13.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 335/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (2) определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(2)

На 12 октомври 2011 г. Комисията прие Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (3). С това предложение се въвежда нова стратегия за развитието на селските райони въз основа на политическите варианти, изложени в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ (4), и въз основа на последвалата го широка дискусия. Ако бъде прието, предложението ще доведе до значителни промени в политиката за развитие на селските райони, по-специално по отношение на съдържанието на някои мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1698/2005 и включени в програмите за развитие на селските райони на държавите членки.

(3)

Трябва да се гарантира, че средствата от ЕЗФРСР за програмния период след периода 2007—2013 г. се отделят, доколкото е възможно, за въвеждането на тази нова стратегия за развитие на селските райони. При това не може да се избегне преходен период, през който се припокриват прилагането на програми за развитие на селските райони и съответните правни разпоредби за програмния период 2007—2013 г. и прилагането на програмите и разпоредбите за следващия програмен период. Поради това следва да се гарантира, че установените в рамките на програмния период 2007—2013 г. мерки се прилагат при такива условия, че да не поглъщат непропорционално голяма част от финансовите ресурси на следващия програмен период.

(4)

Поради това следва да се гарантира, че държавите членки не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери за многогодишни мерки, които могат да се простират далеч в следващия програмен период и които в резултат на новата стратегия за развитие на селските райони вероятно ще бъдат прекратени или значително изменени.

(5)

По силата на член 27, параграф 12 и член 32а от Регламент (ЕО) № 1974/2006 удължаването на времетраенето на текущите агроекологични ангажименти, ангажименти за хуманно отношение към животните или ангажименти по опазване на околната среда в горите се ограничава до края на премийния период, към който се отнася платежното искане за 2013 г. С цел да се гарантира, че забавянията в процеса на подаване и одобряване на новите програми за развитие на селските райони не се отразяват отрицателно върху приемствеността по отношение на изпълнението на политиката, следва да е възможно удължаване на тези ангажименти до края на премийния период, към който се отнася платежното искане за 2014 г.

(6)

Предвид наближаващия край на програмния период 2007—2013 г. процедурната тежест за държавите членки, които изменят своите програми за развитие на селските райони, следва да се намали, като в същото време се поддържа подходящо ниво на оценка от страна на Комисията. Следователно държавите членки следва да имат повече възможности своевременно да прехвърлят суми, които повече не са необходими за определени мерки, към други мерки, като спазват съответната процедура за уведомяване. Поради това прагът на гъвкавостта за трансфери между осите следва да бъде увеличен.

(7)

Важно е да се осигури приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и плавен преход от един програмен период към следващия. Поради това следва да се уточни, че разходите, свързани с предварителните оценки на нови програми, и подготвителните разходи за разработване на стратегии за местно развитие за програмния период след 2007—2013 г. са част от подготвителните дейности, които трябва да бъдат финансирани в рамките на техническата помощ. Освен това следва да бъде възможно да се финансират други подготвителни дейности, при условие че са пряко свързани с дейностите по текущите програми за развитие на селските райони и са необходими за осигуряване на приемствеността и плавния преход от един програмен период към следващия програмен период.

(8)

Ако дадени държави членки вече са изразходвали средствата си за програмния период 2007—2013 г. за определена програма и/или мярка, те следва да не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери на тази програма и/или мярка. Освен това следва да се определят ясни крайни срокове за поемане на правни задължения спрямо бенефициери в рамките на програмния период 2007—2013 г. и следващия програмен период.

(9)

Следователно Регламент (ЕО) № 1974/2006 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 9, параграфи 2 и 4 „1 %“ се заменя с „3 %“.

2)

В член 14 се добавя следният параграф 5:

„5.   След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.“

3)

В член 21 се добавя следният параграф 3:

„3.   След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.“

4)

В член 27, параграф 12, втора алинея „2013 г.“ се заменя с „2014 г.“

5)

В член 31 се добавя следният параграф 5:

„5.   След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, включително когато тези мерки се осъществяват от местни групи за действие съгласно член 63, буква а) от посочения регламент.“

6)

В член 32 се добавя следната втора алинея:

„След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 45 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, включително когато тези мерки се осъществяват от местни групи за действие съгласно член 63, буква а) от посочения регламент.“

7)

В член 32а „2013 г.“ се заменя с „2014 г.“

8)

Вмъква се следният член 41а:

„Член 41а

1.   За целите на член 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 подготвителните дейности за подпомагане на програмата включват за програмния период след 2007—2013 г. следните:

а)

разходи, свързани с предварителната оценка на програми;

б)

подготвителни разходи за разработване на стратегии за местно развитие;

в)

разходи, свързани с други подготвителни дейности, при условие че те са:

i)

пряко свързани с дейностите на текущите програми за развитие на селските райони; и

ii)

необходими за осигуряване на приемствеността по отношение на изпълнението на политиката за развитие на селските райони и за плавния преход от един програмен период към следващия.

2.   Параграф 1 се прилага, при условие че в програмите за развитие на селските райони е включена съответната разпоредба.“

9)

В глава III, раздел 2 се вмъква следният член 41б:

„Член 41б

1.   Когато сумата, разпределена за дадена програма и/или мярка, е изчерпана преди крайната дата на допустимост, предвидена в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите членки не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери.

2.   Държавите членки не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с Регламент (ЕО) № 1698/2005 от датата, на която започват да поемат правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с правната рамка за програмния период 2014—2020 г.

Държавите членки могат да прилагат първа алинея по отношение на програмите или по отношение на мерките.

3.   В рамките на LEADER държавите членки могат да прилагат параграф 2 на равнището на местните групи за действие, посочени в член 62 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

4.   Параграф 2 не се прилага за подпомагането на подготвителните дейности и техническата помощ за LEADER.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(3)  COM(2011) 627 окончателен/3, 12.10.2011 г.

(4)  COM(2010) 672 окончателен, 18.11.2010 г.