23.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 365/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2013 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество глюфозинат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, втората хипотеза и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2007/25/ЕО на Комисията (2) глюфозинатът беше включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), при условие че съответните държави членки гарантират, че нотификаторът, по чието искане глюфозинатът е включен в посоченото приложение, предостави допълнителна потвърждаваща информация относно риска за бозайници и неприцелни членестоноги в ябълкови овощни градини.

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (4).

(3)

В рамките на предвидения срок нотификаторът предостави на докладващата държава членка Швеция допълнителна информация под формата на изследвания с цел потвърждаване на оценката на риска за бозайници и неприцелни членестоноги в ябълкови овощни градини.

(4)

Швеция направи оценка на допълнителната информация, представена от нотификатора. На 9 март 2010 г. тя представи своята оценка под формата на добавка към проектодоклада за оценка на останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“).

(5)

Комисията се консултира с органа, който представи своето становище относно оценката на риска от глюфозинат на 8 март 2012 г. (5) Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и становището на органа бяха разгледани от държавите членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 15 март 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на глюфозинат.

(6)

Като взе предвид допълнителната информация, предоставена от нотификатора, Комисията счете, че изискваната допълнителна потвърждаваща информация не е била предоставена и че не може да бъде изключен висок риск за бозайниците и неприцелните членестоноги, освен чрез налагане на допълнителни ограничения.

(7)

Комисията прикани нотификатора да представи своите коментари по доклада за преглед на глюфозинат.

(8)

Потвърждава се, че активното вещество глюфозинат следва да се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009. За да се сведе до минимум експозицията на бозайниците и неприцелните животни обаче е уместно видовете употреба на активното вещество да се ограничат допълнително и да се предвидят специфични мерки за намаляване на риска с цел опазване на посочените видове.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(10)

На държавите членки следва да се предостави време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи глюфозинат.

(11)

За продуктите за растителна защита, съдържащи глюфозинат, за които държавите членки предоставят преходен (гратисен) период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период следва да изтече най-късно една година след отнемането на разрешенията.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни мерки

При необходимост, до 13 ноември 2013 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество глюфозинат.

Член 3

Преходен период

Всеки преходен (гратисен) период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 12 месеца след отнемането на съответното разрешение.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 34.

(3)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество глюфозинат въз основа на предоставените потвърждаващи данни. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(3):2609. [14 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на ред 151 „Глюфозинат“ колоната „Специфични разпоредби“ се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като хербицид на отделни ивици или на точно определени места в концентрации, които не надвишават 750 g активно вещество/ha (обработена повърхност) на едно третиране и за най-много 2 третирания на година.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи глюфозинат, по-специално по отношение на експозицията на операторите и потребителите, държавите членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно глюфозинат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

безопасността на операторите, работниците и страничните лица; условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, предпазни мерки;

б)

потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се използва в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия;

в)

опазването на бозайниците, неприцелните членестоноги и неприцелните растения.

Условията за разрешаване включват използването на дюзи за ограничаване на отклоняването и предпазители срещу пръски и предвиждат съответното етикетиране на продуктите за растителна защита. Когато е целесъобразно, тези условия включват допълнителни мерки за намаляване на риска.“