За всяка държава членка базата за изчисляване, която следва да бъде взета предвид за тази цел, не надвишава 50 % от БНД, както е определено в параграф 7;

в)

без да се засяга параграф 5, втора алинея, прилагането на единна ставка — която ще бъде определена съгласно бюджетната процедура предвид общата сума на всички други приходи — към сумата на БНД на всички държави членки.

2.   Приходите от всички нови такси, въведени в контекста на дадена обща политика, в съответствие с ДФЕС, при условие че е следвана процедурата по член 311 от ДФЕС, също представляват собствени ресурси, които се записват в бюджета на Съюза.

3.   Държавите членки задържат под формата на разходи по събирането 20 % от сумите по параграф 1, буква а).

4.   Единната ставка, посочена в параграф 1, буква б), се определя на 0,30 %.

Изискуемата ставка за собствения ресурс на база ДДС за Германия, Нидерландия и Швеция се определя на 0,15 % само за периода 2014—2020 г.

5.   Единната ставка, посочена в параграф 1, буква в), се прилага за БНД на всяка държава членка.

Само за периода 2014—2020 г., Дания, Нидерландия и Швеция се ползват от брутно намаление на годишните си вноски на база БНД съответно в размер на 130 млн. евро, 695 млн. евро и 185 млн. евро. Австрия се ползва от брутно намаление на годишните си вноски на база БНД от 30 млн. евро през 2014 г., 20 млн. евро през 2015 г. и 10 млн. евро през 2016 г. Всички тези суми се измерват в цени за 2011 г. и се коригират спрямо текущите цени чрез прилагане на най-скорошния дефлатор на БНП за ЕС, изразен в евро, както е посочено от Комисията, който е наличен след съставянето на проектобюджета. Тези брутни намаления се отпускат след изчисляването на корекцията в полза на Обединеното кралство и нейното финансиране, посочени в членове 4 и 5 от настоящото решение, и нямат въздействие върху тях. Брутните намаления се финансират от всички държави членки.

6.   Ако в началото на финансовата година бюджетът не е приет, съществуващите ставки по ДДС и БНД остават приложими до влизане в сила на новите ставки.

7.   Посоченият в параграф 1, буква в) БНД означава годишен БНД по пазарни цени, както е предвидено от Комисията при прилагането на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета „ЕСС 2010“).

В случай че измененията в ЕСС 2010 доведат до значителни промени в БНД, посочен в параграф 1, буква в), Съветът, с единодушно съгласие по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, решава дали тези изменения се прилагат за целите на настоящото решение.

Член 3

Таван на собствените ресурси

1.   Общият размер на собствените ресурси, предоставени на Съюза за покриване на годишните бюджетни кредити за плащания, не превишава 1,23 % от сумата от БНД на всички държави членки.

2.   Общият годишен размер на бюджетните кредити за поети задължения, записани в бюджета на Съюза, не превишава 1,29 % от сумата от БНД на всички държави членки.

Поддържа се съгласувано съотношение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, за да се гарантира тяхната съвместимост и за да може да бъде спазван таванът по параграф 1 през следващите години.

3.   За целите на настоящото решение, веднага щом държавите членки предадат данните си въз основа на ЕСС 2010, Комисията преизчислява посочените в параграфи 1 и 2 тавани на базата на следната формула:

Formula

В тази формула с „t“ се обозначава последната пълна година, за която са налични данни за изчисляването на БНД.

4.   Ако измененията в ЕСС 2010 доведат до значителни промени в равнището на БНД, Комисията преизчислява посочените в параграфи 1 и 2 тавани, преизчислени в съответствие с параграф 3, на базата на следната формула:

Formula

В тази формула с „t“ се обозначава последната пълна година, за която са налични данни за изчисляването на БНД.

С „x“ и „y“ съответно се обозначават таваните, преизчислени в съответствие с параграф 3.

Член 4

Механизъм за корекция в полза на Обединеното кралство

На Обединеното кралство се предоставя корекция по отношение на бюджетните дисбаланси.

