3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 122/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 389/2013 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2013 година

за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 19 от нея,

като взе предвид Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото (2), и по-специално член 6, параграф 1, първа алинея, второто изречение от него,

като взе предвид Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (3), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

Системата от регистри осигурява точното отчитане на трансакциите в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), създадена с Директива 2003/87/ЕО, Протокола от Киото и Решение № 406/2009/ЕО. Регистрите са стандартизирани и защитени електронни бази данни, съдържащи общи информационни елементи за проследяване на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на съответните единици, за осигуряване на достъп на обществеността и на подходяща степен на поверителност и за да се гарантира, че не се извършват прехвърляния, които са несъвместими със задълженията, произтичащи от Директива 2003/87/ЕО, Протокола към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Протокола от Киото) и Решение № 406/2009/ЕО.

(2)

Съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО се изисква всички квоти, издадени в периода от 1 януари 2012 г. нататък, да се съдържат в Регистър на ЕС по партиди, управлявани от държавите членки. Създаването на такъв Регистър на ЕС бе предвидено в Регламент (ЕС) № 920/2010 на Комисията от 7 октомври 2010 г. за стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(3)

Директива 2003/87/ЕО бе съществено изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (5), което поражда необходимост от големи промени в системата от регистри. Измененията са в сила, считано от периода на търговия, започващ през 2013 г. Понастоящем няма международно споразумение, заменящо действащия Протокол от Киото, което да се прилага по отношение на държавите членки за периода след 2012 г. Тръжната продажба на квоти за авиационни емисии започна от 2012 г. въз основа на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО (6), по същия начин както за обичайните квоти. Ето защо съгласно член 19 от Директива 2003/87/ЕО беше приет Регламент (ЕС) № 1193/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 г. за създаване на Регистър на ЕС за периода на търгуване, започващ от 1 януари 2013 г., и за следващите периоди на търгуване в рамките на Европейската схема за търговия с емисии, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2216/2004 и на Регламент (ЕС) № 920/2010 на Комисията (7), и той се прилага за периода на търгуване в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, започващ от 1 януари 2013 г., и за следващите периоди. Той се прилага и за квотите за авиационни емисии, продавани на търг през 2012 г.

(4)

С цел да се осигури възможност единиците по Протокола от Киото и квотите да се съдържат в едни и същи партиди на Регистъра на ЕС, е необходимо Регистърът на ЕС да отговаря на функционалните и техническите спецификации на стандартите за обмен на данни в системите от регистри по Протокола от Киото, приети с Решение 12/CMP.1 на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК), служеща като Среща на страните по Протокола от Киото (Решение 12/CMP.1).

(5)

Съгласно член 20 от Директива 2003/87/ЕО се изисква създаването на независим дневник за трансакциите — „Дневник на ЕС за трансакциите“ (European Union Transaction Log — EUTL), в който да се вписват издаването, прехвърлянето и отмяната на квоти. Съгласно член 6, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО се изисква за дневника за трансакциите да бъде предоставяна информация относно издаването, притежаването, предаването, придобиването, отмяната и изтеглянето на предписани емисионни единици, единици погълнати емисии, единици редуцирани емисии и сертифицирани единици редуцирани емисии, както и прехвърлянето на предписани емисионни единици, единици редуцирани емисии и сертифицирани единици редуцирани емисии.

(6)

Регистърът на ЕС следва да съдържа партидите, по които да се регистрират процесите и операциите, необходими за прилагане на разпоредбите на Директива 2003/87/ЕО. Всяка партида следва да бъде създадена в съответствие със стандартизираните процедури, за да се осигури цялостно съответствие на системата от регистри и публичен достъп до информацията в тази система. Квотите следва да бъдат издавани в рамките на Регистъра на ЕС.

(7)

Трансакциите с квоти в рамките на Регистъра на ЕС следва да се осъществяват чрез съобщителна връзка, включваща Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), a трансакциите с единици по Протокола от Киото — съответно чрез съобщителна връзка, включваща както Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), така също и Международния дневник за трансакциите (ITL) към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК).

(8)

Тъй като квотите и единиците по Протокола от Киото съществуват само в електронна форма и са накърними (fungible), правото на собственост върху дадена квота или единица по Протокола от Киото следва да се установява чрез наличието им в съответната партида на Регистъра на ЕС, където се водят. Освен това, за да се намалят рисковете за отмяна на въведени в регистъра трансакции и за съответно смущение в системата и пазара, каквото такава отмяна може да причини, необходимо е да се осигури пълна накърнимост на квотите и единиците по Протокола от Киото. По-специално, трансакции не могат да бъдат анулирани, оттеглени или преформулирани по начин, различен от определения от правилата на регистъра, след съответен момент, указан от същите правила. Никоя разпоредба на настоящия регламент не следва да възпрепятства даден титуляр на партида или трета страна да упражнява произтичащи от съответна трансакция права или претенции, каквито те биха могли да имат по закон — съответно за обезщетение или реституция във връзка с въведена в дадена система трансакция (например в случай на измама или техническа грешка), ако това не води до анулиране, оттегляне или преформулиране на трансакцията. Освен това следва да бъде защитено добросъвестното придобиване на дадена квота или единица по Протокола от Киото.

(9)

Основните отговорности на централния администратор са да осигури, обслужва и поддържа Регистъра на ЕС и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), да управлява централните партиди и да изпълнява операции, които се извършват централно. Основните отговорности на националния администратор са да бъде точка за контакт със своите съответни титуляри на партиди в Регистъра на ЕС и да извършва всички операции, свързани с пряк контакт с тях, включително откриване, спиране на достъпа и закриване на партиди.

(10)

Когато държавите членки разпределят безплатно квоти на основание член 10в от Директива 2003/87/ЕО, тези квоти следва да се издават в съответствие с член 10в от същата директива и приетите съгласно посочения член решения на Комисията. За тази цел в съответните национални таблици за разпределение следва да се вземат предвид заявленията, подадени от съответните държави членки съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, както и съответните решения на Комисията съгласно член 10в, параграф 6 от същата директива.

(11)

Когато държава членка, като има предвид заявлението, което е подала съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, и съответното решение на Комисията съгласно член 10в, параграф 6 от същата директива, забави издаването на квотите, подлежащи на безплатно разпределение на основание член 10в от Директива 2003/87/ЕО (последващо издаване на квоти), тази държава членка следва да включи в националната си таблица за разпределение съгласно член 51, параграф 1 от настоящия регламент квотите, които трябва да се предоставят безплатно въз основа на вече направените инвестиции или финансови трансфери към момента на нотифициране на таблицата.

(12)

Когато държава членка, като има предвид заявлението, което е подала по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, и съответното решение на Комисията по член 10в, параграф 6 от същата директива, издава квотите, подлежащи на безплатно разпределение на основание член 10в от Директива 2003/87/ЕО, независимо от вече предприетите инвестиции (предварително издаване на квоти), тази държава членка следва да включи в националната таблица за разпределение квотите, които трябва да се предоставят безплатно в съответствие с член 10в от Директива 2003/87/ЕО за периода 2013—2019 г., когато уведомява Комисията за националната таблица за разпределение по член 51, параграф 1 от настоящия регламент.

(13)

Въз основа на докладите, които се подават до Комисията съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, държавите членки следва да внесат промени в националните таблици за разпределение, така че да отразят напредъка в направените инвестиции и състоянието на финансовите трансфери, извършени съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО и съответните решения на Комисията.

(14)

Съгласно член 11 от Директива 2003/87/ЕО се предвижда най-късно до 28 февруари всяка година компетентният орган да издава количеството квоти, които ще се разпределят през същата година. Когато даден оператор е подал информация съгласно член 24 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), която оказва влияние върху броя на квотите, подлежащи на разпределяне за този оператор, разпределеното за оператора количество ще трябва да бъде преизчислено и съобщено съгласно член 24, параграф 2 от посоченото решение, преди да може да се извърши прехвърляне на квотите в полза на оператора съгласно член 53, параграф 2 от настоящия регламент.

(15)

Никоя разпоредба на настоящия регламент не следва да възпрепятства компетентния орган да изиска от даден оператор да прехвърли към партидата на ЕС за разпределение известен брой квоти, получени в превишение на коригираното за него разпределение за съответната година, в случаите, когато е имало свръхразпределение на квоти, включително поради грешка в първоначалното разпределение или поради неправилно или непълно подаване от страна на оператора до компетентния орган на информацията съгласно член 24 от Решение 2011/278/ЕС в срока, определен в посочения член, при условие че централният администратор е внесъл изменение в националната таблица за разпределение на държавата членка съгласно член 52, параграф 2 от настоящия регламент, за да коригира съответно разпределението.

(16)

Съгласно член 11б от Директива 2003/87/ЕО се забранява издаването след 31 декември 2012 г. на сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ) и единици редуцирани емисии (ЕРЕ), които водят до двойно отчитане на намаленията на емисиите парникови газове. Съгласно член 5, параграф 2 от Решение 2006/780/ЕО на Комисията от 13 ноември 2006 г. за избягване на двойното отчитане на редуцираните емисии парникови газове съгласно схемата за търговия с емисии на Общността за дейности по проекти към Протокола от Киото, в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) обаче се разрешава квотите в резерва, създаден съгласно член 3 от посоченото решение, да бъдат превърнати в предписани емисионни единици (ПЕЕ) или да бъдат продадени като квоти за периода 2008—2012 г. Освен това до 30 април 2013 г. държавите членки следва да имат възможност да издават ЕРЕ от проекти, обхващащи дейности, които са включени в обхвата на Директива 2003/87/ЕО едва от 1 януари 2013 г. по отношение на намаленията на емисиите, осъществени до 31 декември 2012 г.

(17)

Съюзът, държавите членки и редица трети държави поеха задължения за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли за периода 2008—2012 г. Държавите членки имат правно обвързващи цели за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли за периода 2013—2020 г., установени в Директива 2003/87/ЕО и Решение № 406/2009/ЕО. С изменение на Протокола от Киото следва да бъдат въведени правно обвързващи в международен план количествени цели по отношение на емисиите за периода 2013—2020 г. за страните, включени в приложение Б към него, веднага щом той влезе в сила за тези страни. Съгласно Решение 13/CMP.1 на Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като Среща на страните по Протокола от Киото (Решение 13/CMP.1), се изисква ЕРЕ да се издават само чрез превръщане на ПЕЕ или на единици погълнати емисии (ЕПЕ), чийто сериен номер включва периода на поети задължения, за който се издават. ЕРЕ не могат да се издават, ако периодът на поети задължения, отбелязан в съответния сериен номер, не съответства на периода, през който са осъществени намаленията на емисиите. Партидите по схемата за търговия с емисии (СТЕ) в Регистъра на ЕС не следва да съдържат ЕРЕ, които не отговарят на тези правила. За тази цел ЕРЕ, издадени от трети държави, които нямат правно обвързващи количествени цели по отношение на емисиите за периода 2013—2020 г., определени в рамките на изменение на Протокола от Киото съгласно член 3, параграф 9 от него, или които не са депозирали документ за ратификация на такова изменение на Протокола от Киото, следва да се водят в Регистъра на ЕС само ако са сертифицирани, че се отнасят до намаления на емисии, верифицирани като осъществени преди 2013 г. Такива ЕРЕ, прехвърляни в Регистъра на ЕС след 1 май 2013 г., се очаква да бъдат издавани в съответствие с процедурата по верификация в рамките на надзорния съвет за съвместно изпълнение, установена с Решение 9/CMP.1 на Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като Среща на страните по Протокола от Киото (Решение 9/CMP.1) (съгласно така наречената „процедура по пътека 2“).

(18)

Съгласно член 11а от Директива 2003/87/ЕО се предвижда използването на СЕРЕ и ЕРЕ от дейности по проекти преди влизането в сила на международно споразумение по изменение на климата, като се създава възможност операторите да заменят такива единици за квоти.

(19)

Трети държави или техни федерални или регионални единици следва да могат да откриват партиди в Регистъра на ЕС веднага, щом бъде постигната договореност със съответната трета държава относно реда и условията за свързване на СТЕ с друга задължителна схема за търговия с емисии на парникови газове с горна граница за емисиите по абсолютна стойност.

(20)

Съгласно член 11 от Решение № 406/2009/ЕО се предвижда да се гарантира точното отчитане на трансакциите, извършени в рамките на посоченото решение, в системата от регистри.

(21)

Единиците годишно разпределено количество емисии следва да се издават в партидите за изпълнение на задълженията във връзка с Решението за разпределяне на усилията (РРУ) в Регистъра на ЕС в количествата, определени съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО. Единиците годишно разпределено количество емисии (ЕГРКЕ) могат да се водят само в партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ в Регистъра на ЕС.

(22)

Регистърът на ЕС следва да дава възможност за осъществяване на годишния цикъл на изпълнение на задълженията съгласно Решение № 406/2009/ЕО, като осигурява процесите, необходими за въвеждането в партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на годишните преразгледани емисии на парникови газове, за определянето на стойността на показателя за съответствие за партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на всяка държава членка за всяка година и за прилагането на коригиращи действия съгласно член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, ако е необходимо.

(23)

Регистърът на ЕС следва да гарантира точното отчитане на трансакциите, предвидено в член 3, параграфи 3, 4 и 5 и член 5 от Решение № 406/2009/ЕО.

(24)

Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) следва да извършва автоматични проверки на всички процеси в системата от регистри по отношение на квоти, верифицирани емисии, партиди, единици годишно разпределено количество емисии, право на кредити и единици по Протокола от Киото, а Международният дневник за трансакциите (ITL) — съответно автоматизирани проверки на процесите по отношение на единици по Протокола от Киото, за да се осигури недопускане на нередности. Процесите, които не издържат тези проверки, следва да бъдат прекратявани, за да се гарантира, че трансакциите в системата от регистри на ЕС съответстват на изискванията на Директива 2003/87/ЕО, Решение № 406/2009/ЕО и изискванията, разработени съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото.

(25)

Следва да се прилагат адекватни и хармонизирани изисквания за откриване на партиди, удостоверяване на автентичността и права за достъп с цел защита на сигурността на информацията, съхранявана в интегрираната система от регистри, и избягване на измами. В бъдеще следва да се обмисли преразглеждането на тези изисквания с оглед да се гарантира тяхната ефективност, като същевременно се вземе предвид пропорционалността. Следва да се поддържат записи относно всички процеси, оператори и лица в системата от регистри.

(26)

Централният администратор следва да осигурява свеждането до минимум на прекъсванията в работата на системата от регистри, като взема всички разумно осъществими мерки за осигуряване на разполагаемостта на Регистъра на ЕС и на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), а също и като осигурява надеждни системи и процедури за защита на съответната информация.

(27)

Тъй като може да е желателно предоставянето на допълнителни видове партиди или на други средства, които биха улеснили притежаването на квоти или единици по Протокола от Киото от името на трети страни или обезпечение на вземания чрез тях, тези въпроси следва да бъдат проучени в контекста на бъдещо преразглеждане на настоящия регламент.

(28)

В съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (10) и съгласно Решение 13/CMP.1 следва периодично да се публикуват специални доклади, за да се осигури достъп на обществеността до информацията, съдържаща се в интегрираната система от регистри, при спазване на определени изисквания за поверителност.

(29)

Националните администратори, централният администратор и Комисията следва да спазват законодателството на Съюза и националното законодателство относно защитата на физическите лица при обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (11) и националната нормативна уредба за нейното прилагане, както и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (12), в случаите, когато те са приложими за информацията, съхранявана и обработвана съгласно настоящия регламент, по отношение на която те са администратори.

(30)

Регламент (ЕС) № 920/2010 на Комисията от 7 октомври 2010 г. за стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) следва да се прилага до приключването на всички необходими операции във връзка с периода на търгуване 2008—2012 г. Той следва да се измени, за да се предвиди замяната с незабавно действие на квотите за авиационни емисии, притежавани от потребителите в края на периода на търгуване 2008—2012 г., с квоти за авиационни емисии, валидни за периода на търгуване, започващ през 2013 г. Поради това Регламент (ЕС) № 920/2010 следва да бъде отменен, считано от 1 октомври 2013 г.

(31)

Поради това Регламент (ЕС) № 1193/2011 следва с незабавно действие да бъде отменен и заменен с регламент, който включва разпоредбите, изисквани от Директива 2003/87/ЕО, Решение № 280/2004/ЕО и Решение № 406/2009/ЕО.

(32)

В Регламент (ЕС) № 1193/2011 се предвиждат срокове за договаряне на условията на сътрудничество между централния администратор и националните администратори и за нотифициране относно националните таблици за разпределение и националните таблици за разпределение на квоти за авиационни емисии. Въпреки че Регламент (ЕС) № 1193/2011 се отменя, посочените задължения следва да се запазят.

(33)

Целесъобразно е настоящият регламент спешно да влезе в сила.

(34)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

СЪВМЕСТНИ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Предмет, обхват и определения

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят общите изисквания и изискванията за функционирането и поддръжката на Регистъра на ЕС през периода на търгуване, започващ на 1 януари 2013 г., и през следващите периоди, на независимия дневник за трансакциите, предвиден в член 20, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, и на регистрите, предвидени в член 6 от Решение № 280/2004/ЕО.

Също така настоящият регламент предвижда създаване на съобщителна система между Регистъра на ЕС и ITL.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на квотите, създадени за периода на търгуване в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, започващ на 1 януари 2013 г., и за следващите периоди, единиците годишно разпределено количество емисии и единиците по Протокола от Киото.

Настоящият регламент се прилага и по отношение на квотите за авиационни емисии за тръжна продажба, създадени за периода на търгуване от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 3

Определения

Освен ако не е посочено друго, термините, използвани в дял II от настоящия регламент, имат същия смисъл както в Директива 2003/87/ЕО. Валидни са и определенията, формулирани в член 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 и в член 3 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията. Прилагат се и следните определения:

(1)

„титуляр на партида“ означава физическо или юридическо лице, което има партида в системата от регистри;

(2)

„централен администратор“ е лицето, посочено от Комисията съгласно член 20 от Директива 2003/87/ЕО;

(3)

„компетентен орган“ означава органът или органите, определени от дадена държава членка съгласно член 18 от Директива 2003/87/ЕО;

(4)

„външна търговска платформа“ означава всеки вид многостранна борса, който събира или улеснява събирането на многобройни трети страни за покупка и продажба на интереси, както е определено в член 4 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14), като купуваните и продаваните интереси представляват квоти за емисии на парникови газове или единици по Протокола от Киото;

(5)

„верификатор“ означава верификатор по смисъла на определението в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията (15);

(6)

„предписани емисионни единици“ (ПЕЕ) означава единиците, издадени съгласно член 7, параграф 3 от Решение № 280/2004/ЕО;

(7)

„квоти за авиационни емисии“ означава квотите, създадени съгласно член 3в, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО;

(8)

„обичайни квоти“ означава всички останали квоти, създадени съгласно Директива 2003/87/ЕО;

(9)

„дългосрочни сертифицирани единици редуцирани емисии“ („дСЕРЕ“) означава единиците, издадени за дейност по проект за залесяване или повторно залесяване в рамките на Механизма за чисто развитие (CDM), чиято валидност — при спазване на Решение 5/CMP.1 на Конференцията на страните, служеща като Среща на страните по Протокола от Киото — изтича в края на периода на отчитане на намалението на емисии в резултат от дейността по проекта за залесяване или повторно залесяване в рамките на CDM, за който са издадени;

(10)

„единици погълнати емисии“ (ЕПЕ) означава единиците, издадени съгласно съответните разпоредби на приложението към Решение 13/CMP.1;

(11)

„временни сертифицирани единици редуцирани емисии“ („вСЕРЕ“) означава единиците, издадени за дейност по проект за залесяване или повторно залесяване в рамките на Механизма за чисто развитие (CDM), чиято валидност — при спазване на Решение 5/CMP.1 — изтича в края на периода на поети задължения по Протокола от Киото, следващ периода, през който са издадени;

(12)

„единици по Протокола от Киото“ означава ПЕЕ, единици редуцирани емисии (ЕРЕ), сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ), ЕПE, дСЕРЕ и вСЕРЕ;

(13)

„процес“ означава автоматизиран технически способ за извършване на действие, отнасящо се за партида, единица или част от правото на кредити в регистър;

(14)

„трансакция“ означава процес в Регистъра на ЕС, който включва прехвърлянето на квота, единица по Протокола от Киото, единица годишно разпределено количество емисии или част от правото на кредити от една партида в друга партида;

(15)

„предаване“ означава отчитане на използването на квота от оператор или оператор на въздухоплавателни средства за покриване на верифицирани емисии от неговата инсталация или въздухоплавателни средства;

(16)

„отмяна“ означава окончателно ликвидиране на единица по Протокола от Киото от нейния титуляр, без тя да бъде отчетена за покриване на верифицирани емисии;

(17)

„анулиране“ означава окончателно ликвидиране на квота от нейния титуляр, без тя да бъде отчетена за покриване на верифицирани емисии;

(18)

„изтегляне“ означава отчитането на единица по Протокола от Киото от страна по Протокола от Киото за покриване на докладваните емисии на тази страна;

(19)

„изпиране на пари“ означава изпиране на пари по смисъла на определението в член 1, параграф 2 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16);

(20)

„тежко престъпление“ означава тежко престъпление по смисъла на определението в член 5, точка 3 от Директива 2005/60/ЕО;

(21)

„финансиране на тероризъм“ означава финансиране на тероризъм по смисъла на определението в член 1, параграф 4 от Директива 2005/60/ЕО;

(22)

„национален администратор“ означава организацията, която отговаря за администрирането от името на дадена държава членка на набор от партиди на потребители под юрисдикцията на тази държава членка в Регистъра на ЕС, определена съгласно член 8;

(23)

„директори“ означава лицата, реално ръководещи ежедневната дейност на дадено юридическо лице;

(24)

„централноевропейско време“ означава централноевропейското лятно време през летния период съгласно определеното в членове 1, 2 и 3 от Директива 2000/84/ЕО;

(25)

„национална административна платформа“ означава външна система, управлявана от национален администратор или компетентен орган и свързана по гарантиращ сигурност на данните начин към Регистъра на ЕС, за целите на автоматизиране на функциите във връзка с администрирането на партиди и на задължения за изпълнение в Регистъра на ЕС;

(26)

„международни кредити“ означава СЕРЕ, ЕРЕ и кредити от проекти или други дейности за намаляване на емисиите, които могат да се използват съгласно член 11a, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО;

(27)

„единица годишно разпределено количество емисии“ (ЕГРКЕ) означава подразделение на годишното разпределено количество емисии на държава членка, определено съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО и равно на един тон еквивалент на въглероден диоксид;

(28)

„право на кредити“ означава правото на дадена държава членка, изразено като число, равно на процентен дял от емисиите на парникови газове на същата държава членка през 2005 г., определен в член 5, параграф 4 от Решение № 406/2009/ЕО, да използва кредити, посочени в член 5 от Решение № 406/2009/ЕО, за да изпълни задълженията си по член 3 от Решение № 406/2009/ЕО;

(29)

„неизползвано право на кредити“ означава правото на кредити на дадена държава членка, намалено със сумата на международните кредити, вСЕРЕ или дСЕРЕ, налични в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ към момента на определяне на стойностите на показателя за съответствие съгласно член 79 от настоящия регламент;

(30)

„период на изпълнение на задълженията“ означава периодът от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., през който държавите членки ограничават своите емисии на парникови газове съгласно член 3 от Решение № 406/2009/ЕО.

