21.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/30


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/151/ОВППС НА СЪВЕТА

от 21 март 2014 година

за изпълнение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

Предвид сериозното положение Съветът смята, че в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, следва да бъдат добавени и други лица.

(3)

Следователно приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 март 2014 година.

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 1

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

роден на 21.12.1963 г. в Москва

Заместник министър председател на Руската федерация.

Публично е призовавал за анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

2.

Glazyev, Sergey

роден на 1.1.1961 г. в Запорожие (Украинска ССР)

Съветник на президента на Руската федерация.

Публично е призовавал за анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

родена на 7.4.1949 г. в Шепетовка, Хмелницка област (Украинска ССР)

Говорител на Съвета на федерацията. На 1 март 2014 г. публично е подкрепила в Съвета на федерацията разполагането на руски сили в Украйна.

21.3.2014 г.

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

роден на 27.10.1954

г. в Санкт Петербург (бивш Ленинград)

Говорител на Държавната дума. Публично е подкрепял разполагането на руски сили в Украйна. Публично е подкрепял договора за връщането на Крим в Русия и свързания с това федерален конституционен закон.

21.3.2014 г.

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

роден на 26.4.1954 г.

Назначен с президентски указ на 9 декември 2013 г. за ръководител на държавната новинарска агенция на Руската федерация „Россия сегодня“.

Централен участник в правителствената пропаганда в подкрепа на разполагането на руските сили в Украйна.

21.3.2014 г.

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

роден на 27.3.1963 г. в Севастопол (Украинска ССР)

Заместник-командир на Черноморския флот,

контраадмирал, отговорен за командването на руските сили, окупирали украинска суверенна територия.

21.3.2014 г.

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

роден на 1.9.1956 г. в Запорожие (Украинска ССР)

Заместник-командир на Черноморския флот,

контраадмирал, отговорен за командването на руските сили, окупирали украинска суверенна територия.

21.3.2014 г.

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

роден на 21.9.1964 г. в Солнцево, Липецк

Помощник на президента на Руската федерация. Организатор на процеса в Крим, при който местни общности в Крим са били мобилизирани за подривна дейност срещу украинските власти в Крим.

21.3.2014 г.

9.

Mikhail Malyshev

Председател на Кримската избирателна комисия

Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Съгласно руската система, отговорен за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

10.

Valery Medvedev

Председател на Севастополската избирателна комисия

Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Съгласно руската система, отговорен за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

11.

Ген.-лейтенант Igor Turchenyuk

Командващ руските сили в Крим

De facto командващ руските войски, разположени на място в Крим (които Русия продължава официално да нарича „местни части за самоотбрана“).

21.3.2014 г.

12.

Elena Borisovna Mizulina

Депутат в Държавната дума

Автор и съвносител на неотдавнашните законодателни предложения в Русия, които биха дали възможност региони от други държави да се присъединят към Русия без предварителното съгласие на централната им власт.

21.3.2014 г.