12.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/6


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 21 октомври 2014 година

относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка след въвеждането на еврото в Литва

(ЕЦБ/2014/42)

(2014/781/ЕС)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 19.1 и член 46.2, първо тире от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (2),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (3),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (4), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (5),

като има предвид, че:

(1)

Приемането на еврото от Литва на 1 януари 2015 г. означава, че по отношение на кредитните институции и клоновете на кредитни институции, разположени в Литва, ще се прилагат задължителните резерви, считано от тази дата.

(2)

Интегрирането на тези институции в системата за минимални резерви на Евросистемата изисква приемането на преходни разпоредби, за да се осигури плавна интеграция, без да се натоварват прекомерно кредитните институции в държавите членки, чиято парична единица е еврото, включително в Литва.

(3)

Член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка предполага, че ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки, събира необходимата статистическа информация от компетентните национални органи или пряко от стопанските субекти, за да осигури също своевременна подготовка в областта на статистиката с оглед на приемането на еврото от държава членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение термините „институция“, „задължителни резерви“, „период на поддържане“ и „резервна база“ имат същото значение, както в Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 2

Преходни разпоредби за институциите, разположени в Литва

1.   Чрез дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за институциите, разположени в Литва, е предвиден преходен период на поддържане от 1 януари 2015 г. до 27 януари 2015 г.

2.   Резервната база на всяка институция, разположена в Литва, за преходния период на поддържане се определя въз основа на позициите на нейния баланс към 31 октомври 2014 г. Институциите, разположени в Литва, отчитат своята резервна база пред Lietuvos bankas в съответствие с отчетната рамката на ЕЦБ за паричната и банковата статистика съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Институциите, разположени в Литва, които се ползват от дерогацията съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), изчисляват резервната база за преходния период на поддържане въз основа на своя баланс към 30 септември 2014 г.

3.   Що се отнася до преходния период на поддържане, минималните резерви на институция, разположена в Литва, се изчисляват или от тази институция, или от Lietuvos bankas. Страната, която изчислява минималните резерви, съобщава своите изчисления на другата страна, като ѝ предоставя достатъчно време както за проверката им, така и за извършване на промени. Изчислените минимални резерви, включително направените по тях промени, се потвърждават от двете страни най-късно на 9 декември 2014 г. Ако уведомената страна не потвърди размера на минималните резерви до 9 декември 2014 г., се смята, че тя е приела изчисленият размер да се прилага за преходния период на поддържане.

4.   Разпоредбите на член 3, параграфи 2 — 4 се прилагат mutatis mutandis към институциите, разположени в Литва, така че тези институции могат за техния първоначален период на поддържане да приспаднат от резервната си база всяко задължение към институции в Литва, въпреки че когато се изчисляват минималните резерви, тези институции няма да фигурират в списъка на институциите, към които се прилагат задължителните резерви съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 3

Преходни разпоредби за институциите, разположени в други държави членки, чиято парична единица е еврото

1.   Периодът на поддържане за институциите, разположени в други държави членки, чиято парична единица е еврото, съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), не търпи промени, произтичащи от наличието на преходен период на поддържане за институциите, разположени в Литва.

2.   Институциите, разположени в други държави членки, чиято парична единица е еврото, могат да решат да приспаднат от своята резервна база за периодите на поддържане от 10 декември 2014 г. до 27 януари 2015 г. и от 28 януари 2015 г. до 10 март 2015 г. всяко задължение към институциите, разположени в Литва, независимо че когато се изчисляват минималните резерви, тези институции няма да фигурират в списъка на институциите, по отношение на които се прилагат задължителните резерви съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

3.   Институциите, разположени в други държави членки, чиято парична единица е еврото, които желаят да приспаднат задължения към институции, разположени в Литва, за периодите на поддържане от 10 декември 2014 г. до 27 януари 2015 г. и от 28 януари 2015 г. до 10 март 2015 г., изчисляват своите минимални резерви въз основа на своя баланс съответно към 31 октомври 2014 г. и 30 ноември 2014 г. и отчитат статистическа информация в съответствие с част 1 от приложение III към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), третирайки институциите, разположени в Литва, като вече подлежащи на системата на минимални резерви на ЕЦБ.

Това не засяга задължението на институциите да предоставят статистическа информация за въпросните периоди в съответствие с таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), като продължават да третират институциите, разположени в Литва, като съществуващи банки, разположени в „Останал свят“.

Таблиците се представят в съответствие със сроковете и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

4.   За периодите на поддържане, започващи през декември 2014 г. и януари 2015 г., институциите, разположени в други държави членки, чиято парична единица е еврото, които се ползват от дерогацията по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) и желаят да приспаднат задължения към институции, разположени в Литва, изчисляват своите минимални резерви въз основа на своите баланси към 30 септември 2014 г. и представят статистическа информация съгласно част 1 от приложение III към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), третирайки институциите, разположени в Литва, като вече подлежащи на системата на минимални резерви на ЕЦБ.

Това не засяга задължението на институциите да предоставят статистическа информация за въпросните периоди в съответствие с таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), като продължават да третират институциите, разположени в Литва, като съществуващи банки, разположени в „Останал свят“.

Статистическата информация се предоставя в съответствие със сроковете и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Член 4

Влизане в сила и прилагане

1.   Адресати на настоящото решение са Lietuvos bankas, институциите, разположени в Литва, и институциите, разположени в други държави членки, чиято парична единица е еврото.

2.   Настоящото решение влиза в сила на 1 ноември 2014 г.

3.   При липса на специални разпоредби в настоящото решение се прилагат разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) и (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 октомври 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1.