20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/855


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1309/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 175, трета алинея,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)

На 26 март 2010 г. Европейският съвет се съгласи с предложението на Комисията да стартира нова стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (стратегията„Европа 2020“). Един от трите приоритета по стратегията „Европа 2020“ е постигането на приобщаващ растеж, като хората получат повече възможности чрез високи нива на заетост, инвестиране в умения, борба с бедността и модернизиране на пазарите на труда, системите за обучение и социална защита, така че да се помогне на хората да предвидят и управляват промените и да изградят приобщаващо и сплотено общество. Преодоляването на неблагоприятните последици от глобализацията налага също така създаването на работни места на територията на Съюза и решителна политика за подкрепа на растежа.

(2)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията („ЕФПГ“) беше създаден с Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) за периода на многогодишната финансова рамка от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. ЕФПГ позволява на Съюза да засвидетелства солидарност към работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията и световната финансова и икономическа криза, като може също така да подпомага бенефициери в малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на колективните заявления, включващи малки и средни предприятия (МСП), дори ако броят на съкращенията е под нормалния праг за мобилизиране на ЕФПГ.

(3)

В своето съобщение от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ (4), Комисията отчита ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. За периода на многогодишната финансова рамка от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна подкрепа, която да улесни реинтеграцията на пазара на труда на съкратените работници в области, сектори, територии или пазари на труда, засегнати от сериозни икономически сътресения. Предвид целта на фонда, която е предоставянето на подкрепа в спешни случаи и при неочаквани обстоятелства, ЕФПГ следва да остане извън обхвата на многогодишната финансова рамка.

(4)

Обхватът на Регламент (ЕО) № 1927/2006 беше разширен през 2009 г. с Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5) като част от Европейския план за икономическо възстановяване, за да бъдат включени работниците, съкратени като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза. С цел да се даде възможност на ЕФПГ да се намесва в текущи или бъдещи кризисни ситуации, неговият обхват следва да включва съкращения в резултат на сериозни икономически сътресения, предизвикани от продължаване на световната финансова и икономическа криза, предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009, или от нова световна финансова и икономическа криза.

(5)

Европейският център за мониторинг на промените, чието седалище е в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин, оказва съдействие на Комисията и на държавите членки с качествени и количествени анализи, за да помогне при оценката на тенденциите в глобализацията и използването на ЕФПГ.

(6)

С цел да се запази европейският характер на ЕФПГ, заявление за подкрепа следва да се подава, когато броят на съкращенията достигне определен минимален праг. Независимо от това, на малки пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, или при изключителни обстоятелства, заявления могат да се подават при по-малък брой съкращения.

(7)

Съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. Поради това съкратените работници, както и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

(8)

ЕФПГ следва да предоставя временна помощ на млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, пребиваващи в региони, отговарящи на критериите за участие в инициативата за младежка заетост, тъй като тези региони са несъразмерно засегнати от масови съкращения.

(9)

Финансовото участие от ЕФПГ следва да бъде насочено основно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост или в първоначалния им сектор на дейност, или в друг сектор. Поради това включването на парични помощи в съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Дружествата могат да бъдат насърчени да предоставят съфинансиране за подпомаганите от ЕФПГ мерки.

(10)

При създаването на съгласувания пакет от активни мерки на политиката по заетостта държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които значително ще допринесат за повишаване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки се стремят към реинтегриране в устойчива заетост на възможно най-голям брой бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на шестмесечния срок преди крайната дата за подаване на окончателния доклад за изпълнение на финансовото участие.

(11)

Държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициери в неравностойно положение, включително на млади и по-възрастни безработни и на лица, изложени на риск от бедност, когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката по заетостта, предвид факта, че тези групи изпитват особени затруднения при повторното навлизане на пазара на труда поради световната финансова и икономическа криза и глобализацията.

(12)

Принципите на равнопоставеност на половете и на недискриминация, които са сред основните ценности на Съюза и са залегнали в стратегията „Европа 2020“, следва да бъдат зачитани и насърчавани при изпълнението на ЕФПГ.