ГЛАВА 2

Системата от регистри

Член 4

Регистър на ЕС

1.   Установява се Регистър на ЕС за периода на търгуване в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, започващ на 1 януари 2013 г., и за следващите периоди.

2.   Регистърът на ЕС, включително техническата му инфраструктура, се обслужва и поддържа от централния администратор.

3.   Държавите членки използват Регистъра на ЕС за целите на изпълнение на задълженията си по член 19 от Директива 2003/87/ЕО и член 11 от Решение № 406/2009/ЕО, и за да осигурят точно отчитане на квотите, ЕГРКЕ и правото на кредити в обхвата на настоящия регламент. Регистърът на ЕС предоставя на националните администратори и титулярите на партиди възможност за изпълнение на всички процеси, посочени в настоящия регламент.

4.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС съответства на експлоатационните и техническите спецификации за стандартите за обмен на данни в системите от регистри по Протокола от Киото, разработени съгласно Решение 12/CMP.1, и e съобразен с изискванията за хардуера, мрежата, софтуера и сигурността, формулирани в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105 от настоящия регламент.

Член 5

Национални регистри по ПК и регистри на ЕС по ПК

1.   За целите на изпълнението на техните задължения като страни по Протокола от Киото и по член 6 от Решение № 280/2004/ЕО за гарантиране на правилното отчитане на единици по Протокола от Киото всяка държава членка и ЕС следва да поддържат регистър по Протокола от Киото (наричан по-долу „регистър по ПК“) под формата на стандартизирана електронна база данни, която е съобразена с изискванията на РКООНИК по отношение на регистрите, и по-специално с експлоатационните и техническите спецификации за стандартите за обмен на данни в системите от регистри по Протокола от Киото, разработени съгласно Решение 12/CMP.1, и с изискванията за хардуера, мрежата, софтуера и сигурността, формулирани в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105 от настоящия регламент.

2.   Централният администратор гарантира, че регистърът на ЕС функционира и като регистър по ПК за ЕС в качеството му на страна по Протокола от Киото. Централният администратор действа и като администратор на регистъра по ПК на ЕС, който регистър е част от регистъра на ЕС.

Член 6

Дневник на ЕС за трансакциите

1.   Съгласно член 20 от Директива 2003/87/ЕО се установява Дневник на ЕС за трансакциите (EUTL) под формата на стандартизирана електронна база данни за трансакции, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) следва да служи също и за записване на цялата информация, отнасяща се за притежаването и прехвърлянето на единици по Протокола от Киото, която следва да се предоставя в съответствие с член 6, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО.

2.   Централният администратор управлява и поддържа Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

3.   Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) е в състояние да извършва проверка и регистриране на всички процеси, посочени в настоящия регламент, и е съобразен с функционалните и техническите спецификации по стандартите за системите за обмен на данни в системите от регистри по Протокола от Киото, разработени съгласно Решение 12/CMP.1, и съответства на изискванията по отношение на хардуера, мрежата и софтуера, формулирани в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105 от настоящия регламент.

4.   Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) е в състояние да регистрира всички процеси, описани в дял I, глава 3 и дялове II, III и IV.

Член 7

Съобщителни връзки между регистрите, ITL и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)

1.   Централният администратор и държавите членки гарантират, че Регистърът на ЕС и регистрите по ПК поддържат съобщителна връзка с ITL за целите на съобщаването за трансакции с единици по Протокола от Киото.

2.   Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) поддържа съобщителна връзка с ITL за целите на регистрирането и проверката на прехвърлянията, посочени в параграф 1. Всички предложени прехвърляния с участието на регистър по ПК се обработват и проверяват от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), преди да се регистрира прехвърлянето.

3.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС поддържа пряка съобщителна връзка с Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) за целите на проверката и регистрирането на трансакциите с квоти, ЕГРКЕ или части от правата на кредити и процесите на управление на партиди, изложени в дял I, глава 3. Всички трансакции, в които са включени квоти, ЕГРКЕ или части от правото на кредити, се извършват в Регистъра на ЕС и се регистрират и проверяват от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL). Централният администратор може да създаде съобщителна връзка с ограничен достъп между Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) и регистъра на трета държава, която е подписала договор за присъединяването си към ЕС, с цел осигуряване на възможност за връзка на подобни регистри с ITL чрез Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), както и за записване на верифицираните данни за емисиите на отделните оператори в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL). Преди да бъде установена тази съобщителна връзка, съответните регистри трябва успешно да преминат всички процедури по изпитване и инициализиране, изисквани за регистрите.

Член 8

Национални администратори и администратори на регистри по ПК

1.   Всяка държава членка определя национален администратор. Независимо от член 13, параграф 2, държавата членка осъществява достъп и администрира съгласно член 11 собствените си партиди и партидите в Регистъра на ЕС, които са под нейна юрисдикция, чрез националния си администратор, както е определено в приложение I. Националният администратор на всяка държава членка действа и като администратор на регистъра по ПК на същата държава членка в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Държавите членки и Комисията гарантират, че не е налице конфликт на интереси между националните администратори, централния администратор и титулярите на партиди.

3.   Всяка държава членка уведомява Комисията за самоличността и координатите за връзка с нейния национален администратор, включително телефонен номер за спешни случаи, който да се използва при инцидент по сигурността.

4.   Комисията координира прилагането на настоящия регламент с националните администратори на всяка държава членка и с централния администратор. По-специално Комисията се допитва до работната група на администраторите към Комитета по изменението на климата по въпроси и процедури, отнасящи се до функционирането на уредените с настоящия регламент регистри и прилагането на настоящия регламент. До 31 март 2012 г. работната група на администраторите следва да договори условията за сътрудничество между централния администратор и националните администратори, което трябва да включва общи оперативни процедури за прилагането на настоящия регламент, процедури за управление на промени и инциденти за Регистъра на ЕС, както и технически спецификации за функционирането и надеждността на Регистъра на ЕС и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL). Условията за сътрудничество могат да включват реда и условията за консолидиране на външните съобщителни връзки, инфраструктурата за прилагане на информационни технологии, процедурите за достъп до партидите на потребителите и механизмите за управление на партиди по ПК на регистъра на ЕС с тези на другите регистри по ПК в консолидирана система от европейски регистри, поддържана от централния администратор. Процедурният правилник на Работната група на администраторите на регистри се приема от Комитета по изменение на климата.

5.   Централният администратор, компетентните органи и националните администратори изпълняват само процесите, необходими за осъществяване на съответните им функции, посочени в Директива 2003/87/ЕО, Решение № 280/2004/ЕО и Решение № 406/2009/ЕО и мерките, приети съгласно съдържащите се в тях разпоредби.

ГЛАВА 3

Партиди

Раздел 1

Общи разпоредби, приложими към всички партиди

Член 9

Партиди

1.   Държавите членки и централният администратор гарантират, че всеки регистър по ПК и Регистърът на ЕС съдържат партидите, посочени в приложение I.

2.   Всеки вид партида може да съдържа видовете единици, посочени в приложение I.

Член 10

Състояние на партида

1.   Партидите трябва да са в едно от следните състояния: открита, блокирана, изключена или закрита.

2.   Не могат да бъдат инициирани процеси от блокирани партиди, с изключение на процесите, посочени в членове 25, 31, 35, 67, 77, 81 и 82.

3.   Не могат да бъдат инициирани процеси от закрити партиди. Закрита партида не може да бъде открита повторно и по нея не могат да бъдат придобивани единици.

4.   При изключване на дадена инсталация от Европейската схема за търговия с емисии съгласно член 27 от Директива 2003/87/ЕО националният администратор привежда съответната партида на оператора в изключено състояние за времетраенето на изключването.

5.   При уведомяване от компетентния орган, че полетите на даден оператор на въздухоплавателни средства вече не са включени в схемата на ЕС за търговия с емисии в съответствие с приложение I към Директива 2003/87/ЕО през дадена година, националният администратор привежда съответната партида на оператора на въздухоплавателни средства в изключено състояние, след като уведоми предварително съответния оператор на въздухоплавателни средства и докато получи уведомление от компетентния орган, че полетите на този оператор на въздухоплавателни средства са включени отново в Европейската схема за търговия с емисии.

6.   Не могат да бъдат инициирани процеси от изключени партиди, с изключение на процесите, посочени в членове 25 и 68, и процесите, посочени в членове 35 и 67, съответстващи на периода, през който партидата не е била приведена в състояние „изключено“.

Член 11

Администриране на партиди

1.   За всяка партида трябва да има администратор, който да отговаря за администрирането на партидата от името на държава членка или от името на ЕС.

2.   Администраторът на партида се определя за всеки вид партида съгласно приложение I.

3.   Администраторът на партида открива партидата, временно прекратява или ограничава достъпа до нея или я закрива, променя състоянието ѝ, одобрява упълномощени представители, разрешава промени в данните на партидата, които изискват одобрението на администратора, и инициира трансакции, поискани от титуляря на партидата в съответствие с член 23, параграф 5, съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

4.   Администраторът може да поиска от титулярите на партиди и от техните представители да се съгласят да спазват разумни срокове и условия, съобразени с настоящия регламент, като имат предвид точките, посочени в приложение II.

5.   Партидите се уреждат от законовите разпоредби и попадат под юрисдикцията на държавата членка на техния администратор, а за единиците, съдържащи се в тях, се счита, че се намират на територията на тази държава членка.

Член 12

Уведомления от централния администратор

Централният администратор уведомява представителите на партиди и националния администратор за инициирането и завършването или прекратяването на всеки процес, отнасящ се до партидата, и за промяната на състоянието на партидата чрез автоматизиран механизъм, описан в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

Раздел 2

Откриване и актуализиране на партиди

Член 13

Откриване на партиди, администрирани от централния администратор

1.   Всички партиди за управление по СТЕ в Регистъра на ЕС, партидите по ПК на ЕС, партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ, партидата за анулираните квоти във връзка с РРУ и по една партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за всяка държава членка за всяка година от периода на изпълнение на задълженията се откриват от централния администратор в срок от 20 работни дни от получаването на информацията, посочена в приложение III.

2.   Националният администратор, определен съгласно член 8, параграф 1, действа като упълномощен представител за партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, освен ако съответната държава членка не назначи друго лице.

3.   Всяка държава членка предоставя на централния администратор посочената в таблица VIII-I от приложение VIII информация за всеки упълномощен представител и допълнителен представител за партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

Член 14

Откриване в Регистъра на ЕС на партиди на националната административна платформа

1.   От 1 януари 2014 г. националните администратори могат да подават искане за откриване в Регистъра на ЕС на партида на националната административна платформа. Това искане се подава до централния администратор. Националният администратор предоставя информацията, изисквана от централния администратор. Тази информация трябва да съдържа като минимум сведенията, посочени в приложение III, и доказателства, че националната административна платформа гарантира степен на сигурност, която е еквивалентна или по-висока от сигурността, гарантирана от Регистъра на ЕС в съответствие с настоящия регламент, като се имат предвид техническите изисквания и изискванията по отношение на сигурността, описани в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

2.   В срок от 20 работни дни след получаването на пълен набор от информация в съответствие с параграф 1 централният администратор открива в Регистъра на ЕС партида на националната административна платформа или информира националния администратор, че отказва да открие партидата, ако степента на сигурност, гарантирана от националната административна платформа, е недостатъчна в сравнение с изискванията на параграф 1.

3.   Националният администратор, определен съгласно член 8, параграф 1, действа като упълномощен представител за партидата на националната административна платформа.

Член 15

Откриване в регистъра на ЕС на партида за тръжна процедура за доставка

1.   Тръжен продавач, система за клиринг или система за сетълмент съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 1031/2010 или тръжна платформа, избрана съгласно член 26 или член 30 от същия регламент, могат да подадат до национален администратор искане за откриване в Регистъра на ЕС на партида за тръжна процедура за доставка. Лицето, искащо партидата, предоставя информацията, посочена в приложение IV.

2.   В срок от 20 работни дни след получаването на пълен набор от информация съгласно параграф 1 от настоящия член и съгласно член 24 националният администратор открива в Регистъра на ЕС партида за тръжна процедура за доставка или информира лицето, поискало партидата, че отказва да открие партидата съгласно член 22.

Член 16

Откриване в Регистъра на ЕС на партиди за квоти на оператори

1.   В срок от 20 работни дни от влизането в сила на разрешително за емисии на парникови газове компетентният орган или операторът предоставя на съответния национален администратор информацията, посочена в приложение VI, и иска от националния администратор да открие в Регистъра на ЕС партида за квота на оператор.

2.   В срок от 20 работни дни след получаването на пълен набор от информация съгласно параграф 1 от настоящия член и съгласно член 24 националният администратор открива в Регистъра на ЕС партида за квота на оператор за всяка една инсталация или информира евентуалния титуляр на партида, че отказва да открие партидата съгласно член 22.

Член 17

Откриване в регистъра на ЕС на партиди за квоти на оператори на въздухоплавателни средства

1.   В срок от 20 работни дни след одобряване на плана за мониторинг на оператор на въздухоплавателни средства компетентният орган или операторът на въздухоплавателни средства предоставя на съответния национален администратор информацията, посочена в приложение VII, и иска от националния администратор да открие в Регистъра на ЕС партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства.

2.   Всеки оператор на въздухоплавателни средства трябва да има една партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства.

3.   Операторите на въздухоплавателни средства, които извършват авиационни дейности с общи годишни емисии под 25 000 тона еквивалент на въглероден диоксид годишно или изпълняват по-малко от 243 полета за един период в продължение на три последователни четиримесечни периода, могат да упълномощят физическо или юридическо лице да открие партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства и да предаде квотите по член 12, параграф 2a от Директива 2003/87/ЕО от тяхно име. Отговорността за изпълнение на задълженията продължава да се носи от оператора на въздухоплавателни средства. При упълномощаване на физическото или юридическото лице операторът на въздухоплавателни средства гарантира, че не е налице конфликт на интереси между упълномощеното физическо или юридическо лице и компетентните органи, националните администратори, верификаторите или други субекти, попадащи в обхвата на разпоредбите на Директива 2003/87/ЕО и актовете, приети за нейното прилагане. В този случай упълномощеното физическо или юридическо лице предоставя изискваната съгласно параграф 1 информация.

4.   В срок от 40 работни дни след получаването на пълен набор от информация съгласно параграф 1 от настоящия член и съгласно член 24 националният администратор открива в Регистъра на ЕС партида за квота на оператор на въздухоплавателни средства за всеки оператор на въздухоплавателни средства или информира евентуалния титуляр на партида, че отказва да открие партидата съгласно член 22.

5.   Състоянието на партидата за квота на оператор на въздухоплавателни средства се променя от „блокирана“ на „открита“ след въвеждането на верифицираните емисии съгласно член 35, параграфи 1—5 и по-голяма или равна на 0 стойност на показателя за съответствие, изчислена съгласно член 37, параграф 1. Състоянието на партидата също се променя на „открита“ на по-ранна дата, между датата на откриване на партидата и датата, на която верифицираните емисии са вписани в Регистъра на ЕС за първи път след получаване от националния администратор на искане от титуляря на партидата за активиране на неговата търговска партида, при условие че това искане съдържа като минимум всички изисквани елементи, посочени в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

Член 18

Откриване в регистъра на ЕС на партиди за квоти на лица и партиди за квоти за търговия

1.   Искането за откриване в регистъра на ЕС на партида за квоти на лице или партида за квоти за търговия се подава на националния администратор от евентуалния титуляр на партидата. Евентуалният титуляр на партидата предоставя информацията, изисквана от националния администратор, която съдържа като минимум информацията, посочена в приложение IV.

2.   Държавата членка, от която е съответният национален администратор, може да поиска като условие за откриване на партида за квоти на лице или партида за квоти за търговия евентуалните титуляри на партидите да са постоянно пребиваващи или да са регистрирани в държавата членка, от която е съответният администриращ партидата национален администратор.

3.   Държавата членка, от която е съответният национален администратор, може да поиска като условие за откриване на партида за квоти на лице или партида за квоти за търговия евентуалните титуляри на партидите да са регистрирани за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) в държавата членка, от която е съответният администриращ партидата национален администратор.

4.   В срок от 20 работни дни след получаването на пълен набор от информация съгласно параграф 1 от настоящия член и съгласно член 24 националният администратор открива в Регистъра на ЕС партида за квоти на лице или партида за квоти за търговия или информира евентуалния титуляр на партидата, че отказва да открие партидата съгласно член 22.

Член 19

Откриване в Регистъра на ЕС на национални партиди за квоти

Компетентният орган на държавата членка дава указание на националния администратор да открие в Регистъра на ЕС национална партида за квоти на съответната държава членка в срок от 20 работни дни след получаването на информацията, посочена в приложение III.

Член 20

Откриване в Регистъра на ЕС на партиди за външни търговски платформи

1.   Външни търговски платформи могат да подават искане за откриване в регистъра на ЕС на партида за квоти на външна търговска платформа. Това искане се подава до националния администратор. Лицето, искащо партидата, предоставя информацията, поискана от националния администратор. Тази информация трябва да съдържа като минимум сведенията, посочени в приложение IV, и доказателства, че външната търговска платформа гарантира степен на сигурност, която е еквивалентна или по-висока от сигурността, гарантирана от Регистъра на ЕС в съответствие с настоящия регламент, и че прилага мерки за сигурност, които осигуряват поне същата степен на защита като съответстващата на одобрението на допълнителен представител на партида, изисквано съгласно член 23, параграф 3.

2.   Националните администратори гарантират, че външните търговски платформи са съобразени с техническите изисквания и изискванията по отношение на сигурността, описани в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

3.   В срок от 20 работни дни след получаването на пълен набор от информация съгласно параграф 1 от настоящия член и съгласно член 24 националният администратор открива в Регистъра на ЕС партида на външна търговска платформа или информира централния администратор или лицето, поискало партидата, че отказва да открие партидата съгласно член 22. Съответният национален администратор уведомява незабавно Комисията за откриването на такива партиди.

4.   За трансакции, инициирани от външни търговски платформи, не се изисква одобрението на допълнителен упълномощен представител съгласно член 23, параграф 3 за иницииране на трансакция.

Член 21

Откриване в регистъра на ЕС на партиди на верификатори

1.   Искането за откриване на партида на верификатор в регистъра на ЕС се подава до националния администратор. Лицето, което иска партида, предоставя изискваната от националния администратор информация, включваща посоченото в приложения III и V.

