4.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/18


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2014 година

за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО

(2014/113/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (наричан по-нататък „Комитетът“) е създаден с Решение 95/320/ЕО на Комисията (1) с цел оценка на въздействието на химични агенти върху здравето на работниците по време на работа. Работата на Комитета пряко подкрепя регулаторната дейност на Съюза в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Той разработва висококачествени сравнителни аналитични знания и гарантира, че предложенията, решенията и политиката на Комисията, свързани със защитата на здравето и безопасността на работниците се основават на надеждни научни доказателства.

(2)

Комитетът подпомага Комисията, по-специално при оценката на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция (OEL) за защитата на работниците от свързани с химикали рискове, които да бъдат определени на равнището на Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета (2) и Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(3)

Членовете на Комитета са високо квалифицирани, специализирани, независими експерти, подбрани въз основа на обективни критерии. Те се назначават в лично качество и предоставят на Комисията препоръки и становища, които са необходими за разработването на политиката на ЕС в областта на защитата на работниците. Естеството на приноса е такова, че без него Комисията не би могла да постигне своите цели на социалната политика за защита на здравето и безопасността на работниците. Следователно тези независими експерти трябва, освен възстановяването на разходите, да получават възнаграждение, което да е пропорционално на конкретните задачи, които са им възложени.

(4)

Работата на Комитета допринася ефективно за подобряване на работната среда с цел закрилата на здравето и безопасността на работниците, като предоставя на Комисията научни факти за последиците от химични агенти за здравето на работниците на работното място, които са необходими с оглед на това Комисията да може да постигне относимите цели на социалната политика на Съюза. Следователно финансирането на неговите дейности ще бъде предоставено от съответния бюджетен ред, предназначен за подкрепа на инициативи в областта на социалните политики и условията на труд.

(5)

Освен това е необходимо да се внесат подобрения в структурата и работните процедури на Комитета.

(6)

Членовете на Комитета следва да бъдат избрани чрез покана за изразяване на интерес. Това ще гарантира, че при процедурата се спазват принципите на равните възможности и на прозрачността.

(7)

С оглед на осигуряване на приемственост и ефикасност на работата на Комитета, членовете, назначени с Решение 2009/985/ЕС на Комисията (4), следва да продължат да изпълняват задълженията си до назначаването на нови членове на Комитета.

(8)

Научните становища, давани по въпроси, свързани със защитата на здравето и безопасността на работниците, трябва да се основават на етичните принципи за високо качество, независимост, безпристрастност и прозрачност, разработени в Съобщението на Комисията „Събиране и използване на експертни оценки от Комисията: принципи и насоки. По-качествени знания за по-добри политики“ (5), и трябва да бъдат организирани в съответствие с най-добрите практики при принципите за оценка на риска.

(9)

Тъй като по отношение на Решение 95/320/ЕО трябва да бъдат направени изменения по същество, посоченото решение следва да бъде отменено и заменено с ново решение в интерес на яснотата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти

Създава се Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти, наричан по-долу „Комитетът“, който да оценява въздействието на химичните агенти върху здравето на работниците по време на работа.

Член 2

Мисия

1.   Мисията на Комитета е да предоставя на Комисията по нейно искане препоръки или становища по всички въпроси, свързани с токсикологичната оценка на химикалите с оглед на тяхното въздействие върху здравето на работниците.

2.   След като се консултира със секретариата, предвиден в член 5, параграф 3, Комитетът приема методология за извеждането на граничните стойности на професионална експозиция (OEL) и я преглежда периодично, с оглед отразяване на всички относими научни фактори, свързани с определянето на OEL. Той гарантира, че неговата методология отразява актуалната практика за оценка на риска.

3.   Комитетът по-специално препоръчва гранични стойности на професионална експозиция въз основа на научни данни, както е определено в директиви 98/24/ЕО и 2004/37/ЕО, като данните включват, но не са ограничени до:

средно претеглената за времето от осем часа стойност (TWA);

кратковременни гранични стойности/гранични стойности при отклонение (STEL);

биологични гранични стойности/биологични ориентировъчни гранични стойности (BLV/BGV).

OEL се допълват, когато е целесъобразно, с други записи, които включват:

вероятна абсорбция през кожата;

потенциал за сенсибилизиране;

канцерогенни свойства.

Могат да се въвеждат и допълнителни подходящи записи посредством изменения в документа с методологията на Комитета.

4.   Всяка препоръка за OEL се подкрепя и обяснява подробно със сведения за основните данни, описание на критичните въздействия, използваните техники за екстраполация и всички данни за вероятните рискове за човешкото здраве. Възможността за наблюдение на експозицията при всяка предложена OEL също се отбелязва.

5.   Комисията може да изиска от Комитета да проведе други дейности, свързани с токсикологичната оценка на химични агенти.

6.   Комитетът установява липса на всякаква специфична научна информация, която може да е необходима за оценката на рисковете от химикали, и надлежно информира Комисията.

7.   Комитетът установява актуалните приоритети по отношение на въздействието на химикалите върху здравето и надлежно информира Комисията.

8.   По искане на Комисията Комитетът организира тематични работни семинари с цел да се направи преглед на данни и научни факти за химичните агенти или на въпроси, свързани с методологията на Комитета. Тези работни семинари се организират с помощта на секретариата на Комитета.

9.   При изпълнението на своите функции Комитетът, в съответствие с член 5, параграф 5, се стреми да осигурява сътрудничество с имащите отношение други органи, създадени по силата на законодателството на ЕС, включително агенции на Съюза, които изпълняват подобни задачи по отношение на въпроси от общ интерес.

Член 3

Назначаване на членовете на Комитета

1.   Комитетът се състои от не повече от двадесет и един индивидуални експерти, избрани от списък с подходящи кандидати, съставен след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на Комисията. Предоставя се също и връзка от Регистъра на Комисията за експертните групи и други подобни организации (наричан по-долу „Регистърът“) към интернет страницата, на която е публикувана поканата.

Членовете се назначават от Комисията в лично качество.

Членовете се избират въз основа на доказаните им експертни познания и опит, с отчитане на необходимостта да се гарантира:

че е обхванат пълният спектър от научни експертни познания, необходим за изпълнението на мисията на Комитета, включително по-специално химия, токсикология, епидемиология, трудова медицина и хигиена на труда, както и че е осигурена обща компетентност за определянето на OEL,

балансирано географско разпределение на членовете на Комитета.

2.   Имената на членовете се публикуват в регистъра, както и в Официален вестник на Европейския съюз, за информация.

Личните данни се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6).

3.   Членовете, назначени с Решение 2009/985/ЕС в съответствие с Решение 95/320/ЕО, продължават да изпълняват задълженията си по настоящото решение до назначаването на членове за нов мандат, в съответствие с процедурата, определена в параграфи 1 и 2.

Член 4

Мандат

1.   Мандатът на членовете на Комитета е три години. След изтичане на тригодишния срок членовете на Комитета продължават да изпълняват задълженията си докато бъдат сменени или докато техните назначения бъдат подновени.

2.   В случай на оставка на член на Комитета преди изтичането на тригодишния срок, или когато даден член отсъства от повече от една трета от заседанията, или когато поради друга причина същият вече не е в състояние да допринася ефективно по време на обсъжданията на Комитета, той (тя) може да бъде заменен(а) за оставащото време от неговия (нейния) мандат. В такива случаи Комисията назначава нов член от предходния списък с кандидати в съответствие с процедурата по член 3.

Член 5

Управителен съвет и секретариат на Комитета

1.   В началото на всеки мандат Комитетът с обикновено мнозинство избира измежду членовете си председател и двама заместник-председатели. Тези трима членове съставляват Управителния съвет на Комитета (наричан по-долу „Съветът“).

2.   Съветът отговаря по въпросите, свързани с вътрешните процедури на Комитета, и председателства заседанията с оглед постигането на научен консенсус по препоръките или становищата, които трябва да бъдат приети.

3.   Комисията осигурява секретариата на Комитета и работните му групи и оказва необходимата административна помощ, необходима за ефикасното функциониране на Комитета.

4.   Секретариатът осигурява ефективното сътрудничество на Комитета с други научни комитети и агенции на Съюза.

5.   Секретариатът се грижи за гарантиране на ранно идентифициране на потенциални източници на противоречие между препоръките и становищата на Комитета и тези на други органи, създадени по законодателството на Съюза, включително агенции на Съюза, които изпълняват подобна задача по отношение на въпроси от общ интерес.

Член 6

Работни групи

1.   По искане на Съвета и със съгласието на службите на Комисията, Комитетът може да формира работни групи сред членовете си.

2.   От работните групи се изисква да обсъждат конкретни въпроси, отнасящи се до работата на Комитета, въз основа на задания, определени от Комитета, и да докладват за резултатите от обсъжданията си. Тези работни групи се разпускат веднага след изпълнението на задачата си.

Член 7

Пленарни заседания на Комитета и заседания на работните групи

1.   Комитетът приема свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник за експертни групи на Комисията.

2.   Като общо правило, пленарните заседания на Комитета се провеждат четири пъти годишно.

3.   Службите на Комисията свикват пленарните заседания на Комитета и участват в тях, и свикват заседанията на работните групи.

4.   Комитетът, както и работните групи, обичайно заседават в седалището на Комисията. При извънредни обстоятелства обаче заседанията могат да се провеждат и другаде.