Тази корекция се установява чрез:

а)

изчисляване на разликата през предходната финансова година между:

процентния дял на Обединеното кралство в сумата на базите за изчисление на ДДС без таван, и

процентния дял на Обединеното кралство в общите разпределени разходи;

б)

умножаване на така получената разлика по общите разпределени разходи;

в)

умножаване на резултата от буква б) по 0,66;

г)

изваждане от резултата от буква в) на резултатите, възникнали за Обединеното кралство от преминаването към ДДС с таван, и плащанията, посочени в член 2, параграф 1, буква в), а именно разликата между:

това, което Обединеното кралство би трябвало да плати за сумите, финансирани от ресурсите, посочени в член 2, параграф 1, букви б) и в), ако е била приложена единната ставка към базите на ДДС без таван, и

плащанията от страна на Обединеното кралство в съответствие с член 2, параграф 1, букви б) и в);

д)

изваждане от резултата по буква г) на нетния прираст на Обединеното кралство, получен в резултат на увеличаването на процента на ресурсите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), задържани от държавите членки за покриване на разходите по събирането и сродните разходи;

е)

коригиране на изчислението чрез намаляване на общите разпределени разходи с общите разпределени разходи в държавите членки, които са се присъединили към Съюза след 30 април 2004 г., с изключение на директните земеделски плащания и свързаните с пазара разходи, както и тази част от разходите за развитие на селските райони, която произлиза от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА.

Член 5

Финансиране на механизма за корекция в полза на Обединеното кралство

1.   Разходите за корекцията, посочена в член 4, се поемат от държавите членки с изключение на Обединеното кралство в съответствие със следните договорености:

а)

разпределението на разходите се изчислява първо по отношение на дела на всяка държава членка в плащанията, посочени в член 2, параграф 1, буква в), с изключение на Обединеното кралство и без да се вземат под внимание брутните намаления в основаните на БНД вноски на Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, посочени в член 2, параграф 5;

б)

след това същото се коригира по такъв начин, че да ограничи дела на Австрия, Германия, Нидерландия и Швеция във финансирането до една четвърт от техния нормален дял, получен в резултат на това изчисление.

2.   Корекцията се предоставя на Обединеното кралство посредством намаление на плащанията му, произтичащи от прилагането на член 2, параграф 1, буква в). Разходите, поети от останалите държави членки, се добавят към плащанията им, произтичащи от прилагането за всяка държава членка на член 2, параграф 1, буква в).

3.   Комисията извършва изчисленията, необходими за прилагането на член 2, параграф 5, член 4 и настоящия член.

4.   Ако в началото на финансовата година бюджетът не е приет, корекцията, предоставена на Обединеното кралство, и разходите, поемани от останалите държави членки, остават приложими, както са предвидени в последния окончателно приет бюджет.

Член 6

Принцип на универсалност

Приходите по член 2 се използват без разграничение за финансиране на всички разходи, записани в годишния бюджет на Съюза.

Член 7

Пренос на излишъка

Всеки излишък на приходите на Съюза спрямо общите реални разходи през дадена финансова година се пренася за следващата финансова година.

Член 8

Събиране на собствените ресурси и предоставянето им на Комисията

1.   Собствените ресурси на Съюза по член 2, параграф 1, буква а) се събират от държавите членки в съответствие с националните разпоредби, наложени със закон, подзаконов акт или административно действие, които при необходимост се адаптират с цел спазване на правилата на Съюза.

Комисията разглежда съответните национални разпоредби, които държавите членки са ѝ съобщили, изпраща на държавите членки корекциите, които счита за необходими с цел да се гарантира, че разпоредбите спазват правилата на Съюза, и при необходимост докладва на бюджетния орган.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията ресурсите, предвидени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в), в съответствие с регламентите, приети по силата на член 322, параграф 2 от ДФЕС.

