3.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/5


Поправка на Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи

( Официален вестник на Европейския съюз L 347 от 20 декември 2013 г. )

1.

На страница 308, член 1, точка 3 за изменение на член 3, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1082/2006

вместо:

„е)

национални, регионални или местни органи или организации, или публични предприятия, равностойни на посочените в буква г), от трети държави, при условията, определени в член 3а.“

да се чете:

„е)

национални, регионални или местни органи или организации, или предприятия, равностойни на посочените в букви г) и д), от трети държави, при условията, определени в член 3а.“

2.

На страница 313 в член 1 се добавя следната точка:

„18.

Текстът, съдържащ се в приложението към настоящия регламент, се добавя като приложение.“