30.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/6


Поправка на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

( ОВ L 176, 27.6.2013 г., стp. 1 )

1.

Страница 5, съображение 41

Вместо:

„…Следователно, чрез включването на допълнителните елементи от рамката Базел III настоящият става равностоен на разпоредбите в рамките Базел II и Базел III.“

да се чете:

„…Следователно, чрез включването на допълнителните елементи от рамката Базел III, настоящият регламент става равностоен на разпоредбите в рамките на Базел II и Базел III.“

2.

Страница 19, член 4, параграф 1, точка 19

Вместо:

„19)

„дружество за управление на активи“ е дружество за управление на активи съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2002/87/ЕО, както и ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, включително, освен ако не е предвидено друго, субекти от трети държави, извършващи сходни дейности, за които се прилага правото на трета държава, …;“

да се чете:

„19)

„дружество за управление на активи“ означава дружество за управление на активи съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2002/87/ЕО или ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, включително, освен ако не е предвидено друго, субекти от трети държави, извършващи сходни дейности, и за които се прилага правото на трета държава, …;“

3.

Страница 20, член 4, параграф 1, точка 26

Вместо:

„… но не и застрахователни холдинги и застрахователни холдинги със смесена дейност съгласно определението в член 212, параграф 1, буква ж) от Директива 2009/138/ЕО;“

да се чете:

„… но не и застрахователни холдинги и застрахователни холдинги със смесена дейност съгласно определението съответно в член 212, параграф 1, букви е) и ж) от Директива 2009/138/ЕО;“

4.

Страница 20, член 4, параграф 1, точка 27, буква з)

Вместо:

„з)

застрахователен холдинг;“

да се чете:

„з)

застрахователен холдинг съгласно определението в член 212, параграф 1, буква е) от Директива 2009/138/ЕО;“

5.

Страница 20, член 4, параграф 1, точка 27 букви и) — й)

В член 4, параграф 1, точка 27 букви и) — й) се заличават

6.

Страница 21, член 4, параграф 1, точка 40

Вместо:

„40)

„компетентен орган“ означава официално признат от националното право публичен орган или структура, която е оправомощени по националното право да упражнява надзор върху кредитните институциите …;“

да се чете:

„40)

„компетентен орган“ означава официално признат от националното право публичен орган или структура, които са оправомощени по националното право да упражняват надзор върху институциите …;“

7.

Страница 23, член 4, параграф 1, точка 71

Вместо:

„71)

„приемлив капитал“ означава сборът от:

а)

капитала от първи ред, посочен в член 25,;

б)

капитала от втори ред, посочен в член 71, който е равен или по-малък от една трета от капитала от първи ред;“

да се чете:

„71)

„приемлив капитал“ означава следното:

а)

за целите на втора част, дял III това означава сборът от следното:

i)

капитала от първи ред, посочен в член 25, без прилагане на приспадането в член 36, параграф 1, буква к), подточка i);

ii)

капитала от втори ред, посочен в член 71, който е равен или по-малък от една трета от капитала от първи ред, изчислен съгласно подточка i) от настоящата буква.

б)

за целите на член 97 и четвърта част това означава сборът от следното:

i)

капитала от първи ред, посочен в член 25;

ii)

капитала от втори ред, посочен в член 71, който е равен или по-малък от една трета от капитала от първи ред;“

8.

Страница 24, член 4, параграф 1, точка 82

Вместо:

„82)

„репо споразумение“ и „обратно репо споразумение“ означава споразумение, при което дадена институция или неин контрагент прехвърля ценни книжа, стоки или гарантирани права, свързани с някое от следните:

а)

право на собственост върху ценни книжа или стоки, когато тази гаранция е издадена от призната борса, която държи правата по отношение на ценните книжа или стоките, без споразумението да разрешава на дадена институция да прехвърли или заложи дадена ценна книга или стока едновременно пред повече от един контрагент, като се поема задължение за обратното им изкупуване;

б)

замяна на ценни книжа или стоки със същите характеристики по определена цена на уточнена или предстояща да бъде уточнена от прехвърлителя бъдеща дата — това е репо споразумение за институцията, продаваща ценните книжа или стоките, и обратно репо споразумение за институцията, която ги купува;“

да се чете:

„82)

„репо споразумение“ и „обратно репо споразумение“ означава споразумение, при което дадена институция или неин контрагент прехвърля ценни книжа, стоки или гарантирани права, свързани с право на собственост върху ценни книжа или стоки, когато тази гаранция е издадена от призната борса, която държи правата по отношение на ценните книжа или стоките, без споразумението да разрешава на дадена институция да прехвърли или заложи дадена ценна книга или стока едновременно пред повече от един контрагент, като се поема задължение за обратното им изкупуване, или замяна с ценни книжа или стоки със същите характеристики по определена цена на уточнена или предстояща да бъде уточнена от прехвърлителя бъдеща дата — това е репо споразумение за институцията, продаваща ценните книжа или стоките, и обратно репо споразумение за институцията, която ги купува;“

9.

Страница 24, член 4, параграф 1, точка 88

Вместо:

„88)

„квалифициран централен контрагент“ означава …“

да се чете:

„88)

„квалифициран централен контрагент“ или „КЦК“ означава …“

10.

Страница 25, член 4, параграф 1, точка 91

Вместо:

„91)

„експозиция по търговско финансиране“ означава текущата експозиция, включваща маржа на отклонение, който се дължи на клиринговия член,но все още не е получен, …“

да се чете:

„91)

„експозиция по търговско финансиране“ означава текущата експозиция, включваща маржа на отклонение, който се дължи на клиринговия член или на клиента, но все още не е получен, …“

11.

Страница 27, член 4, параграф 2

Вместо:

„2.   Когато в настоящия регламент се използват понятията „недвижима собственост“, „жилищен имот или търговски недвижим имот“ или „ипотека“ върху такъв имот включва дялове във финландски жилищни кооперации, действащи в съответствие с финландския Закон за жилищните кооперации от 1991 г. или последващо равностойно законодателство. Държавите членки или техните компетентни органи могат да разрешат дялове, представляващи еквивалентно непряко притежание на недвижима собственост, да се третират като пряко притежание на недвижим имот, при условие че …“

да се чете:

„2.   Когато в настоящия регламент се използват понятията „недвижим имот“, „жилищен имот“ или „търговски недвижим имот“ или „ипотека“ върху такъв имот, това включва дялове във финландски жилищни кооперации, действащи в съответствие с финландския Закон за жилищните кооперации от 1991 г. или последващо равностойно законодателство. Държавите членки или техните компетентни органи могат да разрешат дялове, представляващи еквивалентно непряко притежание на недвижим имот, да се третират като пряко притежание на недвижим имот, при условие че …“

12.

Страница 27, член 6, параграф 2

Вместо:

„2.   Всяка институция, която е дъщерно предприятие в държавата членка, в която е лицензирана и обект на надзор, или предприятие майка, както и всяка институция, която е включена в консолидацията съгласно член 19, не е задължена да изпълнява посочените в членове 89, 90 и 91 задължения на индивидуална основа.“.

да се чете:

„2.   Никоя институция, която е дъщерно предприятие в държавата членка, в която е лицензирана и е обект на надзор, или е предприятие майка, както и никоя институция, която е включена в консолидацията съгласно член 18, не е задължена да изпълнява посочените в членове 89, 90 и 91 задължения на индивидуална основа.“.

13.

Страница 27, член 6, параграф 3

Вместо:

„3.   Всяка институция, която е предприятие майка, или дъщерно предприятие, както и всяка институция, която е включена в консолидацията съгласно член 19, не е задължена да изпълнява посочените в осма част задължения на индивидуална основа.“.

да се чете:

„3.   Никоя институция, която е предприятие майка или дъщерно предприятие, както и никоя институция, която е включена в консолидацията съгласно член 18, не е задължена да изпълнява посочените в осма част задължения на индивидуална основа.“.

14.

Страница 29, член 8, параграф 4

Вместо:

„4.   Компетентните органи могат да прилагат параграфи 1, 2 и 3 и по отношение на институции, които са членове на една и съща институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7, буква б), при условие че изпълняват всички изисквания по член 113, параграф 7, …“

да се чете:

„4.   Компетентните органи могат да прилагат параграфи 1, 2 и 3 и по отношение на институции, които са членове на една и съща институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7, при условие че изпълняват всички изисквания, предвидени в посочения параграф, …“

15.

