10.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2013 година

относно европейската демографска статистика

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), от 1 ноември 2014 г. квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета трябва да се определя, наред с другото, въз основа на населението на държавите членки.

(2)

Съветът по икономически и финансови въпроси редовно предоставя мандат на Комитета за икономическа политика за оценка на дългосрочната устойчивост и качеството на публичните финанси въз основа на изготвяните от Евростат прогнози за населението.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2) в цялата статистика на държавите членки, която те предават на Комисията и която е представена на ниво териториални единици, трябва да се използва класификацията NUTS. По тази причина, за да се осигури съпоставима регионална статистика, териториалните единици следва да бъдат определени в съответствие с класификацията NUTS.

(4)

В съответствие с член 175, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на всеки три години Комисията внася доклад в Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно осъществения напредък в реализирането на икономическото, социалното и териториалното сближаване. За подготовката на тези доклади и за редовното наблюдение на демографските промени и на евентуалните бъдещи демографски предизвикателства пред регионите в Съюза, включително различните видове региони, като например граничните, метрополните, селските региони и планинските и островните региони, са необходими годишни регионални данни на регионално ниво 3 по NUTS. Тъй като при застаряването на населението се наблюдават силно подчертани регионални различия, от Евростат се изисква да подготвя редовно регионални прогнози, за да се създаде по-пълна представа за демографското състояние на регионите на ниво 2 по NUTS в Съюза.

(5)

Съгласно член 159 от ДФЕС Комисията изготвя ежегодно доклад за напредъка в изпълнението на целите, посочени в член 151, включително относно демографското състояние в Съюза.

(6)

В своето съобщение от 20 октомври 2009 г., озаглавено „Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС“ Комисията подкрепи по-нататъшно развитие във връзка със събирането на данни и показатели за здравеопазването по възраст, пол, социално-икономически статус и географско разположение.

(7)

Целта на Стратегията на Съюза за устойчиво развитие, инициирана от Европейския съвет в Гьотеборг през 2001 г. и обновена през юни 2006 г., е постигането на непрекъснато подобряване на качеството на живот на сегашното и бъдещите поколения. В мониторинговия доклад на Комисията (Евростат), който се публикува на всеки две години, се дава обективна статистическа представа за напредъка въз основа на набор от показатели на Съюза за устойчивото развитие.

(8)

Годишната демографска статистика има основно значение за изучаването и определянето на широк набор от политики на национално и регионално равнище, особено по социални и икономически въпроси. Статистиката за населението представлява важен свързващ елемент за широк набор от показатели на политиката.

(9)

Стратегическата цел H.3. от глава IV на Пекинската платформа за действие (1995 г.) дава референтна рамка за събирането и разпространението на дезагрегирани по пол данни и информация за целите на планирането и оценката на политиката.

(10)

Демографската статистика изпълнява основна функция при оценката на общото население в рамките на Европейската система от сметки. Важно е данните да се актуализират и ревизират при създаването на статистики на европейско равнище.

(11)

С цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и изготвяне на надеждни обобщени данни на равнището на Съюза, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди.

(12)

С Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) се предоставя референтна рамка за европейската демографска статистика. По-специално, той съдържа изисквания за спазване на принципите на професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и ефективност на разходите.

(13)

Демографската информация следва да бъде съгласувана със съответната информация, събирана съгласно Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5). За тази цел следва да се направи оценка на научно обосновани и добре документирани методи на статистическо оценяване и да се насърчава тяхното използване.

(14)

При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи и където е приложимо, другите компетентни национални и регионални органи следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който беше преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(15)

С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(16)

В контекста на настоящия регламент при обработването на лични данни се прилагат Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(17)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща правна рамка за систематичното изготвяне на европейска демографска статистика в държавите членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на действието може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(18)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява обща правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика за населението и основните демографски събития.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„национален“ се отнася за територията на държава членка по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003, приложим към референтния момент или период;

б)

„регионален“ означава на ниво 1, ниво 2 или ниво 3 по NUTS по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003, приложим към референтния момент или период; когато терминът се използва във връзка с държави, които не са членки на Съюза, „регионален“ означава статистическите региони на ниво 1, 2 или 3, договорени между тези държави и Комисията (Евростат) към референтния момент или период;

в)

„население с обичайно местопребиваване“ означава всички лица, чието обичайно местопребиваване към референтния момент или период е в държава членка;

г)

„обичайно местопребиваване“ означава мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временно отсъствие поради почивка, ваканция, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. Само следните лица се считат за обичайно пребиваващи в съответния географски район:

i)

тези, които са живели в своето обичайно местопребиваване в продължение най-малко на дванадесет месеца преди референтния момент или период; или

ii)

тези, които са пристигнали в своето обичайно местопребиваване през последните дванадесет месеца преди референтния момент или период с намерението да пребивават там най-малко една година.

Когато обстоятелствата по точка i) или ii) не могат да бъдат установени, за „обичайно местопребиваване“ може да се приеме мястото на законно или регистрирано местопребиваване, освен за целите на член 4.

При прилагането на определението за „обичайно местопребиваване“ държавите членки третират специалните случаи, както е определено в приложението към Регламент (ЕО) № 1201/2009 на Комисията (9);

д)

„раждане на живо дете“ означава раждането на дете, което диша или показва каквито и да е други признаци на живот, като например сърдечна дейност, пулсация на пъпната връв или определено движение на волеви мускули, независимо от гестационната възраст;

е)

„смърт“ означава трайната и необратима липса на всички признаци на живот, настъпила по всяко време след раждането на живо дете (спиране на жизнените функции след раждане без възможност за ресусцитация);

ж)

„основни демографски събития“ означава раждания на живо дете и настъпване на смърт, както са определени в букви д) и е).

