15.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/24


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за изменение на Решение 93/195/ЕИО по отношение на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви, след временен износ в Мексико и за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни

(нотифицирано под номер C(2014) 692)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/86/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специфичните нормативни документи на Общността, посочени в раздел I от приложение А към Директива 90/425/ЕИО (1), и по специално член 17, параграф 3, буква а) от нея,

като взе предвид Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (2), и по-специално член 12, параграфи 1 и 4 и член 19, уводното изречение и букви а) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2009/156/ЕО се определят ветеринарно-санитарните условия за вноса в Съюза на живи еднокопитни животни. В съответствие с член 13, параграф 1, буква а) едно от условията за разрешаване на вноса на еднокопитни животни в Съюза е въпросната трета държава да е била свободна от венецуелски енцефаломиелит по конете през период от две години.

(2)

В Решение 93/195/ЕИО на Комисията (3) се предвиждат образци на здравни сертификати за повторно въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ.

(3)

В Решение 2004/211/ЕО на Комисията (4) е установен списък на трети страни или в случай че се прилага регионализация — на части от техните територии, от които държавите членки следва да разрешават вноса на еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни. Списъкът е включен в приложение I към посоченото решение.

(4)

В Решение за изпълнение 2013/167/ЕС на Комисията (5), с което се изменя списъкът в приложение I към Решение 2004/211/ЕО, се предвижда, че временният внос на регистрирани коне, повторното въвеждане на регистрирани коне за конни надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ, вносът на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и доотглеждане, както и вносът на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни от Мексико понастоящем не са разрешени.

(5)

Комисията получи оценка на риска, извършена от френските компетентни органи, отнасяща се до повторното въвеждане на коне, предвидени за временен износ в Мексико Сити (Мексико). Тази оценка съдържа изчерпателни данни за мерките за биологична сигурност, прилагани от Théâtre équestre Zingaro за защита на здравния статус на техните коне по време на пребиваването им в Мексико Сити, както и за карантинните мерки, наложени от френските компетентни органи по отношение на тези коне след тяхното завръщане.

(6)

Предвид степента на ветеринарен надзор, договорените рутинни здравни проверки и отделянето от еднокопитни с по-нисък здравен статус, е възможно да бъдат установени специфични ветеринарно-санитарни изисквания и условия за ветеринарно сертифициране за повторното въвеждане на тези коне след временния им износ за по-малко от 90 дни с цел участие в специфични културни прояви в Мексико Сити.

(7)

Поради това Решение 93/195/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(8)

Тъй като мерките, предвидени в настоящото решение, се отнасят само за регион с голяма надморска височина и по време на суха и умерена зима с понижен риск от векторно предаване на везикулозен стоматит или някои подтипове на венецуелския енцефалит по конете, повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ за по-малко от 90 дни в крайградската зона на Мексико Сити — регион, в който в продължение на повече от 2 години не са били докладвани случаи на венецуелски енцефаломиелит по конете, следва да бъде разрешено.

(9)

Следователно данните за посочената трета държава в приложение I към Решение 2004/211/ЕО следва да бъдат изменени.

(10)

Поради това Решение 2004/211/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 93/195/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавя следното тире:

„—

са взели участие в специфични културни прояви, състояли се в крайградската зона на Мексико Сити, и отговарят на условията, определени в здравен сертификат, изготвен съгласно образеца, изложен в приложение X към настоящото решение.“

2)

Добавя се ново приложение X съгласно текста в приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение I към Решение 2004/211/ЕО се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1.

(3)  Решение 93/195/ЕИО на Комисията от 2 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ (ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 1).

(4)  Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни и за изменение на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1).

(5)  Решение за изпълнение 2013/167/ЕС на Комисията от 3 април 2013 г. за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (ОВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение I към Решение 2004/211/ЕО вписването за Мексико се заменя със следното:

„MX

Мексико

MX-0

Цялата територия

D

 

MX-1

Крайградската зона на Мексико Сити

D

X

Валидно до 15 април 2014 г.“