12.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/54


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1321/2013 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2013 година

за съставяне на списък на Съюза на първичните продукти за пушилни ароматизанти, разрешени за използване като такива във или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилните ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 се предвижда първоначалното съставяне на списък на Съюза на разрешените първични продукти за пушилни ароматизанти (наричани по-долу „първични продукти“). Списъкът трябва да се състави въз основа на заявленията за издаване на разрешения, подадени от стопанските субекти, и становището на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) за съответния първичен продукт.

(2)

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 Органът получи преди 16 юни 2005 г. 14 валидни заявления за издаване на разрешение за първични продукти. Три заявления бяха оттеглени. Поради това Органът направи оценка на общо 11 първични продукта. Едно оценено заявление бе оттеглено след приключване на оценката.

(3)

В съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 разрешението за пушилни ароматизанти може да бъде обвързано с конкретни условия по отношение на употребата и в съответствие с член 9, параграф 3 от посочения регламент разрешенията следва да се издават за 10 години и може да се подновяват в съответствие с член 12 от същия регламент.

(4)

Първичните продукти и производните пушилни ароматизанти се използват във или върху храни, за да им придадат вкус на пушек или да допълнят друг вкус, без да придават аромат на пушек. Те се използват също за опушване на месо, риба и млечни продукти. От прецизното проучване на експозицията, проведено от Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2), става ясно, че независимо от използвания метод за изчисляване на експозицията, основните фактори за високия прием са предимно храни, които са традиционно пушени, като например сготвена пушена наденица и бекон. Групите храни, които не са традиционно пушени, като чипс, супи и сосове, нямат съществено отражение върху експозицията. Тъй като първичните продукти се получават от пушек, който се подлага на операции по фракциониране и пречистване, употребата на пушилни ароматизанти като цяло се счита за по-малко опасна за здравето от употребата на пушек, получен от изгарянето на дървесина или чрез нагряване на талаш или малки дървени стърготини (3).

(5)

В оценката на безопасността на първичния продукт Scansmoke PB1110, извършена от Органа и приета на 26 март 2009 г. (4), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Въпреки това първоначално предложените от заявителя видове и нива на употреба не биха осигурили достатъчен марж на безопасност. Видовете и нивата на употреба бяха преразгледани, за да се вземе предвид това становище. Поради това първичният продукт Scansmoke PB1110 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(6)

В оценката на безопасността на първичния продукт Zesti Smoke Code 10, извършена от Органа и приета на 29 януари 2009 г. (5) и на 6 юли 2011 г. (6), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Въпреки това първоначално предложените от заявителя видове и нива на употреба не осигуряват достатъчен марж на безопасност. Видовете и нивата на употреба бяха преразгледани, за да се вземе предвид това становище. Поради това първичният продукт Zesti Smoke Code 10 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(7)

В оценката на безопасността на първичния продукт Smoke Concentrate 809045, извършена от Органа и приета на 29 януари 2009 г. (7), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Видовете и нивата на употреба, предложени от заявителя, не пораждат опасения във връзка с безопасността. Поради това първичният продукт Smoke Concentrate 809045 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(8)

В оценката на безопасността на първичния продукт Scansmoke SEF 7525, извършена от Органа и приета на 14 май 2009 г. (8), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Видовете и нивата на употреба, предложени от заявителя, не пораждат опасения във връзка с безопасността. Поради това първичният продукт Scansmoke SEF 7525 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(9)

В оценката на безопасността на първичния продукт SmokEz C-10, извършена от Органа и приета на 14 май 2009 г. (9) и на 4 юли 2012 г. (10), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Въпреки това първоначално предложените от заявителя видове и нива на употреба не осигуряват достатъчен марж на безопасност. Видовете и нивата на употреба бяха преразгледани, за да се вземе предвид това становище. Поради това първичният продукт SmokEz C-10 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(10)

