27.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 472/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 май 2013 година

за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 136, във връзка с член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Безпрецедентната глобална криза, която засегна света от 2007 г. насам, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и доведе до силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ в и извън рамките на Съюза.

(2)

Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) постановява, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(3)

В правото на Съюз следва да бъде предвидено пълно съответствие между рамката за многостранно наблюдение от страна на Съюза, установена с ДФЕС, и евентуалните политически условия, с които е обвързана финансовата помощ, предоставяна по този ред и условия. Икономическата и финансовата интеграция на всички държави членки, по-специално на онези, чиято парична единица е еврото, предполага засилено наблюдение, за да се предотврати разпространяване от държава членка, която изпитва или е застрашена от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната и, в по-общ план, към Съюза като цяло.

(4)

Обхватът на икономическото и бюджетното наблюдение следва да бъде съобразен и пропорционален с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от чисто превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия. Всяка програма за макроикономически корекции следва да взема предвид националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и заетост.

(5)

Държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилено наблюдение съгласно настоящия регламент, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави членки от еврозоната от потенциално отрицателни ефекти на разпространяване. Това засилено наблюдение следва да бъде пропорционално на сериозността на проблемите и следва да бъде съответно коригирано. То следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред компетентната комисия на Европейския парламент и пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който ИФК може да определи за тази цел. Същите ред и условия за наблюдение следва да се прилагат по отношение на държави членки, които искат превантивна помощ от една или няколко други държави членки, или от трети държави, по линия на Европейския механизъм за финансова стабилизация (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или от друга компетентна международна финансова институция като Международния валутен фонд (МВФ).

(6)

Всяка държава членка, подлежаща на засилено наблюдение, следва да приеме също така и мерки, насочени към източниците или потенциалните източници на нейните затруднения. За тази цел следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към нея по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерен макроикономически дисбаланс.

(7)

Икономическото и бюджетно наблюдение следва да бъде значително засилено за държавите членки, за които се прилага програма за макроикономически корекции. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури за икономическо и бюджетно наблюдение следва да бъдат прекратени или, когато е целесъобразно, облекчени за срока на програмата за макроикономически корекции, за да се гарантира последователността на наблюдението на икономическата политика и за да се избегне дублиране на задълженията за докладване. Въпреки това при изготвянето на програмата за макроикономически корекции следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към държавата членка по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерен макроикономически дисбаланс.

(8)

Предизвикателството, което поставят данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, значително се е увеличило. Глобализацията на икономиката, технологичното развитие, интернационализацията на измамите и произтичащата от това взаимозависимост на държавите членки разкриват ограниченията на строго националните подходи и засилват необходимостта от съвместно действие.

(9)

Проблемите, свързани с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане в държавите, за които се прилага програма за макроикономически корекции, следва да бъдат решени чрез подобряване на събирането на приходите в същите държави членки и засилване на сътрудничеството между администрациите по приходите в Съюза и тези в трети държави.

(10)

Следва да се предвидят правила за подобряване на диалога между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията и за осигуряване на по-голяма прозрачност и отчетност. Парламентът на държава членка, към която се прилага програма за макроикономически корекции или на засилено наблюдение, следва да бъде информиран в съответствие с националните правила и практики.

(11)

Държавите членки следва в съответствие с национални правила и практики да въвлекат социалните партньори и организациите на гражданското общество към подготвянето, прилагането, мониторинга и оценката на програмите за финансова помощ.

(12)

Преди да бъде прието решението на Съвета относно програма за макроикономически корекции съгласно настоящия регламент съответните органи на ЕМС и на ЕИФС следва да имат възможност да проведат обсъждане относно резултатите от преговорите между Комисията, действаща от името на ЕМС или на ЕИФС, съгласувано с Европейската централна банка (ЕЦБ) и, когато е целесъобразно, с МВФ, и държавата членка бенефициер относно евентуалните политически условия, с които е обвързана програмата за финансова помощ. Меморандумите за разбирателство, определящи подробните условията, при които се отпуска финансова помощ се приемат съгласно Договора за създаването на Европейския механизъм за стабилност и Рамковото споразумение за ЕИФС.

(13)

Освен ако е предвидено друго, посочената в настоящия регламент финансова помощ следва също така да обхваща и финансовата подкрепа, отпускана превантивно, както и заемите за рекапитализация на финансовите институции.