2.   В срок от 20 работни дни след получаването на пълен набор информация съгласно параграф 1 от настоящия член и съгласно член 24 националният администратор открива в Регистъра на ЕС партида на верификатор или информира евентуалния титуляр на партида, че отказва да открие партидата съгласно член 22.

Член 22

Отказ за откриване на партида

1.   Националният администратор проверява дали информацията и документите, предоставени за откриване на партида, са пълни, актуални, точни и достоверни.

2.   Националният администратор може да откаже да открие партида:

a)

ако предоставените документи и информация са непълни, остарели или другояче неточни или подправени;

б)

ако евентуалният титуляр на партида или, ако той е юридическо лице, някой от директорите на евентуалния титуляр на партида, е обект на разследване или е бил осъден през предходните пет години за измама, включваща квоти или единици по Протокола от Киото, изпиране на пари, финансиране на тероризъм или други тежки престъпления, за които партидата може да се използва като инструмент;

в)

ако националният администратор има основателни причини да смята, че партидите могат да бъдат използвани за измама, включваща квоти или единици по Протокола от Киото, изпиране на пари, финансиране на тероризъм или други тежки престъпления;

г)

по причини, изложени в националното право.

3.   Ако националният администратор откаже да открие партида, лицето, което иска откриването на партидата, може да възрази срещу този отказ пред компетентния орган съгласно националното право, който следва или да даде указание на националния администратор да открие партидата, или да потвърди отказа с мотивирано решение, при условие че са спазени изискванията на националното право, които да преследват легитимна цел, съвместима с настоящия регламент, и да са пропорционални.

Член 23

Упълномощени представители

1.   За всяка една партида, с изключение на тази на верификатор, трябва да има поне двама упълномощени представители. За партида на верификатор трябва да има поне един упълномощен представител. Упълномощените представители инициират трансакции и други процеси от името на титуляря на партидата.

2.   Освен упълномощените представители, посочени в параграф 1, за партидите може да има и упълномощени представители с право само на визуален достъп до съответната партида.

3.   За всяка една партида може да има един или повече допълнителни упълномощени представители. Освен одобрението на един упълномощен представител се изисква и това на един допълнителен упълномощен представител, за да се инициира трансакция, с изключение на:

а)

прехвърляния към партида, която фигурира в поддържания от титуляря на партидата списък на доверителни партиди в Регистъра на ЕС;

б)

трансакции, инициирани от външни търговски платформи, чиито партиди са открити по член 20; и

в)

замяната на квоти съгласно член 60, предаването на квоти съгласно член 67, анулирането на квоти съгласно член 68 и отмяната на единици по Протокола от Киото съгласно член 69, ако не е бил назначен допълнителен упълномощен представител. В такъв случай инициирането на трансакцията се потвърждава от друг представител на партидата.

4.   Титулярите на партиди могат да позволят достъп до своите партиди посредством външна търговска платформа. Тези титуляри на партиди назначават като упълномощен представител лице, което вече е упълномощен представител на партида на външна търговска платформа.

5.   Ако упълномощеният представител няма достъп до Регистъра на ЕС по технически или други причини, той може да поиска от националния администратор да инициира трансакции от негово име, при условие че националният администратор позволява такива искания и достъпът не е бил прекъснат в съответствие с настоящия регламент.

6.   В спецификациите за обмен на данни и в техническите спецификации може да е зададен максималният брой упълномощени представители и допълнителни упълномощени представители за всеки вид партида.

7.   Упълномощените представители и допълнителните упълномощени представители трябва да бъдат физически лица на възраст над 18 години. Всички упълномощени представители и допълнителни упълномощени представители на една и съща партида трябва да бъдат различни лица, но едно и също лице може да бъде упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител на повече от една партида. Държавата членка, от която е съответният национален администратор, може да поиска поне един от упълномощените представители на дадена партида, с изключение на партиди на верификатори, да бъде постоянно пребиваващ в тази държава членка.

Член 24

Назначаване и одобряване на упълномощени представители и допълнителни упълномощени представители

1.   При искането за откриване на партида нейният евентуален титуляр назначава известен брой упълномощени представители и допълнителни упълномощени представители в съответствие с член 23.

2.   Титулярят на партидата предоставя информацията, изисквана от администратора, когато назначава упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител. Тази информация трябва да съдържа като минимум сведенията, посочени в приложение VIII.

3.   В срок от 20 работни дни след получаването на пълния набор от информация, изискван в съответствие с параграф 2, националният администратор одобрява упълномощения представител или допълнителния упълномощен представител или информира титуляря на партидата за своя отказ. Когато оценяването на информацията за назначеното лице изисква повече време, администраторът може да удължи процеса на оценяване с до 20 допълнителни работни дни, като уведомява титуляря на партидата за удължаването.

4.   Националният администратор проверява дали информацията и документите, предоставени за назначаване на упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител, са пълни, актуални, точни и достоверни.

5.   Националният администратор може да откаже да одобри даден упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител:

а)

ако предоставените документи и информация са непълни, остарели или другояче неточни или подправени;

б)

ако евентуалният представител е обект на разследване или е бил осъден през предходните пет години за измама, включваща квоти или единици по Протокола от Киото, изпиране на пари, финансиране на тероризъм или други тежки престъпления, за които партидата може да се използва като инструмент;

в)

по причини, изложени в националното право.

6.   Ако националният администратор откаже да одобри даден упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител, титулярят на партида може да възрази срещу този отказ пред компетентния орган съгласно националното право, който дава указание на националния администратор да одобри представителя или да потвърди отказа с мотивирано решение, при условие че се спазват изискванията на националното право, които да преследват легитимна цел, съвместима с настоящия регламент, и да са пропорционални.

Член 25

Актуализиране на информация за партида и на информация за упълномощени представители

1.   Всички титуляри на партиди трябва да уведомяват националния администратор в срок от 10 работни дни за промени в информацията, представена за откриването на партидата. Освен това титулярите на партиди потвърждават пред националния администратор до 31 декември всяка година, че информацията по тяхната партида продължава да е пълна, актуална, точна и достоверна.

2.   Операторите на въздухоплавателни средства уведомяват администратора на своята партида в срок от 10 работни дни, ако са претърпели сливане на двама или повече оператори на въздухоплавателни средства или ако са се разделили на двама или повече оператори на въздухоплавателни средства.

3.   Уведомлението за промяната трябва да бъде подкрепено от изискваната от националния администратор информация в съответствие с настоящия раздел. В срок от 15 работни дни от получаването на такова уведомление и на подкрепяща го информация съответният национален администратор одобрява актуализирането на информацията. Администраторът може да откаже да актуализира информацията в съответствие с член 24, параграфи 4 и 5. За всеки такъв отказ се уведомява титулярят на партидата. Възражения срещу тези откази могат да бъдат направени пред компетентния орган или съответния орган съгласно националното право в съответствие с член 22.

4.   Поне веднъж на всеки три години националният администратор проверява дали информацията, представена за откриването на дадена партида, продължава да е пълна, актуална, точна и достоверна, и при необходимост изисква от титуляря на партидата уведомление за настъпили промени.

5.   Титулярят на партида за квоти на оператор може да продаде или да се лиши от своята партида за квоти на оператор само заедно с инсталацията, свързана с партидата за квоти на оператор.

6.   При спазване на разпоредбите на параграф 5, никой титуляр на партида не може да продава своята партида на друго лице или да се освобождава от собствеността си върху нея.

7.   Упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител не може да прехвърля своя статут като такъв на друго лице.

8.   Титулярят на партида може да поиска отстраняването на даден упълномощен представител от нея. При получаването на искането националният администратор спира достъпа на съответния упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител. В срок от 10 работни дни след получаването на искането съответният администратор отстранява упълномощения представител.

9.   Титулярят на партида може да назначава нови упълномощени представители или допълнителни упълномощени представители в съответствие с член 24.

10.   Ако администриращата държава членка на оператор на въздухоплавателни средства се промени в съответствие с процедурата, посочена в член 18а от Директива 2003/87/ЕО, или поради разширяване на Европейския съюз, централният администратор актуализира информацията относно националния администратор на съответната партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства. Когато се промени администраторът на партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства, новият администратор може да поиска от оператора на въздухоплавателни средства да представи информацията за откриване на партидата, изисквана от него в съответствие с член 17, и информацията относно упълномощените представители, изисквана от него в съответствие с член 24.

11.   При спазване на разпоредбите на параграф 10, следва да не се променя държавата членка, отговаряща за управлението на дадена партида.

Член 26

Списък на доверителни партиди

1.   За партидите за тръжна процедура за доставка, партидите за квоти на лица и партидите за квоти за търговия може да има списък на доверителни партиди в Регистъра на ЕС.

2.   Партидите с един и същ титуляр автоматично се включват в списъка на доверителни партиди.

3.   Изменения в списъка на доверителни партиди се започват и завършват чрез процедурата, изложена в член 39 за прехвърляния, посочени в дял II, глава 2, раздел 6. Изменението се потвърждава от един допълнителен упълномощен представител, а ако не е назначен такъв — от друг упълномощен представител. Отлагането, посочено в член 39, параграф 3, не се прилага за заличаването на партиди от списъка на доверителни партиди; за всички останали изменения в списъка на доверителни партиди отлагането е седем дни.

Раздел 3

Закриване на партиди

Член 27

Закриване на партиди

При спазване на разпоредбите на член 32, параграф 1 в срок от 10 работни дни след получаването на искане от титуляря на партида, различна от посочените в членове 28, 29, 30 и 31, администраторът закрива съответната партида.

Член 28

Закриване на партиди за квоти на оператори

1.   Компетентният орган уведомява националния администратор в срок от 10 работни дни за отмяна или спиране на разрешително за емисии на парникови газове или за закриване на инсталация. В срок от десет работни дни след получаването на такова уведомление националният администратор записва съответните данни в Регистъра на ЕС.

2.   Националният администратор може да закрие дадена партида за квоти на оператор до 30 юни на годината, следваща годината на закриване на съответната инсталация, отмяна или спиране на разрешителното за емисии на парникови газове, ако инсталацията е предала количество квоти, което е равно на нейните верифицирани емисии или по-голямо от тях, и не е изключена съгласно член 27 от Директива 2003/87/ЕО.

Член 29

Закриване на партиди за квоти на оператори на въздухоплавателни средства

Партиди за квоти на оператори на въздухоплавателни средства се закриват от националния администратор само в случай, че той получи указания от компетентния орган да стори това, тъй като компетентният орган е открил, че операторът на въздухоплавателни средства се е слял с друг оператор на въздухоплавателни средства, или операторът на въздухоплавателни средства е прекратил всички свои дейности, попадащи в обхвата на приложение I към Директива 2003/87/ЕО — като компетентният орган е установил това или от уведомление от титуляря на партидата, или посредством друга информация.

Член 30

Закриване на партиди на верификатори

1.   В срок от десет работни дни след получаването на искане от верификатор за закриване на неговата партида, националният администратор закрива партидата на този верификатор.

2.   Също така компетентният орган може да даде указания на националния администратор да закрие партида на верификатор в случаите, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)

акредитацията на верификатора е изтекла или е била оттеглена;

б)

верификаторът е прекратил дейността си.

Член 31

Закриване на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

1.   Централният администратор закрива партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не по-рано от един месец след определянето на стойността на показателя за съответствие за същата партида съгласно член 79, но не по-късно от 21 декември, и след като уведоми предварително титуляря на партидата.

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на всички международни кредити, вСЕРЕ и дСЕРЕ, използвани по член 81, към съответната партида на изтегляне по ПК.

3.   Когато прякото прехвърляне към съответната партида на изтегляне по ПК е забранено от приложимите правила относно трансакциите в ITL, разработени в рамките на Протокола от Киото, международните кредити, вСЕРЕ и дСЕРЕ, използвани за изпълнение на задълженията, се прехвърлят първо в специална сметка за налични квоти, създадена за тази цел от националния администратор.

4.   При закриване на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС прехвърля ЕГРКЕ, останали в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, към партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ.

Член 32

Положителни салда по партиди, които са в процес на закриване

1.   Ако има положително салдо на квоти или единици по Протокола от Киото по партида, която даден администратор трябва да закрие в съответствие с членове 27, 28 и 29, администраторът трябва да поиска от титуляря на партидата да посочи друга партида, към която да бъдат прехвърлени тези квоти или единици по Протокола от Киото. Ако титулярят на партидата не отговори на искането на администратора в срок от 40 работни дни, администраторът прехвърля квотите или единиците по Протокола от Киото в своята национална партида за квоти.

2.   Ако има положително салдо на квоти или единици по Протокола от Киото по партида, достъпът до която е спрян в съответствие с член 34, компетентният орган може да поиска тези квоти или единици по Протокола от Киото да бъдат незабавно прехвърлени в съответната национална партида.

Член 33

Закриване на партиди и отстраняване на упълномощен представител по инициатива на администратора

1.   Ако ситуацията, довела до спиране на достъпа до партиди съгласно член 34, не бъде разрешена в рамките на разумно дълъг период от време въпреки няколкократни уведомления, компетентният орган може да даде указания на националния администратор да закрие тези партиди, достъпът до които е спрян, а за партиди за квоти на оператори или за партиди за квоти на оператори на въздухоплавателни средства – да ги приведе в състояние „блокирана“, докато компетентният орган определи, че довелата до спирането ситуация не съществува повече.

2.   Ако по партида за квоти на лице има нулево салдо и няма записани трансакции за период от една година, националният администратор може да уведоми титуляря на партидата, че индивидуалната му партида или тръжната му партида ще бъде закрита в срок от 40 работни дни, освен ако в този срок националният администратор не получи искане партидата да бъде запазена. Ако националният администратор не получи такова искане от титуляря на партидата, националният администратор може да закрие партидата.

3.   Националният администратор закрива дадена партида за квоти на оператор по указание на компетентния орган, ако няма разумни изгледи да бъдат предадени още квоти.

4.   Националният администратор може да отстрани упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител, ако счете, че одобрението на упълномощения представител или допълнителния упълномощен представител е трябвало да бъде отказано в съответствие с член 24, параграф 3, и по-специално ако открие, че документите и информацията за идентифициране, предоставени при назначаването, са били непълни, остарели или другояче неточни или подправени.

5.   Титулярят на партидата може да възрази срещу промяната на състоянието на партидата в съответствие с параграф 1 или срещу отстраняването на негов упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител в съответствие с параграф 4 пред компетентния орган по националното право в срок от 30 календарни дни, който следва да даде указания на националния администратор да възстанови партидата или съответно правата на упълномощения представител, или на допълнителния упълномощен представител, или да потвърди с мотивирано решение промяната на състоянието или отстраняването на партидата, при условие че се спазват изискванията на националното право, които да преследват легитимна цел, съвместима с настоящия регламент, и да са пропорционални.

Раздел 4

Спиране на достъпа до партиди

Член 34

Спиране на достъпа до партиди

1.   Администраторът може да спре достъпа на упълномощен представител или на допълнителен упълномощен представител до всякакви партиди в регистъра или до процеси, до които в противен случай този упълномощен представител би имал достъп, ако администраторът има основателни причини да счита, че упълномощеният представител:

а)

е опитал да получи достъп до партиди или процеси, до които няма разрешен достъп;

б)

е опитал многократно да получи достъп до партида или процес, използвайки невалидно име на потребител и парола; или

в)

е опитал да компрометира сигурността, разполагаемостта, целостта или поверителността на Регистъра на ЕС или на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), или на обработваните или съхраняваните в тях данни.

2.   Администраторът може да спре достъпа на всички упълномощени представители или допълнителни упълномощени представители до определена партида, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)

титулярят на партидата е починал без законен наследник или е престанал да съществува като юридическо лице;

б)

титулярят на партидата не е заплатил такси;

в)

титулярят на партидата е нарушил условията, приложими към партидата;

г)

титулярят на партидата не се е съгласил с промените в условията, определени от националния администратор и централния администратор;

д)

титулярят на партидата не е уведомил за промени в информацията по партидата или не е предоставил данни относно промените в информацията по партидата или данни относно нови изисквания към информацията по партидата;

е)

титулярят на партидата не е поддържал изисквания минимален брой упълномощени представители за партидата;

ж)

титулярят на партидата не е спазил изискването на държавата членка да има упълномощен представител с постоянно пребиваване в държавата членка, от която е съответният национален администратор;

з)

титулярят на партидата не е спазил изискването на държавата членка да е с постоянно пребиваване или регистрация в държавата членка, от която е администраторът на партидата.

3.   Администраторът може да спре достъпа на всички упълномощени представители или допълнителни упълномощени представители до определена партида и възможността за иницииране на процеси от същата партида:

а)

за максимален период от четири седмици, ако администраторът има основателни причини да смята, че партидата е била използвана или ще бъде използвана за измама, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, корупция или други тежки престъпления; или

б)

въз основа на и в съответствие с разпоредби на националното право, които да преследват легитимна цел.

4.   Националният администратор може да спре достъпа до определена партида, ако счете, че нейното откриване е трябвало да бъде отказано в съответствие с член 22 или че титулярят на партидата вече не отговаря на изискванията за откриване на партидата.

5.   Администраторът на партидата отменя спирането незабавно, след като бъде разрешена ситуацията, довела до спиране.

6.   Титулярят на партидата може да възрази срещу спирането на неговия достъп, в съответствие с параграфи 1 и 3, в срок от 30 календарни дни пред компетентния орган или съответния орган съгласно националното право, който дава указания на националния администратор да възстанови достъпа или да потвърди спирането с мотивирано решение, при условие че се спазват изискванията на националното право, които да преследват легитимна цел, съвместима с настоящия регламент, и да са пропорционални.

7.   Компетентният орган или Комисията може също така да даде указания на националния администратор или на централния администратор да осъществи спиране на едно от основанията, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 4.

8.   Национален правоприлагащ орган на държавата членка, от която е администраторът, може също така да поиска от администратора да осъществи спиране въз основа на националното право и в съответствие с него.

9.   Когато е спрян достъпът до партида на външна търговска платформа, администраторът спира и достъпа на външната търговска платформа до партиди на потребители, предоставен в съответствие с член 23, параграф 4. Когато е спрян достъпът на упълномощени представители и допълнителни упълномощени представители на партида на външна търговска платформа, администраторът спира и достъпа на тези представители, позволен от титуляр на партида, за външната търговска платформа в съответствие с член 23, параграф 4.

10.   Когато титулярят на партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства е възпрепятстван да извърши предаване на квоти през 10-те работни дни, предшестващи крайния срок за предаване, предвиден в член 12, параграфи 2a и 3 от Директива 2003/87/ЕО, поради спиране на достъпа в съответствие с настоящия член, националният администратор предава, по искане за това от титуляря на партидата, посочения от титуляря на партидата брой квоти.

ДЯЛ II

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РЕГИСТЪРА НА ЕС ЗА СХЕМАТА НА ЕС ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

ГЛАВА 1

Верифицирани емисии и показател за съответствие

Член 35

Данни за верифицирани емисии за инсталация или за оператор на въздухоплавателни средства

1.   Когато се изисква от националното законодателство, всеки оператор и оператор на въздухоплавателни средства избира верификатор от списъка на верификатори, регистрирани от националния администратор, администриращ неговата партида. Ако оператор или оператор на въздухоплавателни средства е същевременно и верификатор, той не може да избере себе си за верификатор.

2.   Националният администратор, компетентният орган или, по решение на компетентния орган, титулярят на партидата или верификаторът въвежда до 31 март данните за емисиите.

3.   Годишните данни за емисии следва да бъдат предоставяни, като се използва форматът, посочен в приложение IX.

4.   При задоволителен резултат от верификация в съответствие с член 15, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО на доклад на оператор за емисиите от инсталация през предходна година или на доклад на оператор на въздухоплавателни средства за емисиите от всички авиационни дейности, които той е извършвал през предходна година, верификаторът на компетентния орган одобрява годишните верифицирани емисии.

5.   Емисиите, одобрени в съответствие с параграф 4, се отбелязват от националния администратор или от компетентния орган в Регистъра на ЕС като верифицирани. Компетентният орган може да реши, че вместо националния администратор верификаторът отговаря за отбелязването на емисии в регистъра на ЕС като верифицирани.

6.   Компетентният орган може да даде указания на националния администратор да коригира годишните верифицирани емисии за дадена инсталация или оператор на въздухоплавателни средства, за да осигури съответствие с членове 14 и 15 от Директива 2003/87/ЕО, чрез вписване на коригираните верифицирани или разчетни емисии за тази инсталация или оператор на въздухоплавателни средства за дадена година в Регистъра на ЕС.

7.   Когато към 1 май всяка година в Регистъра на ЕС не е записана стойност на верифицираните емисии за дадена инсталация или даден оператор на въздухоплавателни средства за предишната година или се докаже, че стойността на верифицираните емисии е била неточна, всяка предварително изчислена заменяща стойност за емисиите, вписана в Регистъра на ЕС, следва да бъде изчислена възможно най-точно в съответствие с членове 14 и 15 от Директива 2003/87/ЕО.