(13)

С цел оказване на ефективна и бърза подкрепа на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансово участие от ЕФПГ. Предоставянето на допълнителна информация следва да бъде в ограничени срокове.

(14)

В интерес на бенефициерите и на органите, отговарящи за изпълнението на мерките, кандидатстващата държава членка следва да уведомява всички участници в заявлението относно хода на оценка на заявлението.

(15)

В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовите участия от ЕФПГ не следва да заменят, а, следва, когато е възможно, да допълват мерките за подкрепа, които могат да се прилагат в полза на бенефициерите в рамките на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза.

(16)

Следва да бъдат включени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите и резултатите по линия на ЕФПГ.

(17)

За да се засвидетелства солидарността на Съюза със съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е била прекратена, размерът на съфинансирането следва да бъде 60 % от разходите за пакета и за неговото изпълнение.

(18)

С цел да се улесни прилагането на настоящия регламент, разходите следва да бъдат допустими или от датата, на която съответната държава членка започне да предоставя персонализирани услуги или от датата, на която държавата членка извърши административен разход за прилагането на ЕФПГ.

(19)

За да се покрият възникващите нужди, особено в първите месеци на годината, когато прехвърлянията от други бюджетни редове са особено трудни, следва да бъде осигурена подходяща сума от бюджетни кредити за плащания за бюджетния ред на ЕФПГ в рамките на годишната бюджетна процедура.

(20)

В междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 2 декември 2013 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (6) („Междуинституционалното споразумение“) се определя бюджетната рамка на ЕФПГ.

(21)

В интерес на бенефициерите подкрепата следва да се предоставя възможно най-бързо и ефективно. Държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения относно ЕФПГ, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ.

(22)

В случай на закриване на предприятие, съкратените от това предприятие работници могат да бъдат подпомогнати да поемат отчасти или изцяло неговите дейности, като държавата членка, в която се намира предприятието, може да изплати авансово средствата, които са необходими по спешност за постигане на тази цел.

(23)

С цел Европейският парламент да може да упражнява политически контрол и Комисията да може да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ.

(24)

Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за изпълнението на финансовото участие и за управлението и контрола на действията, подпомагани с финансиране от Съюза, в съответствие с относимите разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовият регламент“) (7). Държавите членки следва да обосноват начина на оползотворяване на предоставеното от ЕФПГ финансово участие. Предвид краткия срок за изпълнение на операциите по ЕФПГ, задълженията за докладване следва да отразяват специфичния характер на намесата на ЕФПГ. Следователно е необходима дерогация от Финансовия регламент по отношение на задълженията за докладване.

(25)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цели

С настоящия регламент се създава Европейски фонд за приспособяване към глобализацията („ЕФПГ“) за периода на многогодишната финансова рамка от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

ЕФПГ има за цел да допринесе за интелигентен, приобщаващ и устойчив икономически растеж и да насърчава устойчивата заетост в Съюза, като даде възможност на Съюза да засвидетелства солидарност и да подпомогне съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, в резултат на продължаването на световната икономическа и финансова криза, предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009, или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза.

Действията, които се ползват от финансови участия от ЕФПГ, имат за цел да гарантират, че възможно най-голям брой от бенефициерите, които участват в тези действия, намират устойчива заетост възможно най-бързо в рамките на шестмесечния срок преди крайната дата за подаване на окончателния доклад, посочен в член 18, параграф 1.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за заявления, подадени от държавите членки за финансови участия от ЕФПГ за действия, насочени към:

a)

съкратени работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световна търговия, произтичащи от глобализацията, проявени по-специално чрез съществено повишение на вноса в Съюза, значителна промяна в търговията със стоки или услуги в Съюза, бързо понижаване на пазарния дял на Съюза в определен сектор или изнасяне на производствените дейности в трети държави, при положение че тези съкращения имат значително неблагоприятно въздействие върху местната, регионалната или националната икономика;

б)

съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на продължаване на световната икономическа и финансова криза, предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009, или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза.