Страница 29, член 10, параграф 1, втора алинея

Вместо:

„… доколкото то не противоречи на настоящия регламент и на Директива 2013/36/ЕС.“

да се чете:

„… доколкото то не противоречи на настоящия регламент или на Директива 2013/36/ЕС.“

16.

Страница 30, член 11, параграф 3, второ изречение

Вместо:

„До изготвянето на доклада на Комисията в съответствие с член 508, параграф 2 …“

да се чете:

„До изготвянето на доклада на Комисията в съответствие с член 508, параграф 2 от настоящия регламент…“

17.

Страница 31, член 15, параграф 1, букви а) — в)

Вместо:

„1.   В зависимост от конкретния случай консолидиращият надзорник може да освободи от прилагането на консолидирана основа на трета част от настоящия регламент и дял VII, глава 4 от Директива 2013/36/ЕС, при условие че са изпълнени следните изисквания:

а)

всеки инвестиционен посредник от ЕС в групата използва алтернативното изчисление на общата рискова експозиция, посочено в член 95, параграф 2;

б)

всички инвестиционни посредници в групата попадат в категориите по член 95, параграф 1 и член 96, параграф 1;

в)

всеки инвестиционен посредник от ЕС в групата изпълнява на индивидуална основа изискванията на член 95 …“

да се чете:

„1.   В зависимост от конкретния случай консолидиращият надзорник може да освободи от прилагането на консолидирана основа на трета част от настоящия регламент и дял VII, глава 4 от Директива 2013/36/ЕС, при условие че са изпълнени следните изисквания:

а)

всеки инвестиционен посредник от ЕС в групата използва алтернативното изчисление на общата рискова експозиция, посочено в член 95, параграф 2 или член 96, параграф 2;

б)

всички инвестиционни посредници в групата попадат в категориите по член 95, параграф 1 или член 96, параграф 1;

в)

всеки инвестиционен посредник от ЕС в групата изпълнява на индивидуална основа изискванията на член 95 или член 96 …“

18.

Страница 32, член 18, параграф 5, първо изречение

Вместо:

„При участия или капиталови връзки, различни от посочените в параграфи 1 и 2, компетентните органи определят…“.

да се чете:

„При участия или капиталови връзки, различни от посочените в параграфи 1 и 4, компетентните органи определят…“.

19.

Страница 33, член 19, параграф 2, буква б)

Вместо:

„б)

когато значението на въпросното предприятие е пренебрежимо малко предвид целите на наблюдението на кредитните институции;“

да се чете:

„б)

когато значението на въпросното предприятие е пренебрежимо малко предвид целите на наблюдението на институциите;“

20.

Страница 35, член 22

Вместо:

„Дъщерните институции изпълняват изискванията, установени в, членове 89—91 и в трета част и пета част, въз основа на своето подконсолидационно състояние…“

да се чете:

„Дъщерните институции изпълняват изискванията, установени в, членове 89—91 и в трета част и четвърта част, въз основа на своето подконсолидационно състояние…“.

21.

Страница 41, член 33, параграф 1, буква в)

Вместо:

„в)

цялата печалба и загуба от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с деривативните пасиви.“

да се чете:

„в)

печалбата и загубата от преоценка по справедлива стойност на дериватните пасиви на институцията, произтичащи от промени в кредитния рейтинг на институцията.“

22.

Страница 43, член 40

Вместо:

„… ако провизиите нараснат до нивото на очакваните загуби, посочено в дял I, глава 3, раздел 3.“

да се чете:

„… ако провизиите нараснат до нивото на очакваните загуби, посочено в трета част, дял II, глава 3, раздел 3.“

23.

Страници 43 и 44, член 41, параграф 1

Вместо:

„1.   За целите на член 36, параграф 1, буква д), размерът на активите на пенсионни фондове с предварително определен размер на пенсията, които се приспадат, се намалява със:

а)

сумата на свързаните отсрочени данъчни пасиви, които могат да бъдат погасени, ако активите се обезценят или бъдат отписани съгласно приложимата счетоводна рамка;

б)

сумата на активите в пенсионния фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение, при условие че е получила предварителното разрешение на компетентния орган. Тези активи, използвани за намаляване на сумата, която се приспада, получават рисково тегло в съответствие с трета част, дял II, глава 2 или глава 3, в зависимост от случая.“.

да се чете:

„1.   За целите на член 36, параграф 1, буква д), размерът на активите на пенсионни фондове с предварително определен размер на пенсията, които се приспадат, се намалява със:

а)

сумата на свързаните отсрочени данъчни пасиви, които могат да бъдат погасени, ако активите се обезценят или бъдат отписани съгласно приложимата счетоводна рамка;

б)

сумата на активите в пенсионния фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение, при условие че е получила предварителното разрешение на компетентния орган.

Тези активи, използвани за намаляване на сумата, която се приспада, получават рисково тегло в съответствие с трета част, дял II, глава 2 или глава 3, в зависимост от случая.“.

24.

Страница 45, член 46, параграф 1, буква б)

Вместо:

„… разделена на общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на собствения капитал на тези предприятия от финансовия сектор.“.

да се чете:

„… разделена на общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред на тези предприятия от финансовия сектор.“.

25.

Страница 45, член 46, параграф 3, второ изречение

Вместо:

„Институциите определят частта от позициите в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, която се приспада съгласно параграф 1, …“

да се чете:

„Институциите определят сумата на всеки инструмент на базовия собствен капитал от първи ред, която се приспада съгласно параграф 1, …“

26.

Страници 45 и 46, член 46, параграф 5

Вместо:

„5.   Институциите определят частта от позициите си в инструменти на собствения капитал, която е рисково претеглена, като разделят посочената в буква а) сума на сумата в буква б):

а)

сумата на позициите, които трябва да бъдат рисково претеглени съгласно параграф 4;

б)

сумата, определена в подточка i) разделена на сумата, определена в подточка ii):

i)

общия размер на инструментите на базовия собствен капитал от първи ред;

ii)

общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции.“

да се чете:

„5.   Институциите определят сумата на всеки инструмент на базовия собствен капитал от първи ред, която е рисково претеглена съгласно параграф 4, като умножат посочената в буква а) от настоящия параграф сума по посочената в буква б) от настоящия параграф сума:

а)

сумата на позициите, които трябва да бъдат рисково претеглени съгласно параграф 4;

б)

дела, получен в резултат на изчислението по параграф 3, буква б).“.

27.

Страница 47, член 49, параграф 2

Вместо:

„2.   С оглед изчисляването на собствения капитал на индивидуална основа и на подконсолидирана основа институциите, които са обект на надзор на консолидирана основа в съответствие с първа част, дял II, глава 2, не приспадат позиции в инструменти на собствения капитал, емитирани от предприятия от финансовия сектор, които са включени в обхвата на надзора на консолидирана основа, освен ако компетентните органи не определят, че такива приспадания се изискват за конкретни цели, по-специално с цел структурно разделение на банковите дейности и планиране на преструктурирането, за целите на надзора на индивидуална или подконсолидирана основа.“.

да се чете:

„2.   С оглед изчисляването на собствения капитал на индивидуална основа и на подконсолидирана основа институциите, които са обект на надзор на консолидирана основа в съответствие с първа част, дял II, глава 2, не приспадат позиции в инструменти на собствения капитал, емитирани от предприятия от финансовия сектор, които са включени в обхвата на надзора на консолидирана основа, освен ако компетентните органи не определят, че такива приспадания се изискват за конкретни цели, по-специално с цел структурно разделение на банковите дейности и планиране на преструктурирането.“.

28.

Страница 48, член 49, параграф 5

Вместо:

„5.   Когато дадена институция прилага методи 1 или 2 от приложение I към Директива 2002/87/ЕО, тя …“

да се чете:

„5.   Когато дадена институция прилага методи 1, 2 или 3 от приложение I към Директива 2002/87/ЕО, тя …“

29.

Страница 52, член 60, параграф 1, буква а)

Вместо:

„а)

общата сума, с която преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор надхвърля 10 % от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на институцията, изчислена след прилагане на:“

да се чете:

„а)

общата сума, с която преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, надхвърля 10 % от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на институцията, изчислена след прилагане на:“

30.