Член 36

Блокиране на партиди поради непредставяне на верифицирани емисии

1.   Ако към 1 април всяка година годишните верифицирани емисии на дадена инсталация или даден оператор на въздухоплавателни средства не са били записани в Регистъра на ЕС за предходната година, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС блокира съответната партида за квоти на оператор или партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства.

2.   Когато всички просрочени верифицирани емисии на инсталацията или оператора на въздухоплавателни средства за въпросната година са били записани в Регистъра на ЕС, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС променя състоянието на съответната партида на „открита“.

Член 37

Изчисляване на стойностите на показателя за съответствие

1.   Централният администратор гарантира, че към 1 май всяка година Регистърът на ЕС посочва стойността на показателя за съответствие за предходната година за всяка инсталация и оператор на въздухоплавателни средства с открита или блокирана партида за квоти на оператор или на оператор на въздухоплавателни средства, чрез изчисляване на сумата на всички квоти, предадени за текущия период, минус сумата на всички верифицирани емисии през текущия период до и включително текущата година, плюс коригиращ член.

2.   Посоченият в параграф 1 коригиращ член е равен на нула, ако стойността на показателя за съответствие за последната година на предишния период е по-голяма от нула, но остава същия като стойността на показателя за съответствие за последната година на предишния период, ако тази стойност е по-малка или равна на нула.

3.   Централният администратор гарантира, че в Регистъра на ЕС се записва стойността на показателя за съответствие за всяка инсталация и за всеки оператор на въздухоплавателни средства за всяка година.

ГЛАВА 2

Трансакции

Раздел 1

Общи положения

Член 38

За всеки вид партида се инициират само трансакции, които са изрично предвидени в настоящия регламент.

Член 39

Извършване на прехвърляния

1.   За всички трансакции, посочени в настоящата глава, които не са инициирани от външна търговска платформа, от Регистъра на ЕС се изисква допълнително потвърждение по метода out of band като условие за иницииране на трансакцията. Трансакцията се инициира, само когато тя бъде потвърдена по метода out of band от един допълнителен упълномощен представител или, когато е приложимо, друг представител на партидата, чието одобрение се изисква съгласно член 23, параграф 3.

2.   За всички прехвърляния, посочени в член 64 и раздел 8 на настоящата глава, прехвърлянето се инициира незабавно, ако то бъде потвърдено между 10:00 и 16:00 часа централноевропейско време между понеделник и петък включително, с изключение на официални празнични дни в държавите членки, решили да спират изтичането на отлагането съгласно параграф 3.

Прехвърляне, потвърдено по всяко друго време, се инициира в 10:00 часа централноевропейско време на същия ден, от понеделник до петък, с изключение на посочените в първа алинея официални празнични дни, ако бъде потвърдено преди 10:00 часа централноевропейско време, или в 10:00 часа централноевропейско време на следващия ден, от понеделник до петък, с изключение на посочените в първа алинея официални празнични дни, ако бъде потвърдено след 16:00 часа централноевропейско време.

3.   За всички прехвърляния на квоти и единици по Протокола от Киото, посочени в членове 64 и 65, и за всички посочени в член 66 прехвърляния към партиди, които не фигурират в списъка на доверителни партиди на титуляря на търговска партида, се прилага отлагане с 26 часа между инициирането на прехвърлянето и съобщаването му с цел финализиране съгласно член 104. Това отлагане спира да тече между 00:00 и 24:00 часа централноевропейско време в събота и неделя. Държавите членки могат да решат също това отлагане да спира да тече между 00:00 и 24:00 часа централноевропейско време в национални празнични дни за дадена година, при условие че съответното решение бъде публикувано до 1 декември на предходната година.

4.   Ако представител на партидата заподозре, че дадено прехвърляне е инициирано с цел измама, най-късно два часа преди края на отлагането, предвидено в параграф 3, представителят на партидата може да поиска от националния администратор или, когато е приложимо — от централния администратор, да анулира прехвърлянето от името на представителя на партидата, преди прехвърлянето да бъде съобщено с цел финализиране. Титулярят на партидата съобщава за подозрението за измама на компетентния национален правоприлагащ орган незабавно след искането. Това съобщение се препредава на националния администратор или, когато е приложимо, на централния администратор, в срок от 7 дни.

5.   При иницииране съгласно параграфи 1 и 2 се изпраща уведомление на всички представители на съответната партида, в което се посочва предложеното иницииране на прехвърлянето.

Член 40

Естество на квотите и окончателност на трансакциите

1.   Квотата или единицата по Протокола от Киото е накърним, нематериален инструмент, търгуем на пазара.

2.   Нематериалното естество на квотите и единиците по Протокола от Киото означава, че записът в Регистъра на ЕС представлява prima facie и достатъчно доказателство за право на собственост върху дадена квота или единица по Протокола от Киото, както и по всякакъв друг въпрос, за който с настоящия регламент се указва или разрешава записването му в Регистъра на ЕС.

3.   Накърнимостта (fungibility) на квотите и единиците по Протокола от Киото означава, че всякакви задължения за обезщетение или реституция, които могат да възникнат съгласно националното право по отношение на дадена квота или единица по Протокола от Киото, се прилагат само към квотата или единицата по Протокола от Киото в натура.

При спазване на разпоредбите на член 70 и на процеса на съгласуване на данни, предвиден в член 103, дадена трансакция става окончателна и неотменима с нейното финализиране съгласно член 104. Без да се засяга която и да е разпоредба на националното право или корективно действие по него, които могат да доведат до изискване или нареждане за изпълнение на нова трансакция в Регистъра на ЕС, никой закон, наредба, разпоредба или практика относно анулирането на договори и сделки не води до отмяна в регистъра на трансакция, която е станала окончателна и неотменима по силата на настоящия регламент.

Титулярите на партида или третите страни не се възпрепятстват да упражняват произтичащите от съответната трансакция права или претенции, които те могат да имат по закон — включително за обезщетение, реституция или иск за нанесени вреди във връзка с трансакция, която е финализирана в Регистъра на ЕС (например в случай на измама или техническа грешка), ако това не води до анулиране, оттегляне или преформулиране на трансакцията в Регистъра на ЕС.

4.   Добросъвестните купувачи и титуляри на квоти или единици по Протокола от Киото придобиват право на собственост върху дадена квота или единица по Протокола от Киото без евентуалните дефекти, които биха могли да съществуват в правото на собственост на прехвърлителя.

Раздел 2

Създаване на квоти

Член 41

Създаване на квоти

1.   Централният администратор може да създава по целесъобразност партида на ЕС за общото количество квоти, партида на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии, тръжна партида на ЕС, тръжна партида на ЕС за квоти за авиационни емисии, партида на ЕС за замяна на кредити и партида на ЕС за международни кредити и създава или унищожава партиди и квоти съобразно изискваното от правни актове на ЕС, включително съгласно изискваното от член 3д, параграф 3, членове 9 и 9a, член 10a, параграф 8 и член 11a от Директива 2003/87/ЕО, член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 или член 41, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 920/2010.

2.   Комисията дава в подходящ(и) момент(и) указания на централния администратор да създаде известен брой обичайни квоти, чийто общ брой да отговаря на броя, определен в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение 2010/670/ЕС на Комисията (17), по партиди или за прехвърляне към партиди, установени за целите на член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО.

3.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС присвоява на всяка квота уникален идентификационен код при създаването ѝ.

Раздел 3

Прехвърляния между партиди преди търгове и разпределение

Член 42

Прехвърляне на обичайни квоти за тръжна продажба

1.   Централният администратор своевременно прехвърля от името на съответния тръжен продавач, определен в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010, обичайни квоти от партидата на ЕС за общото количество към тръжната партида на ЕС в количество, отговарящо на годишните обеми, определени съгласно член 10 от посочения регламент.

2.   В случай на корекции в годишните обеми в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 централният администратор прехвърля съответстващо количество обичайни квоти от партидата на ЕС за общото количество към тръжната партида на ЕС или, според случая, от тръжната партида на ЕС към партидата на ЕС за общото количество.

Член 43

Прехвърляне на обичайни квоти за безплатно разпределение

Централният администратор своевременно прехвърля обичайни квоти от партидата на ЕС за общото количество към партидата на ЕС за разпределение в количество, отговарящо на сумата на квотите, разпределяни безплатно съгласно националните таблици за разпределение на всяка държава членка.

Член 44

Прехвърляне на обичайни квоти за резерва за нови участници

1.   Централният администратор своевременно прехвърля обичайни квоти от партидата на ЕС за общото количество към партидата на ЕС за резерва за нови участници в количество, отговарящо на пет процента от общото за ЕС количество квоти, определено с решения, приети съгласно членове 9 и 9а от Директива 2003/87/ЕО, минус количеството, подлежащо на създаване съгласно член 41, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   Ако общото за ЕС количество квоти е увеличено с решение, прието съгласно членове 9 и 9а от Директива 2003/87/ЕО, централният администратор прехвърля още обичайни квоти от партидата на ЕС за общото количество към партидата на ЕС за резерва за нови участници в количество, отговарящо на пет процента от увеличението на общото за ЕС количество квоти.

3.   Ако общото за ЕС количество квоти е намалено с решение, прието съгласно членове 9 и 9а от Директива 2003/87/ЕО, централният администратор анулира обичайни квоти по партидата на ЕС за резерва за нови участници в количество, отговарящо на пет процента от намалението на общото за ЕС количество квоти.

4.   В случай на разпределяне на нови участници или разпределяне на нови участници след значително разширяване на капацитета съгласно членове 19 и 20 от Решение 2011/278/ЕС, произтичащото крайно количество квоти, разпределени безплатно на оператора за целия период на търгуване, което е въведено в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) в съответствие с член 51, параграф 2 от настоящия регламент, се прехвърля от централния администратор от партидата на ЕС за резерва за нови участници към партидата на ЕС за разпределение.

Член 45

Прехвърляне на квоти за авиационни емисии за тръжна продажба

1.   Централният администратор своевременно прехвърля от името на съответния тръжен продавач, определен в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010, квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии към тръжната партида на ЕС за квоти за авиационни емисии в количество, отговарящо на годишните обеми, определени съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.

2.   В случай на корекции в годишните обеми в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, централният администратор прехвърля съответстващо количество квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии към тръжната партида на ЕС за квоти за авиационни емисии или, според случая, от тръжната партида на ЕС за квоти за авиационни емисии към партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии.

Член 46

Прехвърляне на квоти за авиационни емисии за безплатно разпределение

1.   Централният администратор своевременно прехвърля квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии към партидата на ЕС за разпределение на квоти за авиационни емисии в количество, отговарящо на броя на квотите за авиационни емисии за безплатно разпределение, определен с решение на Комисията, прието въз основа на член 3д, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Ако броят на квотите за авиационни емисии за безплатно разпределение е увеличен с решение, прието съгласно член 3д, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, централният администратор прехвърля още квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии към партидата на ЕС за разпределение на квоти за авиационни емисии в количество, отговарящо на увеличението на броя на квотите за авиационни емисии за безплатно разпределение.

3.   Ако броят на квотите за авиационни емисии за безплатно разпределение е намален с решение, прието съгласно член 3д, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, централният администратор анулира квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за разпределение на квоти за авиационни емисии в количество, отговарящо на намалението на броя на квотите за авиационни емисии за безплатно разпределение.

Член 47

Прехвърляне на квоти за авиационни емисии към специалния резерв

1.   Централният администратор своевременно прехвърля квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии към партидата на ЕС за специалния резерв в количество, отговарящо на броя на квотите за авиационни емисии в специалния резерв, определен с решение, прието съгласно член 3д, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Ако броят на квотите за авиационни емисии в специалния резерв е увеличен с решение, прието съгласно член 3д, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, централният администратор прехвърля още квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии към партидата на ЕС за специалния резерв в количество, отговарящо на увеличението на квотите за авиационни емисии в специалния резерв.

3.   Ако броят на квотите за авиационни емисии в специалния резерв е намален с решение, прието въз основа на член 3д, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, централният администратор анулира квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за специалния резерв в количество, отговарящо на намалението на броя на квотите за авиационни емисии в специалния резерв.

4.   В случай на разпределяне от специалния резерв съгласно член 3е от Директива 2003/87/ЕО, произтичащото крайно количество квоти за авиационни емисии, разпределени безплатно на оператора на въздухоплавателни средства за целия период на търгуване, което е въведено в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) в съответствие с член 54, параграф 2 от настоящия регламент, се прехвърля автоматично от партидата на ЕС за специалния резерв към партидата на ЕС за разпределение на квоти за авиационни емисии.

Член 48

Прехвърляне на обичайни квоти към партидата на ЕС за общото количество

В края на всеки период на търгуване централният администратор прехвърля всички квоти, оставащи по партидата на ЕС за разпределение и по партидата на ЕС за резерва за нови участници, към партидата на ЕС за общото количество.

Член 49

Прехвърляне на квоти за авиационни емисии към партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии

В края на всеки период на търгуване централният администратор прехвърля всички квоти, оставащи по партидата на ЕС за специалния резерв, към партидата на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии.

Член 50

Анулиране на квоти за авиационни емисии

Централният администратор гарантира, че в края на всеки период на търгуване всички оставащи квоти по партидата на ЕС за разпределение на квоти за авиационни емисии се прехвърлят към партидата на ЕС за анулирани квоти.

Раздел 4

Разпределение за стационарни инсталации

Член 51

Въвеждане в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) на националните таблици за разпределение

1.   До 31 декември 2012 г. всяка държава членка уведомява Комисията за своята национална таблица за разпределение за периода 2013—2020 г. Държавите членки гарантират, че националните таблици за разпределение включват информацията, посочена в приложение X.

2.   Комисията дава указания на централния администратор да въведе в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) националната таблица за разпределение, ако счете, че националната таблица за разпределение е в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, Решение 2011/278/ЕС и решенията, приети от Комисията съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО. В противен случай тя отхвърля националната таблица за разпределение в приемлив срок и информира незабавно за това съответната държава членка, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация. Съответната държава членка представя на Комисията преработена национална таблица за разпределение в срок от три месеца.

Член 52

Изменения в националните таблици за разпределение

1.   Националният администратор внася изменения в националната таблица за разпределение в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), когато:

а)

разрешителното за дадена инсталация е отменено или е изтекло;

б)

дадена инсталация е прекратила дейността си;

в)

дадена инсталация е разделена на две или повече инсталации;

г)

две или повече инсталации са слети в една инсталация.

2.   Държавата членка уведомява Комисията за изменения в своята национална таблица за разпределение, отнасящи се до:

а)

разпределения на нови участници или разпределения на нови участници след значителни разширения на капацитета;

б)

частични прекратявания на дейността и значителни намаления на капацитета;

в)

безплатно разпределение съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО, което е обосновано с оглед на напредъка на предприетите и докладвани на Комисията инвестиции съгласно член 10в, параграф 1 от същата Директива;

г)

всички други изменения, непосочени в параграф 1.

При получаване на уведомление съгласно първа алинея, Комисията дава указания на централния администратор да направи съответните изменения в националната таблица за разпределение, съхранявана в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), ако счете, че измененията в националната таблица за разпределение са в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, Решение 2011/278/ЕС и решенията, приети от Комисията в съответствие с член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО. В противен случай тя отхвърля измененията в приемлив срок и информира незабавно за това съответната държава членка, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация.

Член 53

Безплатно разпределение на обичайни квоти

1.   Националният администратор посочва в националната таблица за разпределение за всеки оператор за всяка година и за всяко правно основание съгласно приложение Х дали дадена инсталация следва да получи или не квоти за съответната година.

2.   От 1 февруари 2013 г. централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС прехвърля автоматично обичайните квоти от партидата на ЕС за разпределение съгласно съответната национална таблица за разпределение към съответната открита или блокирана партида за квоти на оператор, като се вземат предвид редът и условията за автоматично прехвърляне, посочени в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

3.   Когато партида за квоти на оператор, която е изключена, не получава квоти по параграф 2, такива квоти не се прехвърлят в партидата, ако впоследствие нейното състояние бъде сменено на „открита“.

4.   Централният администратор гарантира, че даден оператор може да извършва прехвърляния за връщане на превишаващите квоти в сметката на ЕС за разпределение, когато централният администратор е внесъл изменение в националната таблица за разпределение на държавата членка съгласно член 52, параграф 2, за да коригира свръхразпределението на квоти за този оператор, и компетентният орган е поискал от оператора да върне тези превишаващи квоти.

Раздел 5

Разпределение на квоти на оператори на въздухоплавателни средства

Член 54

Въвеждане в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) на националните таблици за разпределение на квоти за авиационни емисии

1.   До 30 септември 2012 г. всяка държава членка уведомява Комисията за своята национална таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии за периода 2013—2020 г. Държавите членки гарантират, че националните таблици за разпределение на квоти за авиационни емисии включват информацията, посочена в приложение ХI.

2.   Комисията дава указания на централния администратор да въведе в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии, ако счете, че националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии е в съответствие с Директива 2003/87/ЕО и по-специално с разпределенията, изчислени и публикувани от държавите членки съгласно член 3д, параграф 4 от същата директива. В противен случай тя отхвърля националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии в приемлив срок и информира незабавно за това съответната държава членка, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация. Съответната държава членка представя на Комисията преработена национална таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии в срок от три месеца.

Член 55

Изменения в националните таблици за разпределение на квоти за авиационни емисии

1.   Националният администратор внася в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) изменения в националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии, когато:

а)

оператор на въздухоплавателни средства е прекратил всичките си дейности, обхванати от приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

б)

оператор на въздухоплавателни средства е бил разделен на двама или повече оператори на въздухоплавателни средства;

в)

двама или повече оператори на въздухоплавателни средства са се слели в един-единствен оператор на въздухоплавателни средства.

2.   Държавата членка уведомява Комисията за изменения в своята национална таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии, отнасящи се до:

а)

всички разпределения от специалния резерв съгласно член 3е от Директива 2003/87/ЕО;

б)

всички корекции в резултат на приемането на мерки съгласно член 25а от Директива 2003/87/ЕО;

в)

всички други изменения, непосочени в параграф 1.

3.   Комисията дава указания на централния администратор да направи съответните изменения в националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии, съхранявана в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), ако счете, че изменението в националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии е в съответствие с Директива 2003/87/ЕО и по-специално с разпределенията, изчислени и публикувани от държавите членки съгласно член 3е, параграф 7 от същата директива, в случай на разпределения от специалния резерв. В противен случай тя отхвърля измененията в приемлив срок и информира незабавно за това съответната държава членка, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация.

4.   Ако дадено сливане на оператори на въздухоплавателни средства включва оператори на въздухоплавателни средства, които се администрират от различни държави членки, изменението по параграф 1, буква в) се инициира от националния администратор, администриращ този оператор на въздухоплавателни средства, чиято разпределена част ще бъде погълната в разпределената част на друг оператор на въздухоплавателни средства. Преди извършване на изменението трябва да бъде получено съгласието на националния администратор, администриращ оператора на въздухоплавателни средства, чиято разпределена част ще включи в себе си разпределената част на присъединения оператор на въздухоплавателни средства.

Член 56

Безплатно разпределение на квоти за авиационни емисии

1.   Националният администратор посочва в националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии за всеки оператор на въздухоплавателни средства за всяка година дали операторът на въздухоплавателни средства следва да получи квоти за съответната година в националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии.

2.   От 1 февруари 2013 г. централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС прехвърля автоматично квоти за авиационни емисии от партидата на ЕС за разпределение на квоти за авиационни емисии към съответната открита или блокирана партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства съгласно съответната таблица за разпределение, като се вземат предвид редът и условията за автоматично прехвърляне, посочени в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

3.   Когато партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства, която е изключена, не получава квоти по параграф 2, такива квоти не се прехвърлят в партидата, ако впоследствие нейното състояние бъде сменено на „открита“.

Член 57

Връщане на квоти за авиационни емисии

Когато се извършва изменение в националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии съгласно член 25a от Директива 2003/87/ЕО след прехвърлянето на квоти към партидите за квоти на оператори на въздухоплавателни средства за дадена година в съответствие с член 56 от настоящия регламент, централният администратор извършва всички прехвърляния, които се изискват от мерките, приети съгласно член 25a от Директива 2003/87/ЕО.

Раздел 6

Използване на СЕРЕ и ЕРЕ

Член 58

Наличности на международни кредити в Регистъра на ЕС

1.   Централният администратор гарантира, че СЕРЕ И ЕРЕ, отнасящи се до проекти, осъществявани на територията на държавите членки, се водят в партиди по СТЕ в Регистъра на ЕС само ако издаването им не е било забранено от член 11б от Директива 2003/87/ЕО.