(14)

Решението на Комисията дадена държава членка да подлежи на засилено наблюдение съгласно настоящия регламент следва да бъде взето в тясно сътрудничество с ИФК, Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4), Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5) (заедно наричани „европейски надзорни органи“ (ЕНО) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (6). Комисията следва да си сътрудничи и с ИФК при вземането на решение за удължаване на засиленото наблюдение.

(15)

По искане на съответната държава членка, което е надлежно мотивирано или, когато е необходимо при изключителни икономически обстоятелства, Комисията може да препоръчва да се намали или отмени съществуващ лихвен депозит, безлихвен депозит или глоба, наложени от Съвета в рамките на превантивните или коригиращи мерки на Пакта за стабилност и растеж на държава членка, която изпълнява програма за макроикономически корекции.

(16)

Достъпът до информация за подготвителната работа, извършена в периода до приемането на препоръка съгласно настоящия регламент, следва да бъде даден съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (7).

(17)

Когато се взема решение съгласно настоящия регламент, че държава членка не отговаря на изискванията, съдържащи се в програмата й за макроикономически корекции и събитията и анализите ясно показват, че е необходим механизъм за гарантиране на спазването на задълженията към нейните кредитори и стабилизирането на икономическото и финансовото й състояние, Комисията се приканва да направи предложения за такъв механизъм.

(18)

Правомощието да приема препоръки относно приемането на предпазни коригиращи мерки и относно подготвянето на програма за макроикономически корекции, правомощието да одобрява програмите за макроикономически корекции, правомощието да приема решения по основните политически изисквания, които ЕМС или ЕИФС планират да включат в условията за превантивно отпускана финансова помощ, за заеми, предназначени за рекапитализация на финансови институции, или за нов финансов инструмент, договорен в рамките на ЕМС, както и правомощието да препоръчва приемането на коригиращи мерки на държавите членки, подлежащи на отделно наблюдение след приключване на програмата, следва да бъдат предоставени на Съвета. Тези правомощия са от особено значение за политиката на икономическо координиране на държавите членки, която съгласно член 121 от ДФЕС се извършва в рамките на Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установяват разпоредби за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки, чиято парична единица е еврото, когато тези държави членки:

а)

изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност или на устойчивостта на публичните си финанси, водещи до потенциално разпространение на отрицателния ефект в други държави членки в еврозоната; или

б)

са поискали или са получили финансова помощ от една или няколко други държави членки или от трети държави, Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) или от други компетентни международни финансови институции като Международния валутен фонд (МВФ).

2.   С настоящия регламент се установяват също разпоредби за засилена координация на икономическите политики.

3.   Настоящият регламент се прилага спрямо държавите членки, чиято парична единица е еврото.

4.   При прилагането на настоящия регламент Съветът, Комисията и държавите членки спазват изцяло разпоредбите на член 152 от ДФЕС. При прилагането на настоящия регламент и препоръките, приети съгласно него, Съветът, Комисията и държавите членки вземат предвид националните правила и практики и член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Прилагането на настоящия регламент и на посочените препоръки, съответно не засяга правото на договаряне, сключване и прилагане на колективни споразумения или на предприемане на колективни действия съгласно националното право.

Член 2

Държави членки, подлежащи на засилено наблюдение

1.   Комисията може да реши да приложи засилено наблюдение по отношение на държава членка, която изпитва или е застрашена от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, които е вероятно да доведат до разпространяване на отрицателен ефект и върху други държави членки в еврозоната.

При оценката дали дадена държава членка е застрашена от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, Комисията използва, наред с други параметри, механизма за предупреждение, установен съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (8) или, когато е целесъобразно, най-новия задълбочен преглед. Комисията провежда също цялостна оценка, като отчита по-специално условията за отпускане на заеми в тази държава членка, погасителния профил на дълговите й облигации, стабилността на бюджетната й рамка, дългосрочната устойчивост на публичните й финанси, тежестта на обслужването на дълга й и риска сериозното напрежение във финансовия й сектор да засегне бюджетното й положение или финансовия сектор на други държави членки.

На съответната държава членка се предоставя възможност да изрази своите виждания преди Комисията да е приела решението си за прилагане на засилено наблюдение по отношение на същата държава членка. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиленото наблюдение на държавата членка.

2.   Ако Комисията реши да приложи засилено наблюдение по отношение на държава членка съгласно параграф 1, тя надлежно информира съответната държава членка за всички резултати от оценката и уведомява Европейската централна банка (ЕЦБ) в качеството й на надзорен орган, както и съответните ЕНО и ЕССР съответно.

3.   Когато държава членка получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави членки, от трети държави, ЕМФС, ЕМС, ЕИФС или друга компетентна международна финансова институция като МВФ, Комисията подлага тази държава членка на засилено наблюдение.

Комисията оповестява публично своите решения, взети в съответствие с параграф 1 и с настоящия параграф.

4.   Параграф 3 не се прилага спрямо държава членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от същата държава членка, при условие че тази кредитната линия не е усвоена.

5.   Комисията публикува с информационна цел списък на инструментите за превантивна финансова помощ, посочена в параграф 3, и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕМФС, ЕМС, ЕИФС или друга компетентна международна финансова институция.

Член 3

Засилено наблюдение

1.   Държава членка, подлежаща на засилено наблюдение, след консултация и в сътрудничество с Комисията, действаща съгласувано с ЕЦБ, съответните ЕНО, ЕССР и, когато е целесъобразно, с МВФ, приема мерки, целящи да отстранят източниците или потенциалните източници на трудности. При това държавата членка взема предвид всички препоръки, отправени към нея съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (9), Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (10) или Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно своята национална програма за реформи и национална програма за стабилност.

Комисията информира компетентната комисия на Европейския парламент, ИФК, Работната група на Еврогрупата, и парламента на съответната държава членка, когато е целесъобразно и в съответствие с националните практики, относно мерките, посочени в първа алинея.

2.   По-строгият мониторинг на фискалното положение, предвиден в член 10, параграфи 2, 3 и 6 на Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (11) се прилага спрямо държава членка, подлежаща на засилено наблюдение, независимо от наличието на прекомерен дефицит в същата държава членка. Докладът, съставен в съответствие с член 10, параграф 3 от посочения регламент се представя всяко тримесечие.

3.   По искане на Комисията държава членка, подлежаща на засилено наблюдение съгласно член 2, параграф 1:

а)

съобщава на ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган, и, когато е целесъобразно, на съответните ЕНО, в съответствие с член 35 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 при всяко поискване отделна информация за настъпилите промени във финансовата ѝ система, включително анализ на резултатите от тест за устойчивост или от анализи на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б) от настоящия параграф;

б)

извършва под контрола на ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган, или, когато е целесъобразно, под контрола на съответните ЕНО, тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, когато е необходимо, за да оцени гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ съгласувано със съответните ЕНО и с ЕССР;

в)

се подлага на редовно оценяване на своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган, или, когато е целесъобразно, от съответните ЕНО;

г)

съобщава на Комисията всякаква информация, необходима за мониторинга на макроикономическите неравновесия в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.

Въз основа на анализа на резултатите от теста за устойчивост и анализите за влиянието на променливите, посочени в буква а) на първа алинея и като се вземат предвид заключенията от оценката на съответните показатели, включени в таблото с показатели за микроикономически неравновесия, установени в Регламент (ЕС) № 1176/2011, ЕЦБ в качеството си на надзорен орган, и съответните ЕНО изготвят съгласувано с ЕССР оценка на потенциалните уязвими елементи на финансовата система и я изпращат на Комисията според по определен от същата график, както и на ЕЦБ.

4.   По искане на Комисията държава членка, подлежаща на засилено наблюдение съгласно член 2, параграф 3:

а)

съобщава на Комисията, на ЕЦБ и, когато е целесъобразно, на съответните ЕНО, в съответствие с член 35 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, при всяко поискване от тях информация за настъпилите промени във финансовата ѝ система, включително анализ на резултатите от тест за устойчивост или анализите на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б);

б)

извършва под контрола на ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган или, когато е целесъобразно, под контрола на съответните ЕНО, тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, когато е необходимо, за да оцени гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, както е посочено от Комисията и ЕЦБ съгласувано със съответните ЕНО и с ЕССР, и им предоставя подробните резултати;

в)

се подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган или, когато е подходящо, от съответните ЕНО;

г)

съобщава на Комисията всяка информация, необходима за мониторинг на макроикономическите неравновесия в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.

