15.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 543/2013 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2013 година

за представяне и публикуване на данни на пазарите за електроенергия и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 714/2009, и по-специално член 15 от него, и точка 5 от Насоките за управление и разпределяне на наличния преносен капацитет на междусистемните електропроводи между националните системи, посочени в приложение I към същия регламент, определят изисквания за операторите на преносни системи (ОПС) да публикуват данни за разполагаемостта на мрежите, капацитета на трансграничните междусистемни електропроводи, производството, товара и мрежовите ремонти.

(2)

В член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (2) се признава, че публикуването на вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 714/2009 и/или насоките, приети съгласно него, представлява едновременно, пълно и действително публично оповестяване.

(3)

Наличието на такива данни е абсолютно необходимо, за да могат участниците на пазара да вземат ефективни решения относно производството, потреблението и търговията. По-дълбоката пазарна интеграция и бързото развитие на производството на електроенергия от непостоянни възобновяеми източници на енергия, като например вятърната и слънчевата, налагат оповестяването на пълна, своевременно достъпна, висококачествена и лесно разбираема основна информация във връзка с търсенето и предлагането.

(4)

Своевременното осигуряване на пълни набори от основни данни следва също така да повиши сигурността на енергийните доставки. То следва да дава възможност на участниците на пазара да постигнат точно съответствие между предлагането и търсенето, така че да се намали рискът от прекъсвания на електроснабдяването. В резултат ОПС следва да са в състояние по-добре да контролират своите мрежи и да ги експлоатират при по-предвидими и сигурни условия.

(5)

Сегашните мерки за прозрачност не отговарят напълно на тези критерии. Освен това значимата информация за пазара е неравномерно разпределена между участниците на пазара, като големите традиционни участници разполагат с изключителен достъп до информация във връзка със своите собствени активи, което поставя в неизгодно положение новите участници на пазара или участниците без собствени активи.

(6)

На участниците на пазара следва да се предоставя навременна информация за очакваното потребление. Тази информация следва редовно да се актуализира и да се предоставя за различни времеви периоди. Информацията относно действителното развитие на очакваното потребление също следва да бъде на разположение с малко закъснение.

(7)

Планираната и непланираната неразполагаемост на произвеждащи и потребяващи електроенергия единици спада към най-важната информация за участниците на пазара във връзка с предлагането и търсенето. Участниците на пазара и ОПС се нуждаят от подробна информация за това къде, кога и защо конкретни единици не са или няма да бъдат на разположение за производство или потребление и кога се очаква те да се върнат в действие. Това следва също така да помогне на ОПС по-добре да преразпределят резервите си, така че да се намали вероятността за прекъсвания в електроснабдяването.

(8)

Участниците на пазара и ОПС следва също да получават подробна информация за общата инсталирана генерираща мощност, оценки за общото планирано електропроизводство, в това число отделно за непостоянното електропроизводство, и данни на равнище отделна голяма производствена единица за действителното електропроизводство.

(9)

С оглед да бъде в състояние да осъществи пренос на електроенергия от мястото, където е налична тя, до друго място, където има най-голяма нужда от нея, и съответно да адаптира портфейлите, пазарът следва да получава информация относно планираната и непланираната неразполагаемост на съществуващата трансгранична преносна инфраструктура и относно плановете за развитие на инфраструктурата. ОПС следва да предоставят и редовно актуализирани данни относно планирания и предлагания трансграничен преносен капацитет за различни времеви хоризонти, както и информация във връзка с разпределянето и използването на капацитета.

(10)

Бързото изграждане на мощности за производството на електроенергия от непостоянни източници далеч от центровете на потребление доведе до растящо претоварване на преносната инфраструктура в големи части от Европа. За облекчаване на претоварването ОПС все по-често се намесват в пазарните операции, като дават указания на участниците на пазара да променят своите производствени или търговски ангажименти. С цел участниците на пазара да разберат къде и защо са станали необходими мерки за управление на претоварването, ОПС трябва да предоставят своевременна, подробна и обоснована информация за своите действия.

(11)

Дори след внимателно планиране може да няма баланс между производители, доставчици и търговци, вследствие на което да бъдат подложени на режима на ОПС за балансиране и сетълмент (уреждане на взаимоотношенията). С цел оптимално да се намали рискът от дисбаланс, участниците на пазара се нуждаят от точна, ясна и навременна информация за пазарите на балансираща електроенергия. Операторите на преносни системи следва да предоставят такава информация в сходен формат за трансгранично ползване, включително подробности за договорените от тях резерви, платените цени и активираните обеми с цел балансиране.

(12)

ОПС често са основният източник на съответната основна информация. Те също така традиционно събират и оценяват големи количества информация във връзка с експлоатацията на своите системи. С оглед да се осигури общ поглед върху значимата информация в целия Съюз, ОПС следва да улесняват събирането, проверката и обработката на данни, а Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС) за електроенергия следва да предоставя тези данни на обществеността чрез централна информационна платформа за прозрачност. С оглед на възможно най-доброто използване на съществуващите източници с цел прозрачност, ЕМОПС за електроенергия следва да има възможност да получава за публикуване информация от трети страни, като например енергийни борси и платформи за прозрачност.