Член 3

Определение

За целите на настоящия регламент „бенефициер“ означава:

а)

работник, чиято заетост е прекратена преждевременно поради съкращаването му или приключва по време на референтния период, посочен в член 4, без да бъде подновена;

б)

самостоятелно заето лице, което е наемало не повече от 10 работници, съкратени в рамките на приложното поле на настоящия регламент, и чиято дейност е прекратена, при условие че дейността е била явно зависима от засегнатото предприятие по член 4, параграф 1, буква а) или че в съответствие с член 4, параграф 1, буква б) самостоятелно заетото лице е извършвало дейност в съответния икономически сектор.

Член 4

Критерии за намеса

1.   Финансово участие от ЕФПГ се осигурява, когато са изпълнени условията, определени в член 2, и те водят до:

а)

съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници и прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата;

б)

съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от девет месеца, по-специално в МСП, всички извършващи дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 500 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите взети заедно.

2.   На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на колективните заявления, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансово участие по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а) и б), не са изцяло изпълнени, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната, регионалната или националната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а) и б) не са изпълнени изцяло. Общата сума на участията за извънредни обстоятелства не може да надвишава 15 % от годишната максимална сума на ЕФПГ.

Член 5

Изчисляване на съкращенията и на прекратяването на дейност

1.   Кандидатстващата държава членка посочва използвания метод за изчисляване на броя работници и самостоятелно заети лица по смисъла на член 3 за целите на член 4.

2.   Кандидатстващата държава членка изчислява броя, посочен в параграф 1, към една от следните дати:

a)

датата, на която работодателят, в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 98/59/ЕО на Съвета (8), уведомява писмено компетентния публичен орган за планираните колективни съкращения; в този случай кандидатстващата държава членка предоставя на Комисията допълнителна информация за действителния брой на съкращенията, които са извършени съгласно член 4, параграф 1 от настоящия регламент, преди приключването на оценката от страна на Комисията;

б)

датата на индивидуалното предизвестие от работодателя за съкращаване или за прекратяване на трудовия договор на работника;

в)

датата на фактическото прекратяване на трудовия договор или изтичането на неговия срок;

г)

края на назначението към предприятието ползвател; или

д)

за самостоятелно заето лице, датата на прекратяване на дейността, както е определена в съответствие с националното право или административни разпоредби.

Член 6

Бенефициери, отговарящи на критериите

1.   Кандидатстващата държава членка може да предоставя персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ услуги на отговарящите на критериите бенефициери, които може да включват:

a)

съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в съответствие с член 5, в рамките на предвидения в член 4 референтен период;

б)

съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена, изчислени в съответствие с член 5, преди или след референтния период, предвиден в член 4, параграф 1, буква а); или

(в)

съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, когато спрямо дадено заявление по член 4, параграф 2 има дерогация от критериите, установени в член 4, параграф 1, буква а).

Работниците и самостоятелно заетите лица, посочени в първа алинея, букви б) и в), се считат за отговарящи на критериите, при условие че те са съкратени или са прекратили дейността си след общото обявяване на планираните съкращения и при условие че може да бъде установена ясна причинно-следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период.

2.   Чрез дерогация от член 2, кандидатстващите държави членки могат до 31 декември 2017 г. да предоставят персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ услуги за млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, които са под 25-годишна възраст или, когато държавите членки решат - под 30-годишна възраст, към датата на подаване на заявлението, чийто брой е равен на броя на бенефициерите от целевата група, като с приоритет се ползват хора, които са съкратени или които са прекратили дейността си, при условие че поне част от съкращенията по смисъла на член 3 са възникнали в региони на ниво 2 по NUTS, които отговарят на критериите за участие в инициативата за младежка заетост. Подпомагането може да се предостави на млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, под 25-годишна възраст, или когато държавите членки решат- под 30-годишна възраст, в тези региони на ниво 2 по NUTS, които отговарят на критериите за участие в инициативата за младежка заетост.