Централният администратор гарантира, че ЕРЕ, издадени за намаления на емисиите, осъществени до 31 декември 2012 г., но отнасящи се до проекти, осъществявани на територията на държавите членки, включващи дейности, които не са включени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, изменена с Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета (18), но са включени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19), се водят в партиди по СТЕ в Регистъра на ЕС само ако са издадени преди 30 април 2013 г.

2.   Централният администратор гарантира, че ЕРЕ, издадени след 31 декември 2012 г. за намаления на емисии, осъществени до 31 декември 2012 г. и отнасящи се до проекти в трети държави, които нямат правно обвързващи количествени цели по отношение на емисиите за периода 2013—2020 г., определени в рамките на изменение на Протокола от Киото съгласно член 3, параграф 9 от него, или които не са депозирали документ за ратификация на такова изменение на Протокола от Киото, се водят в партиди по СТЕ в Регистъра на ЕС само когато се отнасят до намаления на емисии, верифицирани в съответствие с процедурата по верификация в рамките на надзорния съвет за съвместно изпълнение, установена с Решение 9/CMP.1 (съгласно така наречената „процедура по пътека 2“), или, ако такава верификация не е възможна — ако са сертифицирани от независим орган, акредитиран съгласно Решение 9/CMP.1, че са издадени за намаления на емисии, осъществени до 31 декември 2012 г.

3.   Централният администратор предоставя на националните администратори списък на партиди по СТЕ, съдържащи международни кредити, които съгласно параграфи 1 и 2 не могат да бъдат поддържани след определените в тях дати. Въз основа на този списък националният администратор отправя искане до титуляря на партидата да посочи партида по ПК, в която да бъдат прехвърлени тези международни кредити.

Ако титулярят на партидата не отговори на искането на администратора в срок от 40 работни дни, администраторът прехвърля международните кредити в национална партида по ПК.

Член 59

Въвеждане в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) на таблиците за право на ползване на международни кредити

1.   Всяка държава членка уведомява Комисията за своята таблица за право на ползване на международни кредити в срок от един месец след приемането на мерките по член 11a, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО. Държавите членки гарантират, че таблицата за право на ползване на международни кредити включва общото количество първоначални права на ползване на международни кредити за периода 2008—2020 г. за всеки оператор и оператор на въздухоплавателни средства, както и информацията, посочена в приложение XII.

2.   Комисията дава указания на централния администратор да въведе таблицата за право на ползване на международни кредити в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), ако счете, че таблицата за право на ползване на международни кредити е в съответствие с Директива 2003/87/ЕО и мерките, приети съгласно член 11а, параграф 8 от същата директива. В противен случай Комисията отхвърля таблицата за право на ползване на международни кредити в приемлив срок и информира незабавно за това съответната държава членка, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация. В срок от един месец държавата членка представя на Комисията преработена таблица за право на ползване на международни кредити.

3.   Държавата членка уведомява Комисията за изменения в своята таблица за право на ползване на международни кредити, включително правата на ползване, предоставени на нови участници. Комисията дава указания на централния администратор да направи съответните изменения в таблицата за право на ползване на международни кредити, съхранявана в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), ако счете, че измененията в таблицата за право на ползване на международни кредити са в съответствие с Директива 2003/87/ЕО и мерките, приети съгласно член 11а, параграф 8 от същата директива. В противен случай Комисията отхвърля измененията в приемлив срок и информира незабавно за това съответната държава членка, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация.

Член 60

Използване на международни кредити чрез замяна на квоти

1.   Оператор може да поиска замяната на международен кредит с обичайна квота съгласно член 11а, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО до 31 март 2015 г., и съгласно член 11а, параграфи 3 и 4 от същата директива — до 31 декември 2020 г. Той предлага прехвърляне на международни кредити от съответната партида за квоти на оператор към партидата на ЕС за международни кредити за оператори в Регистъра на ЕС.

Оператор на въздухоплавателни средства може да поиска замяната на международен кредит с квота за авиационни емисии съгласно член 11а, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО до 31 март 2015 г., и съгласно член 11а, параграфи 3 и 4 от същата директива — до 31 декември 2020 г. Той предлага прехвърляне на международни кредити от съответната партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства към партидата на ЕС за международни кредити за оператори на въздухоплавателни средства в Регистъра на ЕС.

2.   При поискване централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на международни кредити към съответната партида на ЕС за международни кредити, ако:

а)

прехвърлянето е позволено от състоянието на иницииращата партида;

б)

съответната таблица за право на ползване на международни кредити е въведена в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) и операторът или операторът на въздухоплавателни средства има вписване в таблицата съгласно член 59;

в)

броят на предложените в прехвърлянето единици не надвишава оставащите права на ползване на кредити съгласно член 61;

г)

всички предложени в прехвърлянето единици отговарят на критериите за използване съгласно членове 11a и 11б от Директива 2003/87/ЕО, член 58 от настоящия регламент и всички мерки, приети съгласно член 11a, параграф 9 от Директива 2003/87/ЕО.

3.   При финализиране на прехвърлянето съгласно параграф 1, първа алинея, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС създава в партидата на ЕС за замяна на кредити за оператори еквивалентен брой обичайни квоти и прехвърля от името на съответния компетентен орган еквивалентен брой обичайни квоти към партидата за квоти на оператор, от която е било инициирано прехвърлянето.

При финализиране на прехвърлянето съгласно параграф 1, втора алинея, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС създава в партидата на ЕС за замяна на кредити за оператори на въздухоплавателни средства еквивалентен брой квоти за авиационни емисии, според случая, и прехвърля от името на съответния компетентен орган еквивалентен брой квоти за авиационни емисии към партидата за квоти на оператор на въздухоплавателни средства, от която е било инициирано прехвърлянето.

Член 61

Изчисляване на оставащите права на ползване на международни кредити

1.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС автоматично определя оставащите права на ползване на международни кредити за всеки оператор или оператор на въздухоплавателни средства, като изважда от общото количество на първоначалните права на ползване на международни кредити, посочено съгласно член 59:

а)

сумата на всички СЕРЕ и ЕРЕ, предадени от даден оператор или оператор на въздухоплавателни средства съгласно член 11a от Директива 2003/87/ЕО, изменена с Регламент (EC) № 219/2009;

б)

сумата на всички СЕРЕ и ЕРЕ, прехвърлени към партидата на ЕС за международни кредити съгласно член 60 от настоящия регламент;

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС коригира оставащите права на ползване на международни кредити, така че да бъдат отразени отмените съгласно член 70.

Раздел 7

Тръжна продажба

Член 62

Въвеждане на тръжни таблици в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)

1.   В срок от един месец след определянето и публикуването на тръжен календар съгласно член 11, параграф 1, член 13, параграф 1, член 13, параграф 2 или член 32, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, въпросната тръжна платформа предоставя на Комисията съответната тръжна таблица. Тръжната платформа предоставя по две тръжни таблици за всяка календарна година, считано от 2012 г. нататък — една за тръжна продажба на обичайни квоти и една за тръжна продажба на квоти за авиационни емисии, и гарантира, че тръжните таблици включват информацията, посочена в приложение XIII.

2.   Комисията дава указания на централния администратор да въведе тръжната таблица в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), ако счете, че тръжната таблица е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010. В противен случай тя отхвърля тръжната таблица в приемлив срок и информира незабавно за това тръжната платформа, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация. Тръжната платформа представя на Комисията преработена тръжна таблица в срок от три месеца.

Член 63

Изменения в тръжните таблици

1.   Съответната тръжна платформа незабавно уведомява Комисията за всяко необходимо изменение на тръжната таблица.

2.   Комисията дава указания на централния администратор да въведе преработената тръжна таблица в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), ако счете, че преработената тръжна таблица е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010. В противен случай тя отхвърля измененията в приемлив срок и информира незабавно за това тръжната платформа, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме последваща нотификация.

3.   Комисията може да даде указания на централния администратор да отложи прехвърлянето на квотите съгласно дадена тръжна таблица, ако узнае, че тръжната платформа не я е уведомила за необходимо изменение на тръжната таблица.

Член 64

Търг на квоти

1.   Комисията дава указания на централния администратор своевременно да прехвърли по искане на съответния тръжен продавач, определен в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010, обичайни квоти от тръжната партида на ЕС и/или квоти за авиационни емисии от тръжната партида на ЕС за квоти за авиационни емисии към съответната партида за тръжна процедура за доставка в съответствие с тръжните таблици. За квоти, създадени с оглед на търгове съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, Комисията дава указания на централния администратор своевременно да прехвърли, по искане на съответния тръжен продавач, квоти от партидата, в която те са създадени, към посочената в съответната тръжна таблица партида за тръжна процедура за доставка. Искането се изразява в предоставянето на тръжната таблица в съответствие с член 62.

2.   Титулярят на съответната партида за тръжна процедура за доставка гарантира, че прехвърлянето на продадените квоти на спечелилите търга оференти или на техните правоприемници е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010.

3.   В съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010 от упълномощения представител на партида за тръжна процедура за доставка може да се изиска да прехвърли квотите, които не са доставени, от партидата за тръжна процедура за доставка към тръжната партида на ЕС.

Раздел 8

Търговия

Член 65

Прехвърляне на квоти или единици по Протокола от Киото, инициирано от партида за квоти

1.   При спазване на параграф 2, по искане на титуляря на партида за квоти централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на квоти или единици по Протокола от Киото към която и да е друга партида, ако това прехвърляне не е възпрепятствано от състоянието на партидата, инициираща прехвърлянето, или на получаващата партида.

2.   От партидите за квоти на оператори, партидите за квоти на оператори на въздухоплавателни средства и партидите за квоти на лица могат да се прехвърлят квоти или единици по Протокола от Киото само към партида, фигурираща в списъка на доверителни партиди, създаден съгласно член 26, с изключение на:

а)

замяната на международни кредити съгласно член 60;

б)

предаването на квоти съгласно член 67;

в)

анулирането на квоти съгласно член 68;

г)

анулирането на единици по Протокола от Киото съгласно член 69.

Член 66

Прехвърляне на квоти или единици по Протокола от Киото, инициирано от партида за квоти за търговия

По искане на титуляря на партида за квоти за търговия централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на квоти или единици по Протокола от Киото към партида за квоти или за квоти за търговия в Регистъра на ЕС, ако това прехвърляне не е възпрепятствано от състоянието на партидата, инициираща прехвърлянето.

Раздел 9

Предаване на квоти

Член 67

Предаване на квоти

1.   Операторът или операторът на въздухоплавателни средства предава квоти, като предлага на Регистъра на ЕС:

а)

да прехвърли определен брой квоти, създадени за изпълнение на изискванията през същия период на търгуване, от съответната партида за квоти на оператор или партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства в партидата на ЕС за анулирани квоти;

б)

да впише броя и вида на прехвърлените квоти като предадени при отчитане на емисиите на инсталацията на оператора или на емисиите на оператора на въздухоплавателни средства през съответния текущ период.

2.   Квоти за авиационни емисии могат да бъдат предавани само от оператори на въздухоплавателни средства.

3.   Квота, която вече е била предадена, не може да бъде предавана отново.

Раздел 10

Анулиране на квоти и анулиране на единици по протокола от киото

Член 68

Анулиране на квоти

1.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изпълнява всички искания на титуляри на партиди по член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО за анулиране на квоти, налични по партиди на титулярите на партидите, като:

а)

прехвърля определен брой квоти от съответната партида в партидата на ЕС за анулирани квоти;

б)

вписва броя на прехвърлените квоти като анулирани за текущата година.

2.   Анулирани квоти не могат да бъдат вписвани като предадени за отчитане на каквито и да е емисии.

Член 69

Анулиране на единици по Протокола от Киото

Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изпълнява всички искания на титуляри на партиди по член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО за анулиране на единици по Протокола от Киото, налични по партиди на титулярите, като прехвърля определен вид и брой единици по ПК от съответната партида в партидата на анулираните единици в регистъра по ПК на администратора на партидата или в партидата за анулирани единици в Регистъра на ЕС.

Раздел 11

Отмяна на трансакции

Член 70

Отмяна на финализирани процеси, стартирани по погрешка

1.   Ако титуляр на партида или национален администратор, който действа от името на титуляря на партидата, неволно или по погрешка стартира една от трансакциите, посочени в параграф 2, титулярят на партидата може да предложи чрез писмено искане на администратора да отмени завършената трансакция. Искането трябва да бъде надлежно подписано от упълномощения представител или представители на титуляря на партидата, които са оторизирани да инициират вида трансакция, която да бъде отменена, и се съобщава в срок от пет работни дни след финализирането на процеса. Искането трябва да съдържа изявление, че трансакцията е била инициирана неволно или по погрешка.

2.   Титулярите на партиди могат да предложат отмяната на следните трансакции:

а)

предаване на квоти;

б)

анулиране на квоти;

в)

замяна на международни кредити.

3.   Ако администраторът на партидата установи, че искането отговаря на условията по параграф 1, и се съгласи с искането, той може да предложи отмяна на трансакцията в Регистъра на ЕС.

4.   Ако национален администратор неволно или по погрешка инициира една от трансакциите, посочени в параграф 5, той може да предложи на централния администратор чрез писмено искане да отмени завършената трансакция. Искането трябва да съдържа изявление, че трансакцията е била инициирана неволно или по погрешка.

5.   Националните администратори могат да предложат отмяната на следните трансакции:

а)

разпределение на обичайни квоти;

б)

разпределение на квоти за авиационни емисии.

6.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС приема предложението за отмяна, направено съгласно параграфи 1 и 4, блокира единиците, които трябва да бъдат прехвърлени чрез отмяната, и препраща предложението до централния администратор, при условие че са спазени всички от следните условия:

а)

подлежащата на отмяна трансакция за предаване или анулиране на квоти не е била завършена по-рано от 30 работни дни преди предложението на администратора на партидата в съответствие с параграф 3;

б)

отмяната не води до неспазване на разпоредбите от страна на оператора за предходна година;

в)

партидата по предназначение на трансакцията, която подлежи на отмяна, все още съдържа количеството единици от вида, участващ в трансакцията, която трябва да бъде отменена;

г)

ако се отменя разпределение на обичайни квоти, условие за отмяната е то да е било извършено след датата на изтичане на валидността на разрешителното за инсталацията.

7.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изпълнява отмяната с единици от същия вид, които са по партидата по предназначение на трансакцията, която се отменя.

ГЛАВА 3

Връзки с други схеми за търговия с емисии на парникови газове

Член 71

Прилагане на договореностите за свързване

Централният администратор може да създава партиди и процеси и да осъществява трансакции и други операции в подходящи моменти с цел изпълнение на договореностите, постигнати съгласно член 25, параграф 1б от Директива 2003/87/ЕО.

ДЯЛ 3

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РЕГИСТРИТЕ ПО ПК

Член 72

Откриване в регистрите по ПК на партиди за квоти на лица

Искането за откриване в регистъра по ПК на партида за квоти на лице се подава до националния администратор от евентуалния титуляр на партидата. Евентуалният титуляр на партидата предоставя същата информация като изискваната от националния администратор по член 18.

Член 73

Извършване на прехвърляния

По отношение на всички прехвърляния от партиди в регистрите по ПК се прилагат членове 38, 39, 65 и 66.

ДЯЛ 4

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА РЕШЕНИЕ № 406/2009

Член 74

Създаване на ЕГРКЕ

1.   В началото на периода на изпълнение на задълженията централният администратор създава в партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ такъв брой ЕГРКЕ, който е равен на сумата на годишното разпределено количество емисии за всички държави членки за всички години от периода на изпълнение на задълженията, определено в решенията, приети съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО.

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС присвоява на всяка ЕГРКЕ уникален идентификационен код при създаването ѝ.

Член 75

Единици годишно разпределено количество емисии

ЕГРКЕ са валидни само за целите на изпълнението на поставените пред държавите членки изисквания за ограничаване на емисиите на парникови газове съгласно член 3 от Решение № 406/2009/ЕО и са прехвърлими само в съответствие с условията, определени в член 3, параграфи 3, 4 и 5 от посоченото решение.

Член 76

Прехвърляне на ЕГРКЕ във всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

В началото на периода на изпълнение на задълженията централният администратор прехвърля от партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ в съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ такова количество ЕГРКЕ, което отговаря на годишното разпределено количество емисии за всяка държава членка за всяка година, определено в решенията, приети съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО.

Член 77

Въвеждане на съответните данни за емисиите на парникови газове

1.   Когато са налични съответните данни за емисиите на парникови газове за дадена година от периода на изпълнение на задълженията за по-голямата част от държавите членки, централният администратор въвежда своевременно общото количество на съответните емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид, за всяка държава членка в партидата ѝ за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за дадената година на изпълнение на задълженията.

2.   Централният администратор въвежда също така сумата от съответните данни за емисиите на парникови газове за всички държави членки за дадена година в партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ.

Член 78

Изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

1.   При въвеждане на съответните данни за емисиите на парникови газове съгласно член 77 централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изчислява салдото по съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, като изважда общото количество емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид, в съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ от сумата на всички ЕГРКЕ в същата партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС показва салдото по всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

Член 79

Определяне на стойностите на показателя за съответствие

1.   Централният администратор гарантира, че след въвеждането на съответните данни за емисиите на парникови газове съгласно член 77 и след период от време, определен в законодателството на ЕС, за използване на възможностите за гъвкавост съгласно членове 3 и 5 от Решение № 406/2009/ЕО, Регистърът на ЕС определя стойността на показателя за съответствие за всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, като изчислява сумата на всички ЕГРКЕ, международни кредити, вСЕРЕ и дСЕРЕ, намалена с общото количество емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид, в същата партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

2.   Централният администратор гарантира, че в Регистъра на ЕС се записва стойността на показателя за съответствие за всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

Член 80

Прилагане на член 7, параграф 1, букви a) и в) от Решение № 406/2009/ЕО

1.   Когато стойността на показателя за съответствие, определена съгласно член 79, е отрицателна, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС прехвърля превишаващото количество емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид, умножено по коефициента на намаление, посочен в член 7, параграф 1, буква a) от Решение № 406/2009/ЕО, от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на дадена държава членка за дадената година в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за следващата година.

2.   Същевременно централният администратор блокира партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на съответната държава членка, съответстващи на оставащите години от периода на изпълнение на задълженията.

3.   Централният администратор променя състоянието на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ от „блокирана“ на „открита“ за всички оставащи години от периода на изпълнение на задълженията, считано от годината, за която стойността на показателя за съответствие, определена съгласно член 79, покаже съответствие.

Член 81

Използване на международни кредити, вСЕРЕ и дСЕРЕ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на международни кредити, вСЕРЕ или дСЕРЕ към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се извършва, когато:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ или след определяне на стойността на показателя за съответствие за дадената година; или

б)

не са спазени условията, определени в член 5 от Решение № 406/2009/ЕО.

Член 82

Пренос на ЕГРКЕ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията от нейната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за следващата година от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се извършва, когато:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ или след определяне на стойността на показателя за съответствие за дадената година; or

б)

прехвърляното количество надвишава 5 процента от годишното разпределено количество емисии за следващата година, определено съгласно член 3, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО, или по-висок процент, ако от страна на Комисията е било разрешено увеличено ниво на пренос съгласно член 3, параграф 3, втора алинея от Решение № 406/2009/ЕО.

Член 83

Пренос на ЕГРКЕ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията към нейната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за която и да е от следващите години от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се извършва, когато:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за дадената година;

б)

прехвърляното количество надвишава положителното салдо по партидата, изчислено съгласно член 78; или

в)

състоянието на иницииращата прехвърлянето партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не позволява прехвърлянето.

Член 84

Пренос на неизползваното право на ползване на кредити

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на цялото или части от неизползваното право на ползване на кредити от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на тази държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за която и да е от следващите години от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се извършва, когато прехвърлянето е инициирано преди определяне на стойността на показателя за съответствие за дадената година.

Член 85

Прехвърляния на до 5 % от годишното разпределено количество емисии на държава членка

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на тази държава членка за дадена година към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на друга държава членка. Такова прехвърляне не се извършва, когато:

а)

прехвърляното количество надвишава пет процента от годишното разпределено количество емисии на иницииращата държава членка за дадената година, определено съгласно член 3, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО, или оставащото налично количество;

б)

държавата членка е поискала прехвърлянето към партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за година, предхождаща дадената година, или

в)

състоянието на иницииращата прехвърлянето партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не позволява прехвърлянето.

Член 86

Прехвърляния след изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на тази държава членка за дадена година към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на друга държава членка. Такова прехвърляне не се извършва, когато:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата съгласно член 78;

б)

прехвърляното количество надвишава положителното салдо по партидата, изчислено съгласно член 78; или

в)

състоянието на иницииращата прехвърлянето партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не позволява прехвърлянето.

