4.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 май 2014 година

относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки за 2014 година

(2014/322/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 148, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

като има предвид, че:

(1)

В член 145 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че държавите членки и Съюзът трябва да работят за изработването на координирана стратегия за заетостта, и по-специално за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите промени, с оглед постигането на целите, изброени в член 3 от Договора за Европейския съюз.

(2)

Предложената от Комисията стратегия „Европа 2020“ предоставя на Съюза възможността да ориентира икономиката си в посока на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съпътстван от висока степен на заетост, производителност и социално сближаване. На 13 юли 2010 г. Съветът прие Препоръка относно общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза (3). Освен това на 21 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/707/ЕС (4) („насоки за заетост“). Тези насоки съставляват интегрираните насоки за изпълнение на стратегията „Европа 2020“ („интегрирани насоки“). Пет водещи цели, изброени в съответните интегрирани насоки, съставляват споделените цели, които направляват действията на държавите членки, като се отчитат различните им изходни позиции и национални условия, както и позициите на Съюза и условията в него. Европейската стратегия по заетостта заема водещо място в изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и пазара на труда.

(3)

Интегрираните насоки са в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. Те съдържат конкретни насоки към държавите членки относно разработването на националните им програми за реформи и изпълнението на съответните реформи. Насоките за заетостта следва да бъдат основа за всякакви специфични за отделните държави препоръки, които Съветът евентуално би отправил към държавите членки съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, успоредно със специфичните за отделните държави препоръки, отправени към държавите членки съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС. Въз основа на насоките за заетостта следва да се изготвя и съвместният доклад за заетостта, който Съветът и Комисията ежегодно изпращат до Европейския съвет.

(4)

Разглеждането на националните програми за реформи на държавите членки, съдържащи се в съвместния доклад за заетостта, приет от Съвета на 28 февруари 2013 г., показва, че държавите членки следва да продължат да полагат максимални усилия за работа по следните приоритети: увеличаване на участието в пазара на труда и намаляване на структурната безработица, развиване на квалифицирана работна сила, съответстваща на нуждите на пазара, насърчаване на качеството на работните места и ученето през целия живот, подобряване на показателите на системите на образование и обучение на всички равнища и увеличаване на участието във висшето образование, насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.

(5)

Насоките за заетостта следва да останат непроменени до края на 2014 г., за да се гарантира съсредоточаване на усилията върху тяхното прилагане. До края на 2014 г. всякакво актуализиране на насоките за заетостта следва да остане строго ограничено. През 2011 г., 2012 г. и 2013 г. насоките за заетостта се запазиха непроменени. Те следва да останат непроменени за 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Насоките за политиките за заетостта на държавите членки, изложени в приложението към Решение 2010/707/ЕС, остават в сила за 2014 г. и се вземат предвид от държавите членки в техните политики за заетостта.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  Становище от 26 февруари 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 21 януари 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 191, 23.7.2010 г., стр. 28.

(4)  Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 година относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46).