19.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 895/2013 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2013 година

за изменение за 202-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, (1) и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 11 септември 2013 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (известен още като: а) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, б) Ahmad, Mufti Rasheed, в) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Гражданство: пакистанско. Други сведения: а) основател на Al-Rashid Trust, б) по получени данни починал в Пакистан на 18 февруари 2002 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“