11.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 70/35


Поправка на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

( Официален вестник на Европейския съюз L 66 от 6 март 2014 г. )

На страница 27, член 1, параграф 5

вместо:

„5.   Параграф 1 не възпрепятства посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това лице или образувание в списъка в приложението, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от лице, образувание или орган, посочено в параграф 1.“

да се чете:

„5.   Параграф 1 не възпрепятства посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това лице, образувание или орган в списъка в приложението, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от лице, образувание или орган, посочено в параграф 1.“

На страница 29 в приложението вписване 12, Serhii Petrovych Kliuiev, колона „Информация за идентифициране“

вместо:

„роден на 12 август 1969 г., бизнесмен, брат на Andrii K1iuiev“

да се чете:

„роден на 19 август 1969 г., бизнесмен, брат на Andrii Kliuiev“.