28.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1379/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2013 година

относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението от Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Обхватът на общата политика в областта на рибарството ("ОПР") включва мерките по отношение на пазарите на продукти от риболов и аквакултури в Съюза. Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, („ООП“) е неразделна част от ОПР и следва да допринася за постигането на нейните цели. Тъй като ОПР се преразглежда, ООП следва да бъде адаптирана по съответния начин.

(2)

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (4) трябва да бъде преразгледан, за да се отчетат недостатъците, установени при прилагането на действащите понастоящем разпоредби, промените в Съюза и на световните пазари, както и развитието на дейностите, свързани с риболова и аквакултурите.

(3)

Риболовът е изключително важен за икономиките на крайбрежните райони на Съюза, включително най-отдалечените региони. Тъй като риболовът осигурява прехраната на рибарите в тези региони, следва да се предприемат мерки за повишаване на стабилността на пазарите и за увеличаване на съответствието между търсенето и предлагането.

(4)

Разпоредбите относно ООП следва да се прилагат в съответствие с международните ангажименти на Съюза, по-специално тези съгласно разпоредбите на Световната търговска организация. В търговията с продукти от риболов и аквакултури с трети държави следва да бъдат гарантирани условията за лоялна конкуренция, по-специално чрез спазване на изискванията за устойчивост и прилагането на социални стандарти, равностойни на тези, които се прилагат за продуктите в Съюза.

(5)

Важно е управлението на ООП да се ръководи от принципите на доброто управление на ОПР.

(6)

За да се осигури успехът на ООП, е важно потребителите да бъдат информирани чрез маркетингови и образователни кампании относно значението на консумацията на риба и големия брой съществуващи видове, както и относно важността на това да разбират информацията, представена върху етикетите.

(7)

Организациите на производителите на продукти на риболов и организациите на производителите на продукти от аквакултури ("организациите на производителите") са решаващ фактор за постигането на целите на ОПР и на ООП. Ето защо е необходимо да бъдат разширени техните отговорности и да се осигури необходимата финансова подкрепа, за да им се даде възможност да играят по-значима роля в ежедневното управление на рибарството, като се зачитат рамките, определени от целите на ОПР. Необходимо е също така да се гарантира, че техните членове извършват дейности, свързани с риболова и аквакултурите, по устойчив начин, подобряват предлагането на пазара на продукти, събират информация относно аквакултурите и повишават доходите си. При постигането на тези цели организациите на производителите следва да вземат предвид различните условия в секторите на рибарството и аквакултурите, преобладаващи в Съюза, включително в най-отдалечените региони, по-специално характерните особености на дребномащабния риболов и екстензивните аквакултури. Компетентните национални органи следва да могат да поемат отговорност за изпълнението на тези цели, като работят тясно с организациите на производителите по въпроси, свързани с управлението, включително, когато е целесъобразно, разпределението на квотите и управлението на риболовното усилие в зависимост от потребностите на всяко отделно риболовно стопанство.

(8)

Следва да се предприемат мерки за насърчаване на подходящо и представително участие на дребните производители.

(9)

За да се подобри конкурентоспособността и жизнеспособността на организациите на производителите, следва ясно да се определят подходящи критерии за тяхното създаване.

(10)

Междубраншовите организации, състоящи се от различни категории оператори в сектора на рибарството и аквакултурите, разполагат с потенциал да спомогнат за подобряване на координацията на дейностите за предлагане на пазара в рамките на веригата на доставка и за разработване на мерки, които са в интерес на целия сектор.

(11)

Целесъобразно е определянето на общи условия за признаване на организации на производителите и междубраншови организации от държавите-членки, за разширяване на приложното поле на правилата, приети от организации на производителите и междубраншови организации, както и за споделяне на разходите, произтичащи от това разширяване. Процедурата за разширяване на приложното поле на правилата следва да подлежи на одобрение от Комисията.

(12)

Тъй като рибните запаси са споделен ресурс, тяхната устойчива и ефикасна експлоатация в някои случаи може да бъде постигната по-добре от организации, състоящи се от членове от различни държави-членки и различни региони. Следователно е необходимо също да се насърчава възможността за създаване на организации на производители и асоциации на организации на производителите на национално и транснационално равнище, въз основа, когато е целесъобразно, на биогеографски райони. Тези организации следва да са партньорства, които да се стремят да установят общи и задължителни правила и да осигурят равнопоставени условия за всички заинтересовани страни, участващи в рибарството. При създаването на такива организации трябва да се гарантира, че за тях продължават да се прилагат правилата за конкуренция, предвидени в настоящия регламент, и че е съобразена необходимостта от поддържане на връзката между отделните крайбрежни общности и риболовните стопанства и водите, които те традиционно експлоатират.

(13)

Комисията следва да насърчава мерките за подпомагане, насочени към засилване на участието на жените в организациите на производителите на продукти от аквакултури.

(14)

За да могат да насочват своите членове към устойчиви дейности, свързани с рибарството и аквакултурите, организациите на производителите следва да изготвят и представят на компетентните органи на държавите-членки план за производство и предлагане на пазара, съдържащ мерките за изпълнение, необходими на тези организации на производителите за постигането на техните цели.

(15)

За постигането на целите на ОПР по отношение на изхвърлянията, е необходимо широко да се използват селективни риболовни съоръжения, които ще предотвратят улова на маломерна риба.

(16)

Непредвидимостта на риболовните дейности прави целесъобразно създаването на механизъм за съхранение на продукти от риболов за консумация от човека с цел насърчаване на по-голямата стабилност на пазара и увеличаване на възвращаемостта от продуктите, по-специално чрез създаване на добавена стойност. Този механизъм следва да допринесе за стабилизиране и сближаване на местните пазари в Съюза с оглед постигане на целите на вътрешния пазар.

(17)

За да се вземе предвид разнообразието на цените в рамките на Съюза, всяка организация на производителите в областта на рибарството следва да има право да направи предложение за цена, при която да се задейства механизмът за съхранение. Тази цена на задействане на механизма следва да бъде определена така, че да се запази лоялната конкуренция между операторите.

(18)

Установяването и прилагането на общи търговски стандарти следва да позволи пазарът да бъда снабдяван с устойчиви продукти и да бъде реализиран пълният потенциал на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултури и следва да улесни дейностите по предлагане на пазара в условията на лоялна конкуренция, като по този начин се спомогне за подобряване доходността на производството. За тази цел следва да продължат да се прилагат съществуващите стандарти за предлагане на пазара.

(19)

Необходимо е да се гарантира, че продуктите, внасяни на пазара на Съюза, съответстват на същите изисквания и стандарти за предлагане на пазара като онези, които трябва да бъдат спазвани от производителите от Съюза.

(20)

За да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве, пусканите на пазара на Съюза продукти от риболов и аквакултури следва, независимо от техния произход, да съответстват на приложимите правила за безопасност на храните и хигиена.

