19.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1159/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2013 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) чрез определяне на условията за регистрация и лицензиране на ползвателите на ГМОСС и чрез установяване на критериите за ограничаване на достъпа до специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Политиката на ГМОСС в областта на данните и информацията следва да бъде съгласувана с другите свързани с нея политики, инструменти, програми и действия на Съюза. По-специално тя следва да е съгласувана с Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (2). Тази политика следва да зачита правата и принципите, признати в Хартата на основните права на ЕС, по-специално правото на личен живот, защитата на личните данни, правото на интелектуална собственост, свободата на изкуствата и науките и свободата на стопанската инициатива.

(2)

Политиката на ГМОСС в областта на данните и информацията следва да допринесе значително за насърчаваната от Съюза политика на свободен достъп до данни, подета с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (3) и затвърдена с Решение 2011/833/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията (4), прието в контекста на съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (5).

(3)

Следва да бъдат установени условията за регистрация и лицензиране на ползвателите на ГМОСС и да бъдат определени критериите за ограничаване на достъпа до специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС. Условията за достъп до други данни и информация, използвани като входящи данни за услугите по ГМОСС, следва да бъдат определени от техните доставчици.

(4)

В своето съобщение от 28 октомври 2009 г., озаглавено „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС): предизвикателства и следващи стъпки, отнасящи се до космическия компонент“ (6), Комисията заяви намерението си да продължи да провежда политика на безплатен и свободен достъп във връзка с данните от „Сентинел“.

(5)

Достъпът до данните от „Сентинел“ следва да бъде безплатен, пълен и свободен, в съответствие с Общите принципи за политика по отношение на данните от „Сентинел“ (7), приети от Програмния съвет за наблюдение на Земята (PB-EO) на Европейската космическа агенция.

(6)

Третите държави или международните организации, които допринасят за операциите по ГМОСС в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 911/2010, следва да имат достъп до специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС при същите условия, които се прилагат за държавите членки.

(7)

Както е посочено в съображение 28 от Регламент (ЕС) № 911/2010, ГМОСС следва да се разглежда като европейски принос към изграждането на Глобалната система за наблюдение на Земята (GEOSS). Поради това свободното разпространение на данни по ГМОСС следва да бъде напълно съвместимо с принципите на GEOSS за обмен на данни.

(8)

С оглед постигането на целите на политиката на ГМОСС в областта на данните и информацията, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) № 911/2010, на ползвателите следва да бъде предоставено необходимото разрешение за използване на специалните данни по ГМОСС и на информацията от услугите по ГМОСС във възможно най-голяма степен. На ползвателите също така следва да се даде възможност да разпространяват от своя страна, със или без изменения, специалните данни по ГМОСС и информацията от услугите по ГМОСС.

(9)

Специалните данни по ГМОСС и информацията от услугите по ГМОСС следва да се предоставят на ползвателите безплатно, за да се извлекат ползите за обществото, произтичащи от засиленото използване на тези данни и информация.

(10)

Прилаганата по отношение на ГМОСС политика за свободно разпространение може да се преразглежда и по необходимост да се адаптира, като се отчитат нуждите на ползвателите и на промишления отрасъл в областта на наблюдението на Земята, както и развитието на технологиите.

(11)

С оглед на постигането на широко разпространение на данни и информация по ГМОСС е целесъобразно да не се предвижда никаква гаранция, изрична или подразбираща се, включително по отношение на качеството и пригодността за каквато и да е цел.

(12)

Комисията следва да прилага ограничения по отношение на свободното разпространение, прилагано в рамките на ГМОСС, когато безплатният, пълен и свободен достъп до някои специални данни по ГМОСС и на информация от услугите по ГМОСС би засегнал правата и принципите, заложени в Хартата на основните права на ЕС, като например правото на личен живот, защитата на личните данни или правото върху интелектуалната собственост по отношение на входящите данни, използвани в процеса на изготвяне на информация от услугите по ГМОСС.

(13)

При необходимост чрез ограничения следва да се защитават интересите на Съюза в областта на сигурността, както и интересите на държавите членки в областта на националната сигурност. Що се отнася до интересите в областта на националната сигурност, такива ограничения следва да са съобразени със задълженията на държавите членки, присъединили се към организация за обща отбрана по силата на международни договори. Оценката на критериите за чувствителност, прилагани във връзка с ограничаването на разпространението на специалните данни по ГМОСС и на информацията от услугите по ГМОСС, следва да осигури предварителното изясняване на въпросите, свързани със сигурността, и да позволи непрекъснатост на предоставянето на специални данни по ГМОСС и на информация от услугите по ГМОСС.