Член 87

Прехвърляне на до 3 % от правото на ползване на кредити

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на цялото или част от правото на ползване на кредити от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на тази държава членка за дадена година към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на друга държава членка. Такова прехвърляне не се извършва, когато:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на стойността на показателя за съответствие за дадената година;

б)

прехвърляното количество надвишава разрешеното за държавата членка количество, равно на три процента, както е посочено съгласно член 5, параграф 6 от Решение № 406/2009/ЕО, намалено със сумата на международните кредити, вСЕРЕ или дСЕРЕ, налични в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ към момента на определяне на стойностите на показателя за съответствие съгласно член 79 от настоящия регламент; или

в)

състоянието на иницииращата прехвърлянето партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не позволява прехвърлянето.

Член 88

Корекции

1.   В случай на корекции по член 10 от Решение № 406/2009/ЕО или всяко друго изменение на сумата, посочена в член 74 от настоящия регламент, което би довело до увеличение на годишното разпределено количество емисии за държава членка по време на периода на изпълнение на задълженията, централният администратор създава съответстващо количество ЕГРКЕ в партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ и го прехвърля в съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на въпросната държава членка.

2.   В случай на корекции по член 10 от Решение № 406/2009/ЕО или всяко друго изменение на сумата, посочена в член 74 от настоящия регламент, което би довело до намаление на годишното разпределено количество емисии за държава членка по време на периода на изпълнение на задълженията, централният администратор прехвърля съответстващото количество ЕГРКЕ от съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на държавата членка към партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ.

Член 89

Заместване на вСЕРЕ и дСЕРЕ

1.   Когато трябва да бъде заместено вСЕРЕ или дСЕРЕ, което е в Регистъра на ЕС, съответната държава членка съгласно член 5, параграф 1, буква г) от Решение № 406/2009/ЕО отправя искане за прехвърляне на единица по Протокола от Киото от своя регистър по ПК към съответната партида за налични квоти на страна в Регистъра на ЕС.

2.   дСЕРЕ с изтекъл срок не се взема предвид при определяне на стойността на показателя за съответствие съгласно член 79.

Член 90

Изпълнение и отмяна на прехвърлянията

1.   По отношение на всички прехвърляния, посочени в настоящия дял, се прилагат членове 38, 39, 65 и 66.

2.   Стартирани по погрешка прехвърляния към партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ могат да бъдат отменени по искане на националния администратор. В тези случаи се прилага член 70, параграфи 4, 6 и 7.

ДЯЛ V

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Технически изисквания на системата от регистри

Раздел 1

Разполагаемост

Член 91

Разполагаемост и надеждност на Регистъра на ЕС и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)

1.   Централният администратор предприема всички целесъобразни мерки, за да осигури:

а)

достъп на представителите на партиди и националните администратори до Регистъра на ЕС 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

б)

поддържане на съобщителните връзки, посочени в член 7, между Регистъра на ЕС, Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) и ITL 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

в)

наличие на резервен хардуер и софтуер, необходим в случай на неизправност на основния хардуер и софтуер;

г)

бързо реагиране на Регистъра на ЕС и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) на искания от страна на представители на партиди.

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС и Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) разполагат с надеждни системи и процедури за защита на всички важни данни и за незабавно възстановяване на данните и процесите при възникване на неизправност или бедствие.

3.   Централният администратор трябва да свежда до минимум прекъсванията в работата на Регистъра на ЕС и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL).

Член 92

Структури за оказване на помощ

1.   Националните администратори оказват помощ и съдействие на титулярите и представителите на партиди в Регистъра на ЕС, които се администрират от тях, чрез съответни национални структури за помощ.

2.   Централният администратор оказва съдействие на националните администратори чрез централна структура за помощ с цел подпомагането им при оказването на помощ в съответствие с параграф 1.

Раздел 2

Сигурност и удостоверяване на автентичността

Член 93

Удостоверяване на автентичността на Регистъра на ЕС и националните регистри по ПК

1.   Автентичността на регистъра на ЕС се удостоверява от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), като се имат предвид спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

2.   Държавите членки и ЕС използват цифровите сертификати, издадени от секретариата на РКООНИК или от определена от него организация, за удостоверяване на автентичността на своите регистри по ПК пред ITL с цел установяване на съобщителната връзка, посочена в член 7.

Член 94

Достъп до партиди в Регистъра на ЕС

1.   Представителите на партиди трябва да разполагат с достъп до своите партиди в Регистъра на ЕС чрез защитената част на Регистъра на ЕС. Централният администратор гарантира, че защитената част на уебсайта на Регистъра на ЕС е достъпна чрез Интернет. Уебсайтът на Регистъра на ЕС е на разположение на всички официални езици на Европейския съюз.

2.   След откриването на партида на платформа съгласно член 14, параграф 1 или член 20, параграф 1, централният администратор осигурява връзка между платформата и Регистъра на ЕС. Централният администратор гарантира, че партидите в Регистъра на ЕС, до които е осигурен достъп чрез външни търговски платформи в съответствие с член 21, параграф 4 и за които един упълномощен представител се явява и упълномощен представител на партида за квоти за външна търговска платформа, са достъпни за външната търговска платформа, оперирана от титуляря на партидата за квоти за тази външна търговска платформа.

3.   Съобщенията между упълномощени представители или платформи и защитената част на Регистъра на ЕС се кодират, като се вземат предвид изискванията за сигурност, посочени в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

4.   Централният администратор предприема всички необходими мерки, за да предотврати неразрешен достъп до защитената част на регистъра на ЕС.

5.   Ако сигурността на данните за самоличността на упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител е била компрометирана, упълномощеният представител или допълнителният упълномощен представител незабавно спира достъпа до съответната партида, информира за това администратора на партидата и иска замяна.

Член 95

Удостоверяване на автентичността и оторизиране на упълномощени представители в Регистъра на ЕС

1.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС издава на всеки упълномощен представител и допълнителен упълномощен представител потребителско име и парола за удостоверяване на тяхната автентичност за целите на достъпа до регистъра.

2.   Упълномощеният представител или допълнителният упълномощен представител имат достъп само до партидите в Регистъра на ЕС, за които имат право на достъп, и могат да отправят искания за стартиране само на процесите, за които имат разрешително съгласно член 23. Този достъп или искане се извършва чрез защитена зона на уебсайта на Регистъра на ЕС.

3.   В допълнение към потребителското име и паролата, посочени в параграф 1, упълномощеният представител или допълнителният упълномощен представител използват допълнително удостоверяване с цел достъп до Регистъра на ЕС, като се вземат предвид видовете механизми за допълнително удостоверяване на автентичността, посочени в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

4.   Администраторът на дадена партида може да счита, че потребител, чиято автентичност успешно е била удостоверена от Регистъра на ЕС, се явява упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител за партидата, регистриран по предоставените данни за удостоверяване на автентичност, освен ако упълномощеният представител или допълнителният упълномощен представител информира администратора на партидата, че сигурността на данните за удостоверяване на неговата автентичност е компрометирана и отправи искане за замяна на тези данни.

5.   Упълномощеният представител предприема всички необходими мерки, за да предотврати загубата, кражбата или компрометирането на данните за удостоверяване на неговата автентичност. Упълномощеният представител незабавно съобщава на националния администратор за загубата, кражбата или компрометирането на данните за удостоверяване на неговата автентичност.

Член 96

Спиране изцяло на достъпа поради пробив в сигурността или риск за нея

1.   Комисията може да даде указания на централния администратор да спре достъпа до Регистъра на ЕС или до Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), или до която и да е част от тях при наличието на основателно подозрение, че е налице пробив на сигурността на Регистъра на ЕС или на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) или съществува сериозен риск за сигурността на Регистъра на ЕС или на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), което застрашава целостта на системата, включително резервните съоръжения, посочени в член 91.

2.   В случай на пробив в сигурността или риск за нея, което може да доведе до спиране на достъпа, националният администратор, който узнае за пробива или риска, незабавно информира централния администратор за всички възможни рискове за други части на Регистъра на ЕС. Централният администратор информира всички национални администратори.

3.   Ако национален администратор узнае за ситуация, която изисква спиране изцяло на достъпа до партидите, администрирани от него в съответствие с настоящия регламент, той информира за спирането централния администратор и титулярите на партиди чрез предварително съобщение съобразно практическите възможности. Централният администратор информира всички национални администратори възможно най-бързо.

4.   Съобщението, посочено в параграф 3, включва вероятната продължителност на спирането на достъпа и се поставя на добре видимо място в публичната част на уебсайта на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL).

Член 97

Спиране на достъпа до квоти или единици по Протокола от Киото в случай на подозрение за трансакция с измамна цел

1.   Национален администратор или национален администратор, действащ по искане на компетентния орган, може да спре достъпа до квоти или единици по Протокола от Киото в администрираната от него част от Регистъра на ЕС:

а)

за максимален период от четири седмици, ако той подозира, че квотите или единиците по Протокола от Киото са били обект на трансакция с измамна цел или съответно свързана с изпиране на пари, финансиране на тероризъм, корупция или друго тежко престъпление, или

б)

въз основа на и в съответствие с разпоредби на националното право, които преследват легитимна цел.

2.   Комисията може да даде указания на централния администратор да спре достъпа до квоти или единици по Протокола от Киото в Регистъра на ЕС или Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) за максимален период от четири седмици, ако подозира, че квотите или единиците по Протокола от Киото са били обект на трансакция с измамна цел или съответно свързана с изпиране на пари, финансиране на тероризъм, корупция или друго тежко престъпление.

3.   Националният администратор или Комисията незабавно информира компетентния правоприлагащ орган за спирането.

4.   Национален правоприлагащ орган на държавата членка, от която е националният администратор, може също така да даде указания на администратора да осъществи спиране въз основа на националното право и в съответствие с него.

Член 98

Сътрудничество с компетентни органи и уведомяване за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност

1.   Националният администратор, неговите директори и служители изцяло сътрудничат на съответните компетентни органи за установяване на адекватни и целесъобразни процедури за предотвратяване на действия, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

2.   Националният администратор, неговите директори и служители изцяло сътрудничат на Звеното за финансово разузнаване (ЗФР), посочено в член 1 от Директива 2005/60/ЕО, като незабавно:

а)

информират ЗФР по своя собствена инициатива, ако узнаят, заподозрат или имат основателни причини да подозират, че се извършват, били са извършени, или е направен опит за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност;

б)

предоставят на ЗФР, по негово искане, цялата необходима информация в съответствие с процедурите, установени в приложимото законодателство.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, се препраща на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) на държавата членка, от която е националният администратор. В националните мерки за транспониране на политиките и процедурите за управление на спазването на законността и комуникациите съгласно член 34, параграф 1 от Директива 2005/60/ЕО се посочва лицето или лицата, отговарящи за изпращането на информацията съгласно настоящия член.

4.   Държавата членка, от която е националният администратор, гарантира, че националните мерки за транспониране на членове 26—29, 32 и 35 от Директива 2005/60/ЕО са валидни за националния администратор.

Член 99

Спиране на процеси

1.   Комисията може да даде указания на централния администратор временно да спре приемането от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) на някои или на всички процеси, произлизащи от Регистъра на ЕС, ако той не се обслужва и поддържа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Тя незабавно уведомява националните администратори, засегнати от това.

2.   Централният администратор може временно да спре инициирането или приемането на някои или на всички процеси в Регистъра на ЕС за целите на извършването на планирани или спешни дейности по поддръжка на Регистъра на ЕС.

3.   Националният администратор може да поиска от Комисията възобновяване на процеси, спрени в съответствие с параграф 1, ако прецени, че проблемите, които са довели до спирането, са решени. Ако това е така, Комисията дава указания на централния администратор да възстанови тези процеси. В противен случай тя отхвърля искането в приемлив срок и информира незабавно за това съответния национален администратор, като посочва основанията си и формулира критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се приеме следващо подобно искане.

Раздел 3

Автоматизирана проверка, записване и финализиране на процеси

Член 100

Автоматизирана проверка на процеси

1.   Всички процеси трябва да отговарят на общите изисквания на информационните технологии по отношение на електронните съобщения, които осигуряват успешното четене, проверка и записване на процес от Регистъра на ЕС. Всички процеси трябва да отговарят на свързаните с процесите специфични изисквания, посочени в настоящия регламент.

2.   Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) извършва автоматизирани проверки, като се вземат предвид спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105, на всички процеси за откриване на нередности и несъответствия, при които предложеният процес не съответства на изискванията, посочени в Директива 2003/87/ЕО, Решение № 406/2009/ЕО и настоящия регламент.

Член 101

Откриване на несъответствия

1.   При процеси, изпълнявани посредством пряката съобщителна връзка между Регистъра на ЕС и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), упомената в член 7, параграф 3, централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) прекратява всеки процес, за който установи несъответствия в резултат на извършването на автоматизираните проверки, посочени в член 102, параграф 2, и информира за това Регистъра на ЕС и администраторите на партидите, участващи в прекратената трансакция, като им връща автоматизиран контролен код за отговор (check response code). Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС незабавно информира съответните титуляри на партиди, че процесът е бил прекратен.

2.   При трансакции, изпълнявани чрез съобщителната връзка с ITL, посочена в член 7, параграф 1, ITL прекратява процесите в случаите, когато от ITL или от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) са открити несъответствия в резултат на автоматизираните проверки, посочени в член 102, параграф 2. След прекратяването от страна на ITL, централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) също прекратява трансакцията. ITL информира администраторите на регистрите, участващи в прекратяването на трансакцията чрез връщане на автоматизиран контролен код за отговор. Ако един от участващите регистри е Регистърът на ЕС, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС също информира администратора на партиди в Регистъра на ЕС, участващи в прекратената трансакция, посредством връщане на автоматизиран контролен код за отговор. Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС незабавно информира съответните титуляри на партиди, че процесът е бил прекратен.

Член 102

Откриване на несъответствия в Регистъра на ЕС и националните регистри по ПК

1.   Централният администратор и държавите членки гарантират, че Регистърът на ЕС и другите регистри по ПК съдържат контролни кодове за входни данни (check input codes) и контролни кодове за отговор, за да се осигури правилното тълкуване на информацията, която се обменя по време на всеки процес. Контролните кодове са съобразени с кодовете, които се съдържат в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

2.   Централният администратор гарантира, че преди и по време на изпълнението на всички процеси Регистърът на ЕС извършва подходящи автоматизирани проверки, за да се осигури откриване на несъответствията и прекратяване на неправилните процеси преди извършването на автоматизирани проверки от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL).

Член 103

Съгласуване на данни — откриване на несъответствия от страна на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)

1.   Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) периодично инициира съгласуване на данните, за да се гарантира, че записите в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) относно партиди, наличности на единици по Протокола от Киото и квоти съответстват на записите в Регистъра на ЕС за тези наличности. Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) записва всички процеси.

2.   Ако по време на процеса на съгласуване на данните, посочен в параграф 1, от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) бъде установено несъответствие, при което информацията относно партиди, наличности на единици по Протокола от Киото и квоти, предоставена от Регистъра на ЕС като част от периодичния процес на съгласуване на данни, се различава от информацията, съдържаща се в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) не допуска извършването на последващи процеси с която и да е от партидите, квотите или единиците по Протокола от Киото, за които съществува несъответствие. Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) незабавно информира централния администратор и администраторите на съответните партиди за всяко несъответствие.

Член 104

Финализиране на процеси

1.   Всички трансакции, съобщени на ITL в съответствие с член 7, параграф 1, се считат за финализирани, когато ITL уведоми Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), че е завършил процеса.

2.   Всички трансакции и други процеси, съобщени на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) в съответствие с член 7, параграф 3, се считат за финализирани, когато Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) уведоми Регистъра на ЕС, че е завършил процесите. Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) автоматично се отказва от завършването на дадена трансакция или процес, ако това не е било възможно в срок от 24 часа след съобщаването за нея/него.

3.   Процесът на съгласуване на данни, посочен в член 103, параграф 1, се счита за финализиран, когато всички несъответствия между информацията, съдържаща се в Регистъра на ЕС, и информацията, съдържаща се в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), за конкретен час и дата бъдат отстранени и процесът на съгласуване на данни успешно бъде възобновен и завършен.

Раздел 4

Спецификации и управление на промените

Член 105

Спецификации за обмен на данни и технически спецификации

1.   Комисията предоставя на националните администратори спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, необходими за обмена на данни между регистрите и дневниците за трансакциите, включително идентификационните кодове, автоматизираните проверки, кодовете за отговор и изискванията за регистриране на данни, както и процедурите за изпитване и изискванията за сигурност, необходими за стартирането на обмена на данни.

2.   Спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации се изготвят чрез консултиране с работната група на администраторите към Комитета по изменение на климата и трябва да съответстват на експлоатационните и техническите спецификации за стандартите за обмен на данни, предназначени за системите от регистри по Протокола от Киото, разработени съгласно Решение 12/CMP.1.

Член 106

Управление на измененията и версиите

Ако се изисква въвеждането на нова версия или издание на софтуера на Регистъра на ЕС, централният администратор гарантира успешното изпълнение на процедурите за изпитване, посочени в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105, преди създаването и активирането на съобщителна връзка между новата версия или издание на въпросния софтуер и Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) или ITL.

ГЛАВА 2

Записи, отчети, поверителност и такси

Член 107

Обработка на информация и лични данни

1.   Централният администратор и държавите членки гарантират, че Регистърът на ЕС, Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) и другите регистри по ПК съхраняват и обработват само информацията относно партидите, титулярите на партиди и представителите на партиди, посочена в таблица III-I от приложение III, таблици VI-I и VI-II от приложение VI, таблица VII-I от приложение VII и таблица VIII-I от приложение VIII.

2.   В Регистъра на ЕС, Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) или другите регистри по ПК не се записват специални категории данни, определени в член 8 от Директива 95/46/ЕО и член 10 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

3.   Централният администратор и държавите членки гарантират, че на ITL се предават само лични данни, свързани с трансакции, при които се прехвърлят единици по Протокола от Киото.

Член 108

Записи

1.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС съхранява записи относно всички процеси, вписани данни и титуляри на партиди за срок от пет години след закриването на дадена партида.

Централният администратор и държавите членки гарантират, че Регистърът на ЕС и другите регистри по ПК съхраняват записите относно всички съответни процеси по ПК, вписани данни и титуляри на партиди по ПК за срок от 15 години след закриване на партидата или до решаването на всички свързани с тях въпроси по прилагането, възникнали в рамките на органите на РКООНИК, като се прилага по-късната дата.

2.   Централният администратор гарантира, че националните администратори могат да осъществяват достъп до всички записи, съдържащи се в регистъра на ЕС и свързани с партиди, които се администрират или са били администрирани от тях, както и да провеждат информационно търсене в тези записи и да ги експортират.

Член 109

Докладване

1.   Централният администратор предоставя информацията, посочена в приложение XIV, на получателите, посочени в приложение XIV, по прозрачен и организиран начин чрез уебсайта на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL). Централният администратор предприема всички целесъобразни мерки, за да предоставя информацията, посочена в приложение XIV, с периодичността, посочена в приложение XIV. Централният администратор не огласява допълнителната информация, съдържаща се в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) или в Регистъра на ЕС, ако това не е позволено съгласно член 110.

2.   Националните администратори също могат да предоставят частта от информацията, посочена в приложение XIV, до която те имат достъп в съответствие с член 110, с периодичността и на получателите, посочени в приложение XIV, по прозрачен и организиран начин чрез публично достъпен уебсайт. Националните администратори не огласяват допълнителна информация, съдържаща се в Регистъра на ЕС, ако това не е позволено съгласно член 110.

Член 110

Поверителност

1.   Информацията, включително наличностите по всички партиди, всички извършени трансакции, уникалният идентификационен код на квотите и уникалната числена стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото, които са в наличност или са предмет на трансакции, съхранявана в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), Регистъра на ЕС и всички други регистри по ПК, се счита за поверителна, освен ако е посочено друго в законодателството на ЕС или в разпоредби на националното право, които преследват легитимна цел, съвместима с настоящия регламент, и са пропорционални.

2.   Централният администратор или националният администратор могат да предоставят данни, съхранявани в Регистъра на ЕС и в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), на следните субекти:

а)

правоприлагащите и данъчните органи на дадена държава членка;

б)

Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия;

в)

Европейската сметна палата;

г)

Евроюст;

д)

компетентните органи, посочени в член 11 от Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20) и в член 37, параграф 1 от Директива 2005/60/ЕО;

е)

компетентните национални надзорни органи;

ж)

националните администратори на държавите членки и компетентните органи, посочени в член 18 от Директива 2003/87/ЕО.

3.   Данни могат да бъдат предоставяни на субектите, посочени в параграф 2, при искане от тяхна страна, отправено към централния администратор или към национален администратор, ако тези искания са основателни и необходими за целите на разследването, разкриването, съдебното преследване, данъчното администриране или правоприлагане, одита и финансовия надзор на измами, свързани с квоти или единици по Протокола от Киото, или на изпиране на пари, финансиране на тероризъм, други тежки престъпления, манипулиране на пазара, за които партидите в Регистъра на ЕС или регистрите по ПК могат да послужат като инструмент, или на нарушения на правото на ЕС или националното право, осигуряващо функционирането на СТЕ на ЕС.