В оценката на безопасността на първичния продукт SmokEz Enviro-23, извършена от Органа и приета на 14 май 2009 г. (11) и на 4 юли 2012 г. (12), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Въпреки това първоначално предложените от заявителя видове и нива на употреба не осигуряват достатъчен марж на безопасност. Видовете и нивата на употреба бяха преразгледани, за да се вземе предвид това становище. Поради това първичният продукт SmokEz Enviro-23 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(11)

В оценката на безопасността на първичния продукт TradismokeTM A MAX, извършена от Органа и приета на 26 ноември 2009 г. (13), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Въпреки това първоначално предложените от заявителя видове и нива на употреба не осигуряват достатъчен марж на безопасност. Видовете и нивата на употреба бяха преразгледани, за да се вземе предвид това становище. Поради това първичният продукт TradismokeTM A MAX следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(12)

В оценката на безопасността на първичния продукт Scansmoke R909, извършена от Органа и приета на 26 ноември 2009 г. (14), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Въпреки това първоначално предложените от заявителя видове и нива на употреба не осигуряват достатъчен марж на безопасност. Видовете и нивата на употреба бяха преразгледани, за да се вземе предвид това становище. На 26 ноември 2012 г. заявителят уведоми Комисията, че наименованието на първичния продукт е било променено на proFagus-Smoke R709. Поради това първичният продукт proFagus-Smoke R709 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(13)

В оценката на безопасността на първичния продукт Fumokomp, извършена от Органа и приета на 24 септември 2009 г. (15) и на 6 юли 2011 г. (16), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Видовете и нивата на употреба, предложени от заявителя, не пораждат опасения във връзка с безопасността. Поради това първичният продукт Fumokomp следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(14)

В оценката на безопасността на първичния продукт AM 01, извършена от Органа и приета на 26 ноември 2009 г. (17) и на 2 февруари 2012 г. (18), се стига до заключението, че данните, предоставени от заявителя, са достатъчни за разсейване на опасенията по отношение на генотоксичността на продукта. Въпреки това първоначално предложените от заявителя видове и нива на употреба не осигуряват достатъчен марж на безопасност. Видовете и нивата на употреба бяха преразгледани, за да се вземе предвид това становище. Поради това първичният продукт AM 01 следва да бъде разрешен при спазване на определени условия за употреба.

(15)

За всеки разрешен първичен продукт списъкът на Съюза следва да съдържа уникален код на продукта, наименованието на продукта, името и адреса на притежателя на разрешението, описание и характеристики на продукта, условията за неговото използване във или върху конкретни храни или категории храни и датата, от която и до която продуктът е разрешен. За целите на настоящия регламент следва да се използват категориите храни, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (19).

(16)

Условията за производството на първични продукти, в това число и максималното съдържание на полициклични ароматни въглеводороди, са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2065/2003.

(17)

Когато разрешените пушилни ароматизанти се използват във или върху храни, това трябва да се извършва в съответствие с условията за употреба, включително максималните нива, установени в приложението към настоящия регламент. Когато разрешените пушилни ароматизанти се използват в комбинация, отделните нива следва да бъдат намалени пропорционално.

(18)

Опушването с генериран дим е процес на обработка на храната, при който тя се излага на дим, генериран чрез атомизация на пушилни ароматизанти в камера за опушване, за време и при температура, подобни на тези за топло или студено опушване. В този случай е трудно да се прецени каква част от пушилните ароматизанти ще попадне в крайния хранителен продукт, предлаган на пазара, поради загубата на пушилен ароматизант по време на опушването. Поради това употребата следва да бъде в съответствие с добрата производствена практика.

(19)

Ако не подлежи на допълнителни ограничения, освен чрез директно добавяне, даден разрешен пушилен ароматизант може да присъства в храна в резултат на пренасяне от съставка, в която наличието на пушилния ароматизант е разрешено, при условие че количеството на пушилния ароматизант в крайния хранителен продукт не надвишава това, което би било внесено чрез употреба на съставката при подходящи технологични условия и добри производствени практики.

(20)

Списъкът на Съюза на пушилните ароматизанти следва да се прилага, без да се засягат другите разпоредби, предвидени в законодателство в конкретните сектори.