Член 7

Допустими действия

1.   Финансово участие от ЕФПГ може да бъде осъществено за активни мерки за пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на лица в неравностойно положение, на възрастни и млади безработни, под формата на заетост или самостоятелна заетост. Съгласуваният пакет от персонализирани услуги може да включва по-специално:

a)

индивидуализирано обучение и преквалификация, включително придобиване на умения в областта на информационните и комуникационни технологии и валидиране на придобити умения, съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и придобиване (получаване на собственост и/или контрол над предприятието) от служителите, както и дейности по сътрудничество;

б)

специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност, помощи за покриване на дневни разходи и на разходи за обучение (включително помощи за лица, които полагат грижи за други.);

в)

мерки за стимулиране по-специално на лица в неравностойно положение, по-възрастни, както и млади безработни лица, за оставането или реинтегрирането им на пазара на труда.

Разходите за мерките по буква б) не могат да надхвърлят 35 % от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф.

Разходите за инвестиции за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и придобиване от служителите не могат да надхвърлят 15 000 EUR.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

2.   Следните мерки не са допустими за финансово участие от ЕФПГ:

а)

специални мерки с ограничен срок, посочени в параграф 1, буква б), които не зависят от активното участие на бенефициерите от целевата група за получаване на помощ в дейности по търсене на работа или обучение;

б)

действия, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или колективните споразумения.

Действията, подкрепени от ЕФПГ, не заместват пасивните мерки за социална закрила.

3.   Координираният пакет от персонализирани услуги се изготвя след консултации с бенефициерите от целевата група или техните представители, или със социалните партньори.

4.   По инициатива на кандидатстващата държава членка може да бъде предоставено финансово участие от ЕФПГ за дейностите по подготовка, управление, информация, публичност, контрол и докладване.

Член 8

Заявления

1.   Кандидатстващата държава членка подава заявление до Комисията в срок от 12 седмици от датата, на която са изпълнени критериите, установени в член 4, параграф 1 или 2.

2.   В рамките на две седмици от датата на подаването на заявлението или, ако е приложимо, от датата на получаване на преведеното заявление от Комисията, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията потвърждава, че е получила заявлението и информира държавата членка за всякаква допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да извърши оценката.

3.   Когато такава допълнителна информация е била изискана от Комисията, държавата членка отговаря в рамките на шест седмици от датата на искането. Крайният срок се удължава от Комисията с две седмици при надлежно обосновано искане от съответната държава членка.

4.   Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка, Комисията приключва своята оценка на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие в рамките на 12 седмици от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, на превода на заявлението. В случай че, по изключение Комисията не е в състояние да спази този срок, тя предоставя писмено обяснение, в което се посочват причините за забавянето.

5.   Пълно заявление съдържа следната информация:

a)

аргументиран анализ на връзката между съкращенията или прекратяването на дейността и големите структурни промени в моделите на световната търговия или сериозните смущения в местната, регионалната и националната икономика, предизвикани от глобализацията или от продължаването на световната икономическа и финансова криза, или от нова световна финансова и икономическа криза. Този анализ се основава на статистическа и друга информация на ниво, на което е най-подходящо да се докаже, че критериите за намеса, установени в член 4, са изпълнени;

б)

потвърждението, когато уволняващото предприятие продължава дейността си след съкращенията, че то е спазило правните си задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

в)

оценка на броя на съкращенията в съответствие с член 5 и обяснение на събитията, които са довели до тези съкращения;

г)

идентифициране, когато е приложимо, на уволняващите предприятия, доставчици или производители надолу по веригата, отраслите и на категориите на бенефициерите от целевата група, разбити по пол и възрастова група;

д)

предполагаемото въздействие на съкращенията върху местната, регионалната или националната икономика и заетост;

е)

