28.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/86


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1385/2013 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет (3) Европейският съвет реши да измени статуса на Майот по отношение на Съюза, считано от 1 януари 2014 г. От тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска страна или територия и ще стане най-отдалечен регион на Съюза по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Вследствие на това изменение в правния статус на Майот правото на Съюза ще се прилага спрямо Майот от 1 януари 2014 г. Предвид особената структурна социална и икономическа ситуация в Майот, която е утежнена поради неговата отдалеченост, островен характер, малка площ, труден релеф и климат, в редица области следва да се установят определени специални мерки.

(2)

В областта на рибарството и здравето на животните следва да се изменят посочените по-долу регламенти.

(3)

По отношение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета (4) водите около Майот като най-отдалечен регион следва да бъдат включени в обхвата на посочения регламент, а използването на мрежи гъргър за пасажи от риба тон и подобни на нея видове в зоната от 24 мили от изходната линия на острова следва да бъде забранено, за да се запазят пасажите от едри мигриращи риби в близост до остров Майот.

(4)

По отношение на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), предвид много разпокъсаните и недостатъчно развити пазарни структури на Майот, прилагането на правилата за етикетиране на рибните продукти би наложило на търговците на дребно тежест, несъразмерна с информацията, която ще бъде предоставена на потребителите. Следователно е целесъобразно да се предвиди временна дерогация от правилата относно етикетирането на рибни продукти, предлагани за продажба на дребно на крайния потребител в Майот.

(5)

По отношение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) следва да бъдат въведени специални мерки по отношение на риболовния капацитет и регистъра на флота.

(6)

Съществена част от флота, плаващ под знамето на Франция и извършващ дейността си от френския департамент Майот, се състои от риболовни кораби с дължина под 10 метра, които са разпръснати около острова, нямат конкретни места за разтоварване на сушата и все още предстои да бъдат идентифицирани, измерени и оборудвани с минималното оборудване за безопасност, за да могат да бъдат включени в регистъра на риболовните кораби на Съюза. Вследствие на това Франция няма да успее да изготви този регистър до 31 декември 2021 г. Франция обаче следва да води временен регистър на флота, осигуряващ минимална идентификация на корабите от този сегмент, за да се предотврати прекомерното разпространение на нерегистрирани риболовни кораби.

(7)

Предвид факта, че Франция представи на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) план за развитие, в който се описва ориентировъчният размер на флота на Майот и очакваното развитие на недостатъчно развития флот от механични кораби с парагади с дължина под 23 метра и кораби с мрежи гъргър, установени в Майот като нов най-отдалечен регион на Франция, срещу който план няма възражения от нито една договаряща страна от IOTC, включително от Съюза, е целесъобразно референтните равнища по този план да служат като горни граници за капацитета на флота от механични кораби с парагади с дължина под 23 метра и кораби с мрежи гъргър, регистриран в пристанищата на Майот. Чрез дерогация от общоприложимите правила на Съюза и предвид текущата особена социална и икономическа ситуация в Майот, на Франция следва да се осигури достатъчно време, за да увеличи капацитета на недостатъчно развития сегмент от своя флот от по-малки плавателни съдове до 2025 г.

(8)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7) следва да се отбележи, че Майот няма промишлен капацитет за преработка на странични животински продукти. Поради това е целесъобразно на Франция да се предостави срок от пет години за изграждане на необходимата инфраструктура за идентификация, преработка, транспортиране, обработка и унищожаване на странични животински продукти на Майот при пълно спазване на Регламент (ЕО) № 1069/2009.

(9)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (8) изглежда, че Франция няма да бъде в състояние да спази всички задължения за контрол на Съюза по сегмента „Майот. Пелагични и дънни видове. Дължина < 10 m“ от флота на Майот до датата, на която Майот ще стане най-отдалечен регион. Корабите от този сегмент, разпръснати около острова, нямат конкретни места за разтоварване на сушата и все още предстои да бъдат идентифицирани. Освен това е необходимо да се обучат рибарите и контролиращите и да се създаде подходяща административна и материална инфраструктура. Следователно е необходимо да се предвиди временна дерогация от някои правила относно контрола на риболовните кораби и техните характеристики, техните дейности по море, техните уреди и техния улов на всички етапи — от борда на кораба до пазара, по отношение на този сегмент от флота. За да се постигнат обаче най-малко някои от най-важните цели на Регламент (ЕО) № 1224/2009, Франция следва да създаде национална система за контрол, която да ѝ позволи да контролира и наблюдава дейностите на този сегмент от флота и да спазва международните задължения за докладване на Съюза.