(21)

За да се даде на потребителите възможност да направят информиран избор, е необходимо да им се предостави ясна и подробна информация, наред с другото, относно произхода и методите за производство на продуктите.

(22)

Използването на екомаркировка за продуктите от риболов и от аквакултури, независимо дали те са с произход от Съюза или извън него, позволява да се предостави ясна информация относно екологичната устойчивост на такива продукти. Ето защо Комисията трябва да разгледа възможността за разработване и установяване на минимални критерии за създаването на обща за целия Съюз екомаркировка за продуктите от риболов и от аквакултури.

(23)

С цел защита на потребителите компетентните национални органи, отговарящи за мониторинга и осигуряването на изпълнението на задълженията по настоящия регламент, следва да използват пълноценно наличните технологии, включително ДНК тестове, така че да се предотврати поставянето на фалшиви етикети върху улова от страна на операторите.

(24)

Правилата за конкуренция, отнасящи се за споразумения, решения и практики, посочени в член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз ("ДФЕС"), следва да се прилагат за производството или предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, доколкото тяхното прилагане не възпрепятства функционирането на ООП и не застрашава постигането на целите, установени в член 39 от ДФЕС.

(25)

Целесъобразно е да се определят правила за конкуренция, приложими към производството и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като се вземат предвид специфичните особености на сектора на рибарството и аквакултурите, включително раздробеността на сектора, фактът, че рибата е споделен ресурс и големият обем на вноса, за който следва да се прилагат същите правила като продуктите от риболов и аквакултури от Съюза. С оглед на опростяване съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета (5) следва да бъдат включени в настоящия регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1184/2006 следва вече да не се прилага за продукти от риболов и аквакултури.

(26)

Необходимо е да се подобри събирането, обработването и разпространението на икономическата информация относно пазарите на продукти от риболов и аквакултури в Съюза.

(27)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент във връзка със сроковете, процедурите и формата на заявленията за признаване на организации на производители и на междубраншови организации, както и за оттеглянето на такова признаване; на формата, сроковете и процедурите на държавите-членки за съобщаване относно решения за признаване или оттегляне на признаване; формата и процедурата за уведомление от страна на държавите-членки относно правилата, задължителни за всички производители или оператори; формата и структурата на плана за производство и плана за предлагане на пазара, както и процедурата и сроковете за тяхното представяне и одобрение; формата за публикуване от страна на държавите-членки на цените на задействане, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(28)

Регламент (ЕО) № 104/2000 следва да бъде отменен. За да се осигури непрекъснатост в предоставянето на информация за потребителите обаче, член 4 от посочения регламент, следва да продължи да се прилага до 12 декември 2014 г..

(29)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно установяването на обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки поради общия характер на пазара на продукти от риболов и аквакултури и следователно, поради нейния мащаб и последици и необходимостта от общи действия, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(30)

Регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Създава се обща организация на пазарите на продукти от риболов и продукти от аквакултури („ООП“).

2.   ООП се състои от следните елементи:

a)

професионални организации;

б)

стандарти за предлагане на пазара;

в)

информация за потребителите;

г)

правила за конкуренция;

д)

проучване на пазара.

3.   Външните аспекти на ООП се допълват от Регламент (ЕС) № 1220/2012 на Съвета (7) и Регламент (ЕС) № 1026/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8).

4.   За въвеждането на ООП е допустимо получаването на финансово подпомагане от Съюза в съответствие с бъдещ правен акт на Съюза за определяне на условията за финансовото подпомагане за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014-2020 г.

Член 2

Приложно поле

ООП се прилага за продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към настоящия регламент, които се предлагат на пазара в Съюза.

Член 3

Цели

Целите на ООП са целите, определени в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Член 4

Принципи

ООП се ръководи от принципите на доброто управление, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 5

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и определенията в член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (10), в член 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (11), в членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (12) и в член 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 (13). Прилагат се и следните определения:

a)

„продукти от риболов“ означава водните организми, получени в резултат на риболовна дейност, или продукти, получени от тях, изброени в приложение I;

б)

„продукти от аквакултури“ означава водните организми във всеки етап от техния жизнен цикъл, получени в резултат на дейности, свързани с аквакултурите, или продукти, получени от тях, изброени в приложение I;

в)

„производител“ означава физическо или юридическо лице, използващо средства за производство за получаване на продукти от риболов или аквакултури с цел пускането им на пазара;

г)

„сектор на рибарството и аквакултурите“ означава секторът на икономиката, който включва всички дейности по производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов или аквакултури;

д)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукти от риболов или аквакултури за дистрибуция, консумация или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно;

е)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на продукт от рибарство или аквакултури на пазара на Съюза за първи път;

ж)

„на дребно“ означава обработка и/или преработка на храни и тяхното съхранение на мястото на продажба или доставка на крайния потребител, включително терминали за дистрибуция, операции за доставка на храна, заводски столове, заведения за обществено хранене, ресторанти и други подобни операции в областта на хранителните услуги, магазини, дистрибуторски центрове на супермаркети и пунктове за продажба на едро;

з)

„предварително опаковани продукти от риболов и аквакултури“ означава продукти от риболов и аквакултури, които представляват „предварително опаковани храни“ по смисъла на член 2, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 1169/2011.

ГЛАВА II

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ I

Създаване, цели и мерки

Член 6

Създаване на организации на производителите на продукти от риболов и на организации на производителите на продукти от аквакултури

1.   Организациите на производителите на продукти от риболов и организациите на производителите на продукти от аквакултури ("организациите на производителите") могат да бъдат създадени по инициатива на производители на продукти от риболов или на продукти от аквакултури в една или повече държави-членки и признати в съответствие с разпоредбите на раздел II.

2.   При създаването на организации на производителите се взема предвид особеното положение на дребните производители, когато е приложимо.

3.   Организация на производителите, представляваща както дейностите в областта на рибарството, така и тези в областта на аквакултурите, може да бъде създадена като съвместна организация на производителите на продукти от риболов и от аквакултури.

Член 7

Цели на организациите на производителите

1.   Организациите на производителите на продукти от риболов преследват следните цели:

a)

насърчаване на жизнеспособни и устойчиви риболовни дейности на техните членове при пълно спазване на политиката на опазване, както е определена по-конкретно в Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в правото за околната среда, при съблюдаване на социалната политика и когато съответната държава-членка е предвидила това - участие в управлението на морските биологични ресурси;

б)

избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов от запаси за търговски цели, а когато е необходимо, пълноценно използване на този улов, без да се създава пазар за улов на екземпляри, чийто размер е под минималния референтен размер за целите на опазването в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013;

в)

принос за проследяването на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация;

г)

принос за премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

2.   Организациите на производителите на продукти от аквакултури преследват следните цели:

a)

насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите, на техните членове, като им осигуряват възможности за развитие, по-специално при пълно спазване на Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в правото за околната среда, при съблюдаване на социалната политика;

б)

гарантиране, че дейностите на техните членове съответстват на националните стратегически планове, посочени в член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

в)

стремеж към гарантиране, че фуражите с риболовен произход в аквакултурите произхождат от рибни стопанства, които се управляват устойчиво.