(13)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 714/2009 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Настоящият регламент е приет въз основа на Регламент (ЕО) № 714/2009, който допълва и от който е неразделна част. Позоваванията на Регламент (ЕО) № 714/2009 в други правни актове се разбират и като позовавания на настоящия регламент.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 714/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя минималния общ набор от данни, отнасящи се до производството, преноса и потреблението на електроенергия, които трябва да се предоставят на всички участници на пазара. Той предвижда също така централно събиране и публикуване на данните.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 714/2009. В допълнение се прилагат следните определения:

1.

„балансиращи резерви“ означава всички ресурси, доставени предварително или в реално време, или съгласно правни задължения, които са на разположение на ОПС с цел балансиране;

2.

„единичен период за балансиране“ означава периодът, за който е определена цената за балансиращите резерви;

3.

„пазарна зона“ означава най-голямата географска зона, в която участниците на пазара могат да обменят енергия без разпределяне на капацитета;

4.

„разпределяне на капацитета“ означава определянето на междузоновия капацитет;

5.

„потребяваща единица“ означава ресурс, който получава електроенергия за собствена употреба, с изключение на ОПС и на операторите на разпределителни системи (ОРС);

6.

„контролна зона“ означава обособена част от взаимосвързаната система, която се управлява само от един системен оператор и включва свързани физически товари и/или генераторни единици, ако има такива;

7.

„координиран нетен преносен капацитет“ означава метод за изчисляване на капацитета въз основа на принципа на оценка и предварително определяне на максималния енергиен обмен между съседни пазарни зони;

8.

„критичен мрежови елемент“ означава даден мрежови елемент или в рамките на пазарна зона, или между пазарни зони, който е взет предвид в процеса на изчисляване на капацитета, като ограничава количеството на енергията, която може да бъде обменяна;

9.

„балансиране между контролни зони“ означава схема на балансиране, при която един ОПС може да получи от зони на други ОПС оферти за активиране. То не включва повторното диспечиране или подаване на енергия в извънредни ситуации;

10.

„междузонов капацитет“ означава способността на взаимосвързаната система да осъществява пренос на енергия между пазарни зони;

11.

„валута“ е евро, ако поне една част от съответната(ите) пазарна(и) зона(и) е част от държава, в която еврото е законно платежно средство. Във всички други случаи тя е местната валута;

12.

„краен срок“ означава моментът във времето, до който ОПС трябва да потвърдят всички съгласувани заявки на пазара. Крайният срок се отнася не само за пазарите в рамките на ден или на част от ден, а и за различните пазари за коригиране на дисбаланс и за разпределяне на резерви;

13.

„насрещна търговия“ означава междузонов обмен, започнат от системни оператори между две пазарни зони за облекчаване на физическо претоварване;

14.

„доставчик на данни“ означава предприятие, което изпраща данните до централната информационна платформа за прозрачност;

15.

„явно разпределяне“ означава само разпределението на междузоновия капацитет, без преноса на енергия;

16.

„основани на потока параметри“ означава наличните маржове за критични мрежови елементи със съответните фактори за разпределение на преноса на електроенергия;

17.

„генераторна единица“ означава самостоятелен генератор на електроенергия, принадлежащ към електропроизводствена единица;

18.

„неявно разпределяне“ означава метод за управление на претоварването, при който енергията се получава едновременно с междузоновия капацитет;

19.

„единичен пазарен период“ означава периодът, за който е установена пазарната цена, или най-краткият възможен общ период от време за двете пазарни зони, ако техните единични пазарни периоди са различни;

20.

„предлаган капацитет“ означава междузоновия капацитет, предлаган на пазара от разпределителя на преносен капацитет;

21.

„планиран“ означава събитие, което е известно предварително на първоначалния собственик на съответните данни;

22.

„фактор за разпределение на преноса на електроенергия“ означава представяне на физическия поток върху даден критичен мрежови елемент, породен от промяната на нетната позиция на пазарна зона;

23.

„първоначален собственик на данни“ означава субектът, който генерира данните;

24.

„електропроизводствена единица“ означава съоръжение за производство на електроенергия, състоящо се от една генераторна единица или от съвкупност от генераторни единици;

25.

„профил“ означава географска граница между една пазарна зона и няколко съседни пазарни зони;

26.

„повторно диспечиране“ означава мярка, задействана от един или няколко системни оператори за промяна на графика за производство и/или товаровия график, за да се променят физическите потоци в преносната система и да се облекчи физическо претоварване;

27.

„сумарен товар“, включително загубите, но без количеството, използвано за акумулиране на енергия, означава товарът, който се получава, като от произведеното количество плюс вноса се приспаднат износът и количеството, използвано за акумулиране на енергия;

28.

„разпределител на преносен капацитет“ означава субекта, който е упълномощен от ОПС да управлява разпределянето на междузоновия капацитет;

29.

„вертикален товар“ означава общото количество енергия, подавано от преносната мрежа към разпределителните мрежи, към пряко свързани крайни клиенти и към потребяващата енергия част от електропроизвеждащите мощности;

30.

„марж в прогнозите за година напред“ означава разликата между прогнозирания годишен наличен производствен капацитет за електроенергия и прогнозирания годишен максимален сумарен товар, като се вземат предвид прогнозата за общия производствен капацитет, прогнозата за разполагаемостта на производствените мощности и прогнозата за резервите, договорени за системни услуги;

31.

„време“ означава местното време в Брюксел.

Член 3

Създаване на централна информационна платформа за прозрачност

1.   В рамките на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия) се създава централна информационна платформа за прозрачност, която се експлоатира по ефикасен и икономически ефективен начин. ЕМОПС за електроенергия публикува чрез централната информационна платформа за прозрачност всички данни, които операторите на преносни системи са длъжни да ѝ представят в съответствие с настоящия регламент.

Централната информационна платформа за прозрачност е на безплатно разположение на обществеността чрез интернет поне на английски език.

Данните трябва да са актуални, лесно достъпни, изтеглими от интернет и на разположение най-малко 5 години. Актуализациите на данните трябва да са с времеви печат, архивирани и предоставени на разположение на обществеността.

2.   ЕМОПС за електроенергия представя в Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (Агенцията) предложение относно функционирането на централната информационна платформа за прозрачност и свързаните с нея разходи четири месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Агенцията дава становището си в срок от три месеца от датата на представяне на предложението.

3.   ЕМОПС за електроенергия гарантира, че централната информационна платформа за прозрачност е в действие 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 4

Представяне и публикуване на данни

1.   Първоначалните собственици на данни представят данни на ОПС в съответствие с членове 6—17. Те гарантират, че данните, предоставяни от тях на ОПС или на доставчиците на данни, когато това е предвидено съгласно параграф 2, са пълни, с изискваното качество и предоставени по начин, който да позволява на ОПС или на доставчиците на данни да обработят и предадат данните на ЕМОПС за електроенергия в достатъчен срок, за да може ЕМОПС за електроенергия да изпълни задълженията си по настоящия регламент за своевременно публикуване на информация.

ОПС и съответно доставчиците на данни обработват получените от тях данни и ги предоставят своевременно за публикуване на ЕМОПС за електроенергия.

2.   Първоначалните собственици на данни могат да изпълнят задълженията си, предвидени в параграф 1, като представят данни пряко на централната информационна платформа за прозрачност, при условие че използват трета страна, която действа като доставчик на данни от тяхно име. За този начин на представяне на данни се изисква предварителното съгласие на ОПС, в чиято контролна зона е установен първоначалният собственик. При предоставянето на съгласието си ОПС преценява дали доставчикът на данни отговаря на изискванията, посочени в член 5, първа алинея, букви б) и в).

3.   ОПС се считат за първоначални собственици на данни за целите на членове 6—17, с изключение на случаите, в които е предвидено друго.

4.   В случай че една пазарна зона се състои от няколко контролни зони в различни държави членки, ЕМОПС за електроенергия публикува посочените в параграф 1 данни поотделно за съответните държави членки.

5.   Без да се засягат задълженията на операторите на преносни системи и на ЕМОПС за електроенергия, посочени в параграф 1 и член 3, данни могат да бъдат публикувани и на уебсайтове на ОПС или на други страни.

6.   Националните регулаторни органи гарантират, че първоначалните собственици на данните, операторите на преносни системи и доставчиците на данни изпълняват задълженията си по силата на настоящия регламент.

Член 5

Наръчник за процедурите

ЕМОПС за електроенергия изготвя наръчник, в който се определят точно:

а)

подробностите и форматът за представяне на данните, предвидени в член 4, параграф 1;

б)

стандартизирани методи и формати за предаване и обмен на данни между първоначалните собственици на данни, ОПС, доставчиците на данни и ЕМОПС за електроенергия;

в)

техническите и оперативните критерии, на които трябва да отговарят доставчиците на данни при предоставянето на данни на централната информационна платформа за прозрачност;

г)

подходяща класификация на видовете производство, посочени в член 14, параграф 1, член 15, параграф 1 и член 16, параграф 1.

ЕМОПС за електроенергия изготвя наръчника след открити и прозрачни консултации със заинтересованите страни.

ЕМОПС за електроенергия предоставя ръководството на разположение на обществеността.

Когато е необходимо, ЕМОПС за електроенергия актуализира наръчника. Преди да публикува или актуализира наръчника, ЕМОПС за електроенергия представя съответния проект на Агенцията за становище, което Агенцията дава в срок от два месеца. Проектът за първото издание се представя на Агенцията в срок от четири месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 6

Информация относно общия товар

1.   За своите контролни зони ОПС изчисляват и представят следните данни на ЕМОПС за електроенергия за всяка пазарна зона:

а)

сумарният товар за единичен пазарен период;

б)

прогноза за един ден напред за сумарния товар за единичен пазарен период;

в)

прогноза за една седмица напред за сумарния товар за всеки ден от следващата седмица, която за всеки ден включва максимална и минимална стойност на товара;

г)

прогноза за един месец напред за общия товар за всяка седмица от следващия месец, която за дадена седмица включва максимална и минимална стойност на товара;

д)

прогноза за една година напред за сумарния товар за всяка седмица от следващата година, която за дадена седмица включва максимална и минимална стойност на товара.

2.   Информацията, посочена:

а)

в параграф 1, буква а), се публикува не по-късно от един час след оперативния период;

б)

в параграф 1, буква б), се публикува не по-късно от два часа преди затварянето на пазара за сделки за ден напред в пазарната зона и се актуализира, ако настъпят значителни промени;

в)

в параграф 1, буква в), се публикува всеки петък не по-късно от два часа преди затварянето на пазара за сделки за ден напред в пазарната зона и се актуализира, ако настъпят значителни промени;

г)

в параграф 1, буква г), се публикува не по-късно от една седмица преди месеца на доставката и се актуализира, ако настъпят значителни промени;

д)

в параграф 1, буква д), се публикува не по-късно от 15-ия календарен ден на месеца, предшестващ годината, за която се отнася информацията.

3.   Генераторните единици, разположени в контролната зона на даден ОПС, предоставят на този ОПС цялата съответна информация, необходима за изчисляване на данните, посочени в параграф 1, буква а).

Генераторните единици се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях съответна информация.

4.   Операторите на разпределителни системи (ОРС), намиращи се в контролната зона на даден ОПС, предоставят на този ОПС цялата съответна информация, необходима за изчисляване на данните, посочени в параграф 1, букви от б) до д).

ОРС се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях съответна информация.

Член 7

Информация относно неразполагаемостта на потребяващи единици

1.   За своите контролни зони ОПС предоставят следната информация на ЕМОПС за електроенергия:

а)

планираната неразполагаемост на потребяваща единица от 100 MW или повече, включително промени от 100 MW или повече в планираната неразполагаемост на потребяващи единици, продължаваща най-малко един единичен пазарен период, като посочват:

пазарната зона,

наличния капацитет за единичен пазарен период по време на събитието,

причината за планираната неразполагаемост,

датата на очакваното начало и край (ден, час) на промяната в разполагаемостта;

б)

промените в действителната разполагаемост на потребяваща единица с номинална мощност 100 MW или повече, като посочват:

пазарната зона,

наличния капацитет за единичен пазарен период по време на събитието,

причината за неразполагаемостта,

датата на началото и на очаквания край (ден, час) на промяната в разполагаемостта.

2.   Информацията, определена в параграф 1, буква а), се публикува в агрегирана форма за пазарната зона възможно най-бързо, но не по-късно от един час след вземането на решението относно планираната неразполагаемост, като се посочва сумарният неразполагаем капацитет за потребление за единичен пазарен период през даден период.

Информацията, определена в параграф 1, буква б), се публикува в агрегирана форма за пазарната зона възможно най-бързо, но не по-късно от един час след промяната в действителната разполагаемост, като се посочва сумарният неразполагаем капацитет за потребление за единичен пазарен период през даден период.

3.   Потребяващите единици, разположени в контролната зона на даден ОПС, изчисляват и представят на този ОПС данните, посочени в параграф 1.

Потребяващите единици се считат за първоначален собственик на предоставените от тях данни.

Член 8

Марж в прогнозите за година напред

1.   За своите контролни зони ОПС изчисляват и предоставят на ЕМОПС за електроенергия за всяка пазарна зона маржа в прогнозите за година напред, оценен за местния единичен пазарен период.

Информацията се публикува една седмица преди годишното разпределяне на капацитета, но не по-късно от 15-ия календарен ден на месеца, предшестващ годината, за която се отнасят данните.

2.   Генераторните единици и операторите на разпределителни системи (ОРС), намиращи се в контролната зона на даден ОПС, предоставят на този ОПС цялата значима информация, необходима за изчисляване на данните, посочени в параграф 1.

Генераторните единици и ОРС се считат за първоначални собственици на предоставяните от тях данни.

Член 9

Преносна инфраструктура

1. ОПС изготвят и предоставят на ЕМОПС за електроенергия информация относно бъдещи промени в мрежови елементи и проекти за междусистемни електропроводи, включително разширяване или демонтиране в своите преносни системи през следващите три години. Тази информация се дава само за мерки, които се очаква да окажат въздействие от поне 100 MW върху междузоновия капацитет между пазарни зони или върху профили в продължение най-малко на един единичен пазарен период. Информацията включва:

а)

идентификацията на съответните активи;

б)

местонахождението;

в)

вида на актива;

г)

въздействието върху междусистемния преносен капацитет за всяка посока между пазарните зони;

д)

очакваната дата на завършване.

Информацията се публикува една седмица преди годишното разпределяне на капацитета, но не по-късно от 15-ия календарен ден на месеца, предшестващ годината, за която се отнася разпределението. Информацията се актуализира със съответните промени преди края на март, края на юни и края на септември в годината, за която се отнася разпределението.

Член 10

Информация относно неразполагаемостта на преносната инфраструктура

1.   За своите контролни зони ОПС изчисляват и предоставят на ЕМОПС за електроенергия данни относно:

а)

планираната неразполагаемост, включително промени в планираната неразполагаемост на междусистемни електропроводи и в преносната мрежа, която намалява междузоновия капацитет между пазарни зони със 100 MW или повече в продължение на най-малко един единичен пазарен период, като посочват:

идентификацията на съответните активи,

местонахождението,

вида на актива,

очакваното въздействие върху междузоновия капацитет за всяка посока между пазарните зони,

причини за неразполагаемостта,

датата на очакваното начало и край (ден, час) на промяната в разполагаемостта;

б)

промени в действителната разполагаемост на междусистемните електропроводи и в преносната мрежа, които намаляват междузоновия капацитет между пазарни зони със 100 MW или повече през най-малко един единичен пазарен период, като посочват:

идентификацията на съответните активи,

местонахождението,

вида на актива,

очакваното въздействие върху междузоновия капацитет за всяка посока между пазарните зони,

причини за неразполагаемостта,

датата на началото и на очаквания край (ден, час) на промяната в разполагаемостта;

в)

промени в действителната разполагаемост на инфраструктурата на морска електропреносна мрежа, които намаляват подаването на електроенергия, произведена от вятърна енергия, със 100 MW или повече по време на най-малко един единичен пазарен период, като посочват:

идентификацията на съответните активи,

местонахождението,

вида на актива,

свързаната с актива инсталирана производствена мощност за вятърна енергия (MW),

подаваната вятърна енергия (MW) в момента на промяната в разполагаемостта,

причините за неразполагаемостта,

датата на началото и на очаквания край (ден, час) на промяната в разполагаемостта.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, буква а), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от един час след вземането на решението относно планираната неразполагаемост.

3.   Информацията, посочена в параграф 1, букви б) и в), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от един час след промяната в действителната разполагаемост.

4.   За информацията, определена в параграф 1, букви а) и б), операторите на преносни системи могат да решат да не посочват съответния актив и неговото местонахождение, ако това е класифицирано като чувствителна информация, свързана със защитата на инфраструктури от критично значение в съответните държави членки, както е предвидено в член 2, буква г) от Директива 2008/114/ЕО на Съвета (3). Това не засяга другите техни задължения, определени в параграф 1 от настоящия член.

Член 11

Информация относно оценката и предлагането на междузонов капацитет

1.   За своите контролни зони ОПС или, ако е приложимо, разпределителите на преносен капацитет изчисляват и предоставят следната информация на ЕМОПС за електроенергия достатъчно време преди началото на процеса на разпределяне:

а)

прогнозният и предлаганият капацитет (MW) за посока между пазарни зони в случай на разпределяне на капацитета въз основа на координирания нетен преносен капацитет; или

б)

съответните основани на потока параметри, в случай че разпределението на преносния капацитет се извършва на база поток.

ОПС или, ако е приложимо, разпределителите на преносен капацитет се считат за първоначални собственици на информацията, която изчисляват и предоставят.

2.   Информацията, определена в параграф 1, буква а), се публикува, както е посочено в приложението.

3.   По отношение на постояннотоковите връзки ОПС предоставят на ЕМОПС за електроенергия актуализирана информация не по-късно от един час, след като информацията им стане известна, за всякакви поставяни ограничения за използването на наличния трансграничен капацитет, включително чрез прилагането на ограничения за изменението на подаваната мощност (ramping) или ограничения за преноса в рамките на един ден.

Операторите на постояннотокови връзки се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях актуализирана информация.

4.   ОПС или, ако е приложимо, разпределителите на преносен капацитет предоставят на ЕМОПС за електроенергия годишен доклад, в който посочват:

а)

основните критични мрежови елементи, ограничаващи предлагания капацитет;

б)

контролната(ите) зона(и), към която(ито) спадат мрежови елементи от критично значение;

в)

степента, в която облекчаването на мрежовите елементи от критично значение би увеличило предлагания капацитет;

г)

всички възможни мерки, които могат да се приложат, за да се увеличи предлаганият капацитет, заедно с предвижданите разходи по тях.

Когато изготвят доклада, ОПС могат да изберат да не посочват съответния актив и неговото местонахождение, ако това е класифицирано като чувствителна информация, свързана със защитата на критичните инфраструктури в съответните държави членки, както е предвидено в член 2, буква г) от Директива 2008/114/ЕО.

ОПС или, ако е приложимо, разпределителите на преносен капацитет се считат за първоначални собственици на доклада, който предоставят.

