25.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1034/2013 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2013 година

за одобряване на алуминиев фосфид, водещ до отделяне на фосфан, като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 20

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). В този списък е включен алуминиев фосфид.

(2)

На алуминиевия фосфид е направена оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 23 (Контрол на други гръбначни), както е определен в приложение V към посочената директива, което съответства на продуктов тип 20, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За докладваща държава членка бе определена Германия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 23 юли 2010 г. тя представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 27 септември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(5)

От посочения доклад става ясно, че може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 23 и съдържащи алуминиев фосфид, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Поради това е целесъобразно алуминиев фосфид, водещ до отделяне на фосфан, да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 20.

(7)

Тъй като в обхвата на оценката не са включени наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Следва да се позволи изтичането на разумен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни и Комисията, където е уместно, да се подготвят за спазването на произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Алуминиев фосфид, водещ до отделяне на фосфан, се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 20 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Алуминиев фосфид, водещ до отделяне на фосфан

Наименование по IUPAC: алуминиев фосфид

ЕО №: 244-088-0

CAS №: 20859-73-8

830 g/kg

1 юли 2015 г.

30 юни 2025 г.

20

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията подлежат на следните условия:

1)

Продуктите се продават на и се използват от специално обучени професионалисти.

2)

Предвид установените рискове за операторите трябва да се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват, между другото, използването на подходящи лични предпазни средства и апликатори, както и представяне на продукта в такава форма, която да осигури намаляване до приемливо равнище на експозицията на оператора.

3)

Предвид установените рискове за сухоземни животински видове, които не са прицелни видове, трябва да бъдат вземани подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват, между другото, необработването на райони, в които има други бозайници, ровещи дупки, различни от прицелните видове.


(1)  Посочената в тази колона чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm