17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 454/30


Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 1

(2014/C 454/09)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Дял 1 — Общо

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 2 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Дял 1 — Общо

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

301 000

90 000

391 000

 

Дял 2 — Общо

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Дял 3 — Общо

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Общо AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Общо AST

28

27

27

Общо

108

105

103

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Общо FG

337

336

330

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

337

336

330