3.   Освен към постигане на целите, предвидени в параграфи 1 и 2, организациите на производителите преследват две или повече от следните цели:

a)

подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов и от аквакултури на техните членове;

б)

подобряване на икономическата възвръщаемост;

в)

стабилизиране на пазарите;

г)

допринасяне към хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася към заетостта в крайбрежните и селските райони;

д)

намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.

4.   Организациите на производителите могат да преследват и други допълнителни цели.

Член 8

Мерки, прилагани от организациите на производителите

1.   За постигане на целите, определени в член 7, организациите на производителите могат да прилагат, наред с другото, следните мерки:

a)

съобразяване на производството с пазарните изисквания;

б)

насочване на доставките и предлагане на пазара на продуктите на техните членове;

в)

рекламиране на продуктите от риболов и аквакултури на техните членове от Съюза по недискриминационен начин чрез използване например на сертифицирането, и по-специално наименования за произход, печати за качество, географски означения, традиционно специфичен характер, както и на ползите от устойчивостта;

г)

контролиране и вземане на мерки за осигуряване на съответствие на дейностите на техните членове с правилата, установени от съответната организация на производителите;

д)

насърчаване на професионалното обучение и на програмите за сътрудничество, за да се създадат стимули за младите хора да навлязат в този сектор;

е)

намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди;

ж)

насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии за подобряване на предлагането на пазара и цените;

з)

улесняване на достъпа на потребителите до информация относно продуктите от риболов и аквакултури.

2.   Организациите на производителите на продукти от риболов могат да прилагат и мерки като:

a)

колективно планиране и управление на риболовните дейности на техните членове, при спазване на организацията от страна на държавите-членки на управлението на морските биологични ресурси на държавите-членки, включително разработване и прилагане на мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди и предоставяне на консултации на компетентните орани;

б)

избягване и намаляване на нежелания улов чрез участие в разработването и прилагането на технически мерки и оптимално използване на нежелания улов на запаси за търговски цели, без да се създава пазар за улов на екземпляри, чийто размер е под минималния референтен размер за целите на опазването, в съответствие с член 15, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и с член 34, параграф 2 от настоящия регламент, в зависимост от случая;

в)

управление на временното съхранение на продукти от риболов в съответствие с членове 30 и 31 от настоящия регламент.

3.   Организациите на производителите на продукти от аквакултури могат да прилагат и мерки като:

a)

насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите, по-специално по отношение на опазването на околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

б)

събиране на информация за предлаганите на пазара продукти, включително икономическа информация за първите продажби, и за прогнозите за производството;

в)

събиране на информация за околната среда;

г)

планиране на управлението на дейностите, на техните членове, свързани с аквакултурите; и

д)

подпомагане на програми за специалисти за насърчаване на устойчиви продукти от аквакултури;

Член 9

Създаване на асоциации на организации на производителите

1.   Асоциация на организации на производителите може да бъде създадена от признати в една или повече държави-членки организации на производителите по тяхна инициатива.

2.   Разпоредбите на настоящия регламент, приложими за организациите на производителите, се прилагат и за асоциациите на организации на производителите, освен ако не е предвидено друго.

Член 10

Цели на асоциациите на организации на производителите

1.   Асоциациите на организации на производителите преследват следните цели:

a)

изпълнение по по-ефективен и устойчив начин на целите на членуващите организации на производителите, определени в член 7;

б)

координиране и разработване на дейности от общ интерес за членуващите организации на производителите.

2.   Асоциациите на организации на производителите могат да кандидатстват за финансово подпомагане в съответствие с бъдещ правен акт на Съюза за определяне на условията за финансовото подпомагане за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014-2020 г.

Член 11

Създаване на междубраншови организации

Междубраншови организации могат да бъдат създадени по инициатива на оператори на продукти от риболов и аквакултури в една или повече държави-членки и признати в съответствие с раздел II.

Член 12

Цели на междубраншовите организации

Междубраншовите организации подобряват координацията на предоставянето на пазара на Съюза на продукти от риболов и аквакултури и условията за предоставяне на тези продукти на пазара.

Член 13

Мерки, прилагани от междубраншовите организации

За постигане на целите, посочени в член 12, междубраншовите организации могат да използват следните мерки:

a)

изготвяне на стандартни договори, които са в съответствие със законодателството на Съюза;

б)

рекламиране на продуктите от риболов и аквакултури от Съюза по недискриминационен начин чрез използване например на сертифициране и по-специално наименования за произход, печати за качество, географските означения, традиционно специфичен характер, както и на ползите от устойчивостта;

в)

установяване на правила за производство и предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури, които са по-строги от установените в законодателството на Съюза или в националното законодателство;

г)

подобряване на качеството, знанията и прозрачността в областта на производството и пазара, както и провеждане на дейности за професионално обучение, например по въпросите на качеството и проследяването, безопасността на храните и с цел насърчаване на инициативите в областта на научните изследвания;

д)

провеждане на изследвания и пазарни проучвания и разработване на техники за оптимизиране на функционирането на пазара, включително чрез използването на информационни и комуникационни технологии, както и събиране на социално-икономически данни;

е)

предоставяне на информация и провеждане на необходимите изследвания за осигуряване на устойчиво предлагане с обем, качество и цена, съответстващи на пазарните изисквания и потребителските очаквания;

ж)

популяризиране сред потребителите на видове рибни запаси, които са в устойчиво състояние, имат съществена хранителна стойност и не са широко консумирани;

з)

контролиране и вземане на мерки за осигуряване на съответствие на дейностите на техните членове с правилата, установени от съответната междубраншова организация.

РАЗДЕЛ II

Признаване

Член 14

Признаване на организации на производителите

1.   Държавите-членки могат да признават за организации на производителите всички групи, създадени по инициатива на производители на продукти от риболов или аквакултури, които кандидатстват за получаване на такова признаване, при условие че те:

а)

спазват принципите, установени в член 17, и правилата, приети за тяхното прилагане;

б)

са достатъчно икономически активни на територията на съответната държава-членка или на част от нея, по-специално по отношение на броя на членовете или на обема на продукцията, която може да бъде предложена на пазара;

в)

имат правосубектност съгласно националното право на съответната държава-членка, имат официално място на централно управление и са установени на нейна територия;

г)

са в състояние да преследват целите, определени в член 7;

д)

спазват правилата за конкуренция, посочени в глава V;

е)

не злоупотребяват с господстващо положение на даден пазар; и

ж)

предоставят необходимата информация относно своите членове, управление и източници на финансиране.

