25.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1030/2013 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 13, параграф 3, член 15, параграф 2 и член 40 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 834/2007 се определят основните изисквания по отношение на биологичното производство на морски водорасли и аквакултури. Подробни правила за прилагането на тези изисквания са изложени в Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (2), изменен по-специално с Регламент (ЕО) № 710/2009 (3).

(2)

Съгласно член 95, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 889/2008 националните органи могат да разрешат за период, изтичащ на 1 юли 2013 г., единиците за производство на аквакултури и морски водорасли, които са установени и са осъществявали производствената си дейност въз основа на национално приети правила за биологично производство преди 1 януари 2009 г., да запазят своя статут на производители на биологични продукти при определени условия.

(3)

Наскоро седем държави членки подадоха заявления за преразглеждане на правилата за продукти, вещества и технологии, които могат да бъдат използвани в биологичното производство на аквакултури. Тези заявления следва да бъдат оценени в рамките на експертната група за технически консултации в областта на биологичното производство, създадена с Решение 2009/427/ЕО на Комисията (4).

(4)

Биологичното производство на морски водорасли и аквакултури е все още сравнително нова област, характеризираща се с голямо разнообразие и висока степен на техническа сложност, и се оказва, че е нужен по-дълъг преходен период.

(5)

За да се осигурят непрекъснатостта и времето, нужно за оценяването на подадените от държавите членки заявления, и да се избегне прекъсване на работата на производствените единици, създадени и действащи съгласно приетите на национално равнище правила преди 1 януари 2009 г., е целесъобразно да се удължи преходният период, установен с член 95, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(6)

За да се избегне прекъсване в статута на производители на биологични продукти на въпросните производствени единици, настоящият регламент следва да се прилага от 1 юли 2013 г.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 95, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 889/2008 „1 юли 2013 г.“ се заменя с „1 януари 2015 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 204, 6.8.2009 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 139, 5.6.2009 г., стр. 29.