(14)

Критериите за чувствителност следва да отразяват различните параметри, които биха могли да представляват риск за сигурността на Съюза или на неговите държави членки. Заплахите за критичната инфраструктура, както е определена в член 2, буква а) от Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (8), следва да бъдат взети предвид като важен критерий за чувствителност.

(15)

Държавите членки следва да могат да изискват при необходимост да се прилагат ограничения при предоставянето на определени специални данни по ГМОСС и информация от услугите по ГМОСС. При разглеждането на такива искания или по своя собствена инициатива Комисията следва да осигурява ефикасен и действен отговор в защита на интересите на Съюза или на държавите членки в областта на сигурността, като се стреми към възможно най-малко нарушаване на насочените към ползвателите потоци от данни и информация.

(16)

Възможно е по отношение на платформите на ГМОСС за разпространение да възникнат технически ограничения, поради които да не могат да се изпълняват всички искания за предоставяне на данни и информация. При такива изключителни обстоятелства техническата достъпност до специалните данни по ГМОСС и информацията от услугите по ГМОСС следва да се запази за ползвателите от държави и международни организации, които допринасят за осъществяването на дейностите по ГМОСС, за да се гарантира непрекъснатостта на услугите. За ползването на запазен достъп до услугите следва да се изисква, по целесъобразност, определена форма на регистрация. Практиката на запазен достъп следва да не препятства ползвателите, които са получили данни или информация при ползване на тази възможност, да упражняват предоставените им по силата на настоящия регламент права, включително правото да разпространяват от своя страна такива данни или информация.

(17)

По отношение на достъпа до специални данни по ГМОСС и до информация от услугите по ГМОСС следва да бъдат предвидени четири нива на регистрация на ползвателите. Първо, в интерес на постигането на широко използване на специалните данни по ГМОСС и на информацията от услугите по ГМОСС, услугите за намиране и за разглеждане на данни по смисъла на член 11, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2007/2/ЕО следва да се предоставят без регистрация. Второ, следва да се даде възможност да се изисква опростена процедура по регистрация за ползване на услугите за изтегляне на данни по смисъла на член 11, параграф 1, буква в) от Директива 2007/2/ЕО. Процедурата по регистрация следва да не възпира ползвателите в желанието им да имат достъп до данните и информацията, но следва да може да се използва за събиране на статистически данни за ползвателите. Трето, едно междинно равнище на регистрация следва да позволи запазването на достъпа за определени групи ползватели. Четвърто, когато е необходимо достъпът да се ограничи поради съображения за сигурност, следва да се използва строга процедура по регистрация, като се изисква недвусмислено идентифициране на ползвателя,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват:

а)

условията за пълен и свободен достъп до информацията, изготвяна в рамките на услугите по ГМОСС, и до данните, събирани посредством специалната инфраструктура на ГМОСС;

б)

критериите за ограничаване на достъпа до тази информация и данни;

в)

условията за регистрация на ползвателите на ГМОСС.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„услуги по ГМОСС“ означава компонентът на услугите, посочен в член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 911/2010;

б)

„информация от услугите по ГМОСС“ означава информацията и нейните метаданни, изготвяни в рамките на услугите по ГМОСС;

в)

„специални данни по ГМОСС“ означава данните, събрани посредством специалната инфраструктура на ГМОСС, и техните метаданни;

г)

„метаданни“ означава структурирана информация относно данните или информация, позволяваща тяхното откриване, описване и използване;

д)

„платформа на ГМОСС за разпространение“ означава техническите системи, използвани за разпространение на услугите по ГМОСС и на информацията от услугите по ГМОСС;

е)

„услуги за намиране“ означава услугите за намиране на данни съгласно определението в член 11, точка 1, буква а) от Директива 2007/2/ЕО;

ж)

„услуги за разглеждане“ означава услугите за разглеждане на данни съгласно определението в член 11, точка 1, буква а) от Директива 2007/2/ЕО;

з)

„услуги за изтегляне“ означава услугите за изтегляне на данни съгласно определението в член 11, точка 1, буква в) от Директива 2007/2/ЕО.

ГЛАВА 2

СВОБОДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДАННИ ПО ГМОСС И НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ УСЛУГИТЕ ПО ГМОСС — УСЛОВИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Член 3

Принципи на свободно разпространение

Ползвателите имат безплатен, пълен и свободен достъп до специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС съгласно условията, посочени в членове 4—10, при спазване на ограниченията, установени в членове 11—16.

Член 4

Финансови условия

До специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС се предоставя безплатен достъп посредством платформите на ГМОСС за разпространение при спазване на предварително определените технически условия, посочени в член 5, параграф 1.