2.   Организациите на производителите, признати преди 29 декември 2013 г., се считат за организации на производителите за целите на настоящия регламент и обвързани от неговите разпоредби.

Член 15

Финансово подпомагане на организации на производителите или на асоциации от организации на производителите

Мерките за предлагане на пазара на продукти от риболов и от аквакултури, насочени към създаването или преструктурирането на организации на производителите или на асоциации на организации на производителите, могат да се подпомагат финансово в съответствие с бъдещ правен акт на Съюза за определяне на условията за финансовото подпомагане за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014-2020 г.

Член 16

Признаване на междубраншови организации

1.   Държавите-членки могат да признават за междубраншови организации групи от оператори, установени на тяхна територия, които кандидатстват за получаване на такова признаване, при условие че те:

a)

спазват принципите, установени в член 17, и правилата, приети за тяхното прилагане;

б)

представляват значителен дял от производствената дейност, както и от дейностите по преработка или предлагане на пазара, или и двете дейности заедно, във връзка с продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;

в)

самите не са ангажирани с дейности по производство, преработка или предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;

г)

имат правосубектност съгласно националното право на държава-членка, установени са там и имат официално място на централно управление на територията на тази държава-членка;

д)

притежават способност за преследване на целите, определени в член 12;

e)

вземат предвид интересите на потребителите;

ж)

не възпрепятстват стабилното функциониране на ООП; и

з)

спазват правилата за конкуренция, посочени в глава V.

2.   Организациите, създадени преди 29 декември 2013 г., могат да бъдат признати за междубраншови организации за целите на настоящия регламент, при условие че съответната държава-членка се е уверила, че те спазват разпоредбите на настоящия регламент относно междубраншовите организации.

3.   Междубраншовите организации, признати преди 29 декември 2013 г., се считат за междубраншови организации за целите на настоящия регламент и обвързани от неговите разпоредби.

Член 17

Вътрешно функциониране на организациите на производителите и междубраншовите организации

Вътрешното функциониране на организациите на производителите и междубраншовите организации, посочени в членове 14 и 16, се основава на следните принципи:

а)

спазване от членовете на правилата, приети от организацията във връзка с експлоатацията на рибните стопанства, производството и предлагането на пазара;

б)

отсъствие на дискриминация между членовете, по-конкретно въз основа на гражданство или място на установяване;

в)

събиране на финансова вноска от членовете с цел финансиране на организацията;

г)

демократично функциониране, което дава възможност на членовете да контролират организацията и нейните решения;

д)

налагане на ефективни, възпиращи и пропорционални наказания за нарушаване на задължения, предвидени съгласно вътрешните правила на съответната организация, по-специално в случай на неплащане на финансовите вноски;

е)

определяне на правила за приемане на нови членове и за отнемане на членството;

ж)

определяне на счетоводните и бюджетните правила, които са необходими за управлението на организацията.

Член 18

Проверки и оттегляне на признаването от държавите-членки

1.   Държавите-членки извършват проверки през редовни интервали от време, за да се провери, че организациите на производителите и междубраншовите организации спазват условията за признаване, определени съответно в членове 14 и 16. Установяването на несъответствие може да доведе до оттегляне на признаването.

2.   Държавата-членка, на чиято територия се намира официалното място на централно управление на организация на производителите или междубраншова организация, чиито членове са от различни държави-членки, или на асоциация на организации на производителите, признати в различни държави-членки, установява необходимото административно сътрудничество за извършване на проверки на дейностите на съответната организация или асоциация съвместно със съответните държави-членки.

Член 19

Разпределяне на възможности за риболов

При изпълнение на задачите си, организация на производителите, чиито членове са граждани на различни държави-членки, или асоциация на организации на производителите, признати в различни държави-членки, спазва разпоредбите, които уреждат разпределянето на възможностите за риболов между държавите-членки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013

Член 20

Проверки на Комисията

1.   За да се гарантира спазването на условията за признаване на организации на производителите или междубраншови организации, определени съответно в членове 14 и 16, Комисията може да извършва проверки и, когато е целесъобразно — да изисква от съответната държава-членка да оттегли признаването на организации на производителите или междубраншови организации.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията по електронен път всяко решение за признаване или за оттегляне на признаване. Комисията предоставя тази информация на разположение на обществеността.

Член 21

Актове за изпълнение

1.   Комисията приема актове за изпълнение относно:

a)

сроковете и процедурите, както и формата на заявленията за признаване на организации на производителите и междубраншови организации съгласно съответно членове 14 и 16, или за оттеглянето на такова признаване съгласно член 18;

б)

формата, сроковете и процедурите, които държавите-членки да прилагат при съобщаване на Комисията на всяко решение за признаване или за оттегляне на признаване съгласно член 20, параграф 2.

Когато е целесъобразно, приетите съгласно буква а) актове за изпълнение се съобразяват с характерните особености на дребномащабния риболов и аквакултури.

2.   Актовете за изпълнение по параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

РАЗДЕЛ III

Разширяване на приложното поле на правилата

Член 22

Разширяване на приложното поле на правилата на организации на производителите

1.   Всяка държава-членка може да направи правилата, одобрени в рамките на организация на производителите, задължителни за производители, които не са членове на организацията и които предлагат на пазара който и да е от продуктите в областта, в която организацията е представителна, при условие че:

a)

организацията на производителите е създадена за срок от поне една година и се счита за представителна за производството и предлагането на пазара, включително, когато е приложимо, за сектора на дребномащабния и непромишления риболов, в една държава-членка и подаде заявление до компетентните национални органи;

б)

правилата, чието приложно поле трябва да бъде разширено, засягат всяка от мерките на организациите на производителите, определени в член 8, параграф 1, букви а),б) и в), член 8, параграф 2, букви а) и б) и член 8, параграф 3, букви а) - д);

в)

се спазват правилата за конкуренция, посочени в глава V.

2.   За целите на параграф 1, буква а) организация на производителите на продукти от риболов се счита за представителна, когато осигурява най-малко 55 % от предлаганите на пазара количества от въпросния продукт през предходната година в областта, в която се предлага разширяване на приложното поле на правилата.

3.   За целите на параграф 1, буква а) организация на производителите на продукти от аквакултури се счита за представителна, когато осигурява най-малко 40 % от предлаганите на пазара количества от въпросния продукт през предходната година в областта, в която се предлага разширяване на приложното поле на правилата.

4.   Правилата, чието приложно поле трябва да бъде разширено по отношение на нечленуващи производители, се прилагат за период между 60 дни и 12 месеца.