(21)

Тъй като пушилните ароматизанти вече са на пазара на държавите членки, бяха създадени разпоредби за гарантиране на плавен преход към разрешителна процедура на Съюза. За тази цел в член 20 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 бяха предвидени преходни периоди.

(22)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 разрешенията могат да се подновяват за периоди от 10 години по заявление на притежателя на разрешението до Комисията. Заявлението трябва да бъде придружено от документите, изброени в член 12, параграф 2 от посочения регламент. Тези документи трябва да включват цялата налична информация относно токсикологичните данни в съответствие с препоръките на Органа, посочени в неговото ръководство от 7 октомври 2004 г. или в неговата последна актуализация.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът на разрешените първични продукти за пушилни ароматизанти, с изключение на всички останали в Съюза, за използване във или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕО) № 2065/2003, е определен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Списъкът на разрешените пушилни ароматизанти се съставя, считано от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1.

(2)  „Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use levels.“ („Прецизна оценка на експозицията на първични продукти за пушилни ароматизанти, в нива на използване в промишлеността. Пилотно проучване за събиране на данни за нивата на използване“), RIVM Letter report 320026003.

(3)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2008 г.) 724, 1-114.

(4)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.) ON-1056, 1-23.

(5)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.) ON-982, 1-24.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(7):2307.

(7)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.) ON-981, 1-19.

(8)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.) 1224, 1-24.

(9)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.) 1225, 1-28.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2012 г.); 10(7)2830.

(11)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.) 1226, 1-26.

(12)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2012 г.); 10(7)2829.

(13)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(1):1394.

(14)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(1):1395.

(15)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2009 г.; 7(9):1343.

(16)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(7):2308.

(17)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(1):1396.

(18)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(2):2580.

(19)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на Съюза на първичните продукти за пушилни ароматизанти, разрешени за използване като такива във или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти

Бележка 1:

Максималните нива се отнасят до нивата във или върху храни, във вида, в който те са пуснати на пазара. Чрез дерогация от този принцип, за сушените и/или концентрираните храни, които трябва да бъдат възстановени, максималните нива се прилагат към храната, възстановена съгласно инструкциите върху етикета, като се вземе под внимание минималният коефициент на разреждане. Ако първичните продукти се използват за производството на производни пушилни ароматизанти, максималните нива следва да бъдат съответно коригирани.

Бележка 2:

Когато комбинации от пушилни ароматизанти се използват във или върху храни, отделните нива следва да бъдат намалени пропорционално.

Бележка 3:

В случай че пушилни ароматизанти са разрешени за използване в преработено месо (категория храни 8.2) или в преработена риба и преработени продукти от рибарството (категория храни 9.2) и тези храни са опушени в камера за опушване с генериран дим с помощта на тези разрешени пушилни ароматизанти, употребата следва да е в съответствие с добрите производствени практики.

Бележка 4:

Наличието на пушилен ароматизант е разрешено:

а)

в съставна храна, различна от посочените в приложението, когато първичният продукт е разрешен в една от съставките на съставната храна;

б)

в храна, предназначена единствено за приготвянето на съставна храна, и при условие че съставната храна съответства на разпоредбите на настоящия регламент.

Това не се прилага за храни за кърмачета, преходни храни, преработени храни на зърнена основа, детски храни и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, както е посочено в Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (1).

Уникален код

SF-001

Наименование на продукта

Scansmoke PB 1110

Име на притежателя на разрешението

Azelis Denmark A/S

Адрес на притежателя на разрешението

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

DENMARK

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

90 % бук (Fagus sylvatica), 10 % дъб (Quercus alba)

2.

Спецификации:

pH: 2,1 — 2,9

Вода: 47,0 — 56,0 %

Киселинност % (изразена като оцетна киселина): 8 — 12 %

Карбонилни съединения: 17 — 25 %

Феноли (изразени като сирингол, mg/g): 10,5 — 20,1

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.7.

Сирене и продукти от сирене

2,0

2.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

0,002

3.

Лед за ядене

0,005

5.

Сладкарски изделия

0,05

8.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2)

2,0

8.2.

Преработено месо

2,0

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

2,0

9.3.

Рибен хайвер

2,0

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

2,3

12.5.

Супи и бульони

0,23

12.6.

Сосове

1,0

12.7.

Салати и солени пасти за мазане на сандвичи

0,23

14.1.

Безалкохолни напитки

0,02

14.2.

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

0,02

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

2,0

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-002

Наименование на продукта

Zesti Smoke Code 10

Име на притежателя на разрешението

Mastertaste

Адрес на притежателя на разрешението

Draycott Mills

Cam

Dursley

Gloucestershire GL11 5NA

UNITED KINGDOM

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходен материал:

50 — 60 % дървета от рода Carya (Carya ovata), 40 — 50 % дъб (Quercus alba)

2.

Спецификации:

pH: 2,0 — 2,5

Вода: 62,3 — 65,7 %

Киселинност % (изразена като оцетна киселина): 10,5 — 11

Карбонилни съединения (g/100 ml): 15 — 25

Феноли (mg/ml): 12 — 22

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.7.

Сирене и продукти от сирене

0,50

1.8.

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

0,50

4.2.

Преработени плодове и зеленчуци

0,30

8.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

2,5

8.2.

Преработено месо

2,5

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

2,0

9.3.

Рибен хайвер

2,0

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

3,0

12.5.

Супи и бульони

0,30

12.6.

Сосове

1,0

12.9.

Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8

1,0

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

3,0

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-003

Наименование на продукта

Smoke concentrate 809045

Име на притежателя на разрешението

Symrise AG

Адрес на притежателя на разрешението

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

GERMANY

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходен материал:

Бук (Fagus sylvatica)

2.

Спецификации:

pH: 2 — 3

Вода: 5 — 15 %

Киселинност % (изразена като оцетна киселина): 8 — 15 %

Карбонилни съединения: 10 — 20 %

Феноли: 0,2 — 0,6 %

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5 mg/kg

Арсен: < 3 mg/kg

Кадмий: < 1 mg/kg

Живак: < 1 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.

Млечни продукти и техните аналози

0,50

4.2.

Преработени плодове и зеленчуци

0,30

6.4.5.

Пълнежи за пълнени макаронени изделия (ravioli и други подобни)

1,0

7.1.

Хляб и хлебчета

0,60

7.2.

Фини печива

0,60

8.

Месо

0,60

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

0,60

9.3.

Рибен хайвер

0,60

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

3,0

12.5.

Супи и бульони

0,60

12.6.

Сосове

4,0

12.7.

Салати и солени пасти за мазане на сандвичи

1,0

12.9.

Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8

1,0

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

3,0

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-004

Наименование на продукта

Scansmoke SEF 7525

Име на притежателя на разрешението

Azelis Denmark A/S

Адрес на притежателя на разрешението

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

DENMARK

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

35 % червен дъб (Quercus rubra), 35 % бял дъб (Quercus alba), 10 % клен (Acer saccharum), 10 % бук (Fagus grandifolia) и 10 % дървета от рода Carya (Carya ovata).

2.

Спецификации:

Вода: 0,3 — 0,9 тегл. %

Киселинност (изразена като оцетна киселина): 0,09 — 0,25 meq/g

Карбонилни съединения: 1,2 — 3,0 тегл. %

Феноли: 8 — 12 тегл. %

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.

Млечни продукти и техните аналози

0,16

2.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

0,05

4.2.

Преработени плодове и зеленчуци

0,05

5.

Сладкарски изделия

0,08

6.

Зърнени храни и зърнени продукти

0,05

7.1.

Хляб и хлебчета

0,08

7.2.

Фини печива

0,08

8.

Месо

0,16

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

0,16

9.3.

Рибен хайвер

0,16

10.2.

Преработени яйца и яйчни продукти

0,05

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

0,18

12.5.

Супи и бульони

0,05

12.6.

Сосове

0,05

12.7.

Салати и солени пасти за мазане на сандвичи

0,05

12.9.

Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8

0,05

14.1.

Безалкохолни напитки

0,05

14.2.