Комисията, ЕЦБ и съответните ЕНО третират предоставената им информация като поверителна.

5.   Комисията съгласувано с ЕЦБ и със съответните ЕНО и, когато е целесъобразно, с МВФ, извършва редовни мисии за проверка в държавата членка, подлежаща на засилено наблюдение, за да провери напредъка, постигнат от тази държава членка по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 4.

Всяко тримесечие Комисията съобщава своята оценка на компетентната комисия на Европейския парламент и на ИФК. В тази си оценка тя преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки.

Мисиите за проверка, посочени в първа алинея, заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

6.   При изготвянето на оценката, посочена в параграф 5, Комисията взема предвид резултатите от всеки задълбочен преглед съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011, включително оценката на разпространението на въздействието на националните икономически политики върху държавата членка, подлежаща на засилено наблюдение, в съответствие с член 5, параграф 2 от същия регламент.

7.   Когато въз основа на предвидените в параграф 5 мисии за проверка е направено заключението, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото и икономическо положение на съответната държава членка има значително неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност на еврозоната или нейните държави членки, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на съответната държава членка да приеме превантивни коригиращи мерки или да подготви проект за програма за макроикономически корекции.

Съветът може да реши да оповести публично своята препоръка.

8.   Когато препоръката, посочена в параграф 7, бъде публично оповестена:

а)

компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи възможността на съответната държава членка и на Комисията да участват в обмен на мнения;

б)

представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения;

в)

Съветът информира срочно съответните комисии на Европейския парламент относно съдържанието на препоръката;

9.   По време на целия процес на засилено наблюдение компетентната комисия на Европейския парламент и парламентът на съответната държавата членка могат да поканят представители на Комисията, ЕЦБ и МВФ да участват в икономически диалог.

Член 4

Докладване при финансова подкрепа с цел рекапитализация на финансови институции

Държавите членки, подлежащи на засилено наблюдение или към които се прилага програма за макроикономически корекции, които получават финансова подкрепа за рекапитализация на финансовите си институции, докладват на ИФК два пъти годишно относно условията, наложени на тези финансови институции, включително условията относно възнагражденията на ръководните кадри. Тези държави членки докладват също така за условията на кредитиране, предлагани от финансовия сектор на реалната икономика.

Член 5

Информация за планирани искания за финансова помощ

Държава членка, която възнамерява да поиска финансова помощ от една или няколко други държави членки или от трети държави, ЕМС, ЕИФС или от друга компетентна международна финансова институция като МВФ незабавно уведомява председателя на Работната група на Еврогрупата, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, и председателя на ЕЦБ за намерението си.

След като получи оценка от Комисията, Работната група на Еврогрупата обсъжда планираното искане с оглед проверка, наред с другото, на наличните възможности съгласно съществуващите финансови инструменти на Съюза или на еврозоната, преди съответната държава членка да се обърне към потенциални заемодатели.

Държава членка, която възнамерява да поиска финансова помощ от ЕИФС, незабавно информира председателя на ИФК, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, и председателя на ЕЦБ за намерението си.

Член 6

Оценка на устойчивостта на държавния дълг

Когато държава членка поиска финансова помощ от ЕМФС, ЕМС или от ЕИФС, Комисията, съгласувано с ЕЦБ и по възможност и с МВФ, оценява устойчивостта на държавния дълг на тази държава членка и действителните или потенциалните ѝ нужди от финансиране. Комисията представя тази оценка пред Работната група на Еврогрупата, когато финансовата помощ се отпуска по линия на ЕМС или ЕИФС и съответно пред ИФК, когато финансовата помощ се отпуска по линия на ЕМФС.

Оценката на устойчивостта на държавния дълг се основава на най-вероятния макроикономически сценарий или на по-предпазливи сценарии и бюджетни прогнози, като се вземат предвид най-актуалната информация и надлежно се отчитат резултатите от докладването, посочено в член 3, параграф 3, буква а), както и всички дейности, свързани с надзора, осъществени в съответствие с член 3, параграф 3, буква б). Комисията извършва и оценка на въздействието на макроикономическите и финансовите сътресения и неблагоприятни промени върху устойчивостта на държавния дълг.

