24.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 912/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 септември 2013 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 452/2008 се установява обща рамка за системно изготвяне на европейската статистика в областта на образованието и обучението през целия живот, което трябва да се извършва в три конкретни области чрез статистически действия.

(2)

Необходимо е да се приемат мерки за изпълнение на отделните статистически действия за изготвяне на статистиката за образователните системи и системите за обучение в обхвата на област 1 от Регламент (ЕО) № 452/2008.

(3)

При изготвяне и разпространение на европейската статистика за образователните системи и системите за обучение статистическите органи на държавите членки и Съюза следва да вземат предвид принципите, формулирани в Кодекса на европейската статистическа практика, който е приет от Комитета на Европейската статистическа система през септември 2011 г.

(4)

При определяне на мерките за прилагане по отношение на изготвянето на статистиката за образователните системи и системите за обучение следва да се вземат предвид потенциалната тежест за учебните заведения и частните лица, както и последното споразумение между Института по статистика към ЮНЕСКО (ИСЮ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Комисията (Евростат) относно концепциите, определенията, обработването на данните, периодичността и сроковете за предаване на резултатите.

(5)

Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) преразгледа версията на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED), използвана досега (ISCED 1997), с цел да се гарантира, че тя отговаря на развитието на политиките и структурите в областта на образованието и обучението.

(6)

За да се осигури международна съпоставимост на статистиката за образованието, е необходимо държавите членки и институциите на Съюза да използват класификации на образованието, които са съвместими с преразгледаната Международна стандартна класификация на образованието от 2011 г. (наричана по-нататък „ISCED 2011“), приета от държавите — членки на ЮНЕСКО, на тяхната 36-а генерална конференция през ноември 2011 г.

(7)

Следва да се подобри събирането на данни от административни и други източници за мобилността на учащите от всички образователни цикли, за да се проследява напредъкът, да се установяват предизвикателствата и да се допринася за създаването на актуални политики.

(8)

Регламент (ЕС) № 88/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение (2) следва да се отмени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 по отношение на събирането, предаването и обработването на статистически данни в област 1 относно образователните системи и системите за обучение.

Член 2

Обхванати теми и техните характеристики

Подборът и характеристиките на темите, които трябва да бъдат включени в област 1 относно образователните системи и системите за обучение, и подробният списък на характеристиките и разбивките им са посочени в приложение I.

Член 3

Референтни периоди и предаване на резултатите

1.   Данните за записванията, записаните учащи и персонала се отнасят до учебната/академичната година съгласно определението в националното законодателство (година t/t + 1). Годишните данни за записванията, записаните учащи и персонала се предават на Комисията (Евростат) ежегодно най-късно на 30 септември в година t + 2. Първото предаване на данни през септември 2014 г. се отнася за учебната/академичната 2012/2013 година съгласно определението в националното законодателство.

2.   Данните за завършващите се отнасят за учебната/академичната година съгласно определението в националното законодателство (година t/t + 1) или за календарната година (година t + 1). Годишните данни за завършващите се предават на Комисията (Евростат) ежегодно най-късно на 30 ноември в година t + 2.

3.   Първото предаване на данни за завършващите (освен данните за завършващите, които са имали престой в рамките на мобилността на кредитите по време на образователния си цикъл) се извършва през ноември 2014 г. и се отнася за учебната/академичната 2012/2013 г. съгласно определението в националното законодателство или за календарната 2013 г.

4.   Първото предаване на данни за завършващите, които са имали престой в рамките на мобилността на кредитите по време на образователния си цикъл, се извършва през ноември 2017 г. и се отнася за учебната/академичната 2015/2016 г. съгласно определението в националното законодателство или за календарната 2016 г.

5.   Независимо от гражданството си мобилните учащи/завършващи се определят чрез страната си на произход (на първо място — страната на предходно образование, на второ място — страната на местопребиваване, и на последно място — страната, чийто гражданин е съответното лице). Преди 2016 г. данните за „мобилните учащи/завършващи“ се представят, като се използва определението в националното законодателство на „страна на произход“. От 2016 г. нататък определението на страна на произход, което ще трябва да се използва, съответно ще бъде страната, където е получена дипломата за завършено средно образование, или най-добрата национална оценка.

6.   Данните за разходите за образование се отнасят за финансовата година на държавата членка съгласно определението в националното законодателство (година t). Годишните данни за разходите за образование и броя на учащите с обхват, коригиран спрямо статистиката за разходите за образование, се предават на Комисията (Евростат) ежегодно най-късно на 30 ноември в година t + 2. Първото предаване на данни през ноември 2014 г. се отнася за финансовата 2012 г.