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

0,05

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

0,08

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-005

Наименование на продукта

SmokEz C-10

Име на притежателя на разрешението

Red Arrow Products Company LLC

Адрес на притежателя на разрешението

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221- 1537

USA

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

 

Клен (Acer saccharum): 25 — 60 %

 

Дъб (Quercus alba): 10 — 40 %

 

Дървета от рода Carya (Carya ovata): 10 — 25 %

 

Ясен (Fraxinus americana), бреза (Betula papyrifera и Betula alleghanisensis), череша (Prunus serotina), бук (Facus grandifolia): 0 — 15 % (общо)

2.

Спецификации:

pH: 2,15 — 2,6

Вода: 60,7 — 65,1 %

Киселинност % (изразена като оцетна киселина): 10,5 — 12,0 тегл. %

Карбонилни съединения: 12,0 — 17,0 тегл. %

Феноли: 10,0 — 15,0 mg/ml

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.7.

Сирене и продукти от сирене

0,20

8.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

2,5

8.2.

Преработено месо

2,5

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

2,0

9.3.

Рибен хайвер

2,0

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне и продукти за подправяне

3,0

12.6.

Сосове и сходни продукти

3,0

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

3,0

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-006

Наименование на продукта

SmokEz Enviro-23

Име на притежателя на разрешението

Red Arrow Products Company LLC

Адрес на притежателя на разрешението

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221- 1537

USA

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

 

Клен (Acer saccharum): 25 — 65 %

 

Дъб (Quercus alba): 20 — 75 %

 

Дървета от рода Carya (Carya ovata), ясен (Fraxinus americana), бреза (Betula papyrifera и Betula alleghanisensis), череша (Prunus serotina), бук (Facus grandifolia): 0 — 15 % (общо)

2.

Спецификации:

pH: 2,8 — 3,2

Вода: 57,0 — 64,4 %

Киселинност % (изразена като оцетна киселина): 6,0 — 7,0 тегл. %

Карбонилни съединения: 16,0 — 24,0 тегл. %

Феноли: 10,0 — 16,0 mg/ml

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.7.

Сирене и продукти от сирене

2,0

8.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

5,0

8.2.

Преработено месо

5,0

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

2,0

9.3.

Рибен хайвер

2,0

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-007

Наименование на продукта

TradismokeTM A MAX

Име на притежателя на разрешението

Nactis

Адрес на притежателя на разрешението

36, rue Gutenberg ZI La Marinière

91070 Bondoufle

FRANCE

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

Бук (Fagus grandifolia)

2.

Спецификации:

pH: 1,5 — 2,5

Вода: 50 — 58 тегл. %

Киселинност % (изразена като оцетна киселина): 13 — 16 тегл. %

Карбонилни съединения: 17 — 22 тегл. %

Феноли: 30 — 45 mg/ml

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.4.

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

1,0

1.6.3.

Други сметани

1,0

1.7.3.

Ядлива кора на сирене

1,0

1.7.5.

Топени сирена

1,0

2.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

1,0

8.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

4,0

8.2.

Преработено месо

4,0

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

4,0

9.3.

Рибен хайвер

4,0

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

1,0

12.5.

Супи и бульони

0,50

12.6.

Сосове

1,0

14.1.

Безалкохолни напитки

0,10

14.2.

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

0,10

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

1,0

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-008

Наименование на продукта

proFagus-Smoke R709

Име на притежателя на разрешението

ProFagus Gmbh

Адрес на притежателя на разрешението

Uslarer Strasse 30

37194 Bodenfelde

GERMANY

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

90 % бук (Fagus sylvatica), 10 % дъб (Quercus alba)

2.

Спецификации:

pH: 2,0 — 2,5

Вода: 76,7 — 83,5 %

Киселинност (изразена като оцетна киселина): 10,5 — 12,5 meq/g

Карбонилни съединения: 5 — 10 тегл. %

Феноли: 5 — 10 тегл. %

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.7.

Сирене и продукти от сирене

2,5

2.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

0,002

3.