Страница 53, член 60, параграф 3

Вместо:

„3.   Подлежащата на приспадане сума съгласно параграф 1 се разпределя между всички държани инструменти на допълнителния капитал от първи ред. Сумата, която трябва да се приспадне съгласно параграф 1 от всеки инструмент на допълнителния капитал от първи ред, се изчислява, като сумата в буква а) от настоящия параграф се умножи по дела в буква б) от настоящия параграф:

а)

сумата на позициите, които подлежат на приспадане съгласно параграф 1;

б)

сумата, определена в подточка i), разделена на сумата, определена в подточка ii):

i)

общия размер на инструмента на допълнителния капитал от първи ред;

ii)

общия размер на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции.“

да се чете:

„3.   Подлежащата на приспадане сума съгласно параграф 1 се разпределя между всички държани инструменти на допълнителния капитал от първи ред. Институциите определят сумата на всеки инструмент на допълнителния капитал от първи ред, която трябва да се приспадне съгласно параграф 1, като умножат посочената в буква а) от настоящия параграф сума по дела, посочен в буква б) от настоящия параграф:

а)

сумата на позициите, които подлежат на приспадане съгласно параграф 1;

б)

дела на общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, представляван от всеки държан инструмент на допълнителния капитал от първи ред.“.

31.

Страница 53, член 60, параграф 5

Вместо:

„5.   Институциите определят частта от позициите си в инструменти на собствения капитал, която е рисково претеглена, като разделят посочената в буква а) сума на сумата в буква б):

а)

сумата на позициите, които трябва да бъдат рисково претеглени съгласно параграф 4;

б)

сумата, определена в подточка i) разделена на сумата, определена в подточка ii):

i)

общия размер на инструментите на базовия собствен капитал от първи ред;

ii)

общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции.“

да се чете:

„5.   Институциите определят сумата на всеки инструмент на допълнителния капитал от първи ред, която е рисково претеглена съгласно параграф 4, като умножат посочената в буква а) от настоящия параграф сума по посочената в буква б) от настоящия параграф сума:

а)

сумата на позициите, които трябва да бъдат рисково претеглени съгласно параграф 4;

б)

дела, получен в резултат на изчислението по параграф 3, буква б).“.

32.

Страница 56, член 70, параграф 1, буква а)

Вместо:

„а)

общата сума, с която преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор надхвърля 10 % от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на институцията, изчислена след прилагане на:“

да се чете:

„а)

общата сума, с която преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, надхвърля 10 % от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на институцията, изчислена след прилагане на:“

33.

Страница 56, член 70, параграф 1, буква б)

Вместо:

„б)

сумата на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, разделена на общата сума на всички преки, непреки и синтетични позиции на институцията в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред на тези предприятия от финансовия сектор.“

да се чете:

„б)

сумата на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, разделена на общата сума на всички преки, непреки и синтетични позиции на институцията в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред на тези предприятия от финансовия сектор.“

34.

Страница 56, член 70, параграф 3

Вместо:

„3.   Подлежащата на приспадане сума съгласно параграф 1 се разпределя между за всички държани инструменти на капитала от втори ред. Институциите определят приспаднатата част от позициите си в инструменти на капитала от втори ред, като умножат посочената в буква а) от настоящия параграф сума по дела, посочен в буква б) от настоящия параграф:

а)

общата сума на позициите, които подлежат на приспадане съгласно параграф 1;

б)

сумата, определена в подточка i), разделена на сумата, определена в подточка ii):

i)

общия размер на инструмента на допълнителния капитал от първи ред;

ii)

общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции.“

да се чете:

„3.   Подлежащата на приспадане сума съгласно параграф 1 се разпределя между всички държани инструменти на капитала от втори ред. Институциите определят подлежащата на приспадане сума от всеки инструмент на капитала от втори ред, която е приспадната съгласно параграф 1, като умножат посочената в буква а) от настоящия параграф сума по дела, посочен в буква б) от настоящия параграф:

а)

общата сума на позициите, които подлежат на приспадане съгласно параграф 1;

б)

дела на общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, представляван от всеки държан инструмент на капитала от втори ред.“

35.

Страница 57, член 70, параграф 5

Вместо:

„5.   Институциите определят частта от позициите си в инструменти на собствения капитал, която е рисково претеглена, като разделят посочената в буква а) сума на сумата в буква б):

а)

сумата на позициите, които трябва да бъдат рисково претеглени съгласно параграф 4;

б)

сумата, определена в подточка i) разделена на сумата, определена в подточка ii):

i)

общия размер на инструментите на базовия собствен капитал от първи ред;

ii)

общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на базовия капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции.“

да се чете:

„5.   Институциите определят сумата на всеки инструмент на капитала от втори ред, която е рисково претеглена съгласно параграф 4, като умножат посочената в буква а) от настоящия параграф сума по посочената в буква б) от настоящия параграф сума:

а)

сумата на позициите, които трябва да бъдат рисково претеглени съгласно параграф 4;

б)

дела, получен в резултат на изчислението по параграф 3, буква б)“.

36.

Страница 62, член 85, параграф 1, уводни думи

Вместо:

„1.   Институциите определят размера на квалифицирания капитал от първи ред на дъщерно предприятие, включен в консолидирания собствен капитал, чрез изваждане на резултата от умножаването на сумата, посочена в буква а), по процента, посочен в буква б), от собствения капитал на това предприятие:“

да се чете:

„1.   Институциите определят размера на квалифицирания капитал от първи ред на дъщерно предприятие, включен в консолидирания собствен капитал, чрез изваждане на резултата от умножаването на сумата, посочена в буква а), по процента, посочен в буква б), от квалифицирания капитал от първи ред на това предприятие:“

37.

Страница 65, член 92, параграф 4, уводни думи

Вместо:

„4.   Следните разпоредби се прилагат при изчисляването на общата експозиция, посочена в параграф 3:“

да се чете:

„4.   Следните разпоредби се прилагат при изчисляването на общата рискова експозиция, посочена в параграф 3:“

38.

Страница 66, член 95, параграф 3

Вместо:

„3.   Към инвестиционните посредници, посочени в параграф 1, се прилагат всички останали разпоредби относно операционния риск, предвидени в дял VII, глава 3, раздел II, подраздел 1 от Директива 2013/36/ЕС.“

да се чете:

„3.   Към инвестиционните посредници, посочени в параграф 1, се прилагат всички останали разпоредби по отношение на операционния риск, предвидени в дял VII, глава 2, раздел II, подраздел 2 от Директива 2013/36/ЕС.“

39.

Страница 68, член 99, параграф 3

Вместо:

„3.   Компетентните органи могат да изискват от онези кредитни институции, които прилагат международни счетоводни стандарти съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за докладване на собствения капитал на консолидирана основа съгласно член 23, параграф 2 от настоящия регламент, да докладват също и финансова информация, както е посочено в предходната алинея.“.

да се чете:

„3.   Компетентните органи могат да изискват от онези кредитни институции, които прилагат международни счетоводни стандарти съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за докладване на собствения капитал на консолидирана основа съгласно член 24, параграф 2 от настоящия регламент, да докладват също и финансова информация, както е посочено в параграф 2 от настоящия член.“.

40.

Страница 68, член 99, параграф 4

Вместо:

„4.   Финансовата информация, посочена в параграф 2 и в първата алинея на параграф 3 се докладва …“

да се чете:

„4.   Финансовата информация, посочена в параграфи 2 и 3 се докладва …“

41.

Страница 68, член 100, първа алинея

Вместо:

„Институциите представят на компетентните органи данни за размера (най-малко общия размер) на своите репо споразумения, сделки по предоставяне на заем на ценни книжа и всички форми на натрупване на активи.“.

да се чете:

„Институциите представят на компетентните органи данни за размера (най-малко общия размер) на своите репо споразумения, сделки по предоставяне на заем на ценни книжа и всички форми на обременяване на активи.“.

42.

Страници 68 и 69, член 101, параграф 1, букви а) -в)

Вместо:

„1.   На всеки шест месеца институциите предоставят на компетентните органи следните данни за всеки национален пазар на недвижими имоти, към който имат експозиции:

а)

загубите, произтичащи от експозиции, за които институцията е приела обезпечение под формата жилищен недвижим имот, до по-ниския размер от предоставената като обезпечение сума и 80 % от пазарната стойност или 80 % от ипотечната заемна стойност, освен ако съгласно член 124, параграф 2 не е предвидено друго;

б)

общите загуби, произтичащи от експозиции, за които институцията е приела обезпечение под формата жилищен недвижим имот, до частта на експозицията, която се счита за изцяло обезпечена с жилищен недвижим имот в съответствие с член 124, параграф 1;

в)

стойността на всички оставащи експозиции, за които институцията е приела обезпечение под формата на жилищен недвижим имот, до частта на експозицията, която се счита за изцяло обезпечена с жилищен недвижим имот в съответствие с член 124, параграф 1;“.

