29.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/39


Поправка на Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38)

( Официален вестник на Европейския съюз L 297 от 7 ноември 2013 г. )

На страница 80, приложение I, част 3 — Таблици за отчитане, таблица 1 „Салда — Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечие“ се заменя със следното:

Таблица 1

Салда

Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечие

 

A.

Местни

Б.

Други от еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

Г.

Общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

в т.ч.

държави членки извън еврозоната

в т.ч.

САЩ

в т.ч.

Япония

 

Държавно управление

(S.13)

Други резиденти

 

Държавно управление

(S.13)

Други резиденти

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества + пенсионни фондове (S.128+S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества + пенсионни фондове (S.128+S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Депозити и вземания по кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Дългови ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Общо валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. котирани акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. акции/дялови единици в инвестиционни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3)a.

в т.ч. ценни книжа отдадени на кредит или продадени по споразумение за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Финансови деривати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Нефинансови активи (включително дълготрайни активи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Получени депозити и кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Акции/дялови единици в ИФ  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Финансови деривати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Други пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИФ отчитат: i) черните клетки; ii) информацията, изисквана в таблица 2, за ценните книжа, събирани на база ценна книга по ценна книга; и iii) сивите клетки, за ценни книжа, които не са събирани на база ценна книга по ценна книга.

На страници 82 и 83, приложение I, част 3 — Таблици за отчитане, таблица 3 „Корекции от преоценки или транзакции — Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечие“ и таблица 4 „Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни ежемесечно“ се заменят със следното:

Таблица 3

Корекции от преоценки или транзакции

Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечие

 

A.

Местни

Б.

Други от еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

Г.

Общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

в т.ч.

държави членки извън еврозоната

в т.ч.

САЩ

в т.ч.

Япония

 

Държавно управление

(S.13)

Други резиденти

 

Държавно управление

(S.13)

Други резиденти

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества + пенсионни фондове (S.128+S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества + пенсионни фондове (S.128+S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Депозити и вземания по кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Дългови ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Общо валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

над 1 година до 2 години

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

над 2 години

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

3.

Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове

 

МИНИМУМ

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

в т.ч. котирани акции

 

МИНИМУМ

 

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

в т.ч. акции/дялови единици в инвестиционни фондове

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

4.

Финансови деривати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ  (3)

5.

Нефинансови активи (включително дълготрайни активи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ  (3)

6.

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Получени депозити и кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Акции/дялови единици в ИФ  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ

9.

Финансови деривати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ  (3)

10.

Други пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИФ отчитат: i) черните клетки, маркирани като „МИНИМУМ“; ii) сивите клетки, маркирани като „МИНИМУМ“ за ценни книжа, които не са събирани на база ценна книга по ценна книга; и iii) ако съответната НЦБ събира директно информация за транзакциите ценна книга по ценна книга, информацията, изисквана в таблица 2 за тези ценни книжа, които са събирани на база ценна книга по ценна книга. НЦБ могат да разширяват тези изисквания за: i) черните клетки, които не съдържат думата „МИНИМУМ“; и ii) сивите клетки, които не съдържат думата „МИНИМУМ“ за тези ценни книжа, които не са събирани на база ценна книга по ценна книга.


Таблица 4

Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни ежемесечно

 

A.

Местни

Б.

Други от еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

Г.

Общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

Държавно управление

(S.13)

Други резиденти

 

Държавно управление

(S.13)

Други резиденти

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества + пенсионни фондове (S.128+S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества + пенсионни фондове (S.128+S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Акции/дялови единици в ИФ  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емитиране на акции/дялови единици в ИФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погасяване на акции/дялови единици в ИФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ако отчетната единица не е в състояние да определи директно постоянното пребиваване и сектора на притежателя, той отчита съответните данни въз основа на наличната информация. Относно акциите на приносител, информацията може да бъде събирана от ПФИ или ДФИ (както е определено в член 2, параграф 2 от настоящия регламент и част 2, параграф 3 от настоящото приложение).

(2)  Ако отчетната единица не е в състояние да определи директно постоянното пребиваване и сектора на притежателя, той отчита съответните данни въз основа на наличната информация. Относно акциите на приносител, информацията може да бъде събирана от ПФИ или ДФИ (както е определено в член 2, параграф 2 от настоящия регламент и част 2, параграф 3 от настоящото приложение).

(3)  НЦБ могат да освободят инвестиционните фондове от отчитането на този показател, ако тримесечните салда, изброени в таблица 1, представляват по-малко от 5% от емитираните акции/дялови единици в инвестиционния фонд.

(4)  Салда; корекции от преоценки или транзакции