4.   Всеки субект, който получава данни в съответствие с параграф 3, гарантира, че получените данни се използват само за целите, посочени в искането в съответствие с параграф 3, и че те няма да бъдат предоставени, умишлено или случайно, на лица, които не участват в използването на данните по предназначение. Тази разпоредба не възпрепятства посочените субекти да предоставят данните на други субекти, включени в списъка в параграф 2, ако това е необходимо за целите, посочени в искането, отправено съгласно параграф 3.

5.   При поискване от тяхна страна централният администратор може да предостави на субектите, посочени в параграф 2, достъп до данни за трансакции, които не позволяват непосредствено идентифициране на конкретни лица, за целите на търсенето на схеми със съмнителни сделки. Субектите с такъв достъп могат да уведомяват за схеми със съмнителни сделки други субекти, включени в списъка в параграф 2.

6.   Европол получава постоянен достъп само за четене на данните, съхранявани в Регистъра на ЕС и в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), във връзка с изпълнението на неговите задачи в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета (21). Европол редовно информира Комисията относно използването на данните.

7.   Националните администратори предоставят чрез защитени средства на всички останали национални администратори и на централния администратор данни за имената и самоличността на лицата, на които са отказали да открият партида в съответствие с член 22, параграф 2, букви а), б) и в) или които са отказали да назначат като упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител в съответствие с член 24, параграф 5, букви а) и б), както и за имената и самоличността на титуляри, упълномощени представители или допълнителни упълномощени представители на партиди, достъпът до които е бил спрян в съответствие с член 34, или на партиди, които са били закрити съгласно член 33. Националните администратори информират засегнатите лица.

8.   Националните администратори могат да решат да уведомяват националните правоприлагащи и данъчни органи за всякакви трансакции, които включват известен брой единици над броя, определен от националния администратор, и да съобщават за всяка партида, която участва за даден период в по-голям брой трансакции, отколкото е определено от националния администратор.

9.   Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) и другите регистри по ПК не изискват от титулярите на партиди да подават информация за цената на квоти или на единици по Протокола от Киото.

10.   Тръжният инспектор, назначен съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, получава достъп до цялата съхранявана в Регистъра на ЕС информация, отнасяща се до партидата за тръжна процедура за доставка.

Член 111

Такси

1.   Централният администратор не начислява каквито и да е такси на титулярите на партиди в Регистъра на ЕС.

2.   Националните администратори могат да начисляват приемливи такси на титулярите на партиди, администрирани от тях.

3.   Националните администратори уведомяват централния администратор за начислените такси, както и за промени в таксите в срок от десет работни дни. Централният администратор предоставя чрез публичен уебсайт информация за таксите.

Член 112

Прекъсване на работата

Централният администратор осигурява свеждането до минимум на прекъсванията в работата на Регистъра на ЕС, като предприема всички разумни мерки, за да гарантира разполагаемостта и сигурността на Регистъра на ЕС и на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), включително чрез надеждни системи и процедури за защита на цялата информация.

ДЯЛ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 113

Прилагане

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за прилагането на настоящия регламент, по-специално за спазване от националните администратори на техните задължения за проверка и преглед на информацията, предоставена съгласно член 22, параграф 1, член 24, параграф 4 и член 25, параграф 4.

Член 114

По-нататъшно използване на партиди

Партидите, посочени в дял I, глава 3 от настоящия регламент, които са открити или използвани съгласно Регламент (ЕС) № 920/2010, продължават да се използват за целите на настоящия регламент.

Партидите за търговски платформи, които са открити съгласно Регламент (ЕС) № 920/2010, продължават да се използват за целите на настоящия регламент като партиди на външни търговски платформи.

Член 115

Влизане в сила на ограничения на използването

Централният администратор предоставя на националните администратори списък на партидите по СТЕ, съдържащи международни кредити, които съгласно мерките, приети по член 11а, параграф 9 от Директива 2003/87/ЕО, не могат да се използват след определената в тези мерки дата. Въз основа на този списък националният администратор отправя искане до титуляря на партидата да посочи партида по ПК, в която да бъдат прехвърлени тези международни кредити.

Ако титулярят на партидата не отговори на искането на администратора в срок от 40 работни дни, администраторът прехвърля международните кредити в национална партида по ПК.

Член 116

Изменения на Регламент (ЕС) № 920/2010

Регламент (ЕС) № 920/2010 се изменя, както следва:

1)

Членове 3—28 се заличават;

2)

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

Изключени партиди за квоти на оператор на въздухоплавателни средства

1.   Ако до изтичането на крайния срок за предаване на квоти, посочен в член 12, параграф 2a от Директива 2003/87/ЕО, за оператор на въздухоплавателни средства в регистъра на ЕС е вписана стойност 0 за верифицирана емисия за предишната година в съответствие с член 29, регистърът на ЕС определя състояние „изключена“ за съответната партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства.

2.   Регистърът на ЕС определя за партидата състояние „открита“, когато стойността на верифицираните емисии за годината, предшестваща текущата година, не е 0.“

3)

В член 41 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато партида за квоти на оператор на въздухоплавателни средства, която е изключена, не получава квоти по параграф 1, такива квоти не се създават в партидата, ако впоследствие нейното състояние бъде сменено на „открита“.“

4)

Член 57 се заменя със следното:

„Член 57

Формиране на резерв от квоти между периодите

В срок от десет работни дни от финализирането на уравнителните операции, посочени в член 56, регистърът на ЕС заличава квотите по глава II, валидни за периода 2008—2012 г., налични по партиди на потребители в регистъра на ЕС, и издава същото количество квоти по глава II, валидни за периода 2013—2020 г., по същите партиди и заличава квотите по глава III, валидни за периода 2008—2012 г., налични по партиди на потребители в регистъра на ЕС, и издава същото количество квоти по глава III, валидни за периода 2013—2020 г., по същите партиди.“

5)

В член 52 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Централният администратор извършва приспадане на количество от минималното депозирано количество, вписано в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL), след извършването на уравнителните операции в съответствие с член 56. Приспадането е равно на общото количество квоти по глава III, предадени от партиди за квоти на оператор, които се администрират от националния администратор на държавата членка за периода 2008—2012 г., плюс уравнителната стойност, изчислена в съответствие с член 56, параграф 3.“

6)

Членове 59—79 се заличават.

Член 117

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1193/2011 се отменя.

Регламент (ЕС) № 920/2010 се отменя, считано от 1 октомври 2013 г.

Член 118

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 140, 5.6.2009 г. стр. 136.

(4)  ОВ L 270, 14.10.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.

(6)  ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 315, 29.11.2011 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 316, 16.11.2006 г., стр. 12.

(10)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(11)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(12)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 270, 14.10.2010 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 181, 12.7.2012 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

(17)  ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39.

(18)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109.

(19)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.

(20)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(21)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица I-I

Видове партиди и видове единици, които могат да се съдържат във всеки вид партида (член 9)

Наименование на вида партида

Титуляр на партидата

Администратор на партидата

Брой партиди от този вид

Единици, които не са по Протокола от Киото

Единици по Протокола от Киото

Квоти

ЕГРКЕ

ПЕЕ

СЕРЕ

ЕРЕ

дСЕРЕ/вСЕРЕ

ЕПЕ/ЕРЕ от ЕПЕ

Обичайни квоти

Квоти за авиационни емисии

I.   

Партиди за управление по СТЕ в Регистъра на ЕС

Партида на ЕС за общото количество

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за общото количество квоти за авиационни емисии

ЕС

Централният администратор

1

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Тръжна партида на ЕС

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за разпределение

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за резерва за нови участници

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Тръжна партида на ЕС за квоти за авиационни емисии

ЕС

Централният администратор

1

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за специалния резерв

ЕС

Централният администратор

1

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за разпределение на квоти за авиационни емисии

ЕС

Централният администратор

1

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за анулирани квоти

ЕС

Централният администратор

1

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида за тръжна процедура за доставка

Тръжният продавач, тръжната платформа, системата за клиринг или системата за сетълмент

Националният администратор, открил партидата

Една или повече за всяка тръжна платформа

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за международни кредити

ЕС

Централният администратор

2

Не

Не

Не

Не

Да  (2)

Да  (2)

Не

Не

Партида на ЕС за замяна на кредити

ЕС

Централният администратор

2

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

II.   

Партиди с наличности по СТЕ в Регистъра на ЕС

Партида за налични квоти на оператор на стационарна инсталация

Операторът

Националният администратор на държавата членка, в която е разположена инсталацията

Една за всяка инсталация

Да

Не

Не

Не

Да  (2)

Да  (2)

Не

Не

Партида за налични квоти на оператор на въздухоплавателни средства

Операторът на въздухоплавателни средства

Националният администратор на държавата членка, администрираща оператора на въздухоплавателни средства

Една за всеки оператор на въздухоплавателни средства

Да

Да

Не

Не

Да  (2)

Да  (2)

Не

Не

Партида за налични квоти на лице

Лицето

Националният администратор или централният администратор, открил партидата

Колкото са одобрени

Да

Да

Не

Не

Да  (2)

Да  (2)

Не

Не

Национална партида за налични квоти

Държавата членка

Националният администратор на държавата членка, която е титуляр на партидата

Една или повече за всяка държава членка

Да

Да

Не

Не

Да  (2)

Да  (2)

Не

Не

III.   

Търговски партиди по СТЕ в Регистъра на ЕС

Търговска партида

Лицето

Националният администратор или централният администратор, открил партидата

Колкото са одобрени

Да

Да

Не

Не

Да  (2)

Да  (2)

Не

Не

IV.   

Други партиди по СТЕ в Регистъра на ЕС

Партида на външна търговска платформа

Външната търговска платформа

Националният администратор, открил партидата

По една за държава членка за всяка външна търговска платформа

Този вид партида не съдържа никакви единици.

Партида на верификатор

Верификаторът

Националният администратор, открил партидата

По една за държава членка за всеки верификатор

Този вид партида не съдържа никакви единици.

Партида на националната административна платформа

Държавата членка

Централният администратор

Най-много по една за всяка държава членка

Този вид партида не съдържа никакви единици.

V.   

Партиди по ПК в консолидираната система от европейски регистри

Партида за налични квоти на страна

Страната по Протокола от Киото

Администраторът на регистъра по ПК (в Регистъра на ЕС — централният администратор

Най-малко 1

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Партида за анулирани единици

1

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Партида на изтегляне

1

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Партида за депозиране на ПЕЕ в рамките на СТЕ

1

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Партида за заместване на вСЕРЕ

ЕС

Централният администратор

1

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Партида за заместване на дСЕРЕ

ЕС

Централният администратор

1

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Партида за налични квоти на лице (3)

Лицето

Националният администратор или централният администратор, открил партидата

1

Не

Не

Не

по държави членки (1)

по държави членки (1)

по държави членки (1)

по държави членки (1)

по държави членки (1)

VI.   

Партиди за целите на отчитане на трансакциите по дял 4

Партида на ЕС за общото количество ЕГРКЕ

ЕС

Централният администратор

1

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за анулирани квоти във връзка с РРУ

ЕС

Централният администратор

1

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Партида на ЕС за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

Държавата членка

Централният администратор

По 1 за всяка от 8-те години на изпълнение на задълженията за всяка държава членка

Не

Не

Да

Не

Да

Да

Да

Не


(1)  Националният администратор на държавата членка може да реши дали този вид партида може да съдържа този вид единици.

(2)  С изключение на единиците, които не отговарят на критериите за използване съгласно членове 11a и 11б от Директива 2003/87/ЕО, член 58 от настоящия регламент и мерките, приети съгласно член 11a, параграф 9 от Директива 2003/87/ЕО.

(3)  Партидите за налични квоти на оператор по ПК, съществуващи в националните регистри по ПК преди посочената в член 8, параграф 4 консолидация, могат да съдържат същите видове единици.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия (член 11)

Плащане на такси

1.

Условия относно регистрационните такси за откриване и поддържане на партидите.

Промяна в основните условия

2.

Промяна в основните условия, за да се отразят изменения в настоящия регламент или във вътрешното законодателство.

Разрешаване на спорове

3.

Разпоредби относно спорове между титуляри на партиди и избор на юрисдикция за националния администратор.

Отговорност

4.

Ограничение на отговорността на националния администратор.

5.

Ограничение на отговорността на титуляря на партида.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация, която следва да се подава с искането за откриване на партида (членове 13, 14 и 19)

1.

Информацията, посочена в таблица III-I.

Таблица III-I

Необходими данни за всички партиди

 

A

B

C

D

E

F

Елемент от данните по партидата

Задължителен (З) или незадължителен (Н)

Тип на данните

Могат ли данните да се актуализират?

Необходимо ли е одобрение от администратора за актуализацията?

Показват ли се данните в публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)?

1

Идентификатор на партидата (зададен от Регистъра на ЕС)

З

Предварително зададени данни

Не

Неприложимо

Не

2

Вид партида

З

Избор

Не

Неприложимо

Да

3

Период на поети задължения

З

Избор

Не

Неприложимо

Да

4

Идентификатор на титуляря на партида (зададен от Регистъра на ЕС)

З

Свободен

Да

Да

Не

5

Име на титуляря на партидата

З

Свободен

Да

Да

Да

6

Идентификатор на партидата (зададен от титуляря на партидата)

З

Свободен

Да

Не

Не

7

Адрес на титуляря на партидата — държава

З

Избор

Да

Да

Да

8

Адрес на титуляря на партидата — област или щат

Н

Свободен

Да

Да

Да

9

Адрес на титуляря на партидата — град

З

Свободен

Да

Да

Да

10

Адрес на титуляря на партидата — пощенски код

З

Свободен

Да

Да

Да

11

Адрес на титуляря на партидата — ред 1

З

Свободен

Да

Да

Да

12

Адрес на титуляря на партидата — ред 2

Н

Свободен

Да

Да

Да

13

Регистрационен номер на дружеството — титуляр на партидата

З

Свободен

Да

Да

Да

14

Телефон 1 на титуляря на партидата

З

Свободен

Да

Не

Не

15

Телефон 2 на титуляря на партидата

З

Свободен

Да

Не

Не

16

Адрес за електронна поща на титуляря на партидата

З

Свободен

Да

Не

Не

17

Дата на раждане (за физически лица)

З, за физически лица

Свободен

Не

Неприложимо

Не

18

Място на раждане — град (за физически лица)

З, за физически лица

Свободен

Не

Неприложимо

Не

19

Място на раждане — държава

Н

Свободен

Не

Неприложимо

Не

20

Вид на документа, потвърждаващ самоличността (за физически лица)

З

Избор

Да

Да

Не

21

Номер на документа за самоличност (за физически лица)

З

Свободен

Да

Да

Не

22

Дата на изтичане на валидността на документа за самоличност

Н

Свободен

Да

Да

Не

23

Регистрационен номер по ДДС с код на страната

З, ако е издаден такъв

Свободен

Да

Да

Не

24

Дата на откриване на партидата

З

Предварително зададени данни

Не

Неприложимо

Да

25

Дата на закриване на партидата

Н

Предварително зададени данни

Да

Да

Да

2.

Идентификаторът на партидата трябва да е уникален в рамките на системата от регистри.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която следва да бъде предоставена за откриване на партида за тръжна процедура за доставка, партида за налични квоти на лице, търговска партида или партида на външна търговска платформа (членове 15, 18 и 20)

1.

Информацията, посочена в таблица III-I от приложение III. (Идентификаторът на партидата и буквено-цифровият идентификатор са уникални в рамките на системата от регистри.)

2.

Доказателство, че лицето, което иска откриването на партидата, има открита банкова сметка в държава — членка на Европейското икономическо пространство.

3.

Доказателство за самоличността на физическото лице, искащо откриване на партида, което може да бъде копие на един от следните документи:

а)

лична карта, издадена от държава, която е членка на Европейското икономическо пространство или на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

б)

паспорт.

4.

Доказателство за адреса на постоянно пребиваване на физическото лице — титуляр на партида, което може да бъде заверено копие на един от следните документи:

а)

документът за самоличност, представен съгласно точка 3, ако съдържа адреса на постоянно пребиваване;

б)

всякакъв друг документ за самоличност, издаден от съответната държава, който съдържа адреса на постоянно пребиваване;

в)

ако страната на постоянно пребиваване не издава документи за самоличност, които съдържат адреса на постоянно пребиваване — декларация от местните власти, потвърждаваща постоянното пребиваване на посоченото лице;

г)

всеки друг документ, който обичайно се приема в държавата членка на администратора на партидата като доказателство за постоянното пребиваване на назначеното лице.

5.

Следните документи, ако искането за откриване на партида е от страна на юридическо лице:

а)

копие на правните документи, с които е учредено юридическото лице, и копие на документ, доказващ регистрацията на юридическото лице;

б)

данни за банковата сметка;

в)

потвърждение за регистрация по ДДС;

г)

информация относно действителния бенефициер на юридическото лице съгласно определението в Директива 2005/60/ЕО, включително вида на собствеността или контрола, който упражнява;

д)

списък на директорите;

е)

копие от годишния отчет или от последния одитиран финансов отчет, а ако липсва одитиран финансов отчет — копие от финансовия отчет, подпечатано от данъчната служба или от финансовия директор.

6.

Доказателство за регистрирания адрес на юридическото лице, което ще е титуляр на партидата, ако това не е изяснено в документа, представен съгласно точка 5.

7.

Съдебното досие на физическото лице, искащо откриване на партидата, а ако е юридическо лице — на неговите директори.

8.

Всяко копие от документ, представено като доказателство по настоящото приложение, трябва да бъде заверено за вярност с оригинала от нотариус или от друго подобно лице, посочено от националния администратор. Копието от документи, издадени извън държавата членка, изискваща копието, трябва да бъде легализирано. Датата на заверка или легализиране не трябва да предхожда с повече от три месеца датата на подаване на документите.

9.

Администраторът на партидата може да поиска представените документи да бъдат придружени от легализиран превод на езика, посочен от администратора.

10.

Администраторът на партидата може да замени изискването за подаване на документи върху хартиен носител с използването на електронни системи, за да провери доказателствата, изисквани съгласно настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Допълнителна информация, която следва да бъде предоставена за откриване на партида на верификатор (член 21)

1.

Документ, доказващ че лицето, което иска откриването на партидата, е акредитирано като верификатор съгласно член 15 от Директива 2003/87/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която следва да бъде предоставена за откриване на партида за налични квоти на оператор (член 16)

1.

Информацията, посочена в таблица III-I от приложение III.

2.

В данните, предоставяни в съответствие с таблица III-I от приложение III, операторът на инсталацията се посочва като титуляр на партидата. Името, посочено за титуляря на партидата, трябва да съвпада с името на физическото или юридическото лице, титуляр на съответното разрешително за емисии на парникови газове.

3.

Информацията, посочена в таблици VI-I и VI-II от настоящото приложение.

Таблица VI-I

Данни за партиди за квоти на оператори

 

A

B

C

D

E

F

Елемент от данните по партидата

Задължителен (З) или незадължителен (Н)

Тип на данните

Могат ли данните да се актуализират?

Необходимо ли е одобрение от администратора за актуализацията?

Показват ли се данните в публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)?

1

Идентификатор на инсталацията

З

Предварително зададени данни

Не

Да

2

Идентификатор на разрешителното

З

Свободен

Да

Да

Да

3

Дата на влизане в сила на разрешителното

З

Свободен

Не

Да

4

Дата на изтичане на валидността на разрешителното

Н

Свободен

Да

Да

Да

5

Наименование на инсталацията

З

Свободен

Да

Да

Да

6

Вид дейност на инсталацията

З

Избор

Да

Да

Да

7

Адрес на инсталацията — държава

З

Предварително зададени данни

Да

Да

Да

8

Адрес на инсталацията — област или щат

Н

Свободен

Да

Да

Да

9

Адрес на инсталацията — град

З

Свободен

Да

Да

Да

10

Адрес на инсталацията — пощенски код

З

Свободен

Да

Да

Да

11

Адрес на инсталацията, ред 1

З

Свободен

Да

Да

Да

12

Адрес на инсталацията, ред 2

Н

Свободен

Да

Да

Да

13

Телефон 1 на инсталацията

З

Свободен

Да

Не

Не

14

Телефон 2 на инсталацията

З

Свободен

Да

Не

Не

15

Адрес за електронна поща за инсталацията

З

Свободен

Да

Не

Не

16

Дружество майка

Н

Свободен

Да

Не

Да

17

Дъщерно дружество

Н

Свободен

Да

Не

Да

18

Идентификационен номер по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (EPRTR)

З, ако е издаден такъв

Свободен

Да

Не

Да

19

Географска ширина

Н

Свободен

Да

Не

Да

20

Географска дължина

Н

Свободен

Да

Не

Да

Таблица VI-II

Данни за лицето за контакти с инсталацията

 

A

B

C

D

E

F

Елемент от данните по партидата

Задължителен (З) или незадължителен (Н)

Тип на данните

Могат ли данните да се актуализират?

