17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 454/43


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки (Frontex) за финасовата 2014 г. — Коригиращ бюджет № 2

(2014/C 454/12)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

60 700

60 700

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

4 534 377

 

4 534 377

 

Дял 9 — Общо

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

ВСИЧКО ОБЩО

93 731 377

4 213 700

97 945 077

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

150 000

 

150 000

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

300 000

 

300 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

65 000

–54 000

11 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

975 000

1 500

976 500

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

10 000

–3 500

6 500

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

 

 

Дял 1 — Общо

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

4 040 000

 

4 040 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

375 000

585 000

960 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

POSTAL РАЗХОДИ

40 000

10 000

50 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

615 000

 

615 000

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

675 000

 

675 000

 

Дял 2 — Общо

12 575 000

15 000

12 590 000

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

ОБУЧЕНИЕ

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 000 000

 

1 000 000

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

457 000

110 000

567 000

3 6

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

 

600 000

 

Дял 3 — Общо

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

4 534 377

 

4 534 377

 

Дял 4 — Общо

4 534 377

 

4 534 377

 

ВСИЧКО ОБЩО

93 731 377

4 213 700

97 945 077