18.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/30


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 335/2013 на Комисията от 12 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

( Официален вестник на Европейския съюз L 105 от 13 април 2013 г. )

На страница 3 в член 1, точка 9 относно изменението на член 41б, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1974/2006

вместо:

„4.   Параграф 2 не се прилага за подпомагането на подготвителните дейности и техническата помощ за LEADER.“

да се чете:

„4.   Параграф 2 не се прилага за подпомагането на подготвителните дейности за LEADER, нито за техническата помощ.“