Необходимо ли е одобрение от администратора за актуализацията?

Показват ли се данните в публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)?

1

Верификатор

Н

Избор

Да

Не

Не

 

Наименование на дружеството

Н

Свободен

Да

Не

Не

 

Отдел в дружеството

Н

Свободен

Да

Не

Не

2

Лице за контакти в държавата членка — собствено име

Н

Свободен

Да

Не

Не

3

Лице за контакти в държавата членка — фамилия

Н

Свободен

Да

Не

Не

4

Адрес на лицето за контакти — държава

Н

Предварително зададени данни

Да

Не

Не

5

Адрес на лицето за контакти — област или щат

Н

Свободен

Да

Не

Не

6

Адрес на лицето за контакти — град

Н

Свободен

Да

Не

Не

7

Адрес на лицето за контакти — пощенски код

Н

Свободен

Да

Не

Не

8

Адрес на лицето за контакти, ред 1

Н

Свободен

Да

Не

Не

9

Адрес на лицето за контакти, ред 2

Н

Свободен

Да

Не

Не

10

Телефон 1 на лицето за контакти

Н

Свободен

Да

Не

Не

11

Телефон 2 на лицето за контакти

Н

Свободен

Да

Не

Не

12

Адрес за електронна поща на лицето за контакти

Н

Свободен

Да

Не

Не


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която следва да бъде предоставена за откриване на Партида за налични квоти на оператори на въздухоплавателни средства (член 17)

1.

Информацията, посочена в таблица III-I от приложение III и таблица VII-I от приложение VII.

2.

В данните, предоставяни в съответствие с таблица III-I, операторът на въздухоплавателни средства се посочва като титуляр на партидата. Името, записано за титуляря на партидата, следва да е еднакво с името в плана за мониторинг. В случай че името в плана за мониторинг вече не е актуално, използва се името в търговския регистър или името, използвано от Евроконтрол.

Таблица VII-I

Данни за партидите за налични квоти на оператори на въздухоплавателни средства

 

A

B

C

D

E

F

Елемент от данните по партидата

Задължителен (З) или незадължителен (Н)

Тип на данните

Могат ли данните да се актуализират?

Необходимо ли е одобрение от администратора за актуализацията?

Показват ли се данните в публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)?

1

Идентификатор на оператора на въздухоплавателни средства (зададен от Регистъра на ЕС)

З

Свободен

Не

Да

2

Уникален код съгласно Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията

З

Свободен

Да

Да

Да

3

Позивна (код по ICAO)

Н

Свободен

Да

Да

Да

4

Идентификатор на плана за мониторинг

З

Свободен

Да

Да

Да

5

Начална година на прилагане на плана за мониторинг

З

Свободен

Не

Да

6

Крайна година на плана за мониторинг

Н

Свободен

Да

Да

Да

3.

Позивната представлява кодът в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) от графа 7 на полетния план или, ако няма такъв код — регистрационният знак на въздухоплавателното средство.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация относно упълномощените представители и допълнителните упълномощени представители, която следва да бъде представена на администратора на партидата (член 24)

1.

Информацията, посочена в таблица VIII-I от приложение VIII.

Таблица VIII-I

Данни за упълномощените представители

 

A

B

C

D

E

F

Елемент от данните по партидата

Задължителен (З) или незадължителен (Н)

Тип на данните

Могат ли данните да се актуализират?

Необходимо ли е одобрение от администратора за актуализацията?

Показват ли се данните в публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)?

1

Идентификатор на лицето

З

Свободен

Не

Неприложимо

Не

2

Вид представител на партидата

З

Избор

Да

Не

Не

3

Собствено име

З

Свободен

Да

Да

Не

4

Фамилно име

З

Свободен

Да

Да

Не

5

Титла

Н

Свободен

Да

Не

Не

6

Длъжност

Н

Свободен

Да

Не

Не

 

Наименование на дружеството

Н

Свободен

Да

Не

Не

 

Отдел в дружеството

Н

Свободен

Да

Не

Не

7

Държава

З

Предварително зададени данни

Не

Неприложимо

Не

8

Област или щат

Н

Свободен

Да

Да

Не

9

Град

З

Свободен

Да

Да

Не

10

Пощенски код

З

Свободен

Да

Да

Не

11

Адрес, ред 1

З

Свободен

Да

Да

Не

12

Адрес, ред 2

Н

Свободен

Да

Да

Не

13

Телефон 1

З

Свободен

Да

Не

Не

14

Мобилен телефон

З

Свободен

Да

Да

Не

15

Адрес за електронна поща

З

Свободен

Да

Да

Не

16

Дата на раждане

З

Свободен

Не

Неприложимо

Не

17

Място на раждане — град

З

Свободен

Не

Неприложимо

Не

18

Място на раждане — държава

З

Свободен

Не

Неприложимо

Не

19

Вид на документа, потвърждаващ самоличността

З

Избор

Да

Да

Не

20

Номер на документа за самоличност

З

Свободен

Да

Да

Не

21

Дата на изтичане на валидността на документа за самоличност

Н

Свободен

Да

Да

Не

22

Предпочитан език

Н

Избор

Да

Не

Не

23

Ниво на поверителност

Н

Избор

Да

Не

Не

24

Права като допълнителен представител на партида

З

Многовариантен избор

Да

Да

Не

2.

Подписана декларация от титуляря на партидата, в която се удостоверява, че титулярят желае да посочи конкретно лице като упълномощен представител или допълнителен упълномощен представител, потвърждава се, че упълномощеният представител има право да инициира трансакции, а допълнителният упълномощен представител — съответно да одобрява трансакции от името на титуляря на партидата и се уточняват евентуалните ограничения на това право.

3.

Доказателство за самоличността на посоченото лице, което може да бъде копие на един от следните документи:

а)

лична карта, издадена от държава, която е членка на Европейското икономическо пространство или на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

б)

паспорт.

4.

Доказателство за адреса на постоянно пребиваване на назначеното лице, което може да бъде копие на един от следните документи:

а)

документът за самоличност, представян по силата на точка 3, ако съдържа адреса на постоянно пребиваване;

б)

всякакъв друг документ за самоличност, издаден от съответната държава, който съдържа адреса на постоянно пребиваване;

в)

ако страната на постоянно пребиваване не издава документи за самоличност, които съдържат адреса на постоянно пребиваване — декларация от местните власти, потвърждаваща постоянното пребиваване на посоченото лице;

г)

всеки друг документ, който обичайно се приема в държавата членка на администратора на партидата като доказателство за постоянното пребиваване на назначеното лице.

5.

Съдебно досие на посоченото лице.

6.

Всяко копие от документ, представено като доказателство по настоящото приложение, трябва да бъде заверено за вярност с оригинала от нотариус или от друго подобно лице, посочено от националния администратор. Копието от документи, издадени извън държавата членка, изискваща копието, трябва да бъде легализирано. Датата на заверка или легализиране не трябва да предхожда с повече от три месеца датата на подаване на документите.

7.

Администраторът на партидата може да поиска представените документи да бъдат придружени от легализиран превод на езика, посочен от националния администратор.

8.

Администраторът на партидата може да замени изискването за подаване на документи върху хартиен носител с използването на електронни системи, за да провери доказателствата, изисквани съгласно настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Формати за предоставяне на годишни данни за емисиите (член 35)

1.

Данните за емисиите на съответните оператори следва да съдържат информацията, посочена в таблица IX-I, като се взема предвид електронният формат за представяне на данни за емисиите, описан в спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 105.

Таблица IX-I

Данни за емисии на оператори

1

Идентификатор на инсталацията или идентификатор на оператора на въздухоплавателни средства:

 

2

Отчетна година

 

Емисии на парникови газове

 

в тонове

в тонове CO2 екв.

3

Емисии на СО2

 

 

4

Емисии на N2O

 

 

5

Емисии на перфлуоровъглеводороди (PFC)

 

 

6

Общо количество на емисиите

Formula


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Национална таблица за разпределение за периода 2013—2020 г. (член 51)

Ред №

 

Количество на безплатно разпределяните обичайни квоти

 

По член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО

По член 10в от Директива 2003/87/ЕО (прехвърляеми)

По друга разпоредба от Директива 2003/87/ЕО

Общо

 

1

Код на държавата членка

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

2

 

Идентификатор на инсталацията

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

3

 

Количество за разпределяне:

 

 

 

 

 

4

 

 

През 2013 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

5

 

 

През 2014 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

6

 

 

През 2015 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

7

 

 

През 2016 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

8

 

 

През 2017 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

През 2018 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

10

 

 

През 2019 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

11

 

 

През 2020 г.

 

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

Редове №№ 2—11 да се повторят за всяка инсталация.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Национална таблица за разпределение на квотите за авиационни емисии за периода 2013—2020 г. (член 54)

Ред №

 

Количество на безплатно разпределяните квоти за авиационни емисии

 

По член 3д от Директива 2003/87/ЕО

По член 3е от Директива 2003/87/ЕО

Общо

 

1

Код на държавата членка

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

2

 

Идентификатор на оператора на въздухоплавателни средства

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

3

 

Количество за разпределяне:

 

 

 

 

4

 

 

През 2013 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

5

 

 

През 2014 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

6

 

 

През 2015 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

7

 

 

През 2016 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

8

 

 

През 2017 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

9

 

 

През 2018 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

10

 

 

През 2019 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

11

 

 

През 2020 г.

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

Редове №№ 2—11 да се повторят за всеки оператор на въздухоплавателни средства.


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Национална таблица за право на ползване на международни кредити за периода 2008—2020 г. (член 59)

Ред №

 

Право на ползване на международни кредити

 

по член 11а, параграф 8, трета алинея от Директива 2003/87/ЕО

по друга разпоредба на член 11а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО

общо

 

1

Код на държавата членка

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

2

 

Идентификатор на инсталацията

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

3

 

Първоначално право на ползване на международни кредити

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

4

 

Идентификатор на оператора на въздухоплавателни средства

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

5

 

Първоначално право на ползване на международни кредити

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

Редове 2—3 да се повторят за всяка инсталация.

Редове 4—5 да се повторят за всеки оператор на въздухоплавателни средства.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Тръжна таблица (член 63)

Ред №

Информация за тръжната платформа

 

 

1

Идентификационен код на тръжната платформа

 

 

2

Идентификатор на тръжния инспектор

 

 

3

Номер на партидата за тръжна процедура за доставка на квоти

 

 

4

Информация за отделните търгове на (обичайни квоти/квоти за авиационни емисии)

 

5

Индивидуално количество квоти за съответния търг

Дата и час на доставка в партидата за тръжна процедура за доставка на квоти

Самоличност на тръжния продавач (тръжните продавачи), участващ(и) в съответния търг

Ръчно въвеждане на данни

6

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

7

 

Ръчно въвеждане на данни

8

 

Ръчно въвеждане на данни

9

 

Ръчно въвеждане на данни

10

 

Ръчно въвеждане на данни

11

 

Ръчно въвеждане на данни

12

 

Ръчно въвеждане на данни

13

 

 

 

Ръчно въвеждане на данни

14

 

Ръчно въвеждане на данни

15

 

Ръчно въвеждане на данни

16

 

Ръчно въвеждане на данни

17

 

Ръчно въвеждане на данни

18

 

Ръчно въвеждане на данни

19

 

Ръчно въвеждане на данни


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Изисквания за докладване от централния администратор (член 109)

I.   ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТЪРА НА ЕС ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СХЕМАТА НА ЕС ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

Публично достъпна информация

1.

Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) показва на своя публичен уебсайт следната информация за всяка партида:

а)

цялата информация, посочена като подлежаща на „показване в публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)“ в таблица III-I от приложение III, таблица VI-I от приложение VI и таблица VII-I от приложение VII. Тази информация се актуализира на всеки 24 часа;

б)

квотите, предоставени на отделни титуляри на партиди съгласно членове 43 и 44. Тази информация се актуализира на всеки 24 часа;

в)

състоянието на партидата по член 10, параграф 1. Тази информация се актуализира на всеки 24 часа;

г)

броя на квотите, предадени за отчитане на емисии съгласно член 67;

д)

верифицираното количество на емисиите, заедно със съответните корекции за инсталацията, за която се отнася партидата на наличните квоти на даден оператор за година X, се показва от 1 април на следващата година (X + 1) нататък;

е)

обозначение и текст, показващи дали инсталацията или операторът на въздухоплавателни средства, за която/който се отнася дадена партида налични квоти на оператор, са предали такъв брой квоти до 30 април, който да е поне равен на всички емисии през всички предишни години. Обозначенията и текстовете, които трябва да се показват, са посочени в таблица XIV-I. Обозначението се актуализира на 1 май и, освен за добавянето на означението „*“ в случаите, описани на ред 5 от таблица XIV-I, не се променя до следващия 1 май.

Таблица XIV-I

Текстове относно изпълнението на задълженията

Ред №

Стойност на показателя за съответствие съгласно член 34

Вписани ли са верифицираните емисии за последната пълна година?

Обозначение

Текст

показван на публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)

1

0 или всяко положително число

Да

A

„Броят на предадените квоти до 30 април е по-голям или равен на верифицираните емисии“

2

Всяко отрицателно число

Да

B

„Броят на предадените квоти до 30 април е по-малък от верифицираните емисии“

3

Всяко число

Не

C

„До 30 април не е въведено верифицирано количество на емисиите през предходната година.“

4

Всяко число

Не (тъй като процесът на предаване на квоти и/или процесът на актуализиране на верифицирани емисии са прекъснати за регистъра на съответната държава членка)

X

„Вписването на верифицираните емисии и/или предаването е било невъзможно до 30 април, тъй като процесът за предаване на квоти и/или процесът за актуализиране на верифицираните емисии е бил прекъснат за регистъра на съответната държава членка.“

5

Всяко число

„Да“ или „Не“ (но впоследствие данните се актуализират от компетентния орган)

* [добавено към първоначалното обозначение]

„Верифицираните емисии са оценени или коригирани от компетентния орган.“

2.

Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) показва на своя публичен уебсайт следната обща информация и я актуализира на всеки 24 часа:

а)

националната таблица за разпределение на квоти на всяка държава членка, включително обозначения на всякакви промени, направени в таблицата съгласно член 52;

б)

националната таблица за разпределение на квоти за авиационни емисии на всяка държава членка, включително обозначения на всякакви промени, направени в таблицата съгласно член 55;

в)

таблицата за право на ползване на международни кредити за всяка държава членка;

г)

общия брой квоти, единиците редуцирани емисии (ЕРЕ) и сертифицираните намаления на емисиите (СЕРЕ), съдържащи се във всички потребителски партиди в Регистъра на ЕС в предходния ден;

д)

списък на видовете единици по Протокола от Киото, различни от сертифицираните намаления на емисии (СЕРЕ) и от единиците редуцирани емисии (ЕРЕ), които могат да се водят в партиди на потребители в регистрите по ПК, администрирани от даден национален администратор в съответствие с приложение I;

е)

актуална информация относно съответствието на международните кредити с критериите за използване съгласно членове 11a и 11б от Директива 2003/87/ЕО, член 58 от настоящия регламент и всички мерки, приети съгласно член 11a, параграф 9 от Директива 2003/87/ЕО;

ж)

таксите, начислявани от национални администратори съгласно член 111.

3.

На 30 април от всяка съответна година Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) показва на своя публичен уебсайт следната обща информация:

а)

сумата на верифицираните емисии от държава членка, вписани за предходната календарна година, като процент от сумата на верифицираните емисии за по-предната година;

б)

процентното участие на партидите, администрирани от дадена държава членка, в броя и количеството квоти по всички трансакции за прехвърляне на квоти и единици по Протокола от Киото през предходната календарна година;

в)

процентният дял на партидите, администрирани от дадена държава членка, в броя и количеството квоти по всички трансакции за прехвърляне на квоти и единици по Протокола от Киото през предходната календарна година между партиди, администрирани от различни държави членки.

4.

За всяка финализирана трансакция, записана в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) до 30 април на дадена година, Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) показва на своя публичен уебсайт следната информация на 1 май три години по-късно:

а)

име на титуляря на партидата и идентификатор на партидата за прехвърлящата партида;

б)

име на титуляря на партидата и идентификатор на партидата за придобиващата партида;

в)

количеството квоти или единици по Протокола от Киото, включени в трансакцията, без посочване на уникалния идентификационен код на квотите и на уникалната числена стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото;

г)

идентификационен код на трансакцията;

д)

дата и час на финализиране на трансакцията (централноевропейско време);

е)

вид на трансакцията.

Информация, която е на разположение на титулярите на партиди

5.

Регистърът на ЕС показва и актуализира в реално време в съответната част от своя уебсайт, която е достъпна само за титуляря на партидата, следната информация:

а)

текущите наличности на квоти или единици по Протокола от Киото, без посочване на уникалния идентификационен код на квотите и на уникалната числена стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото;

б)

списък на предложените трансакции, инициирани от съответния титуляр на партида, с включване на следната подробна информация за всяка предложена трансакция:

i)

елементите по точка 4 от настоящото приложение;

ii)

датата и часът на предлагане на трансакцията (централноевропейско време);

iii)

текущото състояние на съответната предложена трансакция;

iv)

всички кодове за отговор, получени в резултат на проверките, направени от Регистъра и от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL);

в)

списък на квотите или единиците по Протокола от Киото, придобити от тази партида в резултат на осъществени трансакции, с подробно описание за всяка трансакция на елементите по точка 4;

г)

списък на квотите или единиците по Протокола от Киото, прехвърлени от тази партида в резултат на извършени трансакции, с подробно описание за всяка трансакция на елементите по точка 4 от настоящото приложение.

Информация, която е на разположение на националните администратори

6.

Регистърът на ЕС показва в съответната част на своя уебсайт, която е достъпна само за националните администратори: титулярите на партиди и упълномощените представители, чийто достъп до която и да е партида в регистъра на ЕС е бил прекъснат от национален администратор в съответствие с член 34.

II.   ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕТО НА ТРАНСАКЦИИТЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 406/2009/ЕО

Публично достъпна информация

7.

Централният администратор оповестява публично следната информация за всяка партида, като при необходимост я актуализира в срок от 24 часа:

а)

цялата информация, посочена като подлежаща на „показване на публичния уебсайт на Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL)“ в таблица III-I от приложение III.

б)

годишното разпределено количество емисии, определено съгласно член 3, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО и евентуалните последващи корекции съгласно член 10 от Решение № 406/2009/ЕО;

в)

състоянието на всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ съгласно член 10;

г)

общия брой използвани ЕРЕ, СЕРЕ, вСЕРЕ и дСЕРЕ съгласно член 81;

д)

съответните данни за емисиите на парникови газове съгласно член 77;

е)

стойността на показателя за съответствие съгласно член 79 за всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, както следва:

i)

A = съответствие,

ii)

I = несъответствие;

ж)

количеството емисии на парникови газове, вписано съгласно член 80;

з)

следната информация за всяка финализирана трансакция, записана в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL):

i)

име на титуляря на партидата и идентификатор на титуляря на партидата за прехвърлящата партида;

ii)

име на титуляря на партидата и идентификатор на титуляря на партидата за придобиващата партида;

(iii)

количеството ЕГРКЕ или права на ползване на кредити, включени в трансакцията, без посочване на уникалния идентификационен код на ЕГРКЕ;

iv)

идентификационен код на трансакцията;

v)

дата и час на финализиране на трансакцията (централноевропейско време);

vi)

вид на трансакцията.

Информация, която е на разположение на титулярите на партиди

8.

Регистърът на ЕС показва и актуализира в реално време в съответната част от своя уебсайт, която е достъпна само за титуляря на партидата, следната информация:

а)

текущите наличности на ЕГРКЕ, права на ползване на кредити и единици по Протокола от Киото, без посочване на уникалния идентификационен код на ЕГРКЕ и на уникалната числена стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото;

б)

списък на предложените трансакции, инициирани от съответния титуляр на партида, с включване на следната подробна информация за всяка предложена трансакция:

i)

елементите по точка 7, буква е), подточка i) от настоящото приложение;

ii)

датата и часът на предлагане на трансакцията (централноевропейско време);

iii)

текущото състояние на съответната предложена трансакция;

iv)

всички кодове за отговор, получени в резултат на проверките, направени от Регистъра и от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL);

в)

списък на ЕГРКЕ, единиците по Протокола от Киото и правата на ползване на кредити, придобити от тази партида в резултат на осъществени трансакции, с подробно описание за всяка трансакция на елементите по точка 7, буква е), подточка i) от настоящото приложение;

г)

списък на ЕГРКЕ и правата на ползване на кредити, прехвърлени от тази партида в резултат на извършени трансакции, с подробно описание за всяка трансакция на елементите по точка 7, буква е), подточка i) от настоящото приложение.