Член 12

Информация относно използването на междузонов капацитет

1.   За своите контролни зони ОПС изчисляват следната информация и я предоставят на ЕМОПС за електроенергия:

а)

в случай на експлицитно разпределяне — за всеки единичен пазарен период и за всяка посока между пазарни зони:

капацитетът (MW), заявен от пазара,

капацитетът (MW), разпределен на пазара,

цената на капацитета (валута/MW),

тръжните приходи (във валута) за граница между пазарни зони;

б)

общият заявен капацитет за всеки единичен пазарен период и за всяка посока между пазарни зони;

в)

преди всяко разпределение на капацитета — общият вече разпределен капацитет посредством предишни процедури за разпределяне по единични пазарни периоди и за всяка посока;

г)

за всеки единичен пазарен период — цените за ден напред във всяка една пазарна зона (валута/MWh);

д)

в случай на неявно разпределяне, за всеки единичен пазарен период — нетните позиции на всяка пазарна зона (MW) и приходите от претоварване (във валута) за граница между пазарни зони;

е)

търговският обмен по график за ден напред в агрегирана форма между пазарни зони за посока и за единичен пазарен период;

ж)

физическите потоци между пазарните зони за единичен пазарен период;

з)

разпределеният междузонов капацитет между пазарни зони в държавите членки и трети държави за посока, разпределен продукт и период.

2.   Информацията, посочена:

а)

в параграф 1, букви а) и д), се публикува не по-късно от един час след всяко разпределяне на капацитета;

б)

в параграф 1,буква б), се публикува не по-късно от един час след всеки сеанс на заявяване;

в)

в параграф 1, буква в), се публикува най-късно тогава, когато трябва да се публикуват предложените стойности за капацитета, както е посочено в приложението;

г)

в параграф 1, буква г), се публикува не по-късно от един час след затварянето на пазара;

д)

в параграф 1, буква е), се публикува ежедневно не по-късно от един час след последния краен срок и ако е необходимо, се актуализира не по-късно от два часа след всеки процес на заявяване в рамките на деня;

е)

в параграф 1, буква ж), се публикува за всеки единичен пазарен период възможно най-близо до реалното време, но не по-късно от един час след оперативния период;

ж)

в параграф 1, буква з), се публикува не по-късно от един час след разпределянето.

3.   Разпределителите на преносен капацитет или, ако е приложимо, енергийните борси предоставят на ОПС цялата съответна информация, необходима за изчисляване на данните, посочени в параграф 1.

Разпределителите на преносен капацитет се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях информация.

Енергийните борси се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях информация.

Член 13

Информация относно мерки за управление на претоварването

1.   За своите контролни зони ОПС предоставят следната информация на ЕМОПС за електроенергия:

а)

информация, свързана с повторното диспечиране за единичен пазарен период, като се посочват:

предприетото действие (т.е. увеличаване или намаляване на електропроизводството, увеличаване или намаляване на товара),

идентификацията, местонахождението и видът на мрежовите елементи, засегнати от действието,

причината за действието,

капацитетът, засегнат от предприетото действие (MW);

б)

информация, свързана с насрещната търговия за единичен пазарен период, като се посочват:

предприетото действие (т.е. увеличение или намаление на междузоновия обмен),

засегнатите пазарни зони,

причината за действието,

промяната в междузоновия обмен (MW);

в)

разходите, направени през даден месец по действията, посочени в букви а) и б), както и по всякакви други коригиращи действия.

2.   Информацията, посочена:

а)

в параграф 1, букви а) и б), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от 1 час след оперативния период, с изключение на причините, които се оповестяват възможно най-бързо, но не по-късно от един ден след оперативния период;

б)

в параграф 1, буква в), се публикува не по-късно от един месец след края на месеца, за който се отнася.

Член 14

Изготвяне на прогнози

1.   За своите контролни зони ОПС изчисляват и предоставят следната информация на ЕМОПС за електроенергия:

а)

сумарната инсталирана производствена мощност (MW) за всички съществуващи електропроизводствени единици с инсталирана генерираща мощност 1 MW или повече, за всеки вид електропроизводство;

б)

информация относно електропроизводствените единици (съществуващи или планирани) с инсталирана генерираща мощност 100 MW или повече. Информацията съдържа:

наименованието на единицата,

инсталираната генерираща мощност (MW),

местонахождението,

напрежението на свързване,

пазарната зона,

вида производство;

в)

оценка за общата планирана производствена мощност (MW) за пазарна зона и за всеки единичен пазарен период на следващия ден;

г)

прогноза за производствената мощност (MW) от вятърна и слънчева енергия за пазарна зона и за всеки единичен пазарен период на следващия ден.

2.   Информацията, посочена:

а)

в параграф 1, буква а), се публикува ежегодно не по-късно от една седмица преди края на годината;

б)

в параграф 1, буква б), се публикува ежегодно за следващите три години не по-късно от една седмица преди началото на първата година, за която се отнасят данните;

в)

в параграф 1, буква в), се публикува не по-късно от 18,00 ч. брюкселско време един ден преди действителната доставка;

г)

в параграф 1, буква г), се публикува не по-късно от 18,00 ч. брюкселско време един ден преди действителното изпълнение на доставката. Информацията се актуализира редовно и се публикува по време на търговията в рамките на деня с поне една актуализация, която трябва да бъде публикувана в 8,00 ч. брюкселско време в деня на действителното изпълнение на доставката. Информацията се предоставя за всички пазарни зони само в държави членки, в които вятърната или слънчевата енергия е с повече от 1 % дял в годишното електропроизводство, или за пазарни зони, за които този дял е повече от 5 %.