(10)

Поради това регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1224/2009, (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 850/98

Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1 буква з) се заменя със следното:

„з)

Регион 8:

Всички води, разположени край бреговете на френските департаменти Реюнион и Майот, които попадат под суверенитета или юрисдикцията на Франция.“.

2)

Вмъква се следният член:

„Член 34ж

Ограничения за риболовните дейности в зоната от 24 мили около Майот

На риболовните кораби се забранява да използват мрежи гъргър за пасажите от риба тон и подобни на нея видове в зоната от 24 мили от бреговете на Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, измерени от изходната линия, от която се измерват териториалните води.“.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 1379/2013

В член 35 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 се вмъква следният параграф:

„6.   До 31 декември 2021 г. параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на продукти, предлагани за продажба на дребно на крайния потребител в Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 ДФЕС.“.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) № 1380/2013

Регламент (ЕС) № 1380/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 23 се добавя следният параграф:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1 на Франция се разрешава до 31 декември 2025 г. да въвежда нов капацитет, без да отписва равностоен капацитет, по отношение на посочените в приложение II различни сегменти от флота в Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 ДФЕС (наричан по-долу "Майот").“.

2)

В член 36 се добавят следните параграфи:

„5.   Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 2021 г. Франция се освобождава от задължението да включва в своя регистър на риболовните кораби на Съюза кораби с обща дължина под 10 метра, които извършват дейността си от Майот.

6.   До 31 декември 2021 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби с обща дължина под 10 метра, които извършватт дейността си от Майот. В този регистър за всеки кораб се посочва най-малко неговото наименование, обща дължина и идентификационен код. Корабите, регистрирани във временния регистър, се считат за кораби, регистрирани в Майот.“.

3)

Редовете относно Майот, съдържащи се в приложението към настоящия регламент, се вмъкват в таблицата в приложение II към Регламент (ЕС) № 1380/2013 след реда "Гваделупа: Пелагични видове. L > 12 m".

Член 4

Изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009

В Регламент (ЕО) № 1069/2009 член 56 се заменя със следното:

„Член 56

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 4 март 2011 г.

Член 4 обаче се прилага за Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“) от 1 януари 2021 г. Страничните животински продукти и производните продукти, произведени на Майот преди 1 януари 2021 г., се унищожават в съответствие с член 19, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.“.

Член 5

Изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009

В Регламент (ЕО) № 1224/2009 се вмъква следният член:

„Член 2а

Прилагане на системата за контрол на Съюза към някои сегменти от флота по отношение на Майот като най-отдалечен регион

1.   До 31 декември 2021 г. член 5, параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58—62, 66, 68 и 109 не се прилагат към Франция по отношение на риболовните кораби с обща дължина под 10 метра, извършващи дейността си от Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“), както и по отношение на техните дейности и техния улов.

2.   До 30 септември 2014 г. Франция установява опростена временна схема за контрол, която се прилага спрямо риболовните кораби с обща дължина под 10 метра, извършващи дейността си от Майот. Тази схема обхваща следните елементи:

а)

познаване на риболовния капацитет;

б)

достъп до водите на Майот;

в)

изпълнение на задълженията за деклариране;

г)

определяне на органите, отговорни за дейностите по контрола;

д)

мерки, които гарантират, че правоприлагането по отношение на плавателни съдове с дължина над 10 метра се осъществява по недискриминационен начин.

До 30 септември 2020 г. Франция представя на Комисията план за действие, посочващ мерките, които трябва да бъдат взети, за да се осигури пълното прилагане на Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 1 януари 2022 г. по отношение на риболовните кораби с обща дължина под 10 метра, извършващи дейността си от Майот. Между Франция и Комисията се провежда диалог по плана за действие. Франция взема всички необходими мерки за изпълнението на този план за действие.“.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  Становище от 12 декември 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 97.

(3)  Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131).

(4)  Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).

(5)  Виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  Виж страница 22 от настоящия брой на Официален вестник.

(7)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЕЛНИ ГРАНИЦИ НА РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ФЛОТА, РЕГИСТРИРАН В МАЙОТ КАТО НАЙ-ОТДАЛЕЧЕН РЕГИОН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 349 ДФЕС

Майот. Сейнери

13 916 (1)

24 000 (1)

Майот.

Механични кораби с парагади < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Майот.

Дънни и пелагични видове. Кораби < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Съгласно плана за развитие, представен на IOTC на 7 януари 2011 г.

(2)  Пределните граница ще бъдат отбелязани в таблицата, когато бъдат изготвени, но не по-късно от 31 декември 2025 г.