описание на координирания пакет от персонализирани услуги и свързани разходи, включително по-конкретно на всякакви мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициери в неравностойно положение, на по-възрастни и на млади бенефициери;

ж)

обяснение за начина, по който пакетът от мерки допълва действията, финансирани от други национални фондове или фондове на Съюза, както и информация за действията, които са задължителни за засегнатите предприятия по силата на националното право или на колективни споразумения;

з)

прогнозния бюджет за всеки от компонентите на съгласувания пакет от персонализирани услуги в подкрепа на бенефициерите от целевата група и за подкрепа на всякакви дейности, свързани с подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване;

и)

датите, на които персонализираните услуги за бенефициерите от целевата група и дейностите по прилагането на ЕФПГ, установени съответно в член 7, параграфи 1 и 4, са започнали или е трябвало да започнат;

й)

процедурите, които се спазват при консултацията с бенефициерите от целевата група или техни представители или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи или други засегнати организации, когато това е приложимо;

к)

декларация за съответствие на поисканата подкрепа от ЕФПГ с процесуалните и материалните норми на Съюза за държавните помощи, както и декларация, изтъкваща защо персонализираните услуги не заменят мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения;

л)

източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране, както и на друго съфинансиране, когато това е приложимо.

Член 9

Допълняемост, съответствие и координация

1.   Финансово участие от ЕФПГ не замества действията, които попадат в отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения.

2.   Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва действията, предприемани от държавите членки на национално, регионално и местно равнище, включително тези, съфинансирани от фондове на Съюза.

3.   Финансовото участие от ЕФПГ е ограничено до това, което е необходимо за предоставяне на солидарност и оказване на временна, еднократна подкрепа на бенефициерите от целевата група. Действията, подпомагани от ЕФПГ, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи.

4.   В съответствие със съответните им отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координиране на помощта от фондовете на Съюза.

5.   Кандидатстващата държава членка гарантира, че специфичните действия, за които получават финансово участие от ЕФПГ, не са подпомагани и от други финансови инструменти на Съюза.

Член 10

Равнопоставеност между мъжете и жените и недискриминация

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част или се насърчават на различните етапи от усвояването на финансовото участие от ЕФПГ. Комисията и държавите членки предприемат всички необходими стъпки за предотвратяване на всякаква дискриминация, основаваща се пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация при достъпа до ЕФПГ и на всичките етапи на усвояване на финансовото участие.

Член 11

Техническа помощ по инициатива на Комисията

1.   По инициатива на Комисията максимална сума от 0,5 % от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ, може да бъде използвана за финансиране на дейностите по подготовката, мониторинг, събиране на данни и създаването на база от знания, относима към прилагането на ЕФПГ. Тя може да бъде използвана и за финансиране на административна и техническа подкрепа, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на настоящия регламент.

2.   В рамките на тавана, определен в параграф 1, в началото на всяка година Европейският парламент и Съветът отпускат сума за техническа помощ въз основа на предложение на Комисията.

3.   Задачите, посочени в параграф 1, се изпълняват в съответствие с Финансовия регламент, както и с приложимите към тази форма на изпълнение на бюджета правила за изпълнение.

4.   Техническата помощ на Комисията включва предоставянето на информация и насоки за държавите членки за използването, мониторинга и оценката на ЕФПГ. Също така Комисията следва да предоставя информация, заедно с ясни насоки, на европейските и националните социални партньори за използването на ЕФПГ.

Член 12

Информация, комуникация и публичност

1.   Кандидатстващата държава членка предоставя информация и прави публично достояние финансираните действия. Тази информация е предназначена за бенефициерите от целевата група, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост. Тя изтъква ролята на Съюза и гарантира, че участието от ЕФПГ е публично разпознаваемо.

2.   Комисията поддържа и редовно актуализира интернет уебсайт, достъпен на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, указания за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлени заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

3.   Комисията изпълнява информационните и комуникационните дейности, свързани с проектите и резултатите от тях от ЕФПГ, въз основа на своя опит с цел повишаване на ефективността на ЕФПГ и гарантиране на това, че гражданите на Съюза и работниците знаят за ЕФПГ. Комисията докладва на всеки две години относно използването на ЕФПГ, по страни и по сектори.