Комисията прави публично достояние макроикономическия сценарий, включително сценария за растежа, съответните параметри, залегнали в оценката на устойчивостта на държавния дълг на съответната държава членка, и очакваното въздействие на агрегираните бюджетни мерки върху икономическия растеж.

Член 7

Програма за макроикономически корекции

1.   Когато държава членка иска финансова подкрепа от една или няколко други държави или от трети държави, ЕМФС, ЕМС, ЕИФС или МВФ, тя изготвя по договореност с Комисията и съгласувано с ЕЦБ и, по целесъобразност, с МВФ, проект на програма за макроикономически корекции, която се основава на всички програми за икономическо партньорство съгласно Регламент (ЕС) № 473/2013 и ги заменя и която включва годишни бюджетни цели.

Проектът на програма за макроикономически корекции разглежда специфичните рискове, произтичащи от тази държава членка за финансовата стабилност в еврозоната, и е насочен към бързо възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността на държавата членка да се финансира изцяло на финансовите пазари.

При изготвянето на проекта на програма за макроикономически корекции се взема за основа оценката на устойчивостта на държавния дълг, посочена в член 6 – която се актуализира, така че да включи въздействието на проекта за коригиращи мерки, по който се преговаря със съответната държава членка – и се отчитат всяка препоръка, отправена до същата държава членка съгласно член 121, член 126, член 136 или член 148 от ДФЕС и за предприетите от нея действия по тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки.

Проектът на програма за макроикономически корекции взема предвид практиките и институциите за определяне на заплащането и националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и заетост.

Проектът на програма за макроикономически корекции спазва изцяло член 152 от ДФЕС и член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Комисията информира устно председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент за осъществения напредък в подготовката на проекта на програма за макроикономически корекции. Тази информация се третира като поверителна.

2.   Съветът одобрява с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията програмата за макроикономически корекции, изготвена от държавата членка, искаща финансова помощ в съответствие с параграф 1.

Комисията гарантира, че меморандумът за разбирателство, подписан от Комисията от името на ЕМС или на ЕИФС, е в пълно съответствие с програмата за макроикономически корекции, одобрена от Съвета.

3.   Комисията гарантира последователност на процеса на икономическо и бюджетно наблюдение на държава членка, към която се прилага програма за макроикономически корекции, за да се избегне дублирането на задълженията за докладване.

4.   Комисията, съгласувано с ЕЦВ, и по целесъобразност – с МВФ, наблюдава напредъка, постигнат от дадена държава членка при прилагането на програмата ѝ за макроикономически корекции.

Всеки три месеца Комисията информира ИФК за напредъка. Съответната държава членка си сътрудничи в пълна степен с Комисията и с ЕЦБ. По-специално тя предоставя на Комисията и на ЕЦБ цялата информация, която те считат за необходима за мониторинга на изпълнението на програмата за макроикономически корекции в съответствие с член 3, параграф 4.

Комисията информира устно председателя и заместник председателите на компетентната комисия на Европейския парламент за заключенията, направени в резултат на мониторинга на програмата за макроикономически корекции. Тази информация се третира като поверителна.

5.   Комисията съгласувано с ЕЦБ и, ако е целесъобразно – с МВФ, проучва със съответната държава членка измененията и актуализациите, които може да е необходимо да бъдат направени в нейната програма за макроикономически корекции, за да се отчетат надлежно, наред с другото, всички значителни разминавания между макроикономическите прогнози и реализираните стойности, включително възможни последствия, произтичащи от програмата за макроикономически корекции, разпространение на отрицателен ефект, както и макроикономически и финансови сътресения. Съветът взема решението за промяна, която трябва да се внесе в програмата, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

6.   Съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията, обсъжда дали да предприеме всички необходими мерки за приканване на частните инвеститори да поддържат доброволно цялостната си експозиция.

7.   Ако предвиденият в параграф 4 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции на дадена държава членка, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, че съответната държава членка не изпълнява изискванията на политиката, предвидени в нейната програма. Комисията в предложението си изрично прави оценка на това дали тези съществените отклонения се дължат на причини, които са извън контрола на съответната държава членка.