да се чете:

„1.   На всеки шест месеца институциите предоставят на компетентните органи следните данни за всеки национален пазар на недвижими имоти, към който имат експозиции:

а)

загубите, произтичащи от експозиции, за които институцията е приела обезпечение под формата на жилищен имот, до по-ниския размер от предоставената като обезпечение сума и 80 % от пазарната стойност или 80 % от ипотечната заемна стойност, освен ако съгласно член 124, параграф 2 не е предвидено друго;

б)

общите загуби, произтичащи от експозиции, за които институцията е приела обезпечение под формата на жилищен имот, до частта на експозицията, която се счита за изцяло обезпечена с жилищен имот в съответствие с член 124, параграф 1;

в)

стойността на всички оставащи експозиции, за които институцията е приела обезпечение под формата на жилищен имот, до частта на експозицията, която се счита за изцяло обезпечена с жилищен имот в съответствие с член 124, параграф 1;“.

43.

Страница 69, член 101, параграф 2, трето изречение

Вместо:

„Данните се докладват поотделно за всеки пазар на имоти в рамките на Съюза, към който съответната институция има експозиция.“

да се чете:

„Данните се докладват поотделно за всеки пазар на недвижими имоти в рамките на Съюза, към който съответната институция има експозиция.“

44.

Страница 69, член 101, параграф 3, второ изречение

Вместо:

„Компетентен орган в държава членка, при поискване от друг компетентен орган в държава членка или от ЕБО, им предоставя по-подробна информация за състоянието на пазара на жилищни или търговски недвижими имоти в тази държава членка.“

да се чете:

„Компетентен орган в държава членка, при поискване от друг компетентен орган в държава членка или от ЕБО, им предоставя по-подробна информация за състоянието на пазара на жилищни имоти или търговски недвижими имоти в тази държава членка.“

45.

Страници 70 и 71, член 105, параграф 2, буква б)

Вместо:

„б)

отчетни връзки за звеното, отговарящо за оценъчния процес, които са независими от звеното за сключване на сделки.

Посоката на докладване е директно към ръководния орган.“

да се чете:

„б)

отчетни връзки за звеното, отговарящо за оценъчния процес, които са независими от звеното за сключване на сделки, като посоката на докладване е директно към ръководния орган.“

46.

Страница 72, член 106, параграф 1, буква д)

Вместо:

„д)

то е обект на внимателно наблюдение.

Наблюдението се осигурява с подходящи процедури.“

да се чете:

„д)

то е обект на внимателно наблюдение в съответствие с подходящи процедури.“

47.

Страница 75, член 113, параграф 6, буква а)

Вместо:

„а)

контрагентът е институция, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция, дружество за управление на активи или предприятие за спомагателни услуги, за които се прилагат подходящи пруденциални изисквания;“.

да се чете:

„а)

контрагентът е институция, финансова институция или предприятие за спомагателни услуги, за които се прилагат подходящи пруденциални изисквания;“.

48.

Страница 76, член 114, параграф 5

Параграф 5 на член 114 се заличава.

49.

Страница 76, член 114, параграф 6

Вместо:

„6.   За експозициите по параграф 5:

а)

през 2018 г. размерът на рисково претеглените експозиции е 20 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно член 114, параграф 2;

б)

през 2019 г. размерът на рисково претеглените експозиции е 50 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно член 114, параграф 2;

в)

през 2020 г. и по-нататък размерът на рисково претеглените експозиции е 100 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно член 114, параграф 2.“

да се чете:

„6.   За експозициите, посочени в член 495, параграф 2:

а)

през 2018 г. рисковото тегло, прилагано към стойностите на експозицията, е 20 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно параграф 2;

б)

през 2019 г. рисковото тегло, прилагано към стойностите на експозицията, е 50 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно параграф 2;

в)

през 2020 г. и по-нататък рисковото тегло, прилагано към стойностите на експозицията, е 100 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно параграф 2.“

50.

Страница 80, член 124, параграф 1

Вместо:

„1.   Експозиция или част от експозиция, напълно обезпечена с ипотека върху недвижим имот, получава рисково тегло от 100 %, ако условията по член 125 и член 126 не са спазени,…“

да се чете:

„1.   Експозиция или част от експозиция, напълно обезпечена с ипотека върху недвижим имот, получава рисково тегло от 100 %, ако условията по член 125 или член 126 не са спазени,…“

51.

Страница 80, член 124, параграф 1, втора алинея

Вместо:

„Частта от дадена експозиция, третирана като изцяло обезпечена с недвижим имот, не надхвърля заложения размер от пазарната стойност, а в тези държави членки, които в законови или подзаконови разпоредби са установили строги критерии за оценка на ипотечната кредитна стойност — не надхвърля ипотечната заемна стойност на съответната недвижима собственост.“.

да се чете:

„Частта от дадена експозиция, третирана като изцяло обезпечена с недвижим имот, не надхвърля заложения размер от пазарната стойност, а в тези държави членки, които в законови или подзаконови разпоредби са установили строги критерии за оценка на ипотечната заемна стойност — не надхвърля ипотечната заемна стойност на съответния недвижим имот.“.

52.

Страница 81, член 124, параграф 2, шеста алинея, второ изречение

Вместо:

„ЕБО публикува рисковите тегла и критериите, които компетентните органи определят за експозициите, посочени в членове 125, 126 и 199.“.

да се чете:

„ЕБО публикува рисковите тегла и критериите, които компетентните органи определят за експозициите, посочени в членове 125, 126 и 199, параграф 1, буква а).“.

53.

Страница 81, член 124, параграф 5

Вместо:

„… за експозициите, обезпечени с ипотеки върху търговски и жилищни недвижими имоти, разположени в другата държава членка.“.

да се чете:

„… за експозициите, обезпечени с ипотеки върху търговски и жилищни имоти, разположени в другата държава членка.“.

54.

Страница 86, член 134, параграф 1

Вместо:

„1.   Материалните активи по смисъла на член 4, параграф 10 от Директива 86/635/ЕИО получават рисково тегло от 100 %.“.

да се чете:

„1.   Материалните активи по смисъла на член 4, подзаглавие „Активи“, точка 10 от Директива 86/635/ЕИО получават рисково тегло от 100 %.“.

55.

Страница 90, член 142, параграф 1, точка 4, уводни думи

Вместо:

„4)

„голямо предприятие от финансовия сектор“ означава всяко предприятие от финансовия сектор, различно от посочените в точка 27, буква й), което отговаря на следните условия:“

да се чете:

„4)

„голямо предприятие от финансовия сектор“ означава всяко предприятие от финансовия сектор, което отговаря на следните условия:“

56.

Страница 90, член 142, параграф 1, точка 5

Вместо:

„5)

„нерегулирано финансово предприятие“ означава всяко друго предприятие, което не е регулирано предприятие от финансовия сектор…“

да се чете:

„5)

„нерегулирано предприятие от финансовия сектор“ означава всяко друго предприятие, което не е регулирано предприятие от финансовия сектор…“

57.

Страница 94, член 150, параграф 1, буква г), подточка ii)

Вместо:

„ii)

експозициите към централното правителство и централната банка получават 0 % рисково тегло съгласно член 114, параграфи 2, 4 и 5;“.

да се чете:

„ii)

експозициите към централното правителство и централната банка получават 0 % рисково тегло съгласно член 114, параграфи 2 или 4, или член 495, параграф 2;“.

58.

Страница 95, член 150, параграф 2, първо изречение

Вместо:

„… без посочените в параграф 1, буква ж) експозиции в капиталови инструменти, поети по силата на законодателни програми …“

да се чете:

„… без посочените в параграф 1, буква з) експозиции в капиталови инструменти, поети по силата на законодателни програми …“

59.

Страница 96, член 152, параграф 3

Вместо:

„3.   При експозиции в дялове или акции в дадено ПКИ, които не отговарят на критериите в член 132, параграф 3, или когато институцията не е информирана за всички базисни експозиции на ПКИ или на базисните експозиции, които сами по себе си са експозиции в дялове или акции в дадено ПКИ, …“

да се чете:

„3.   При експозиции в дялове или акции в дадено ПКИ, които не отговарят на критериите в член 132, параграф 3, или когато институцията не е информирана за всички базисни експозиции на ПКИ или за базисните експозиции в дялове или акции в дадено ПКИ, които са сами по себе си базисни експозиции, …“

60.

Страница 97, член 153, параграф 1, подточка ii), второ тире

Вместо:

„—

когато институцията използва собствени оценки за LGD, RW е;

Formula;“

да се чете:

„—

когато институцията използва собствени оценки за LGD, RW е

Formula;“

61.