4.   Средствата, отпуснати за комуникационни дейности съгласно настоящия регламент, способстват също така за включване на институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общите цели на настоящия регламент.

Член 13

Определяне на финансовото участие

1.   Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, и по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените действия и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-кратки срокове размера на финансовото участие от ЕФПГ, ако има такова, което може да бъде предоставено в рамките на наличните средства. Сумата не може да надвишава 60 % от общите прогнозни разходи, посочени в член 8, параграф 5, буква з).

2.   Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, Комисията заключи, че условията за финансово участие по настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, установена в член 15.

3.   Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, Комисията заключи, че условията за финансово участие по настоящия регламент не са изпълнени, тя уведомява незабавно кандидатстващата държава членка.

Член 14

Допустимост на разходите

1.   За финансово участие от ЕФПГ са допустими разходите, направени от датите, посочени в заявлението съгласно член 8, параграф 5, буква и), на които съответната държава членка започва или трябва да започне да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група или да извършва административни разходи по прилагането на ЕФПГ в съответствие с член 7, параграфи 1 и 4 съответно.

2.   В случая на отпуснати безвъзмездни средства, се прилагат съответно членове 67 и 68 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9), и член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), както и всички делегирани актове, приети от Комисията съгласно тези регламенти.

Член 15

Бюджетна процедура

1.   Договореностите за ЕФПГ са в съответствие с точка 13 от междуинституционалното споразумение.

2.   Бюджетните кредити по отношение на ЕФПГ се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

3.   Комисията, от една страна, и Европейският парламент и Съветът, от друга страна, се стремят да сведат до минимум времето за мобилизиране на ЕФПГ.

4.   Когато Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са изпълнени, тя прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на ЕФПГ се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета в рамките на един месец от сезирането на Европейския парламент и на Съвета. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

Едновременно с представянето на нейното предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

Прехвърлянията, свързани с ЕФПГ, се извършват в съответствие с член 27 от Финансовия регламент.

5.   В момента на приемане на предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ, Комисията приема решение за финансово участие посредством акт за изпълнение, което влиза в сила на датата, на която Европейският парламент и Съвета приемат решението за мобилизиране на ЕФПГ.

6.   Предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ по смисъла на параграф 4 включва следното:

а)

оценката, извършена в съответствие с член 8, параграф 4, заедно с резюме на информацията, въз основа на която е направена тази оценка;

б)

доказателства, че критериите, предвидени в членове 4 и 9, са изпълнени; както и

в)

обосновка на предложените суми.

Член 16

Изплащане и използване на финансовото участие

1.   След влизането в сила на решение за финансово участие в съответствие с член 15, параграф 5, Комисията изплаща финансовото участие на съответната държава членка чрез авансово финансиране под формата на едно 100 %-во плащане, по принцип в рамките на 15 дни Предварителното финансиране се уравнява при приключването на финансовото участие в съответствие с член 18, параграф 2.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, се усвоява под споделено управление в съответствие с член 59 от Финансовия регламент.

3.   Подробните технически условия на финансирането се определят от Комисията в решението за финансово участие, посочено в член 15, параграф 5.

4.   Държавата членка извършва допустимите действия, установени в член 7, възможно най-скоро и не по-късно от 24 месеца след датата на подаване на заявлението, съгласно член 8, параграф 1.

Държавата членка може да реши да отложи началната дата за допустимите действия с до три месеца от датата на подаване на заявлението. В случай на такова отлагане допустимите действия се провеждат в рамките на срок от 24 месеца след началната дата, съобщена от държавата членка в заявлението.

Когато даден бенефициер получи достъп до курс за образование или обучение с продължителност две или повече години, таксите за този курс могат да бъдат включени за съфинансиране по ЕФПГ до датата, на която трябва да бъде представен окончателния доклад, посочен в член 18, параграф 1, при условие че съответните такси са платени преди тази дата.

5.   При извършването на действията, включени в пакета от персонализирани услуги, съответната държава членка може да представи на Комисията предложение за изменение на включените действия, като добави други допустими действия, изброени в член 7, параграф 1, букви а) и в), при условие че тези изменения са надлежно обосновани и че общата сума не надхвърля размера на финансовото участие, посочено в член 15, параграф 5. Комисията прави оценка на предложените изменения и в случай на съгласие уведомява за това държавата членка.

6.   Разходите, по член 7, параграф 4, са допустими до крайния срок за подаване на окончателния доклад.

Член 17

Използване на еврото

В заявленията, решенията за финансови участия и докладите съгласно настоящия регламент, както и във всички други свързани с тях документи, всички суми се представят в евро.

Член 18

Окончателен доклад и приключване

1.   Не по-късно от шест месеца след изтичане на срока, определен в член 16, параграф 4, съответната държава членка представя на Комисията окончателен доклад за усвояването на финансовото участие, включително информация за:

а)

вида на действията и основните резултати,

б)

имената на органите, предоставящи пакета от мерки в държавата членка,

в)

характеристиките на бенефициерите от целевата група и тяхното трудовоправно положение,

г)

факта дали предприятието, с изключение на микропредприятия и МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предходно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години;

д)

отчет, оправдаващ разходите и посочващ, при възможност, допълняемостта на действията с тези, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Когато е възможно, данните, свързани с бенефициерите, се разбиват по пол.

2.   Не по-късно от шест месеца след като Комисията получи цялата информация, изисквана по параграф 2, тя приключва финансовото участие, като определя окончателния размер на финансовото участие от ЕФПГ и салдото, дължимо от съответната държава членка, ако има такова, в съответствие с член 22.

Член 19

Двугодишен доклад

1.   До 1 август 2015 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 1927/2006 за предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, приетите решения, финансираните действия, включително статистически данни относно процента на реинтеграция на подпомаганите бенефициери по държави членки и допълняемостта на тези действия с действията, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ, и информация относно приключването на предоставените финансови участия. В него следва да се съдържа също информация за заявленията, които са били отхвърлени или уважени частично поради недостиг на бюджетни кредити или защото не отговарят на условията.

2.   Докладът се предава за информация на Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и на социалните партньори.

Член 20

Оценка

1.   Комисията, по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки, извършва:

а)

до 30 юни 2017 г. междинна оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати;

б)

до 31 декември 2021 г. последваща оценка с помощта на външни експерти, за да се измери въздействието на ЕФПГ и неговата добавена стойност.

2.   Резултатите от оценките, посочени в параграф 1, се предават за информация на Европейския парламент, Съвета, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и на социалните партньори. Препоръките, съдържащи се в оценките, следва да се вземат под внимание при разработването на нови програми в областта на заетостта и социалните въпроси.

3.   Оценките, посочени в параграф 1, включват данни за броя на заявленията и обхващат резултатите от ЕФПГ по страни и по сектори, за да се оцени доколко ЕФПГ достига до целевите си получатели.

Член 21

Управление и финансов контрол

1.   Без да се засяга отговорността на Комисията за прилагане на общия бюджет на Съюза, държавите членки поемат отговорност на първо място за управление на действията, подпомагани от ЕФПГ, и за финансовия контрол на действията. За тази цел мерките, които те предприемат, включват:

а)

проверка дали са налични механизми за управление и контрол и дали се прилагат по начин, който гарантира, че средствата на Съюза се използват ефикасно и правилно в съответствие с принципите на добро финансово управление;

б)

проверка дали финансираните действия са извършени правилно;

в)

гарантиране, че финансираните разходи се базират на проверими разходо-оправдателни документи и че са законни и редовни;

г)

предотвратяване, установяване и коригиране на нередностите, както е посочено в член 122 от [Регламент (ЕС, Евратом) № 1303/2013 и възстановяване на неправомерно платени суми, заедно с лихвите за просрочени плащания, когато това е целесъобразно. Държавите членки уведомяват Комисията за такива нередности и текущо я информират за развитието на административните и съдебни производства, свързани с тях.