Член 23

Разширяване на приложното поле на правилата на междубраншови организации

1.   Всяка държава-членка може да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, възприети в рамките на междубраншова организация, задължителни в конкретна област или области за други оператори, които не са членове на организацията, при условие че:

a)

междубраншовата организация обхваща най-малко 65 % от всяка от най-малко две от следните дейности: производство, преработка или предлагане на пазара на съответния продукт през предходната година в съответната област или области на държава-членка, и подаде заявление до компетентните национални органи; и

б)

правилата, чието приложно поле трябва да бъде разширено по отношение на други оператори, се отнасят до някоя от мерките за междубраншовите организации, определени в член 13, букви а)—ж), и не причиняват вреда на други оператори в съответната държава-членка или в Съюза.

2.   Разширяването на приложното поле на правилата може да бъде задължително за не повече от три години, без да се засяга член 25, параграф 4.

Член 24

Задължения

Когато приложното поле на правилата се разширява в съответствие с членове 22 и 23 по отношение на нечленуващи производители, съответната държава-членка може да реши, че такива нечленуващи производители са длъжни да заплатят на организацията на производителите или на междубраншовата организация равностойността на всички или на част от плащаните от членовете разходи в резултат от прилагането на разширеното по отношение на тези нечленуващи производители приложно поле на правилата.

Член 25

Разрешение от Комисията

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията за правилата, които възнамеряват да направят задължителни за всички производители или оператори от конкретна област или области съгласно членове 22 и 23.

2.   Комисията приема решение, с което разрешава разширяването на приложното поле на правилата по параграф 1, при условие че:

a)

са спазени разпоредбите на членове 22 и 23;

б)

са спазени правилата за конкуренция, посочени в глава V;

в)

разширяването на приложното поле не застрашава свободната търговия; и

г)

не е застрашено постигането на целите на член 39 от ДФЕС.

3.   В срок от един месец от получаване на уведомлението Комисията взема решение за разрешаване или отказ да разреши разширяването на приложното поле на правилата и уведомява държавите-членки за това. Ако Комисията не вземе решение в срок от един месец от получаване на уведомлението, се счита, че тя разрешава разширяването на приложното поле на правилата.

4.   Разрешеното разширяване на приложното поле на правилата може да продължи да се прилага след изтичането на първоначалния срок, включително чрез мълчаливо съгласие, без изрично подновяване на разрешението, при условие че, най-малко един месец преди изтичането на първоначалния срок, съответната държава-членка е уведомила Комисията за допълнителния срок на прилагане и Комисията е разрешила този допълнителен срок или не е възразила срещу него в срок от един месец от получаване на уведомлението.

Член 26

Оттегляне на разрешение

Комисията може да извършва проверки и да оттегля разрешение за разширяване на приложното поле на правилата, когато установи неизпълнение на някое от изискванията за разрешението. Комисията уведомява държавите-членки за това оттегляне.

Член 27

Актове за изпълнение

Комисията приема актове за изпълнение относно формата и процедурата за уведомяване,предвидена в член 25, параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

РАЗДЕЛ IV

Планиране на производството и предлагането на пазара

Член 28

План за производство и предлагане на пазара

1.   Всяка организация на производителите представя на своите компетентни национални органи за одобрение план за производство и предлагане на пазара най-малко за основните видове, предлагани от нея на пазара. Тези планове за производство и предлагане на пазара целят постигането на целите, определени в членове 3 и 7.

2.   Планът за производство и предлагане на пазара съдържа:

а)

програма за производство за видове, подлежащи на улов или отглеждане;

б)

пазарна стратегия за осигуряване на съответствие между количеството, качеството и представянето на доставките и пазарните изисквания;

в)

мерки, които организацията на производителите да предприеме, за да допринесе за постигане на целите, определени в член 7;

г)

специални предварителни мерки за регулиране на доставките на видове, с които обичайно са свързани затруднения при предлагането на пазара през годината;

д)

приложими наказания за членове, които нарушават приетите решения за изпълнението на съответния план.

3.   Компетентните национални органи одобряват плана за производство и предлагане на пазара. След одобрението на плана организацията на производителите пристъпва към незабавното му изпълнение.

4.   Организациите на производителите могат да актуализират плана за производство и предлагане на пазара, като в този случай го представят за одобрение на компетентните национални органи.

5.   Организацията на производителите изготвя годишен доклад на своите дейности съгласно плана за производство и предлагане на пазара и го представя на компетентните национални органи за одобрение.

6.   Организациите на производителите могат да получат финансово подпомагане за изготвянето и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара в съответствие с бъдещ правен акт на Съюза за определяне на условията за финансовото подпомагане за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014-2020 г.

7.   Държавите-членки извършват проверки, за да гарантират, че всяка организация на производителите изпълнява задълженията, предвидени в настоящия член; Установяването на несъответствие може да доведе до оттегляне на признаването.

Член 29

Актове за изпълнение

1.   Комисията приема актове за изпълнение относно:

а)

формата и структурата на плана за производство и предлагане на пазара, посочен в член 28;

б)

процедурата и сроковете за представяне от страна на организациите на производителите и за одобряване от страна на държавите-членки на плана за производство и предлагане на пазара по член 28.

2.   Актовете за изпълнение по параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

РАЗДЕЛ V

Стабилизиране на пазарите

Член 30

Механизъм за съхранение

Организациите на производителите на продукти от риболов могат да получат финансово подпомагане за съхранението на продуктите от риболов, изброени в приложение II, при условие че:

a)

са спазени условията за подпомагане за съхранение, установени в бъдещ правен акт на Съюза за определяне на условията за финансовото подпомагане за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014-2020 г.;

б)

продуктите са пуснати на пазара от организации на производителите на продукти на риболов, но за тях не е бил намерен купувач на цената на задействане по член 31;

в)

продуктите отговарят на общите стандарти за предлагане на пазара, установени съгласно член 33, и са с необходимото качество за консумация от човека;

г)

продуктите са стабилизирани или преработени и съхранявани в контейнери или клетки или, чрез замразяване, на борда на кораби или в наземни съоръжения, осоляване, изсушаване, мариноване или, когато е приложимо, чрез варене и пастьоризация, независимо дали са подложени на филетиране или нарязване на парчета и, когато е уместно, отстраняване на главите;

д)

продуктите се въвеждат от мястото на съхранение на пазара за консумация от човека на по-късен етап;

е)

продуктите се съхраняват в продължение най-малко на пет дни.

Член 31

Цени на задействане на механизма за съхранение

1.   Преди началото на всяка година всяка организация на производителите на продукти на риболов може самостоятелно да направи предложение за цена на задействане на механизма за съхранение по член 30 за продуктите от риболов, изброени в приложение II.

2.   Цената на задействане не превишава 80 % от претеглената средна цена, регистрирана за въпросния продукт в областта на дейност на съответната организация на производителите през трите години, непосредствено предшестващи годината, за която се определя цената на задействане.