Усилията за бюджетна консолидация, определени в програмата за макроикономически корекции, вземат предвид необходимостта от гарантиране на достатъчно средства за основните политики като политиките в областта на образованието и здравеопазването.

Когато се вземе решение съгласно настоящия параграф, съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията и съгласувано с ЕЦБ, и по целесъобразност – с МВФ, предприема мерки, насочени към стабилизиране на пазарите и запазването на доброто функциониране на нейния финансов сектор.

8.   Държава членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането на програмата, се обръща към Комисията за техническа помощ, която може да се състои за тази цел от експертни групи, състоящи се от експерти от други държави членки и от други институции на Съюза или от съответни международни институции. Целите и средствата за техническа помощ се посочват ясно в актуализираните версии на програмата за макроикономически корекции и се съсредоточават върху областта, в която са идентифицирани значими нужди. Техническата помощ може да включва представител, пребиваващ в съответната държава членка, и помощен персонал, които да съветват властите по изпълнението на програмата.

Програмата за макроикономически корекции, включително целите ѝ и очакваното разпределение на усилията за корекции, се прави публично достояние.

Заключенията на оценката на устойчивостта на държавния дълг се прилагат към програмата за макроикономически корекции.

9.   Държава членка, в която се прилага програма за макроикономически корекции, извършва широкообхватен одит на публичните си финанси с цел, наред с другото, да се извърши оценка на причините, довели до натрупването на прекомерен дълг, както и да се проследят всички възможни нередности.

10.   Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на съответната държава членка и на Комисията възможността да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.

11.   Представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата ѝ за макроикономически корекции.

12.   Настоящият член не се прилага за инструментите за предоставяне на превантивна финансова помощ, за заеми, предназначени за рекапитализация на финансови институции, или за нов финансов инструмент на ЕМС, за който ЕМС не предвижда програма за макроикономически корекции.

Комисията изготвя, с информационна цел, списък на съответните инструменти за финансова помощ, посочени в първа алинея, и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕМС.

Във връзка с тези инструменти Съветът, действайки по препоръка на Комисията, одобрява с решение, адресирано към съответната държава членка, основните изисквания на политиката, които ЕМС или ЕИФС планира да включи в условията за отпускане на финансовата си подкрепа, доколкото съдържанието на тези мерки попада в компетентността на Съюза, уредена в Договорите.

Комисията гарантира, че меморандумът за разбирателство, подписан от Комисията от името на ЕМС или на ЕИФС, е в пълно съответствие с решението на Съвета.

Член 8

Участие на социалните партньори и гражданското общество

При подготовката на проект на програмите им за макроикономически корекции държавите членки търсят становищата на социалните партньори, както и на съответните организации на гражданското общество, с цел да се допринесе за изграждането на консенсус за нейното съдържание.

Член 9

Мерки за обезпечаване на данъчните приходи

Когато е необходимо, държавата членка предприема мерки в тясно сътрудничество с Комисията и съгласувано с ЕЦБ, и по целесъобразност – и с МВФ, насочени към засилване на ефикасността и ефективността на капацитета за събиране на приходите и за борбата срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, с цел увеличаване на нейните бюджетни приходи.

Член 10

Съгласуваност с Пакта за стабилност и растеж

1.   Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции и промени към нея съгласно член 7 от настоящия регламент, тя се освобождава от предоставяне на програма за стабилност съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97 и включва съдържанието на тази програма за стабилност в програмата си за макроикономически корекции.

2.   Ако държава членка, към която се прилага програма за макроикономически корекции, е и адресат на препоръка по член 126, параграф 7 от ДФЕС или на решение да даде предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС за коригиране на прекомерен дефицит:

а)

тя се освобождава от предоставяне, когато това е целесъобразно, на докладите съгласно член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97;

б)

годишните бюджетни цели във всяка програма за макроикономически корекции се включват в препоръката или в решението да даде предизвестие, съответно съгласно член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97, и, ако съответната държава членка е адресат решение да даде предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС, мерките, които могат да способстват за постигането на целите в програмата за макроикономически корекции се включват в решението за даване на предизвестие съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97;

в)

във връзка с мониторинга, предвиден в член 7, параграф 4 от настоящия регламент, тя се освобождава от мониторинга, предвиден в член 10, параграф 1 и в член 10а от Регламент (ЕО) № 1467/97, и мониторинга, обуславящ всяко решение съгласно член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2 от същия регламент.