Страница 97, член 153, параграф 2, второ изречение

Вместо:

„За всички експозиции към нерегулирани финансови предприятия съответните коефициенти на корелация, определени в параграф 1, подточка iii) и параграф 4, в зависимост от случая, се умножават по 1,25.“.

да се чете:

„За всички експозиции към нерегулирани предприятия от финансовия сектор съответните коефициенти на корелация, определени в параграф 1, подточка iii) и параграф 4, в зависимост от случая, се умножават по 1,25.“.

62.

Страница 106, член 164, параграф 5, първа алинея

Вместо:

„5.   Въз основа на събраните съгласно член 101 данни и като отчитат прогнозите за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти и всякакви други значими показатели, компетентните органи оценяват периодично и поне веднъж годишно дали минималните стойности за LGD по параграф 4 от настоящия член са подходящи за експозиции, обезпечени с жилищни или търговски недвижими имоти, разположени на тяхна територия. Компетентните органи могат, ако е целесъобразно от гледна точка на финансовата стабилност, да определят по-високи минимални стойности на средно претеглената по експозициите LGD за експозиции, обезпечени с имоти, разположени на тяхна територия.“.

да се чете:

„5.   Въз основа на събраните съгласно член 101 данни и като отчитат прогнозите за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти и всякакви други значими показатели, компетентните органи оценяват периодично и поне веднъж годишно дали минималните стойности за LGD по параграф 4 от настоящия член са подходящи за експозиции, обезпечени с жилищни имоти или търговски недвижими имоти, разположени на тяхна територия. Компетентните органи могат, ако е целесъобразно от гледна точка на финансовата стабилност, да определят по-високи минимални стойности на средно претеглената по експозициите LGD за експозиции, обезпечени с недвижими имоти, разположени на тяхна територия.“.

63.

Страница 106, член 164, параграф 7

Вместо:

„7.   Институциите на една държава членка прилагат по- високите минимални стойности за LGD, определени от компетентните органи на друга държава членка, за експозиции, обезпечени с имоти, разположени в другата държава членка.“.

да се чете:

„7.   Институциите на една държава членка прилагат по- високите минимални стойности за LGD, определени от компетентните органи на друга държава членка, за експозиции, обезпечени с недвижими имоти, разположени в другата държава членка.“.

64.

Страница 108, член 168, параграф 8, буква д)

Текстът в буква д) се преобразува в нова втора алинея.

Да се чете:

„Институциите, които отговарят на изискванията …“

65.

Страница 116, член 181, параграф 3, буква б)

Вместо:

„б)

условията, според които компетентният орган може да разреши на институция, използваща вътрешнорейтингов подход, да използва съгласно параграф 3 подходящи данни …“

да се чете:

„б)

условията, според които компетентният орган може да разреши на институция, използваща вътрешнорейтингов подход, да използва съгласно параграф 2 подходящи данни …“

66.

Страница 121, член 188, втора алинея, буква б)

Вместо:

„б)

използваните методи и данни за количествено утвърждаване са последователни във времето. Промените в методите за оценка и утвърждаване (източници на данни и обхванати периоди) се документират;“

да се чете:

„б)

използваните методи и данни за количествено утвърждаване са последователни във времето. Промените в методите за оценка и утвърждаване и промените в източници на данни и обхванати периоди се документират;“

67.

Страница 125, член 197, параграф 5, буква б)

Вместо:

„б)

ПКИ инвестират единствено в инструменти, които могат да бъдат признати по параграфи 1 и 2.“

да се чете:

„б)

ПКИ инвестират единствено в инструменти, които могат да бъдат признати по параграфи 1 и 4.“

68.

Страница 128, член 201, параграф 1, буква ж)

Вместо:

„ж)

други предприятия, включително дружества майки, дъщерни предприятия и асоциирани предприятия …“

да се чете:

„ж)

други предприятия, включително предприятия майки, дъщерни предприятия и асоциирани предприятия на институцията …“

69.

Страница 131, член 208, параграф 3, буква а)

Вместо:

„… за търговски недвижими имоти най- малко веднъж годишно, а за жилищна недвижима собственост веднъж на всеки три години.“.

да се чете:

„… за търговски недвижими имоти най- малко веднъж годишно, а за жилищни имоти веднъж на всеки три години.“.

70.

Страница 131, член 208, параграф 3, втора алинея

Вместо:

„Институциите могат да използват статистически методи за проследяване на стойността на имотите и за установяване на собствеността, която трябва да бъде преоценена.“.

да се чете:

„Институциите могат да използват статистически методи за проследяване на стойността на недвижимите имоти и за установяване на недвижимите имоти, които трябва да бъдат преоценени.“.

71.

Страница 131, член 208, параграф 4

Вместо:

„4.   Институциите документират ясно приеманите от тях видове жилищния и търговски недвижими имоти, както и съответната си кредитна политика.“.

да се чете:

„4.   Институциите документират ясно приеманите от тях видове жилищни имоти и търговски недвижими имоти, както и съответната си кредитна политика.“.

72.

Страница 131, член 208, параграф 5

Вместо:

„5.   Институциите разполагат с процедури да проследяват дали имотите, приети като кредитна защита, са подходящо застраховани срещу риск от щети.“.

да се чете:

„5.   Институциите разполагат с процедури да проследяват дали недвижимите имоти, приети като кредитна защита, са подходящо застраховани срещу риск от щети.“.

73.

Страница 138, член 221, параграф 3, втора алинея, първо изречение

Вместо:

„Институциите, получили разрешение за използване на вътрешен модел за управление на риска по дял IV, глава 5, могат …“.

да се чете:

„Институциите, получили разрешение за използване на вътрешен модел за оценка на риска по дял IV, глава 5, могат …“.

74.

Страница 146, член 229, параграф 1, втора алинея

Вместо:

„В тези държави членки, които са предвидили строги критерии за оценяването на ипотечната заемна стойност в законови и подзаконови нормативни разпоредби, имотите може вместо това да бъдат оценявани …“.

да се чете:

„В тези държави членки, които са предвидили строги критерии за оценяването на ипотечната заемна стойност в законови и подзаконови нормативни разпоредби, недвижимите имоти може вместо това да бъдат оценявани …“.

75.

Страница 146, член 229, параграф 1, трета алинея

Вместо:

„… резултатите от наблюдението, изисквано по член 208, параграф 3, и да се отчетат предишните вземания към имотите.“.

да се чете:

„… резултатите от наблюдението, изисквано по член 208, параграф 3, и да се отчетат предишните вземания към недвижимите имоти.“.

76.

Страница 147, член 230, параграф 3

Вместо:

„… напълно обезпечена с жилищни имоти или търговски недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка, ако са изпълнени всички условия по член 199, параграф 4.“.

да се чете:

„… напълно обезпечена с жилищни имоти или търговски недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка, ако са изпълнени всички условия по член 199, параграф 3 или 4.“.

77.

Страница 148, член 235, параграф 3

Вместо:

„Институциите могат да разширят третирането, предвидено в член 114, параграфи 4 и 5, към експозиции или части от експозиции, гарантирани от централно правителство или централна банка, когато гаранцията е деноминирана в националната валута на кредитополучателя и експозицията се финансира в тази валута.“.

да се чете:

„Институциите могат да разширят третирането, предвидено в член 114, параграфи 4 и 7, към експозиции или части от експозиции, гарантирани от централно правителство или централна банка, когато гаранцията е деноминирана в националната валута на кредитополучателя и експозицията се финансира в тази валута.“.

78.

Страница 153, член 244, параграф 2, буква в)

Текстът в буква в) се преобразува в нова втора алинея.

Да се чете:

„Когато възможното намаление на размера …“

79.

Страница 168, член 272, точка 10

Вместо:

„10)

„ефективен падеж по метода на вътрешните модели за нетираща съвкупност с падеж над една година“ означава …“

да се чете:

„10)

„ефективен падеж“ по метода на вътрешните модели за нетираща съвкупност с падеж над една година означава …“

80.

Страница 173, член 279, букви а) и б)

Вместо:

„а)

обезпечение, получено от контрагента, се третира като вземане от контрагента по дериватен договор (дълга позиция) с падеж на деня на определянето;

б)

предоставеното на контрагента обезпечение се третира като задължение към контрагента (къса позиция) с падеж на деня на определянето.“

да се чете:

„а)

обезпечение, получено от контрагента, се третира като задължение към контрагента по дериватен договор (къса позиция) с падеж на деня на определянето;

б)

предоставеното на контрагента обезпечение се третира като вземане от контрагента (дълга позиция) с падеж на деня на определянето.“

81.