3.   Електропроизводствените единици, разположени в контролна зона на даден ОПС, предоставят на този ОПС цялата съответна информация, необходима за изчисляване на данните, посочени в параграф 1.

Електропроизводствените единици се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях съответна информация.

Член 15

Информация относно неразполагаемостта на генераторни и електропроизводствени единици

1.   За своите контролни зони ОПС предоставят следната информация на ЕМОПС за електроенергия:

а)

планираната неразполагаемост през следващите три години на генераторна единица с мощност 100 MW или повече, включително промени от 100 MW или повече в планираната неразполагаемост на същата генераторна единица, която се очаква да продължи поне един единичен пазарен период, като се посочват:

наименованието на електропроизводствената единица,

наименованието на генераторната единица,

местонахождението,

пазарната зона,

инсталираната генерираща мощност (MW),

видът електропроизводство,

наличният производствен капацитет по време на събитието,

причината за неразполагаемостта,

датата на началото и на очаквания край (ден, час) на промяната в разполагаемостта;

б)

промените от 100 MW или повече в действителната разполагаемост на генераторна единица, които се очаква да продължат най-малко един единичен пазарен период, като се посочват:

наименованието на електропроизводствената единица,

наименованието на генераторната единица,

местонахождението,

пазарната зона,

инсталираната генерираща мощност (MW),

видът електропроизводство,

наличният производствен капацитет по време на събитието,

причината за неразполагаемостта,

датата на началото и на очаквания край (ден, час) на промяната в разполагаемостта;

в)

планираната, но неоповестена съгласно буква а) неразполагаемост през следващите три години на електропроизводствена единица от 200 MW или повече, включително промени от 100 MW или повече в планираната неразполагаемост на същата производствена единица, която се очаква да продължи поне един единичен пазарен период, като се посочват:

наименованието на електропроизводствената единица,

местонахождението,

пазарната зона,

инсталираната генерираща мощност (MW),

видът електропроизводство,

наличният производствен капацитет по време на събитието,

причината за неразполагаемостта,

датата на началото и на очаквания край (ден, час) на промяната в разполагаемостта;

г)

промените от 100 MW или повече в действителната неразполагаемост на електропроизводствена единица с инсталирана генерираща мощност 200 MW или повече, които не са оповестени в съответствие с буква б) и се очаква да продължат поне един единичен пазарен период, като се посочват:

наименованието на електропроизводствената единица,

местонахождението,

пазарната зона,

инсталираната генерираща мощност (MW),

видът електропроизводство,

наличният производствен капацитет по време на събитието,

причината за неразполагаемостта,

датата на началото и на очаквания край (ден, час) на промяната в разполагаемостта.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, букви а) и в), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от един час след вземането на решението относно планираната неразполагаемост.

Информацията, посочена в параграф 1, букви б) и г), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от един час след промяната в действителната разполагаемост.

3.   Генераторните единици, разположени в контролната зона на даден ОПС, предоставят на този ОПС данните, посочени в параграф 1.

Генераторните единици се считат за първоначални собственици на предоставяните от тях данни.

Член 16

Действително електропроизводство

1.   За своите контролни зони ОПС изчисляват и предоставят следната информация на ЕМОПС за електроенергия:

а)

действителната производствена мощност (MW) за единичен пазарен период и за генераторна единица с инсталирана генерираща мощност 100 MW или повече;

б)

агрегираната генерираща мощност за единичен пазарен период и за вид електропроизводство;

в)

действителната или очакваната генерираща мощност (MW) от вятърна и слънчева енергия във всяка пазарна зона за единичен пазарен период;

г)

агрегираният седмичен среден процент на запълване на водохранилищата на всички водноелектрически централи и помпено-акумулиращи електроцентрали (изразен в съответна енергия в MWh) за пазарна зона, включително съответната стойност за същата седмица на предходната година.

2.   Информацията, посочена:

а)

в параграф 1, буква а), се публикува пет дни след оперативния период;

б)

в параграф 1, буква б), се публикува не по-късно от един час след оперативния период;

в)

в параграф 1, буква в), се публикува не по-късно от един час след оперативния период и се актуализира въз основа на измерените стойности, веднага щом те станат известни. Информацията се предоставя за всички пазарни зони само в държавите членки, в които вятърната или слънчевата енергия е с повече от 1 % дял в годишното електропроизводство, или за пазарни зони, за които този дял е повече от 5 %;

г)

в параграф 1, буква г), се публикува на третия работен ден след седмицата, за която се отнася информацията. Информацията се предоставя за всички пазарни зони само в държавите членки, в които този вид електропроизводство е с повече от 10 % дял в общото годишно електропроизводство, или за пазарни зони, за които този дял е повече от 30 %.

3.   Генераторните и електропроизводствените единици, разположени в контролната зона на даден ОПС, предоставят на същия ОПС цялата съответна информация, необходима за изчисляване на данните, посочени в параграф 1.