Член 11

Съгласуваност с Регламент (ЕС) № 1176/2011

Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции, Регламент (ЕС) № 1176/2011 не се прилага към същата държава членка за срока на посочената програма, освен ако показателите, фигуриращи в таблото с показатели, установено в Регламент (ЕС) № 1176/2011 се включват в мониторинга на посочената програма.

Член 12

Съгласуваност с европейския семестър за координация на икономическата политика

Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции, тя се освобождава от мониторинга и оценката в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика съгласно член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97, за срока на посочената програма.

Член 13

Съгласуваност с Регламент (ЕС) № 473/2013

Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции, Регламент (ЕС) № 473/2013 не се прилага към същата държава членка за срока на посочената програма с изключение на членове 1—5 и 13—18 от посочения регламент.

Член 14

Наблюдение след приключване на програмата

1.   Държава членка подлежи на наблюдение след приключване на програмата докато не бъдат върнати най-малко 75 % от финансовата помощ, която същата е получила от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕМС или ЕИФС. Съветът по предложение на Комисията може да удължи срока на наблюдението след приключване на програмата в случай на продължаващ риск за финансовата стабилност или фискалната устойчивост на съответната държава членка. Предложението на Комисията се счита за прието от Съвета, освен ако Съветът не реши с квалифицирано мнозинство да го отхвърли в срок до 10 дни от неговото приемане от Комисията.

2.   По искане на Комисията държавата членка, подлежаща на наблюдение след приключване на програмата, спазва изискванията по член 3, параграф 3 от настоящия регламент и представя и информацията, посочена в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 473/2013.

3.   Комисията извършва съгласувано с ЕЦБ редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под наблюдение след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя предава на всеки шест месеца оценката си на компетентната комисия на Европейския парламент, на ИФК и на парламента на съответната държава членка и оценява, по-специално, дали са нужни коригиращи мерки.

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави на съответната държава членка и на Комисията възможност да участват в обмен на мнения относно напредъка, постигнат в рамките на наблюдението след приключване на програмата.

4.   Съветът по предложение на Комисията може да препоръча на държава членка, която е под наблюдение след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки. Предложението на Комисията се счита за прието от Съвета, освен ако Съветът не реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли решението в срок до 10 дни от неговото приемане от Комисията.

5.   Парламентът на съответната държава членка може да покани представители на Комисията да участват в обмен на мнения относно наблюдението след приключването на програмата.

Член 15

Гласуване в Съвета

По отношение на мерките, посочени в настоящия регламент, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посочени в първа алинея, се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а) от ДФЕС.

Член 16

Прилагане към държави членки, които получават финансова помощ

Настоящият регламент се прилага за държавите членки, които получават финансова помощ към 30 май 2013 г., от същата дата.

Член 17

Преходни разпоредби

Независимо от член 14 за държавите членки, които подлежат на наблюдение след приключване на програмата към 30 май 2013 г., се прилагат правилата, условията и процедурите по програмите за наблюдение след приключване на съответната програма, приложими за отпускането на финансовата помощ, от която се ползват.

Член 18

Информиране на Европейския парламент

Европейският парламент може да покани представители на Съвета и на Комисията да се присъединят към диалог относно прилагането на настоящия регламент.

Член 19

Доклади

До 1 януари 2014 г. и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад по прилагането на настоящия регламент, който се придружава, когато е уместно, от предложение за изменение на настоящия регламент. Комисията оповестява доклада публично.

В доклада, посочен в първа алинея, се съдържа оценка, наред с другото, на:

а)

ефективността на настоящия регламент;

б)

напредъка при осигуряване на по-тясна координация на икономическите политики и на устойчиво сближаване на икономическите показатели на държавите членки в съответствие с ДФЕС;

в)

приноса на настоящия регламент за изпълнението на Стратегията на Съюза за растеж и заетост.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставен в Страсбург на 21 май 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 май 2013 г.

(3)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

(5)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(6)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(8)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.

(9)  ОВ L 209, 2.8.1997, стр. 1.

(10)  ОВ L 209, 2.8.1997, стр. 6.

(11)  Виж стр. 11 от настоящия брой на Официален вестник.