Лед за ядене

0,005

4.2.

Преработени плодове и зеленчуци

0,55

5.

Сладкарски изделия

0,10

8.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

2,5

8.2.

Преработено месо

2,5

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

2,5

9.3.

Рибен хайвер

2,5

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

4,0

12.4.

Горчица

0,10

12.5.

Супи и бульони

0,28

12.6.

Сосове

1,5

12.7.

Салати и солени пасти за мазане на сандвичи

0,40

14.1.

Безалкохолни напитки

0,10

14.2.

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

0,02

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

2,5

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-009

Наименование на продукта

Fumokomp

Име на притежателя на разрешението

Kompozíció Kft

Адрес на притежателя на разрешението

Kompozíció Kft

2053 Herceghalom

HUNGARY

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

85 % бук (Fagus sylvatica), 15 % габър (Carpinus betulus)

2.

Спецификации:

Съдържание на вода: < 2 тегл. %

Киселинност % (изразена като оцетна киселина): 1 — 8 тегл. %

Карбонилни съединения: 25 — 30 тегл. %

Феноли: 15 — 60 тегл. %

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.4.

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

0,06

1.6.3.

Други сметани

0,06

1.7.

Сирене и продукти от него

0,06

1.8.

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

0,06

2.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

0,06

3.

Лед за ядене

0,06

4.2.

Преработени плодове и зеленчуци

0,06

5.

Сладкарски изделия

0,06

6.3.

Зърнени закуски

0,06

6.4.5.

Пълнежи за пълнени макаронени изделия (ravioli и други подобни)

0,06

6.5.

Фиде

0,06

6.6.

Течливи теста

0,06

6.7.

Предварително сварени или преработени зърнени храни

0,06

7.1.

Хляб и хлебчета

0,06

7.2.

Фини печива

0,06

8.

Месо

0,06

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

0,06

9.3.

Рибен хайвер

0,06

10.2.

Преработени яйца и яйчни продукти

0,06

12.2.

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

0,06

12.3.

Оцет

0,06

12.4.

Горчица

0,06

12.5.

Супи и бульони

0,06

12.6.

Сосове

0,06

12.7.

Салати и солени пасти за мазане на сандвичи

0,06

12.9.

Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8

0,06

13.3.

Диетични храни за хранителни режими за регулиране на телесното тегло, предназначени да заместят целия целодневен хранителен прием или единично хранене

0,06

13.4.

Храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията (3)

0,06

14.1.4.

Ароматизирани напитки

0,06

14.1.5.2.

Други

0,06

14.2.

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

0,06

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

0,06

16.

Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4

0,06

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


Уникален код

SF-010

Наименование на продукта

AM 01

Име на притежателя на разрешението

AROMARCO, s.r.o

Адрес на притежателя на разрешението

Mlynská 15

929 01 Dunajská Streda

SLOVAKIA

Описание и характеристики на продукта

1.

Изходни материали:

Бук (Fagus sylvatica)

2.

Спецификации:

Разтворител: смес етанол/вода (приблизително 60/40 тегл. %)

Киселинност (изразена като оцетна киселина): 3,5 — 5,2 g/kg

Карбонилни съединения: 6,0 — 10,0 g/kg

Феноли: 8,0 — 14,0 g/kg

3.

Критерии за чистота:

Олово: < 5,0 mg/kg

Арсен: < 3,0 mg/kg

Кадмий: < 1,0 mg/kg

Живак: < 1,0 mg/kg

Условия за употреба

Категория храна

Максимално ниво g/kg

1.4.

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

0,60

1.6.3.

Други сметани

0,60

1.7.

Сирене и продукти от него

0,60

1.8.

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

0,60

2.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

0,40

8.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

0,85

8.2.

Преработено месо

0,85

9.2.

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

0,80

9.3.

Рибен хайвер

0,80

14.2.

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

0,02

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

1,30

Дата, от която продуктът е разрешен

1 януари 2014 г.

Дата, до която продуктът е разрешен

1 януари 2024 г.


(1)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 16, 21.1.2009 г., стр. 3.