3.   Когато се определя цена на задействане, се взема предвид следното:

a)

тенденциите при производството и търсенето;

б)

стабилизирането на пазарните цени;

в)

сближаване на пазарите;

г)

приходите на производителите;

д)

интересите на потребителите.

4.   След разглеждане на предложенията на признатите на тяхна територия организации на производителите държавите-членки определят цените на задействане, които да се прилагат от организациите на производителите. Тези цени се определят въз основа на критериите, посочени в параграфи 2 и 3. Информация за цените се предоставя на обществеността.

Член 32

Актове за изпълнение

Комисията приема актове за изпълнение относно формата на публикуване от страна на държавите-членки на цените на задействане съгласно член 31, параграф 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

ГЛАВА III

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА

Член 33

Определяне на общи стандарти за предлагане на пазара

1.   Без да се засяга член 47, могат да се определят общи стандарти за предлагане на пазара на продуктите от риболов, изброени в приложение I, независимо от техния произход (от Съюза или внос), които са предназначени за консумация от човека.

2.   Стандартите по параграф 1 могат да се отнасят до качеството, размера, теглото, опаковането, представянето или етикетирането на продуктите, и по-специално до:

a)

минималните размери за предлагане на пазара, като се отчитат най-добрите налични научни становища; тези минимални размери за предлагане на пазара съответстват, когато е приложимо, на минималните референтни размери за опазване в съответствие с член 15, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

спецификациите на консервираните продукти в съответствие с изискванията за опазване и международните задължения.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се засягат:

a)

Регламент (ЕО) № 178/2002

б)

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (14);

в)

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15);

г)

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (16);

д)

Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (17);

е)

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (18); и

ж)

Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 34

Спазване на общите стандарти за предлагане на пазара

1.   Продуктите, предназначени за консумация от човека, за които са определени общи стандарти за предлагане на пазара, могат да бъдат предоставяни на пазара в Съюза единствено в съответствие с тези стандарти.

2.   Всички разтоварени на сушата продукти от риболов, включително онези, които не отговарят на общите стандарти за предлагане на пазара, могат да бъдат използвани за цели, различни от пряката консумация от човека, включително за рибно брашно, рибно масло, храни за домашни любимци, добавки в храните, лекарствени или козметични препарати.

ГЛАВА IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Член 35

Задължителна информация

1.   Без да се засяга Регламент (ЕС) № 1169/2011, продуктите от риболов и аквакултури по букви а), б), в) и д) от приложение I към настоящия регламент, които се предлагат на пазара в рамките на Съюза, независимо от техния произход или от метода за предлагане на пазара, могат да бъдат предлагани за продажба на крайния потребител или на заведения за обществено хранене само ако подходяща маркировка или етикетиране указват следното:

a)

търговското обозначение на видовете и тяхното научно наименование;

б)

производствения метод, по-специално посредством думите „… улов …“ или „… сладководен улов …“ или „… отгледан в рибни стопанства …“;

в)

зоната, в която продуктът е уловен или отгледан, и категорията риболовни уреди, използвани при улова на диви екземпляри, както е предвидено в първата колона от приложение III към настоящия регламент;

г)

дали продуктът е бил размразен;

д)

датата на минимална годност, когато е уместно.

Изискването по буква г) не се прилага по отношение на:

а)

съставките, налични в крайния продукт;

б)

храни, при които замразяването е технологически необходима стъпка в производствения процес;

в)

продукти от риболов и аквакултури, замразени с цел здравна безопасност в съответствие с раздел VIII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

г)

продукти от риболов и аквакултури, които са били размразени преди да бъдат подложени на опушване, осоляване, топлинна обработка, мариноване, изсушаване или комбинация от горните обработки.

2.   За продукти от риболов и аквакултури, които не са предварително опаковани, задължителната информация, описана в параграф 1 може да се предостави при продажбата на дребно чрез търговска информация като билбордове или плакати.

3.   Когато на крайния потребител или на заведения за обществено хранене се предлага за продажба смесен продукт, състоящ се от еднакви видове, но получени чрез различни производствени методи, се посочва методът за всяка партида. Когато на крайния потребител или на заведения за обществено хранене се предлага за продажба смесен продукт, състоящ се от еднакви видове, но получени от различни зони на улов или от различни държави, отглеждащи риба в стопанства, се посочва най-малко зоната на партидата, която е в най-голямо количество, заедно с указание, че продуктите произхождат от различни зони на улов или отглеждане.

4.   Държавите-членки могат да освободят от изискванията по параграф 1 малките количества продукти, продавани директно от риболовни кораби на потребителите, при условие че не се надхвърля стойността, определена в член 58, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.   Продуктите от риболов и аквакултури и техните опаковки, етикетирани или маркирани преди 13 декември 2014 г., които не съответстват на изискванията на настоящия член, могат да бъдат предлагани на пазара до изчерпването на наличните количества.

Член 36

Доклади относно екомаркировката

След консултация с държавите-членки и заинтересованите страни до 1 януари 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за осъществимостта, в който представя възможностите за въвеждане на схема за екомаркировка за продуктите от риболов и аквакултури, по-специално във връзка с въвеждането на такава схема в целия Съюз и с определянето на минимални изисквания за използването на екомаркировка на Съюза от страна на държавите-членки.

Член 37

Търговско обозначение

1.   За целите на член 35, параграф 1 държавите-членки изготвят и публикуват списък на търговските обозначения, приети на тяхна територия, заедно с научните им наименования. В списъка се посочва:

a)

научното наименование на всеки вид съгласно информационната система FishBase или съгласно базата данни AFSIS на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), когато е приложимо;

б)

търговското обозначение:

i)

наименованието на вида на официалния език или официалните езици на съответната държава членка;

ii)

когато е приложимо, друго наименование или наименования, възприети или разрешени на местно или регионално равнище.

2.   Всички видове риба, които са съставка на друга храна, могат да бъдат обозначени като „риба“, при условие че наименованието и представянето на тази храна не се отнася до конкретен вид.

3.   За всички промени в списъка с търговските обозначения, приети от държава-членка, незабавно трябва да се информира Комисията, която информира останалите държави-членки за тези промени.

Член 38

Посочване на зоната на улов или производство

1.   Посочването на зоната на улов или производство в съответствие с член 35, параграф 1, буква в) се състои от следното:

a)

за продуктите от риболов, уловени в морски води, се посочва наименованието чрез изписване на подзоната или участъка, включени в списъка на риболовните зони на ФАО, както и името на зоната, което се посочва по разбираем за потребителя начин, или карта или пиктограма, обозначаващи тази зона, или чрез дерогация от това изискване, за продукти от риболов, уловени във води, които не са разположени в североизточните части на Атлантическия океан (риболовна зона 27 на ФАО) или на Средиземно или Черно море (риболовна зона 37 на ФАО), се посочванаименованието на риболовната зона на ФАО;

б)

за продуктите от риболов, уловени в сладки води, се посочва наименованието на водния обект на произход в държавата-членка или третата държава на произход на продукта;

в)

за продуктите от аквакултури се посочва държавата-членка или третата държава, в която продуктът е достигнал повече от половината от окончателното си тегло или е прекарал повече от половината от периода си на развитие, или — за черупчести, е преминал окончателно развитие или етап на култивиране в продължение най-малко на шест месеца.

