15.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/41


Поправка на Решение за изпълнение 2014/24/ОВППС на Съвета от 20 януари 2014 година за изпълнение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

( Официален вестник на Европейския съюз L 16 от 21 януари 2014 г. )

На страница 33 в приложението уводното изречение

вместо:

„В приложението към Решение 2012/642/ОВППС вписване № 210 се заменя със следното:“

да се чете:

„В приложението към Решение 2012/642/ОВППС вписване № 199 се заменя със следното:“

На страница 33 в приложението номерът в първата колона на таблицата

вместо:

„210“

да се чете:

„199.“