Генераторните и съответно електропроизводствените единици се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях информация.

Член 17

Балансиране

1.   За своите контролни зони ОПС или, когато е приложимо, операторите на пазарите на балансираща електроенергия, ако съществуват такива пазари, предоставят следната информация на ЕМОПС за електроенергия:

а)

правилата относно балансирането, включително:

процедурите за доставка на различни видове балансиращи резерви и балансираща електроенергия,

методиката за разплащане както за предоставянето на резерви, така и за активираната енергия с цел балансиране,

методиката за изчисляване на такси при дисбаланс,

ако е приложимо, описание на това, как се извършва трансграничното балансиране между две или повече контролни зони и какви са условията за участие на производителите и потребителите;

б)

размерът на договорените от ОПС балансиращи резерви (MW), като посочват:

източника на резерва (генериране или товар),

вида на резерва (напр. за първично регулиране на честотата, за вторично регулиране на честотата, минутен резерв),

срока, за който са договорени тези резерви (напр. час, ден, седмица, месец, година и т.н.);

в)

цените, платени от ОПС по вид на доставените балансиращи резерви и по период на доставка (валута/MW/период);

г)

приетите агрегирани оферти за единичен период за балансиране, поотделно за всеки вид балансиращи резерви;

д)

количеството на активираната балансираща енергия (MW) за единичен период за балансиране и по вид на резерва;

е)

цените, платени от ОПС за активираната балансираща енергия за единичен период за балансиране и по вид на резерва; ценовата информация се предоставя поотделно за положителната и отрицателната посока на регулиране;

ж)

цените на дисбаланса за единичен период за балансиране;

з)

общият обем на дисбаланса за единичен период за балансиране;

и)

месечният финансов баланс на контролната зона, като посочват:

направените от ОПС разходи за осигуряване на резерви и за активиране на балансираща енергия,

нетния доход на ОПС след уравняване на сметките за дисбаланса с отговорните за баланса страни;

й)

ако е приложимо, информация относно балансирането между контролни зони за единичен период за балансиране, като посочват:

обемите на обменените оферти и предложения за единичен период за доставка,

максималните и минималните цени на обменените оферти и предложения за единичен период за доставка,

обема на балансиращата енергия, активирана в съответните контролни зони.

Операторите на пазарите на балансираща електроенергия се считат за първоначални собственици на предоставяната от тях информация.

2.   Информацията, посочена:

а)

в параграф 1, буква б), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от два часа преди следващата процедура за доставка;

б)

в параграф 1, буква в), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от един час след приключване на процедурата за доставка;

в)

в параграф 1, буква г), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от един час след оперативния период;

г)

в параграф 1, буква д), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от 30 минути след оперативния период. В случай че данните са предварителни, те се актуализират след получаване на действителните стойности;

д)

в параграф 1, буква е), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от един час след оперативния период;

е)

в параграф 1, буква ж), се публикува възможно най-бързо;

ж)

в параграф 1, буква з), се публикува възможно най-бързо, но не по-късно от 30 минути след оперативния период. В случай че данните са предварителни, те се актуализират след получаване на действителните стойности;

з)

в параграф 1, буква и), се публикува не по-късно от три месеца след приключване на оперативния месец. В случай на предварителен сетълмент числовите стойности се актуализират след окончателния сетълмент;

и)

в параграф 1, буква й), се публикува не по-късно от един час след оперативния период.

Член 18

Отговорност

Отговорността на първоначалния собственик на данните, доставчика на данните и ЕМОПС за електроенергия по настоящия регламент се ограничава до случаите на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. Във всеки случай те не са задължени да обезщетят лицето, което използва данните, за пропуснати ползи, пропуснати бизнес възможности или за каквито и да е други непреки случайни, особени или последващи щети от всякакъв вид, произтичащи от неизпълнение на задълженията им по настоящия регламент.

Член 19

Изменение на Регламент (ЕО) № 714/2009

Точки 5.5—5.9 от приложение I към Регламент (ЕО) № 714/2009 се заличават, считано от 5 януари 2015 г.

Член 20

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4, параграф 1 се прилага 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикуване на информацията, посочена в член 11, параграф 2

Период, за който се разпределя капацитетът

Публикуване на прогнозирания междузонов капацитет

Публикуване на предлагания капацитет

Година

Една седмица преди годишната процедура за разпределяне, но не по-късно от 15 декември, за всички месеци на следващата година

Една седмица преди годишната процедура за разпределяне, но не по-късно от 15 декември

Месец

Два работни дни преди месечната процедура на разпределяне за всички дни от следващия месец

Два работни дни преди месечната процедура на разпределяне

Седмица

Всеки петък за всички дни от следващата седмица

Един ден преди седмичната процедура на разпределяне

Ден напред

 

1 час преди затваряне на спот пазара, за всеки единичен пазарен период.

В рамките на деня

 

1 час преди първото разпределяне в рамките на деня и след това в реално време за всеки единичен пазарен период