2.   В допълнение към информацията по параграф 1 операторите могат да посочват по-точно зоната на улов или производство.

Член 39

Допълнителна информация на доброволна основа

1.   В допълнение към задължителната информация, изисквана съгласно член 35, на доброволна основа може да се предоставя следната информация, при условие че тя е представена ясно и недвусмислено:

a)

датата на улов на продуктите от риболов или датата на събиране на продуктите от аквакултури;

б)

датата на разтоварване на сушата на продуктите от риболов или информация относно пристанището, в което са разтоварени продуктите;

в)

по-подробна информация за вида риболовен уред, съгласно списъка във втора колона на приложение III;

г)

за продуктите от риболов, уловени в морски води — информация относно държавата на знамето на кораба, уловил продуктите;

д)

информация за околната среда;

е)

информация от етично и/или социално естество;

ж)

информация относно производствените техники и практики;

з)

информация относно хранителното съдържание на продукта.

2.   Може да се използва код за бързо реагиране (Quick Response - QR), съдържащ информацията по член 35, параграф 1 или част от нея.

3.   Информацията на доброволна основа не се представя за сметка на наличното пространство, предвидено за задължителната информация относно маркировката или етикетирането.

4.   Не се дава информация на доброволна основа, която не може да бъде проверена.

ГЛАВА V

ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ

Член 40

Прилагане на правилата за конкуренция

Членове 101—106 от ДФЕС и разпоредбите за тяхното прилагане се прилагат към споразуменията, решенията и практиките по член 101, параграф 1 и член 102 от ДФЕС, които се отнасят до производството и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури.

Член 41

Изключения от прилагането на правилата за конкуренция

1.   Независимо от член 40 от настоящия регламент член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага към споразуменията, решенията и практиките на организации на производителите, които се отнасят до производството или продажбата на продукти от риболов и аквакултури или използването на съвместни съоръжения за съхраняването, обработката или преработката на продукти от риболов и аквакултури и които

a)

са необходими за постигане на целите, определени в член 39 от ДФЕС;

б)

не предвиждат задължение да се прилагат еднакви цени;

в)

не водят до подялба на пазарите под каквато и да е форма в рамките на Съюза;

г)

не изключват конкуренцията; и

д)

не елиминират конкуренцията по отношение на основната част от въпросните продукти.

2.   Независимо от член 40 от настоящия регламент член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага към споразуменията, решенията и практиките на междубраншовите организации, които

a)

са необходими за постигане на целите, определени в член 39 от ДФЕС;

б)

не налагат задължение за прилагане на определена цена;

в)

не водят до подялба на пазарите под каквато и да е форма в рамките на Съюза;

г)

не прилагат различни условия за еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставят в сравнително по-неблагоприятни условия;

д)

не елиминират конкуренцията по отношение на основната част от въпросните продукти; и

е)

не ограничават конкуренцията по начини, които не са от съществено значение за постигането на целите на ОПР.

ГЛАВА VI

ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

Член 42

Проучване на пазара

1.   Комисията:

a)

събира, анализира и разпространява икономически знания и концепции за пазара на Съюза за продукти от риболов и аквакултури по веригата на доставка, като взема предвид международния контекст;

б)

предоставя практическа подкрепа за организациите на производителите и интербраншовите организации с цел по-добра координация на информацията между операторите и обработващите лица;

в)

проучва редовно цените на продукти от риболов и аквакултури по веригата на доставка на Съюза и извършва анализи на пазарните тенденции;

г)

провежда пазарни проучвания по конкретни въпроси и осигурява методика за проучванията на формирането на цените.

2.   За прилагането на параграф 1, Комисията използва следните мерки:

a)

улеснява достъпа до наличните данни за продукти от риболов и аквакултури, събрани в съответствие с правото на Съюза;

б)

предоставя на всички заинтересовани страни и на масовия потребител достъпна и разбираема информация относно пазара, като изследвания на цените, пазарни анализи и проучвания, при условията на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (19).

3.   Държавите-членки допринасят за постигането на посочените в параграф 1 цели.

ГЛАВА VII

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 43

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

Изменение на Регламент (ЕО) № 1184/2006

Член 1 от Регламент (ЕО) № 1184/2006 се заменя със следното:

„Член 1

С настоящия регламент се установяват правилата, относно приложимостта на членове 101 — 106 и член 88, параграфи 1 и 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на производството и търговията с продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, с изключение на продуктите, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. (20) и Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21).

Член 45

Изменения на Регламент (ЕО) № 1224/2009

Регламент (ЕО) № 1224/2009 се изменя, както следва:

1)

в член 57, параграф 1 се добавят следните изречения:

„Държавите-членки извършват проверки, за да гарантират спазването. Проверките могат да се извършват на всички етапи от предлагането на пазара и по време на транспортиране.“;

2)

Член 58, параграф 5 се изменя, както следва:

а)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

информацията за потребителите, предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (22);

б)

буква з) се заличава.

Член 46

Отмяна

Регламент (ЕО) № 104/2000 се отменя. Въпреки това член 4 продължава да се прилага до 12 декември 2014 г.

Позовавания на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 47

Правила, установяващи общи стандарти за предлагане на пазара

Продължават да се прилагат правилата, установяващи общи стандарти за предлагане на пазара, по-специално Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета (23), Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета (24), Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета (25), както и други правила, приети за целите на прилагането на общите стандарти за предлагане на пазара, като Регламент (EEC) № 3703/85 на Комисията (26).

Член 48

Преглед

До 31 декември 2022 г. Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета резултатите от прилагането на настоящия регламент

Член 49

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г., с изключение на глава IV и член 45, които се прилагат от 13 декември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2013 година

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 183.

(2)  ОВ C 225, 27.7.2012 г., стр. 20.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 17 octobre 2013 (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 9 декември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22).

(5)  Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти (ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕС) № 1220/2012 на Съвета от 3 декември 2012 г. относно свързаните с търговията мерки за гарантиране на снабдяването на преработвателите от Съюза с определени рибни продукти през периода 2013—2015 г.(ОВ L 349, 19.12.2012 г., стр. 4).

(8)  Регламент (ЕС) № 1026/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои мерки, целящи опазването на рибни запаси, по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 34).

(9)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (Виж страница 22 от настоящия брой на Официален вестник).

(10)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(12)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

(14)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(16)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 226, 25.6.2004 г,. стр. 83).

(17)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).;

(21)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1)“.