Член 4

Изисквания към качеството на данните и рамка за отчитане на качеството

1.   Изискванията към качеството на данните и стандартните доклади за качеството за образователните системи и системите за обучение са посочени в приложение II.

2.   Държавите членки ежегодно предават на Комисията (Евростат) стандартен доклад за качеството в съответствие с изискванията по приложение II. Стандартните доклади за качеството се предават заедно с интегрираната схема на националните програми и квалификации съгласно ISCED, като се използва образеца, осигурен от Комисията (Евростат).

Първият доклад се отнася за 2014 г. като година за събиране на данни (учебна/академична 2012/2013 г.). Докладът за качеството по отношение на референтните периоди по член 3 се предава на Комисията най-късно на 31 януари в година t + 3.

3.   Държавите членки събират необходимите данни, като използват различни източници, като извадкови изследвания, административни и други източници на данни.

4.   Държавите членки представят на Комисията (Евростат) информация за методите и качеството на данните от използваните източници, които са различни от посочените в параграф 3 извадкови изследвания и административни източници на данни.

Член 5

Отмяна

Регламент (ЕС) № 88/2011 се отменя.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 септември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 227.

(2)  ОВ L 29, 3.2.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обхванати теми, подробен списък на характеристиките и техните разбивки

Нивата по ISCED, по които трябва да се представят данните, са нивата по ISCED 2011. Разграничението между академично и професионално направление (нива 6 и 7 по ISCED със степен на детайлност на ниво от две цифри), което не е точно определено в ISCED 2011, приета от държавите — членки на ЮНЕСКО, на тяхната 36-а генерална конференция през ноември 2011 г., се извършва съгласно подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събиране на данни за образователните системи.

Данните, които се представят по „области на образование“, се основават на методическото ръководство за областите на образование и обучение от 1999 г. и на класификацията на областите на образование и обучение по ISCED, като се започва от референтната учебна/академична година, следваща приемането на последната преразгледана версия на тази класификация.

Данни за записванията

брой на записаните учащи по нива 0—8 по ISCED (нива 0 и 2 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; ниво 1 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра; нива 3—7 по ISCED: степен на детайлност на ниво от три цифри; ниво 8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), вид на учебното заведение (обществено, частно), заетост (пълна, непълна и в еквивалент на пълна заетост) и пол. Предаването на данни за ниво 01 по ISCED не е задължително;

брой на записаните учащи по нива 0—8 по ISCED (нива 0 и 2—5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 1 и 6—8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), пол и възраст. Предаването на данни за ниво 01 по ISCED не е задължително. Предаването на данни за нива 6 и 7 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително;

брой на записаните учащи по нива 3—8 по ISCED (нива 3 и 4 по ISCED: само професионално образование/обучение; ниво 5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри, нива 6—8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), област на образование (3-та степен на детайлност) и пол. Предаването на данни за нива 6 и 7 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително;

брой на записаните учащи в програми, съчетаващи учебно и професионално съдържание, по нива 3—5 по ISCED, само професионално образование/обучение, вид на учебното заведение (обществено, частно), заетост (пълна, непълна и в еквивалент на пълна заетост) и пол;

брой на записаните учащи по нива 0—8 по ISCED (нива 0 и 2—5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 1 и 6—8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), региони на ниво 2 по NUTS (1) и пол. Предаването на данни за ниво 01 по ISCED не е задължително;

брой на записаните учащи в нива 0—8 по ISCED (агрегирани), по региони на ниво 2 по NUTS (1), пол и възраст;

брой на записаните учащи по нива 1—3 по ISCED (нива 1 и 2 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра; ниво 3 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри) и изучаван съвременен чужд език;

брой на записаните учащи по нива 1—3 по ISCED (нива 1 и 2 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра; ниво 3 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри) и брой изучавани съвременни чужди езици.

Данни за записаните учащи

брой на новоприетите учащи по нива 3—8 по ISCED (нива 3—5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 6—8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), пол и възраст. Предаването на данни за нива 6 и 7 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително;

брой на новоприетите учащи по нива 3—8 по ISCED (нива 3 и 4 по ISCED: само професионално образование/обучение; ниво 5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 6—8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), пол и област на образование (2-ра степен на детайлност). Предаването на данни за нива 6 и 7 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително.

