11.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1283/2013 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2013 година

за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграфи 2, 3 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В текста на френски език на приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (2) е допусната грешка. Грешката, която не засяга валидността на разрешителните и сертификатите или заявленията за разрешителни и сертификати, се отнася до кода за описанието на екземпляра „хайвер“.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Отнася се само за текста на френски език.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.