16.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/7


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1155/2013 НА КОМИСИЯТА

от 21 август 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите по отношение на информацията за отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите (1), и по-специално член 36, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 информацията, която може да бъде предоставена от стопанските субекти в хранителната промишленост, следва да е недвусмислена, да не заблуждава и да не обърква потребителя и когато е целесъобразно, да се основава на съответните научни данни.

(2)

В съответствие с параграф 3 от същия член Комисията следва да приеме актове за изпълнение по отношение на прилагането на тези изисквания в случаите, посочени в същия параграф.

(3)

В параграф 4 от същия член се предвижда възможността параграф 3 да се допълни, като се определят допълнителни специфични случаи, за които Комисията следва да прилага посочените изисквания с цел да се гарантира, че потребителите са подходящо информирани.

(4)

Хората, страдащи от целична болест, имат постоянна непоносимост към глутен. Предвид неблагоприятните последици, които могат да възникнат при тези хора, глутенът следва да отсъства или да е с много ниско съдържание в техния хранителен режим.

(5)

С Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията (2) се определят хармонизирани правила относно предоставяната на потребителите информация по отношение на отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните. С Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се предвижда отмяната на Регламент (ЕО) № 41/2009, считано от 20 юли 2016 г.

(6)

След отмяната на Регламент (ЕО) № 41/2009 стопанските субекти в хранителната промишленост следва да продължат да предоставят подходяща информация на потребителите, която да не ги заблуждава или обърква относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните. Поради това е необходимо член 36, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 да бъде изменен с цел Комисията да може да установи единни условия относно информацията за отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните, която се предоставя от стопанските субекти в хранителната промишленост,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 36, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1169/2011 се добавя следната буква г):

„г)

информация за отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

(2)  Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 г. относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен (ОВ L 16, 21.1.2009 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35).