17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 454/1


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2014 — Коригиращ бюджет № 2

(2014/C 454/01)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Дял 1 — Общо

41 682 444

88 453

41 770 897

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

 

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

Дял 2 — Общо

1 072 174

 

1 072 174

 

ВСИЧКО ОБЩО

42 754 618

88 453

42 843 071

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

220 000

 

220 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ (3)

881 200

 

881 200

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4)

802 000

 

802 000

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

 

5 000

 

Дял 1 — Общо

23 719 644

 

23 719 644

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 215 000

 

3 215 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

270 000

 

270 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (5)

505 400

 

505 400

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

 

12 000

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

230 000

 

230 000

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

 

10 000

 

Дял 2 — Общо

4 242 400

 

4 242 400

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ

 

 

 

 

Дял 3 — Общо

14 792 574

88 453

14 881 027

 

ВСИЧКО ОБЩО

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.