30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/61


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

(2014/243/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 1999 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори в рамките на Съвета на Европа, от името на Европейската общност, относно конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп.

(2)

Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп („Конвенцията“) беше приета от Съвета на Европа на 24 януари 2001 г.

(3)

Конвенцията създава нормативна рамка, която е почти идентична с рамката, предвидена в Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

(4)

Конвенцията влезе в сила на 1 юли 2003 г. и е открита за подписване от страна на Съюза.

(5)

Подписването на Конвенцията би спомогнало да се разшири прилагането на разпоредби, подобни на тези в Директива 98/84/ЕО, отвъд границите на Съюза и да се установи приложимо на целия европейски континент право за услугите, основаващи се на условен достъп.

(6)

Конвенцията следва да бъде подписана от името на Съюза, при условие че бъде сключена на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (2), при условие че Конвенцията бъде сключена.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава от името на Съюза да определи лицето, упълномощено да подпише, или лицата, упълномощени да подпишат Конвенцията.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 г. относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие (ОВ L 320, 28.11.1998 г., стр. 54).

(2)  Текстът на Конвенцията беше публикуван в ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 2.