Член 5

Условия във връзка с характеристиките, формàта и средствата за разпространение

1.   Доставчиците на специални данни по ГМОСС и на информация от услугите по ГМОСС определят за всеки вид такива данни и информация поне един набор от характеристики, формат и средства за разпространение под надзора на Комисията и оповестяват така определения набор посредством платформите на ГМОСС за разпространение.

2.   Специалните данни по ГМОСС и информацията от услугите по ГМОСС са в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО, доколкото данните и информацията попадат в обхвата на посочените разпоредби.

Член 6

Условия във връзка с платформите на ГМОСС за разпространение

Специалните данни по ГМОСС и информацията от услугите по ГМОСС се разпространяват до ползвателите посредством платформите на ГМОСС за разпространение, предоставени от Комисията или под неин надзор.

Член 7

Условия във връзка с използването

1.   Достъпът до специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС се предоставя за целите на следните видове използване, доколкото то е законно:

а)

възпроизвеждане;

б)

разпространение;

в)

публично разгласяване;

г)

адаптиране, изменение и комбиниране с други данни и информация;

д)

всякакво съчетание на посоченото в букви а)—г).

2.   Специалните данни по ГМОСС и информацията от услугите по ГМОСС могат да бъдат използвани навсякъде по света без ограничения във времето.

Член 8

Условия във връзка с информацията, която да се предоставя от ползвателите

1.   Когато специални данни по ГМОСС и информация от услугите по ГМОСС се разпространяват или разгласяват публично, техните ползватели информират обществеността за източника на тези данни и информация.

2.   Ползвателите следят да не създават впечатление у обществеността, че осъществяваните от тях дейности са официално одобрени от Съюза.

3.   Когато данните или информацията са адаптирани или изменени, ползвателят ясно посочва това.

Член 9

Непредоставяне на гаранция

Специалните данни по ГМОСС и информацията от услугите по ГМОСС се предоставят на ползвателите без никаква гаранция, изрична или подразбираща се, включително по отношение на качеството и пригодността за каквато и да е цел.

Член 10

Условия, приложими в случай на ограничения на свободното разпространение

Когато Комисията ограничава достъпа до специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС само за някои ползватели в съответствие с член 12, тези ползватели се регистрират по процедура, която позволява недвусмисленото им идентифициране, преди да им бъде разрешен достъп.

ГЛАВА 3

ОГРАНИЧЕНИЯ

Член 11

Противоречащи си права

Когато свободното разпространение на някои специални данни по ГМОСС или на информация от услугите по ГМОСС е в противоречие с международни споразумения или със защитата на правата върху интелектуална собственост по отношение на данните и информацията, използвани като входящи данни в процеса на изготвяне на информация от услугите по ГМОСС, или би могло да засегне по непропорционален начин правата и принципите, признати в Хартата на основните права на ЕС, като например правото на личен живот или защитата на личните данни, Комисията предприема необходимите мерки съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 911/2010, за да се избегне всяко такова противоречие или да се ограничи разпространението на въпросните специални данни по ГМОСС и информация от услугите по ГМОСС.

Член 12

Защита на интересите в областта на сигурността

1.   Когато свободното разпространение на специални данни по ГМОСС и на информация от услугите по ГМОСС поражда неприемлив риск за интересите в областта на сигурността на Съюза или неговите държави членки поради чувствителния характер на тези данни и информация, Комисията ограничава тяхното разпространение в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 911/2010.

2.   Комисията извършва оценка на чувствителността на специалните данни по ГМОСС и на информацията от услугите по ГМОСС, като използва критериите за чувствителност, определени в членове 13—16.

Член 13

Критерии за чувствителност за специалните данни по ГМОСС

1.   Когато специалните данни по ГМОСС са изготвени от система за наблюдение с космическо базиране, отговаряща на поне една от характеристиките, изброени в приложението, Комисията изготвя оценка на чувствителността на данните въз основа на следните критерии:

а)

техническите характеристики на данните, включително пространствената разделителна способност и спектралните ленти;

б)

времето между придобиването и разпространението на данните;

в)

наличието на въоръжени конфликти, на заплахи за мира и сигурността в международен или регионален мащаб или за критичните инфраструктури по смисъла на член 2, буква а) от Директива 2008/114/ЕО в областта, за която се отнасят специалните данни по ГМОСС;

г)

наличието на слабости по отношение на сигурността или вероятност специалните данни по ГМОСС да бъдат използвани за тактически или оперативни дейности, които могат да навредят на интересите в областта на сигурността на Съюза, неговите държави членки или международни партньори.

