10.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 323/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2013 година

за добавяне към риболовните квоти за 2013 г. на определени количества, удържани през 2012 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 най-късно до 31 октомври на годината на прилагане на отпуснатата им риболовна квота държавите членки могат да поискат от Комисията да удържи и прехвърли за следващата година до 10 % от тази квота. Комисията трябва да прибави към съответната квота удържаното количество.

(2)

С Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 г. за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни запаси от някои дълбоководни видове (2), Регламент (ЕС) № 1256/2011 на Съвета от 30 ноември 2011 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010 (3), Регламент (ЕС) № 5/2012 на Съвета от 19 декември 2011 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2012 г., приложими в Черно море (4), Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (5), Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (6), се определят квоти за определени запаси за 2012 г. и се посочва за кои запаси могат да се прилагат мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 847/96.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС (7), Регламент (ЕС) № 1088/2012 на Съвета от 20 ноември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2013 г. (8), Регламент (ЕС) № 1261/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2013 г., приложими в Черно море (9), Регламент (ЕС) № 39/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (10) и Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (11), се определят квоти за определени запаси за 2013 г.

(4)

Преди 31 октомври 2012 г. някои държави членки са поискали съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 част от техните квоти за 2012 г. да бъде удържана и прехвърлена за следващата година. В рамките на посочените в споменатия регламент граници удържаните количества следва да бъдат добавени към квотата за 2013 г.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Риболовните квоти, определени за 2013 г. в регламенти (ЕС) № 1262/2012, (ЕС) № 1088/2012, (ЕС) № 1261/2012, (ЕС) № 39/2013 и (ЕС) № 40/2013, се увеличават, както е посочено в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 320, 3.12.2011 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 3, 6.1.2012 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.

(7)  ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 22.

(8)  ОВ L 323, 22.11.2012 г., стр. 2.

(9)  ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 19.

(10)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Код на държавата

Код на запаса

Вид

Наименование на зоната

Окончателна квота 2012 г. (1)

(в тонове)

Улов 2012 г.

(в тонове)

Улов при специални условия 2012 г.

(в тонове)

Окончателна квота

(%)

Прехвърлено количество

(в тонове)

BEL

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Пикша

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Обикновен морски език

Зона VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Обикновен морски език

Зони VIIIa и VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Меджид

Зона VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от зона III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Молва

Води на ЕС от зона IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на ЕС от IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зона III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Гренадир

води на ЕС и международни води от I, II и IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Менек

Води на ЕС и международни води от I, II и ХIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Менек

IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от зона III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Черна писия (гренландска камбала)

Води на ЕС от зона IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на ЕС от IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зона III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от IIIа

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Менек

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Хамсия

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Черна писия (гренландска камбала)

Води на ЕС от зона IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Сафрид и свързан с него прилов

Зона VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Сафрид и свързан с него прилов

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Норвежки омар

Зона VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Син меджид

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Меджид

VI, води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Херинга

Подучастък 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30—31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII и XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IХ и Х

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони X и XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от VIII и IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Черна писия (гренландска камбала)

Води на ЕС от зона IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Сафрид и свързан с него прилов

Зона VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Молва

Води на ЕС от зона IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Норвежки омар

Зона VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Морска писия

VIIf и VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Гренадир

води на ЕС и международни води от I, II и IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Обикновен морски език

Зона VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Обикновен морски език

Зони VIIIa и VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Менек

Води на ЕС и международни води от I, II и ХIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Менек

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Меджид

Зона VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Меджид

VI, води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII и XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони X и XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Херинга

Зона VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Молва

Води на ЕС от зона IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Гренадир

води на ЕС и международни води от I, II и IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Пясъчна змиорка

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Обикновен морски език

Зона VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Менек

Води на ЕС и международни води от I, II и ХIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Менек

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Меджид

Зона VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII и XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Херинга

Зона VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Херинга

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Норвежки омар

VII (Porcupine Bank – зона 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Менек

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Меджид

VI, води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Пикша

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Херинга

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV-{}-

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Хамсия

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IХ и Х

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води на CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони X и XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от VIII и IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Сафрид и свързан с него прилов

Зона VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Сафрид и свързан с него прилов

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Норвежки омар

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Син меджид

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30—31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на ЕС от IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Менек

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Квоти, разпределени на държава членка съгласно съответните регламенти за възможностите за риболов, след като се вземат предвид размените на възможности за риболов в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59), прехвърлянията на квоти в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 и/или преразпределението и приспадането на възможности за риболов в съответствие с членове 37 и 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).