5.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1088/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за заявленията за вносни и износни лицензии за продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 18, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносът и износът на продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства, посочени в точки 4.1—4.6 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009, подлежат на лицензиране.

(2)

В член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 е определен списък на данните, които трябва да бъдат включени в заявлението за лицензия. Степента на подробност на този списък практически означава, че се изисква отделна лицензия за всеки случай на износ и внос.

(3)

В случая на продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства, посочени в точки 4.1—4.6 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009, задължението за притежаване на отделна лицензия за всеки случай на износ и внос поражда загриженост във връзка със спазването на срокове, които са специфични за авиационния сектор, тъй като в някои случаи, за да се избегне забавянето на полети, лицензиите са необходими в много кратки срокове. В сравнение с други сектори с критични видове употреба на халони, поради своя характер авиационният сектор внася и изнася такива вещества по-често и процесът е в голяма степен повтарящ се.

(4)

Вносът и износът на продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства, посочени в точки 4.1 — 4.6 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009, не са обект на лимитиране на количествата, и следователно не е необходимо да се прави проверка по отношение на количествени лимити на отделните лицензии за всеки случай на износ и внос.

(5)

Бордовите пожарогасителни системи на въздухоплавателните средства са регламентирани с Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, с която са въведени общи минимални стандарти за експлоатацията на въздухоплавателни средства и за летателната годност на въздухоплавателните средства, съответно в Анекс 6 и Анекс 8 към Конвенцията, както и с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (2).

(6)

Във връзка с горепосоченото, за конкретния случай на продуктите и оборудването, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства, посочени в точки 4.1—4.6 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009, следва да бъде опростен списъкът на данните, които се изискват в заявлението за лицензия, за да се даде възможност да се издават общи лицензии, а не отделни лицензии за всеки случай на внос или износ.

(7)

По тази причина Регламент (ЕО) № 1005/2009 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 се добавя следната буква й):

„й)

чрез дерогация от посоченото в букви от а) до з), в случаите на внос и износ на продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства, посочени в точки 4.1—4.6 от приложение VI:

1)

предназначението и вида на продуктите и оборудването, които ще се внасят или изнасят, както това е посочено в точки 4.1—4.6 от приложение VI;

2)

видовете халони, които се съдържат или от чието използване зависят продуктите и оборудването, които ще се внасят или изнасят;

3)

кода по Комбинираната номенклатура на внасяните или изнасяните продукти и оборудване.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.