9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1118/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Miel de Corse – Mele di Corsica (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Miel de Corse – Mele di Corsica“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1187/2000 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявлението за изменение в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от горепосочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, отнасяща се до посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 133, 6.6.2000 г., стр. 19.

(3)  ОВ С 134, 14.5.2013 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.4 —   Други продукти от животински произход (яйца, мед, млечни продукти с изключение на масло, и др.)

ФРАНЦИЯ

Miel de Corse - Mele di Corsica (ЗНП)