Страница 177, член 284, параграф 8

Вместо:

„8.   Институцията може да използва изчисленото по модела разпределение, …“

да се чете:

„8.   Институцията може да използва изчисленото по МВМ разпределение, …“

82.

Страница 177, член 285, параграф 1

Вместо:

„1.   Ако нетиращата съвкупност е предмет на маржин споразумение и ежедневна пазарна оценка, институцията може да използва една от следните величини за определяне на EPE:

а)

ефективната EPE, без отчитане на обезпеченията, получени или предоставени по маржин споразумението, плюс всички предоставени на контрагента обезпечения, които не подлежат на ежедневна оценка и допълване до минималния размер на обезпечението или текущата експозиция;

б)

надбавка, която отразява очакваното увеличение на експозицията по време на рисковия маржин период плюс по-голямата от посочените по-долу експозиции: …“

да се чете:

„1.   Ако нетиращата съвкупност е предмет на маржин споразумение и ежедневна пазарна оценка, институцията изчислява ефективната ЕРЕ, съгласно предвиденото в настоящия параграф. Ако при изчисляване на ЕЕ моделът отчита ефектите от допълване до минималния размер на обезпечението, след разрешение от компетентния орган институцията може да използва изчислената чрез модела ЕЕ пряко във формулата по член 284, параграф 5. Компетентните органи дават такова разрешение само ако потвърдят, че при изчисляването на ЕЕ моделът надлежно отчита ефектите от допълване до минималния размер на обезпечението. Институция, която не е получила такова разрешение използва една от следните ефективни ЕРЕ мерки:

а)

ефективната EPE, изчислена без отчитане на обезпеченията, получени или предоставени по маржин споразумението, плюс всички предоставени на контрагента обезпечения, които не подлежат на ежедневна оценка и допълване до минималния размер на обезпечението или текущата експозиция;

б)

ефективната EPE, изчислена като очакваното увеличение на експозицията по време на рисковия маржин период плюс по-голямата от посочените по-долу експозиции: …“

83.

Страница 177, член 285, параграф 1, буква в)

Буква в) се заличава.

84.

Страница 177, член 285, параграф 1, втора алинея

Вместо:

„… използване на надзорните корекции за променливост в съответствие с глава 4, раздел 3 или…“

да се чете:

„… използване на надзорните корекции за променливост в съответствие с глава 4, раздел 4 или…“

85.

Страница 190, член 303, параграфи 2-5

В член 303 параграфи 2-5 се заличават.

86.

Страница 193, член 309, параграф 1, формулата

Вместо:

Formula

да се чете:

Formula

87.

Страница 208, член 344, параграф 2

Вместо:

„2.   Преди влизането в сила на техническите стандарти по параграф 1 институциите могат да продължат да прилагат третирането по параграфи 3 и 4, ако…“.

да се чете:

„2.   Преди влизането в сила на техническите стандарти по параграф 1 институциите могат да продължат да прилагат третирането по параграф 4, второ изречение, ако…“.

88.

Страница 213, член 354, параграф 5

Вместо:

5.   Само несъчетаните позиции във валутите по настоящия член се включват в общата нетна открита позиция съгласно член 341, параграф 4.

да се чете:

5.   Само несъчетаните позиции във валутите по настоящия член се включват в общата нетна открита позиция съгласно член 352, параграф 4.

89.

Страница 224, член 382, параграф 4, първа алинея, буква г)

Вместо:

„г)

сделки с контрагенти, посочени в член 1, параграф 4, букви а) и б) и параграф 5, букви а)—в) от Регламент (ЕС) № 648/2012, и сделки с контрагенти, за които в член 115 от настоящия регламент се предвижда рисково тегло от 0 % за експозициите към този контрагент.“

да се чете:

„г)

сделки с контрагенти, посочени в член 1, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012, и сделки с контрагенти, за които в член 114, параграф 4 и в член 115, параграф 2 от настоящия регламент се предвижда рисково тегло от 0 % за експозициите към този контрагент.“

90.

Страница 224, член 382, параграф 4

След втора алинея се добавя следната алинея:

„Във връзка с буква а), когато дадена институция престане да изпълнява изискванията за освобождаване поради преминаване на прага за освобождаване или поради промяна на прага за освобождаване, неизпълнените договори остават освободени до техния падеж.“.

91.

Страница 228, член 386, параграф 1, буква б)

Вместо:

„б)

индексни суапове за кредитно неизпълнение, при условие че базисната разлика между всеки спред на отделен контрагент и спредовете по хеджирането чрез индексни суапове за кредитно неизпълнение се отразява, по задоволителен за компетентните органи начин, в стойността под риск.“.

да се чете:

„б)

индексни суапове за кредитно неизпълнение, при условие че базисната разлика между всеки спред на отделен контрагент и спредовете по хеджирането чрез индексни суапове за кредитно неизпълнение се отразява, по задоволителен за компетентните органи начин, в стойността под риск и стресираната стойност под риск.“.

92.

Страница 228, член 386, параграф 1, втора алинея

Вместо:

„Изискването по буква б) базовата разлика между всеки спред на отделен контрагент и спредовете по хеджирането чрез индексни суапове за кредитно неизпълнение да се отразява в стойността под риск се прилага и…“.

да се чете:

„Изискването по буква б) базовата разлика между всеки спред на отделен контрагент и спредовете по хеджирането чрез индексни суапове за кредитно неизпълнение да се отразява в стойността под риск и стресираната стойност под риск се прилага и…“.

93.

Страница 228, член 386, параграф 1, четвърта алинея

Вместо:

„… институцията отразява само 50 % от условната стойност на индексното хеджиране в стойността под риск.“.

да се чете:

„… институцията отразява само 50 % от условната стойност на индексното хеджиране в стойността под риск и стресираната стойност под риск.“.

94.

Страница 230, член 394, параграф 2, уводни думи

Вместо:

„… както и за своите 10 най-големи експозиции на консолидирана основа към нерегулирани финансови предприятия, включително …“

да се чете:

„… както и за своите 10 най-големи експозиции на консолидирана основа към нерегулирани предприятия от финансовия сектор, включително …“

95.

Страница 234, член 400, параграф 1

Вместо:

„1.   Член 384, параграф 1 не се прилага за следните експозиции:“.

да се чете:

„1.   Член 395, параграф 1 не се прилага за следните експозиции:“.

96.

Страница 236, член 402, параграф 1, уводни думи

Вместо:

„1.   За изчисляването на стойността на експозициите за целите на член 395, институцията може да редуцира стойността на експозицията или на която и да е част от експозицията, която e напълно обезпечена с недвижима собственост в съответствие с член 125, параграф 1, с размера на заложената пазарна или ипотечна заемна стойност на въпросния имот…“

да се чете:

„1.   За изчисляването на стойността на експозициите за целите на член 395, институцията може да редуцира стойността на експозицията или на която и да е част от експозицията, която e напълно обезпечена с недвижим имот в съответствие с член 125, параграф 1, с размера на заложената пазарна или ипотечна заемна стойност на въпросния недвижим имот…“

97.

Страница 236, член 402, параграф 2, уводни думи

Вместо:

„2.   За изчисляването на стойността на експозициите за целите на член 395, институцията може да намали стойността на експозицията или на която и да е част от експозицията, която e напълно обезпечена с недвижима собственост в съответствие с член 125, параграф 1, с размера на пазарната или ипотечната заемна стойност на въпросния имот…“.

да се чете:

„2.   За изчисляването на стойността на експозициите за целите на член 395, институцията може да намали стойността на експозицията или на която и да е част от експозицията, която e напълно обезпечена с недвижим имот в съответствие с член 126, параграф 1, с размера на пазарната или ипотечната заемна стойност на въпросния недвижим имот…“.

98.

Страница 236, член 402, параграф 2,буква а)

Вместо:

„а)

компетентните органи на държавите членки не са определили рисково тегло, по-голямо от 50 %, за експозициите или частите от експозиции, обезпечени с търговска недвижима собственост в съответствие с член 124, параграф 2;“

да се чете:

„а)

компетентните органи на държавите членки не са определили рисково тегло, по-голямо от 50 %, за експозициите или частите от експозиции, обезпечени с търговски недвижими имоти в съответствие с член 124, параграф 2;“

99.

Страница 236, член 402, параграф 2, буква б), подточка ii)

Вместо:

„ii)

офиси или други търговски помещения и експозиции, свързани с лизингови сделки със собственост.“.