Данни за мобилността на учащите

брой на записаните мобилни учащи по нива 5—8 по ISCED (степен на детайлност на ниво от една цифра), област на образование (3-та степен на детайлност) и пол;

брой на записаните мобилни учащи по нива 5—8 по ISCED (степен на детайлност на ниво от една цифра), страна на произход и пол;

брой на мобилните учащи, завършващи образователна степен, по нива 5—8 по ISCED (степен на детайлност на ниво от една цифра), страна на произход и пол. Предаването на данни за ниво 5 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително;

брой на завършващите, които в рамките на мобилността на кредитите са имали престой с минимална продължителност от три месеца по време на образователния си цикъл, по нива 5—8 по ISCED (степен на детайлност на ниво от една цифра) и вид на схемата за мобилност (програми на ЕС, други международни/национални програми, други програми). Предаването на данни за ниво 5 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително. Предаването на данни за допълнителна разбивка по вид мобилност (обучение, стаж) не е задължително;

брой на завършващите, които в рамките на мобилността на кредитите са имали престой с минимална продължителност от три месеца по време на образователния си цикъл, по нива 5—8 по ISCED (степен на детайлност на ниво от една цифра) и приемна страна. Предаването на данни за ниво 5 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително. Предаването на данни за допълнителна разбивка по вид мобилност (обучение, стаж) не е задължително;

незадължително предаване на данни за броя на завършващите, които в рамките на мобилността на кредитите са имали престой с продължителност, по-кратка от три месеца, по време на образователния си цикъл, по нива 5—8 по ISCED (ниво 5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 6—8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), приемна страна и вид мобилност (обучение, стаж).

Данни за завършващите

брой на завършващите по нива 3—8 по ISCED (нива 3—7 по ISCED: степен на детайлност на ниво от три цифри; ниво 8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), пол и възраст;

брой на завършващите по нива 3—8 по ISCED (нива 3 и 4 по ISCED: само професионално образование/обучение; ниво 5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 6—8 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра), област на образование (3-та степен на детайлност) и пол. Предаването на данни за нива 6 и 7 по ISCED със степен на детайлност от две цифри не е задължително.

Данни за персонала

Данните за преподавателите се представят по нива 0—4 по ISCED със следната разбивка: ниво 0 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 1 и 2 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра; нива 3 и 4 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри. Данните за академичния състав се представят за нива 5—8 по ISCED (агрегирани). Предаването на данни за ниво 01 по ISCED не е задължително. Предаването на данни за нива 5—8 по ISCED (агрегирани) за академичния състав и за нива 5—8 по ISCED (агрегирани) за професионалното образование/обучение не е задължително;

брой на преподавателите (по нива 0—4 по ISCED) и академичния състав, по пол и възрастова група;

брой на преподавателите (по нива 0—4 по ISCED) и академичния състав, по вид на учебното заведение (обществено, частно), заетост (пълна, непълна и в еквивалент на пълна заетост) и пол;

брой на записаните учащи, коригиран спрямо данните за образователния персонал, по нива 0—8 по ISCED (нива 0, 3 и 4 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри; нива 1 и 2 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра; нива 5—8 по ISCED: агрегирани), вид на учебното заведение (обществено, частно) и заетост (пълна, непълна и в еквивалент на пълна заетост). Предаването на данни за ниво 01 по ISCED не е задължително. Предаването на данни за нива 5—8 по ISCED (агрегирани) за академичния състав и за нива 5—8 по ISCED (агрегирани) за професионалното образование/обучение не е задължително;

незадължително предаване на данни за броя на ръководния състав на учебните заведения по нива 0—3 по ISCED (степен на детайлност на ниво от една цифра), заетост (пълна, непълна и в еквивалент на пълна заетост) и пол.

Данни за разходите за образование и броя на учащите с обхват, коригиран спрямо разходите за образование

Данните за разходите за образование и броя на учащите с обхват, коригиран спрямо статистиката за разходите за образование, се представят за нива 0—8 по ISCED съгласно следната разбивка: ниво 0 по ISCED: степен на детайлност на ниво от две цифри (ниво 01 по ISCED: незадължително); нива 1 и 2 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра; нива 3—4 по ISCED (агрегирани) със степен на детайлност на ниво от две цифри (общообразователни, професионално образование/обучение); ниво 5 по ISCED: степен на детайлност на ниво от една цифра; нива 6—8 по ISCED: агрегирани. Предаването на данни за нива 5—8 по ISCED (агрегирани) за академичния състав и за нива 5—8 по ISCED (агрегирани) за професионалното образование/обучение не е задължително. За всички данни за разходите за образование има незадължителна разбивка на частните учебни заведения на субсидирани от държавата частни учебни заведения и на финансово независими частни учебни заведения. Разходите за НИРД се отнасят само за висшето образование;