Член 9

Мерки за прилагане

В съответствие с процедурата по член 311, четвърта алинея от ДФЕС Съветът определя мерки за прилагане по отношение на следните елементи на системата на собствените ресурси:

а)

процедурата за изчисляване и включване в бюджета на годишния бюджетен остатък съгласно член 7;

б)

разпоредбите и договореностите, необходими за упражняване на контрол и надзор на приходите по член 2, включително всички имащи отношение изисквания за докладване.

Член 10

Окончателни и преходни разпоредби

1.   Решение 2007/436/ЕО, Евратом се отменя при спазване на разпоредбите на параграф 2. Всички позовавания на решение 70/243/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета (5), на Решение 85/257/ЕИО, Евратом на Съвета (6), на Решение 88/376/ЕИО, Евратом на Съвета (7), на Решение 94/728/ЕО, Евратом на Съвета (8), на Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета (9) или на Решение 2007/436/ЕО, Евратом се считат за позовавания на настоящото решение и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложението към настоящото решение.

2.   Членове 2, 4 и 5 от решения 94/728/ЕО, Евратом, 2000/597/ЕО, Евратом и 2007/436/ЕО, Евратом продължават да се прилагат по отношение на изчисляването и коригирането на приходите от прилагането на изискуема ставка към базата за ДДС, определена по единен начин и ограничена между 50 % и 55 % от БНП или БНД на всяка държава членка в зависимост от съответната година, и по отношение на изчисляването на корекцията на бюджетните дисбаланси, предоставена на Обединеното кралство за годините от 1995 г. до 2013 г.

3.   Държавите членки продължават да задържат под формата на разходи по събирането 10 % от сумите по член 2, параграф 1, буква а), които е трябвало да бъдат предоставени от тях преди 28 февруари 2001 г. в съответствие с приложимите правила на Съюза.

Държавите членки продължават да задържат под формата на разходи по събирането 25 % от сумите по член 2, параграф 1, буква а), които е трябвало да бъдат предоставени от тях между 1 март 2001 г. и 28 февруари 2014 г. в съответствие с приложимите правила на Съюза.

4.   За целите на настоящото решение всички парични суми са изразени в евро.

Член 11

Влизане в сила

Генералният секретар на Съвета уведомява държавите членки за настоящото решение.

Държавите членки уведомяват незабавно генералния секретар на Съвета за приключването на процедурите по приемане на настоящото решение в съответствие с техните съответни конституционни изисквания.

Настоящото решение влиза в сила на първия ден на месеца след получаване на последното от уведомленията по втора алинея.

То се прилага от 1 януари 2014 г.

Член 12

Публикуване

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 май 2014 година.

За Съвета

Председател

Ch. VASILAKOS


(1)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 22, 25.1.2013 г., стр. 11.

(3)  Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).

(4)  Становище № 2/2012 на Европейската сметна палата от 20 март 2012 г. (ОВ C 112, 18.4.2012 г., стр. 1) и становище на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2012 г. (ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 45).

(5)  Решение 70/243/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 21 април 1970 г. за замяна на финансовите вноски от държавите членки със собствените ресурси на Общностите (ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр. 19).

(6)  Решение 85/257/ЕИО, Евратом на Съвета от 7 май 1985 г. относно системата на собствените ресурси на Общностите (ОВ L 128, 14.5.1985 г., стр. 15).

(7)  Решение 88/376/ЕИО, Евратом на Съвета от 24 юни 1988 г. относно системата на собствените ресурси на Общностите (ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 24).

(8)  Решение 94/728/ЕО, Евратом на Съвета от 31 октомври 1994 г. относно системата на собствените ресурси на Общностите (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 9).

(9)  Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Общностите (ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 4, първа алинея

Член 4, параграф 1, втора алинея, букви а)—д)

Член 4, втора алинея, букви а)—д)

Член 4, параграф 1, втора алинея, буква е)

Член 4, параграф 1, втора алинея, буква ж)

Член 4, втора алинея, буква е)

Член 4, параграф 2

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1, първа и втора алинея

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1, трета алинея

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12