2.   Държавите членки определят органи, които са отговорни за управлението и контрола на действията, подкрепени от ЕФПГ, в съответствие с член 59, параграф 3 от Финансовия регламент и с критериите и процедурите, посочени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1303/2013. Определените органи предоставят на Комисията информацията относно усвояването на финансовото участие, посочена в член 59, параграф 5 от Финансовия регламент, при подаване на окончателния доклад, посочен в член 18 от настоящия регламент.

3.   Държавите членки правят необходимите финансови корекции при констатирани нередности. Извършваните от държавите членки корекции се състоят в цялостно или частично оттегляне на финансовото участие. Държавите членки възстановяват всяка недължимо платена сума в резултат на установена нередност, връщат я на Комисията, а когато сумата не е върната от съответната държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

4.   Комисията, в качеството си на институцията, отговорна за изпълнението на общия бюджет на Съюза, предприема всички стъпки, необходими за проверка на съответствието на финансираните действия с принципите за добро и ефикасно финансово управление. Кандидатстващата държава членка е задължена да гарантира, че притежава гладко функциониращи системи на управление и контрол. Комисията се убеждава сама, че такива системи са налице.

За тази цел, без да се засягат правомощията на Европейската сметна палата или проверките, извършвани от държавата членка в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, длъжностните лица или служителите на Комисията могат да извършват проверки на място, включително извадкови проверки, на действията, финансирани от ЕФПГ, с предизвестие от най-малко един работен ден. Комисията известява кандидатстващата държава членка, за да получи необходимото съдействие. В тези проверки могат да участват длъжностни лица или служители от съответната държава членка.

5.   Държавите членки гарантират, че всички разходо-оправдателни документи за извършени разходи са на разположение на Комисията и Сметната палата за срок от три години след приключване на финансово участие, получено от ЕФПГ.

Член 22

Възстановяване на финансовото участие

1.   В случаите, когато действителните разходи за дадено действие са по-малки от очакваната сума, посочена съгласно член 15, Комисията приема посредством акт за изпълнение решение, в което се изисква от съответната държава членка да възстанови съответната сума на полученото финансово участие.

2.   Когато съответната държава членка не спази задълженията, посочени в решението за финансово участие, Комисията предприема необходимите стъпки, като приема решение посредством акт за изпълнение, за да изиска от тази държава членка да възстанови цялото или част от полученото финансово участие.

3.   Преди приемането на решение съгласно параграфи 1 или 2 Комисията проучва съответно случая, и по-специално, определя срок на съответната държава членка, в който тя да представи своите коментари.

4.   Ако след приключване на необходимите проверки Комисията заключи, че дадена държава членка не изпълнява своите задължения съгласно член 21, параграф 1, ако не бъде постигнато споразумение и държавата членка не е направила корекциите в срока, определен от Комисията, и като се вземат предвид всички коментари на държавата членка, Комисията взема решение в рамките на три месеца след изтичане на срока, посочен в параграф 3, да направи необходимите финансови корекции, като оттегли цялото или част от участието от ЕФПГ за съответното действие. Всяка сума, недължимо платена в резултат на установена нередност, се възстановява, а когато сумата не се върне от кандидатстващата държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

Член 23

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1927/2006 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Независимо от първа алинея, той продължава да се прилага за заявления, подадени до 31 декември 2013 г.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за всички заявления, подадени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 42.

(2)  ОВ C 225, 27.7.2012 г., стр. 159.

(3)  Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  COM(2011)0500, 29.6.2011.

(5)  Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26).

(6)  ОВ: С 373, 20.12.2013, г., стр. 1

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(8)  Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

(9)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Виж страница 320 от настоящия брой на Официален вестник).

(10)  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (Виж страница 470 от настоящия брой на Официален вестник).