да се чете:

„ii)

офиси или други търговски помещения и експозиции, свързани с лизингови сделки с недвижими имоти.“.

100.

Страница 237, член 402, параграф 2, буква г)

Вместо:

„г)

търговският имот е напълно завършен.“.

да се чете:

„г)

търговският недвижим имот е напълно завършен.“.

101.

Страница 240, член 412, параграф 5

Вместо:

„… до окончателното въвеждане на задължителен минимален стандарт с ниво от 100 % съгласно член 4460.“.

да се чете:

„… до окончателното въвеждане на задължителен минимален стандарт с ниво от 100 % съгласно член 460.“.

102.

Страница 242, член 415, параграф 5, уводни думи

Вместо:

„5.   Компетентните органи, които упражняват надзор на консолидирана основа съгласно член 112 от Директива 2013/36/ЕС…“

да се чете:

„5.   Компетентните органи, които упражняват надзор на консолидирана основа съгласно член 111 от Директива 2013/36/ЕС…“

103.

Страница 243, член 416, параграф 3, алинея втора

Вместо:

„Условията, посочени в първа алинея, букви в), г) и д), не се прилагат за активите, посочени в параграф 1, буква д).“.

да се чете:

„Условията, посочени в първа алинея, букви в), г) и д), не се прилагат за активите, посочени в параграф 1, букви а), д) и е).“.

104.

Страница 244, член 417, буква г)

Вместо:

„г)

част от ликвидните активи, с изключение на посочените в член 416, параграф 1, букви а), в) и д), периодично, поне веднъж годишно, се реализират …“.

да се чете:

„г)

част от ликвидните активи, с изключение на посочените в член 416, параграф 1, букви а), в), д) и е), периодично, поне веднъж годишно, се реализират …“.

105.

Страница 250, член 424, параграф 6, второ изречение

Вместо:

„Чрез дерогация от член 425, параграф 2, буква г), ако тези насърчителни заеми са отпуснати …“

да се чете:

„Чрез дерогация от член 425, параграф 2, буква ж), ако тези насърчителни заеми са отпуснати …“

106.

Страница 251, член 427, параграф 1, буква б) подточка iv)

Вместо:

„… или равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава и които попадат в обхвата на член 421, параграф 2;“

да се чете:

„… или равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава и които попадат в обхвата на член 421, параграф 1;“

107.

Страница 252, член 428, параграф 1, буква з) подточка (ii)

Вместо:

„ii)

обезпечени с жилищни недвижими имоти;“

да се чете:

„ii)

обезпечени с жилищни имоти;“.

108.

Страница 259, член 447, буква д)

Вместо:

„д)

общия размер на нереализираните печалби или загуби, общите латентни печалби или загуби от преоценка, и всяка от тези суми, включена в първичния или допълнителния собствен капитал.“.

да се чете:

„д)

общия размер на нереализираните печалби или загуби, общите латентни печалби или загуби от преоценка, и всяка от тези суми, включена в базовия собствен капитал от първи ред.“.

109.

Страница 266, член 458, параграф 2, буква г), подточка vi)

Вместо:

„vi)

рисковите тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти; или“

да се чете:

„vi)

рисковите тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните имоти и търговските недвижими имоти; или“

110.

Страница 269, член 468, заглавието и параграф 1

Вместо:

„Член 468

Нереализирани загуби от оценката по справедлива стойност

1.   Чрез дегорация от член 32 …“

да се чете:

„Член 468

Нереализирани печалби от оценката по справедлива стойност

1.   Чрез дерогация от член 35 …“.

111.

Страница 269, член 468, параграф 2, трета алинея

Вместо:

„От 1 януари 2015 г., когато съгласно член 467 компетентен орган изисква от институциите да включат процент от нереализирани загуби от оценката по справедлива стойност в изчисляването на базовия собствен капитал от първи ред, този компетентен орган не може да определи приложим процент от нереализираните печалби съгласно параграф 2 от настоящия член, който надвишава приложимия процент от нереализираните загуби, определен в съответствие с член 467.“

да се чете:

„От 1 януари 2015 г., когато съгласно член 467 компетентен орган изисква от институциите да включат процент от нереализирани загуби от оценката по справедлива стойност в изчисляването на базовия собствен капитал от първи ред, този компетентен орган не трябва да определя приложим процент от нереализираните печалби съгласно параграф 2 от настоящия член, който да води до процент от нереализираните печалби, включен в изчисляването на базовия собствен капитал от първи ред, надвишаващ приложимия процент от нереализираните загуби, определен в съответствие с член 467.“

112.

Страница 270, член 468, параграф 3

Вместо:

„3.   Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент на нереализираните печалби в рамките на интервалите по параграф 2, букви а)— в), който не е изключен от базовия собствен капитал от първи ред.“

да се чете:

„3.   Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент на нереализираните печалби в рамките на интервалите по параграф 2, букви а)— в), който е изключен от базовия собствен капитал от първи ред.“

113.

Страница 270, член 468, параграф 4

Вместо:

„4.   Чрез дерогация от член 33, буква в) през периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2017 г. институциите включват в изчислението на собствения си капитал съответния приложим процент по член 478 от печалбата и загубата по справедлива стойност от деривативни пасиви, произтичащи от техния собствен кредитен риск.“

да се чете:

„4.   Чрез дерогация от член 33, буква в) през периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2017 г. институциите не включват в изчислението на собствения си капитал съответния приложим процент по член 478 от печалбата и загубата по справедлива стойност от дериватни пасиви, произтичащи от промени в собствения кредитен рейтинг на институцията. Процентът, прилаган за загубата по справедлива стойност, произтичаща от промени в собствения кредитен рейтинг на институцията, не трябва да надхвърля процента, прилаган за печалбата по справедлива стойност, произтичаща от промени в собствения кредитен рейтинг на институцията“.

114.

Страница 275, член 481, параграф 2, първо изречение

Вместо:

„Чрез дерогация от член 36, параграф 1, буква и) и член 49, параграфи 1 и 3, през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. компетентните органи могат да изискват от институциите или да им разрешават да прилагат методите, посочени в член 49, параграф 1, когато не са спазени изискванията по член 49, параграф 1, букви б) и д), а не приспадането, изисквано съгласно разпоредбите на член 36, параграф 1.“

да се чете:

„Чрез дерогация от член 36, параграф 1, буква и) и член 49, параграф 1, през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. компетентните органи могат да изискват от институциите или да им разрешават да прилагат методите, посочени в член 49, параграф 1, когато не са спазени изискванията по член 49, параграф 1, буква б), а не приспадането, изисквано съгласно разпоредбите на член 36, параграф 1.“

115.

Страница 276, член 483, параграф 1, буква г)

Текстът от буква г) се преобразува в нова алинея.

Вместо:

„г)

в случай че инструментите са записани както от държавата членка, така и от частни инвеститори, когато има частично обратно изкупуване …“

да се чете:

„Когато инструментите са записани както от държавата членка, така и от частни инвеститори, и има частично обратно изкупуване …“

116.

Страница 277, член 484, параграф 1

Вместо:

„1.   Настоящият член се прилага само за инструментите и елементите, които са емитирани или са отговаряли на условията за собствен капитал преди 31 декември 2011 г. и не са посочени в член 462, параграф 1.“.

да се чете:

„1.   Настоящият член се прилага само за инструментите и елементите, които са емитирани на 31 декември 2011 г. или преди това и са отговаряли на условията за собствен капитал към 31 декември 2011 г. и не са посочени в член 483, параграф 1.“.

117.

Страница 278, член 486, параграф 4, буква в)

Вместо:

„в)

номиналния размер на подчинения дълг, емитиран към 31 декември, намален със …;“

да се чете:

„в)

номиналния размер на подчинения дълг, емитиран към 31 декември 2012 г., намален със …;“

118.

Страница 279, член 489, параграф 1

Вместо:

„…се прилагат изискванията по параграфи 2—7 от настоящия член.“.

да се чете:

„…се прилагат изискванията от настоящия член.“.

119.

Страница 280, член 490, параграф 1

Вместо:

„… се прилагат изискванията по параграфи 2—7 от настоящия член.“.

да се чете:

„… се прилагат изискванията от настоящия член.“.

120.

Страница 280, член 490, параграф 4, уводни думи

Вместо:

„4.   Елементите не се определят като елементи на капитала от втори ред от 1 януари 2013 г. нататък, когато са изпълнени следните условия:“

да се чете:

„4.   Елементите не се определят като елементи на капитала от втори ред от 1 януари 2014 г. нататък, когато са изпълнени следните условия:“.