Член 8

Процедури и методология

1.   Обсъжданията на Комитета са свързани с всякакви искания, от страна на Комисията, за препоръка за OEL за дадено вещество или група вещества, или за друго научно становище (по-нататък „становище“).

2.   Когато Комисията иска от Комитета препоръка или становище в съответствие с параграф 1, тя може да определи срок, в който те да бъдат представени.

3.   Комитетът, и по-специално Съветът, полага всички необходими усилия неговите препоръки или становища да се основават на консенсус. След обсъжданията на Комитета не се провежда гласуване. При липсата на единодушно съгласие различните мнения, изразени в хода на обсъжданията, се докладват от Комитета на Комисията.

4.   С подкрепата на секретариата Комитетът гарантира, че методологията му отразява най-новите научни стандарти и че тя се прилага.

5.   Без да се засягат разпоредбите за поверителност, посочени в член 9, параграф 3, Комисията публикува актуализираната методология, заедно с приетите препоръки и становища на Комитета, в частта от уебсайта си, определена за Комитета.

Член 9

Етични принципи

Членовете на Комитета се ангажират да работят независимо от каквото и да било външно въздействие. Те не делегират отговорностите си на други лица.

Те подписват декларация, която ги задължава да работят в полза на обществения интерес и да обявяват липсата или наличието на всякакъв пряк или косвен интерес, който може да се приеме за накърняващ независимостта им.

Службите на Комисията вземат предвид относимостта на всички декларирани интереси и вземат решение по нея.

Комитетът гарантира, че неговите препоръки и становища ясно отразяват аргументацията, използвана в неговия процес на вземане на решение, както е залегнало в методологията му.

Без да се засягат разпоредбите на член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 12 от настоящото решение, членовете на Комитета са задължени да не разгласяват информацията, която им става известна в резултат на работата на Комитета, тематичните работни семинари, работните групи или други дейности, свързани с настоящото решение.

В началото на всеки мандат членовете на Комитета подписват писмена декларация за поверителност.

Член 10

Наблюдатели и външни експерти

1.   Комисията приканва държавите от ЕИП/ЕАСТ да представят предложения за научни работници, които да присъстват на заседанията като наблюдатели.

2.   Когато е уместно, службите на Комисията могат да канят научни експерти, които не са от Комитета и които имат специална компетентност по въпрос от дневния ред, за участие ad hoc в работата на Комитета или в работна група.

Член 11

Специални надбавки

1.   Членовете на Комитета и външните експерти, поканени по инициатива на Комисията, имат право на специална надбавка в размер на не повече от 450 EUR под формата на дневни единични разходи за всеки пълен работен ден. Общият размер на надбавката се изчислява и се закръгля нагоре до сумата, отговаряща на най-близкия половин работен ден. Плащанията се извършват в евро.

2.   Разходите по пътуване и режийните на участниците в дейностите на Комитета се възстановяват от Комисията в съответствие с действащите разпоредби (7). Тези разходи се възстановяват в рамките на наличните бюджетни кредити, разпределени по годишната процедура за разпределение на ресурсите.

3.   Член 11, параграф 1 поражда действие на датата, на която членовете се назначават за следващия мандат на Комитета, в съответствие с процедурата, определена в член 3.

Член 12

Прозрачност

1.   Комисията публикува всички относими документи (като дневен ред, протоколи от заседания и представени от участниците материали) или в регистъра, или чрез връзка от регистъра към специализиран уебсайт.

2.   Като изключение, въз основа на оценка на всеки отделен случай, е възможно непубликуване, когато оповестяването би засегнало защитата на публичен или частен интерес, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8).

Член 13

Отмяна

1.   Решение 95/320/ЕО се отменя.

2.   Позоваванията на отмененото решение се смятат за позовавания на настоящото решение.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  Решение 95/320/ЕО на Комисията от 12 юли 1995 г. за създаване на Научен комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации на химически агенти (ОВ L 188, 9.8.1995 г., стр. 14).

(2)  Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

(3)  Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).

(4)  Решение 2009/985/ЕС на Комисията от 18 декември 2009 година за назначаване на членовете на Научния комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации на химически агенти за нов мандат (ОВ L 338, 19.12.2009 г., стр. 98).

(5)  COM(2002) 713 окончателен, 11 декември 2002 г.

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(7)  Решение на Комисията C(2007) 5858. Правила за възстановяването на разходи, направени от лица извън Комисията, поканени за участие в заседания в качеството им на експерти.

(8)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Посочените изключения са предназначени да защитят обществената сигурност, военните дела, международните отношения, финансовата, паричната или икономическата политика, правото на личен живот и неприкосновеността на индивида, търговските интереси, съдебното производство и правната помощ, инспекциите/разследванията/одитите и процеса на вземане на решения на институцията.