2.   Когато специалните данни по ГМОСС са изготвени от система за наблюдение с космическо базиране, която не отговаря на някоя от характеристиките, изброени в приложението, се счита, че специалните данни по ГМОСС не са чувствителни.

Член 14

Критерии за чувствителност за информацията от услугите по ГМОСС

Комисията извършва оценка на чувствителността на информацията от услугите по ГМОСС при използване на следните критерии:

а)

чувствителността на входящите данни, използвани при изготвянето на информация от услугите по ГМОСС;

б)

времето между придобиването на входящите данни и разпространението на информацията от услугите по ГМОСС;

в)

наличието на въоръжени конфликти, на заплахи за мира и сигурността в международен или регионален мащаб или за критичните инфраструктури по смисъла на член 2, буква а) от Директива 2008/114/ЕО в областта, за която се отнася информацията от услугите по ГМОСС;

г)

наличието на слабости по отношение на сигурността или вероятност на специалните данни по ГМОСС да бъдат използвани за тактически или оперативни дейности, които могат да навредят на интересите в областта на сигурността на Съюза, неговите държави членки или международни партньори.

Член 15

Искане за повторна оценка на чувствителността

Когато условията, при които е направена оценката в съответствие с член 13 или член 14, се променят, Комисията може да преразгледа чувствителността на специалните данни по ГМОСС или на информацията от услугите по ГМОСС по своя инициатива или по искане на държава членка с цел ограничаване, спиране или позволяване придобиването на специалните данни по ГМОСС или на информацията от услугите по ГМОСС. Когато държава членка отправи такова искане, Комисията взема предвид параметрите на поисканото ограничаване с оглед на продължителността и обхвата.

Член 16

Баланс на интересите

1.   При оценката на чувствителността на специалните данни по ГМОСС и на информацията от услугите по ГМОСС в съответствие с член 12 се постига баланс, от една страна, между интересите в областта на сигурността и, от друга страна, интересите на ползвателите и екологичните, социалните и икономическите ползи от събирането, изготвянето и свободното разпространение на въпросните данни и информация.

2.   При оценката с оглед на сигурността Комисията проучва дали ограниченията ще бъдат ефективни, ако подобни данни така или иначе са на разположение от други източници.

ГЛАВА 4

ЗАПАЗЕН ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

Член 17

Запазен достъп

1.   Когато заявките за достъп надвишават капацитета на платформите на ГМОСС за разпространение, достъпът до ресурсите по ГМОСС може да бъде запазен за следните ползватели:

а)

структурите за предоставяне на обществени услуги, промишлеността, научноизследователските организации и гражданите на Съюза;

б)

структурите за предоставяне на обществени услуги, промишлеността, научноизследователските организации и гражданите на трети държави, които допринасят за осъществяване на операции по ГМОСС;

в)

международните организации, които допринасят за осъществяването на операции по ГМОСС.

2.   Ползвателите със запазен достъп в съответствие с параграф 1 се регистрират, за да получат достъпа, като предоставят информация за самоличността си, данни за контакт, информация за сферата си на дейност и за държавата си на установяване.

Член 18

Регистрация

1.   За да получат достъп до услугите за изтегляне на данни, ползвателите се регистрират онлайн в платформите на ГМОСС за разпространение. Регистрацията е безплатна. Ползвателите се регистрират еднократно и получават достъп автоматично. За процедурата по регистрация се изисква следното:

а)

създаване на потребителски профил и парола от ползвателя;

б)

статистическа информация, като от ползвателя се изискват не повече от 10 различни вида данни.

2.   За ползване на услугите за намиране и на услугите за разглеждане не се изисква регистрация.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.

(4)  ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39.

(5)  COM(2010) 245 окончателен/2 от 26 август 2010 г.

(6)  COM(2009) 589 окончателен.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1

(8)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристики на система за наблюдение с космическо базиране съгласно посоченото в член 13

а)

Системата има техническата възможност да генерира данни с геометрична разделителна способност от 2,5 метра или по-малко в поне едно хоризонтално направление.

б)

Системата има техническата възможност да генерира данни с геометрична разделителна способност от 5 метра или по-малко в поне едно хоризонтално направление в областта от спектъра от 8 до 12 микрона (топлинна инфрачервена област).

в)

Системата има техническата възможност да генерира данни с геометрична разделителна способност от 3 метра или по-малко в поне едно хоризонтално направление в областта от спектъра от 1 милиметър до 1 метър (микровълнова област).

г)

Системата има повече от 49 спектрални канала и техническата способност да генерира данни с геометрична разделителна способност от 10 метра или по-малко в поне едно хоризонтално направление в поне един спектрален канал.