121.

Страница 282, член 494, първа алинея, уводни думи

Вместо:

„Чрез дерогация от член 4, точка 71, буква б) приемливият капитал …“

да се чете:

„Чрез дерогация от член 4, параграф 1 точка 71, буква а), подточка ii) и буква б), подточка ii) приемливият капитал …“

122.

Страница 283, член 495, параграф 2

Вместо:

„2.   До 31 декември 2015 г. при изчисляването на размерите на рисково претеглените експозиции за целите на член 114, параграф 4 …“.

да се чете:

„2.   До 31 декември 2017 г. при изчисляването на размерите на рисково претеглените експозиции за целите на член 114, параграф 4 …“.

123.

Страница 283, член 496, параграф 1, уводни думи

Вместо:

„… които са равностойни на френските фондове Fonds Communs de Créances по член 129, параграф 1, букви г) и д), при условие че са изпълнени следните две условия:“

да се чете:

„… които са равностойни на френските фондове Fonds Communs de Créances по член 129, параграф 1, букви г) и е), при условие че са изпълнени следните две условия:“.

124.

Страница 283, член 496, параграф 1, буква а)

Вместо:

„а)

секюритизираните експозиции по жилищни или търговски недвижими имоти са инициирани …“

да се чете:

„а)

секюритизираните експозиции по жилищни имоти или търговски недвижими имоти са инициирани …“.

125.

Страница 283, член 496, параграф 2

Вместо:

„… на които преди влизането в сила на настоящия регламент е присъдено рисково тегло от 20 % съгласно националното право, се присъжда първа степен на кредитно качество.“

да се чете:

„… на които преди 28 юни 2013 г. е присъдено рисково тегло от 20 % съгласно националното право, се присъжда първа степен на кредитно качество.“.

126.

Страница 283, член 496, параграф 3

Вместо:

„… на които преди влизането в сила на настоящия регламент е присъдено рисково тегло от 20 % съгласно националното право, се присъжда рисково тегло от 20 %.“

да се чете:

„… на които преди 28 юни 2013 г. е присъдено рисково тегло от 20 % съгласно националното право, се присъжда рисково тегло от 20 %.“.

127.

Страница 283, член 497, параграфи 1 и 2

Вместо:

„1.   До 15 месеца след датата на влизане в сила на най-новия от единайсетте регулаторни технически стандарта, посочени в член 89, параграф 3, края на първа алинея от Регламент (ЕС) 648/2012, или до вземането на решение по член 14 от посочения регламент относно предоставянето на разрешение на ЦК, като се взема по-ранната дата, институцията може да разглежда ЦК като КЦК, ако е изпълнено установеното в първата част на посочената алинея условие.

2.   До 15 месеца след датата на влизане в сила на най-новия от десетте регулаторни технически стандарта, посочени в член 89, параграф 3, края на втора алинея от Регламент (ЕС) 648/2012, или до вземането на решение по член 25 от посочения регламент относно признаването на ЦК, установен в трета държава, като се взема по-ранната дата, институцията може да разглежда ЦК като КЦК.“

да се чете:

„1.   До 15 месеца след датата на влизане в сила на последния от регулаторните технически стандарти, посочени в членове 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 и 49 от Регламент (ЕС) № 648/2012, или до вземането на решение по член 14 от посочения регламент относно предоставянето на разрешение на ЦК, като се взема по-ранната дата, институцията може да разглежда ЦК като КЦК, ако КЦК е имал разрешение за предоставяне на услуги по клиринг в своята държава членка по установяване в съответствие с националното право на същата държава членка преди приемането на регулаторните технически стандарти в членове 5, 8 — 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 и 81 от посочения регламент.

2.   До 15 месеца след датата на влизане в сила на последния от регулаторните технически стандарти, посочени в членове 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 и 49 от Регламент (ЕС) № 648/2012, или до вземането на решение по член 25 от посочения регламент относно признаването на ЦК, установен в трета държава, като се взема по-ранната дата, институцията може да разглежда ЦК като КЦК.“.

128.

Страница 291, член 520, изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, точка 1), нов член 50а, параграф 1

Вместо:

„1.   За целите на член 308от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (*), когато ЦК е получил уведомление съгласно член 301 параграф 2, буква б) от посочения регламент, той изчислява KCCP …“

да се чете:

„1.   За целите на член 308 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (*), ЦК изчислява KCCP …“

129.

Страница 292, член 520, изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, точка 1), нов член 50а, параграф 2

Вместо:

„…capital ratio = (съотношение на капиталова адекватност) = 8 %.“

да се чете:

„…capital ratio = (съотношение на капиталова адекватност) = 8 %.

Всички стойности във формулата в първа алинея се отнасят до оценката в края на деня, преди изпълнението на последното за същия ден искане за допълнително обезпечение.“

130.

Страница 292, член 520, изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, точка 1), нов член 50б, буква а), подточка i)

Вместо:

„i)

за експозициите, които произтичат от договори и сделки, посочени в член 301, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013;“

да се чете:

„i)

за експозициите, които произтичат от договори и сделки, посочени в член 301, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, ЦК ги изчислява в съответствие с метода на пазарна оценка, предвиден в член 274 от същия регламент;“.

131.

Страница 292, член 520, изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, точка 1), нов член 50б, букви г) и ж)

Букви г) и ж) се заличават.

132.

Страница 293, член 520, изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, точка 1), нов член 50б, буква и), подточка ii)

Вместо:

„ii)

може за срок от три месеца да придаде на NGR стойност 0,3 с цел изчисляване на PCE red, посочен в буква ж);“

да се чете:

„ii)

може за срок от три месеца да придаде на NGR стойност 0,3 с цел изчисляване на PCE red, посочен в буква з) от настоящия член;“

133.

Страница 293, член 520, изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, точка 1), нов член 50в, параграф 1, буква е).

Буква е) се заличава.

134.

Страница 294, член 520, изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, точка 3), изменение на член 89, нов параграф 5а.

Вместо:

„5a.   В срок до 15 месеца след датата на влизане в сила на последния от единадесетте регулаторни технически стандарта, посочени в края първа алинея от, параграф 3, или до вземането на решение по силата на член 14 относно разрешаването на ЦК, като се прилага по-рано настъпилата дата, този ЦК прилага третирането, посочено в трета алинея от настоящия параграф.

ЦК прилага третирането, посочено в трета алинея от настоящия параграф, до 15 месеца след датата на влизане в сила на последния от единадесетте регулаторни технически стандарта, посочени в края втора алинея от, параграф 3 или до вземането на решение по член 25 относно признаването на ЦК, като се прилага по-рано настъпилата дата.

Когато ЦК няма гаранционен фонд и не е сключил обвързващо договорно споразумение с клиринговите си членове, което му позволява да използва като предварителни вноски целия или част от първоначалния маржин, получен от клиринговите членове, информацията, която той докладва съгласно член 50в, параграф 1, включва общия размер на първоначалния маржин, който той е получил от клиринговите членове (IM).

Сроковете в първа и втора алинея от настоящия параграф могат да бъдат удължени с още шест месеца когато Комисията е приела акта за изпълнение, посочен в член 497, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

да се чете:

„5a.   В срок до 15 месеца след датата на влизане в сила на последния от регулаторните технически стандарти, посочени в членове 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 и 49, или до вземането на решение по силата на член 14 относно разрешаването на ЦК, като се прилага по-рано настъпилата дата, този ЦК прилага третирането, посочено в трета алинея от настоящия параграф.

ЦК прилага третирането, посочено в трета алинея от настоящия параграф, до 15 месеца след датата на влизане в сила на последния от регулаторните технически стандарти, посочени в членове 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 и 49, или до вземането на решение по член 25 относно признаването на ЦК, като се прилага по-рано настъпилата дата.

В рамките на сроковете, определени в първите две алинеи на настоящия параграф, и съгласно условията в четвърта алинея от настоящия параграф, когато ЦК няма гаранционен фонд, нито сключено обвързващо договорно споразумение с клиринговите си членове, което му позволява да използва като предварителни вноски целия или част от първоначалния маржин, получен от клиринговите членове, информацията, която той докладва съгласно член 50в, параграф 1, включва общия размер на първоначалния маржин, който той е получил от клиринговите членове.

Сроковете, посочени в първа и втора алинея от настоящия параграф могат да бъдат удължени с шест месеца в съответствие с акт за изпълнение на Комисията, приет съгласно член 497, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“