Член 3

Данни за населението и основните демографски събития

1.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за тяхното население с обичайно местопребиваване към референтния момент или период. Предоставяните данни обхващат населението по възраст, пол и регион на местопребиваване.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за техните основни демографски събития, които са настъпили през референтния период. Държавите членки използват същото определение за населението, което използват за данните, посочени в параграф 1. Предоставяните данни обхващат следните променливи:

а)

живородени по пол, месец на събитието, ред на раждане на живо дете, възраст на майката, година на раждане на майката, страна на раждане на майката, гражданство на майката и регион на местопребиваване на майката;

б)

умрели по възраст, пол, година на раждане, регион на местопребиваване, страна на раждане, гражданство и месец на събитието.

3.   Държавите членки използват едно и също определение за население за всички национални и регионални нива, така както е посочено в настоящия регламент.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя единни условия за разбивките на данните, посочени в параграфи 1 и 2, за сроковете и за ревизиране на данните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

Член 4

Общо население за конкретни цели на Съюза

1.   За целите на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище към референтния момент или период, съгласно член 2, буква в), в срок от осем месеца след края на референтната година.

2.   Държавите членки могат да изчислят приблизително общото население, посочено в параграф 1, въз основа на законно пребиваващото или регистрираното население, като използват научно обосновани, добре документирани и публично достъпни методи за изготвяне на статистическа оценка.

Член 5

Честота и референтен момент или период

1.   Всяка година държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данните за тяхното население и за техните основни демографски събития за предходната година, посочени в член 3, параграф 1 и в член 3, параграф 2, букви а) и б).

2.   Всяка година държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище, посочени в член 4.

3.   За целите на настоящия регламент референтен момент или период означава или референтната дата, посочена в параграф 4, или референтния период, посочен в параграф 5, в зависимост от случая.

4.   Референтната дата за данните за населението е краят на референтния период (полунощ на 31 декември). Първата референтна дата е през 2013 г., а последната референтна дата е през 2027 г.

5.   Референтният период за основните демографски събития е календарната година, през която са настъпили събитията. Първият референтен период е през 2013 г., а последният референтен период е през 2027 г.

Член 6

Предоставяне на данни и метаданни

Държавите членки предоставят на разположение на Комисията (Евростат) данните и метаданните, изисквани с настоящия регламент, в съответствие със стандартите за обмен на данни и метаданни, определени от Комисията (Евростат). Държавите членки предоставят данните и метаданните или чрез услугите на единната входна точка по такъв начин, че Комисията (Евростат) да може да ги изтегли по електронен път, или ги предават посредством услугите на единната входна точка.

Член 7

Източници на данни

Данните се основават на източници на данни, избрани от държавите членки в съответствие с националните закони и практики. Когато е подходящо, се използват научно обосновани и добре документирани статистически методи за оценка.

Член 8

Проучвания за приложимост

1.   Държавите членки извършват проучвания за приложимост относно използването на определенията „обичайно местопребиваване“ за населението и „основни демографски събития“, съгласно посоченото в член 3, параграфи 1 и 2.

2.   Резултатите от проучванията за приложимост, посочени в параграф 1, се предават на Комисията до 31 декември 2016 г.

3.   С цел да се улесни извършването на проучванията за приложимост, посочени в параграф 1 от настоящия член, Съюзът може да предостави финансова подкрепа на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 9

Изисквания по отношение на качеството

1.   Държавите членки гарантират качеството на предаваните данни.

2.   За целите на настоящия регламент по отношение на предаваните данни се прилагат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.   Държавите членки докладват на Комисията (Евростат) за референтните метаданни, като използват стандартите на Европейската статистическа система, по-специално за използваните през първата референтна година източници на данни, определения и методи за оценка, и информират Комисията (Евростат) за всякакви промени по тях.

4.   По искане на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят цялата информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

5.   Държавите членки гарантират, че данните за населението, изискани по член 3 от настоящия регламент, съответстват на изискваните данни по член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 862/2007.

Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 11

Клауза за преразглеждане

1.   Комисията представя първи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент до 31 декември 2018 г. и втори доклад до 31 декември 2023 г. В тези доклади Комисията отчита съответната информация, предоставена от държавите членки и извършва оценка на качеството на предоставените данни, използваните методи за събиране на данните, допълнителната тежест, наложена на държавите членки и респондентите и съпоставимостта на тази статистика. В тези доклади се извършва оценка на използването на научно обоснованите, добре документирани методи за статистическа оценка за приблизително изчисляване на „населението с обичайно местопребиваване“ на база на законно пребиваващото или регистрираното население. Първият доклад обхваща и резултатите от проучванията за приложимост, посочени в член 8.

2.   По целесъобразност докладите се придружават от предложения, имащи за цел допълнително да подобрят общата правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика за населението и основните демографски събития, уредена с настоящия регламент.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът на действието му изтича на 31 август 2028 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е пряко приложим във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 20 ноември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2013 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(4)  Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).

(5)  Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14).

(6)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(7)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Регламент (ЕО) № 1201/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разбивки (ОВ L 329, 15.12.2009 г., стр. 29).