(22)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1)“;

(23)  Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета от 21 юни 1989 г. относно установяване на общи пазарни стандарти за търговия с консервирани сардини и търговските описания за консервирана сардина и продукти тип сардина (ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 79).

(24)  Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета от 9 юни 1992 г. относно определяне на общите стандарти за търговия с консервирана риба тон и паламуд (ОВ L 163, 17.6.1992 г., стр. 1).

(25)  Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 г. относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти (ОВ L 334, 23.12.1996 г., стр. 1).

(26)  Регламент (EEC) № 3703/85 на Комисията от 23 декември 1985 г. за установяване подробни правила за прилагане по отношение на общите стандарти за търговия с някои видове прясна и охладена риба (ОВ L 351, 28.12.1985 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ, ОБХВАНАТИ ОТ ООП

Код по КН

Описание на стоките

a)

0301

Живи риби

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0303

Риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

б)

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби, годни за консумация от човека

в)

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от ракообразни, годни за консумация от човека

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека

г)

 

Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека:

Други

Продукти от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; Мъртви животни, включени в глава 3:

0511 91 10

Отпадъци от риби

0511 91 90

Други

д)

1212 20 00

Морски водорасли и други водорасли

е)

 

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени:

1504 10

Масла от черен дроб от риби и техните фракции

1504 20

Мазнини и масла от риби и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риби

ж)

1603 00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

з)

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

и)

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

й)

 

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен

1902 20

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин):

1902 20 10

Съдържащи тегловно повече от 20 % риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

к)

 

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки:

2301 20 00

Брашна, прахове и агломерати от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

л)

 

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

2309 90

Други:

ex 2309 90 10

Рибни разтворими вещества


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ, ОБЕКТИ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Код по КН

Описание на стоките

0302 22 00

Писия (Pleonectes platessa)

ex 0302 29 90

Лиманда (Limanda limanda)

0302 29 10

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Писия (Platichthys flesus)

0302 31 10

както и

0302 31 90

Бял тон или дългопер тунец (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Херинга от видовете Clupea harengus

0302 50 10

Треска от видовете Gadus morhua

0302 61 10

Сардини от видовете Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Цаца (Sprаttus sprаttus)

0302 62 00

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Американска треска (Pollachius virens)

ex 0302 64

Скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus

0302 65 20

и

0302 65 50

Акули (черноморска и котешка) (Squalus acanthias и Scylorhinus spp.),

0302 69 31

и

0302 69 33

Морски костур (Sebastes spp.)

0302 69 41

Меджид (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Морска щука (Molva spp.)

0302 69 55

Аншуа (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Мерлуза от видовете Merluccius merluccius

0302 69 81

Въдичари (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Делфин (Coryphаenа hippurus)

ex 0307 41 10

Сепия (Sepia officinalis и Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Скариди от видовете Crangon crangon и дълбоководни едри скариди (Pandalus borealis)

0302 23 00

Морски език (Solea spp.)

0306 24 30

Морски раци (Cancer pagurus)

0306 29 30

Лангустини (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

и

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Мерлузи от вида Merluccius

0303 79 71

Морски каракуди (Dentex dentex и Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Риба меч (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Скариди от семейство Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Сепия от видовете Sepia officinalis, Rossia macrosoma и Sepiola rondeletti

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

и

0307 49 38

Калмари (Loligo spp.)

0307 49 51

Калмари (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Октоподи (Octopus spp.)

0307 99 11

От вида Illex spp.

0303 41 10

Бял тон или дългопер тунец (Тhunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Скокливи риби или риби с набразден корем (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Червен тон (Thunnus thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Други видове от родовете Thunnus и Euthynnus

ex 0302 29 90

Малоуста писия (Microstomus kitt)

0302 35 10

и

0302 35 90

Червен тон (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Люр (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Платика (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Трескоподобни (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Треска от вида Trisopterus luscus и Trisopterus minutus

ex 0302 69 99

Гопа (Boops boops)

ex 0302 69 99

Смарид (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Конгер (Conger conger)

ex 0302 69 99

Морска лястовица (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Сафрид (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Кефал (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

и

ex 0304 19 99

Скат (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Афанопус (Lepidopus caudatu и Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Миди Сен Жак (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Морски охлюв (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Барбуня (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

ex 0302 69 99

Кантар (Spondyliosoma cantharus)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИБОЛОВНИТЕ УРЕДИ

Задължителна информация относно категорията риболовен уред

Подробно описание на съответстващите им уреди и кодове съгласно Регламент (ЕО) № 26/2004 (1) и Регламент за изпълнение (ЕО) № 404/2011 на Комисията (2)

Грибове

Крайбрежни грибове

SB

Датски грибове

SDN

Шотландски грибове

SSC

Грибове между два кораба

SPR

Тралове

Тралове с прът

TBB

Дънни тралове

OTB

Дънни тралове

PTB

Пелагични тралове

OTM

Пелагични тралове

PTM

Сдвоени тралове

OTT

Хрилни мрежи и други подобни мрежи

Хрилни мрежи (закотвени)

GNS

Хрилни мрежи (свободни)

GND

Хрилни мрежи (обкръжаващи)

GNC

Тройни риболовни мрежи

GTR

Тройни мрежи и хрилни мрежи комбинирани

GTN

Заграждащи мрежи и повдигнати мрежи

Гъргъри с плъзгач

PS

Гъргъри без плъзгач

LA

Повдигнати мрежи, манипулирани от кораба

LNB

Повдигнати мрежи, манипулирани от брега

LNS

Въдици и кукички

Чепарета и ръчни въдици с пръчка

LHP

Механични чепарета и въдици

LHM

Парагаци и кърмаци

LLS

Свободни индустриални въдици

LLD

Влачещи се въдици

LTL

Драги

Драги с влекач

DRB

Ръчни драги, използвани на борда на кораба

DRH

Механични драги, включени в засмукващите драги

HMD

Винтери и капанни уреди

Винтери (капанни уреди)

FPO


(1)  Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 104/2000

Настоящият регламент

Член 1

Членове 1 — 5

Членове 2, 3

Членове 33, 34

Член 4

Членове 35 — 39

Член 5, параграф 1

Членове 6, 7, 8,

Член 5, параграфи 2, 3 и 4 и член 6

Членове 14, 18— 21

Член 7

Членове 22 и 24— 27

Член 8

Членове 9 — 12

Членове 28, 29

Член 13

Членове 11, 12, 13, 16, 18, 20 и 21

Член 14

Член 41, параграф 2

Член 15

Член 23

Член 16

Членове 24 — 27

Членове 17— 27

Членове 30, 31 и 32

Член 33

Член 34

Член 20, параграф 2, членове 21 и 32

Член 35

Член 36

Член 37

Член 43

Членове 38 и9

Член 43

Член 40

Член 41

Член 48

Член 42

Членове 44, 45 и 46

Член 43

Член 49

Член 40

Член 41, параграф 1

Член 42