разходи за образование по ниво по ISCED, източник и вид на операциите:

източник на разходите: държавни разходи (на централното, регионалното и местното държавно управление), средства от международни организации и други чуждестранни източници, разходи на домакинствата и разходи на други частни субекти;

видове операции за държавните разходи: преки разходи за обществени учебни заведения, преки разходи за частни учебни заведения, общо преки разходи за всички видове учебни заведения (от които преки разходи за капиталови разходи, спомагателни услуги и НИРД), трансфери за регионалното държавно управление (нето), трансфери за местното държавно управление (нето), стипендии и други безвъзмездно отпуснати средства за учащи/домакинства, студентски заеми, трансфери и плащания в полза на други частни субекти;

видове операции за средствата от международни организации и други чуждестранни източници: преки международни плащания за всички видове учебни заведения (от които плащания за разходи за НИРД), трансфери от международни източници за всички нива на държавното управление; незадължителни: преки международни плащания за обществени учебни заведения, преки международни плащания за частни учебни заведения, трансфери от международни източници за централното, регионалното и местното държавно управление;

видове операции за разходите на домакинствата: плащания за обществени учебни заведения (нето), плащания за частни учебни заведения (нето), плащания за образователни стоки и услуги, различни от тези на учебните заведения; незадължителни: такси, заплащани на учебни заведения за спомагателни услуги, плащания за стоки, изискани пряко или непряко от учебните заведения, плащания за стоки, които не са пряко необходими за заетостта, плащания за частни уроци;

видове операции за разходите на другите частни субекти: плащания за обществени учебни заведения, плащания за частни учебни заведения, плащания за всички видове учебни заведения (от които плащания за други частни субекти за разходи за НИРД), стипендии и други безвъзмездно отпуснати средства на учащи/домакинства, студентски заеми; незадължителни: плащания на частни предприятия за специализирани образователни дейности, такси, заплатени на учебни заведения за спомагателни услуги;

разходи за образование по ниво по ISCED, естество и категория на ресурсите. Естество на разходите: разходи в обществени учебни заведения и разходи в частни учебни заведения. Категории на ресурсите: текущи разходи за заплащане на персонала, други текущи разходи, капиталови разходи, корекции за промените в балансовите стойности на средствата, разходи за спомагателни услуги, разходи за НИРД. Съществува незадължителна разбивка на текущите разходи за компенсация на персонала: преподаватели, друг педагогически, административен, професионален и помощен персонал, заплати, пенсионни разходи, друга компенсация, която не е свързана със заплатите;

брой на учащите с обхват, коригиран спрямо статистиката на разходите за образование по ниво по ISCED, вид на учебното заведение и заетост. Видове учебни заведения: обществени и частни. Заетост: пълна, непълна и в еквивалент на пълна заетост.


(1)  Ниво 2 по NUTS за всички държави с изключение на Германия и Обединеното кралство (ниво 1 по NUTS).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания към качеството на данните и стандартен доклад за качеството

Изисквания към качеството на данните

Изискванията към качеството на данните относно образователните системи и системите за обучение обхващат стандарта за качество на ЕСС (1), а именно относимост, точност, актуалност и навременност, достъпност и яснота, съпоставимост и съгласуваност.

По-специално данните трябва да отговарят на определенията и концепциите, посочени в подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събиране на данни за образователните системи.

Стандартен доклад за качеството на данните

Всяка година 3 месеца преди срока за предаване, посочен в член 4, параграф 2, Комисията (Евростат) предоставя на държавите членки стандартния годишен доклад за качеството, предварително попълнен частично с информацията, която вече е на разположение на Комисията (Евростат). Държавите членки представят на Комисията (Евростат) попълнения доклад за качеството, посочен в член 4, параграф 2.

В стандартния доклад за качеството на данните се документира съответствието с критериите относимост, точност, актуалност и навременност, достъпност и яснота, съпоставимост и съгласуваност.

По-специално в доклада за качеството на данните трябва да се документира съответствието с определенията и концепциите, посочени в подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събиране на данни за образователните системи.

Отклоненията от определенията и концепциите, посочени в подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събиране на данни за образователните системи, трябва да се документират, обяснят и ако е възможно — да се представят количествено.

По-специално държавите членки предоставят описание на използваните източници за описаните в приложение I променливи, а използването на оценки и преразглеждания ясно се посочва за таблиците и разбивките.


(1)  Европейска статистическа система.