28.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/71


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 300/2013 НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010 за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, точка 1, първа алинея и точка 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (3) се определят здравните и ветеринарно-санитарните условия и изискванията за сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти и се установява списъкът на третите страни, от които е разрешено въвеждането в Съюза на подобни пратки.

(2)

С приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 се установява списък на трети страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки сурово мляко и млечни продукти, и се посочва видът топлинна обработка, която се изисква за тези стоки. В член 4 от Регламент (ЕС) № 605/2010 се предвижда, че държавите членки разрешават вноса на пратки млечни продукти, добити от сурово мляко от крави, овце, кози или биволици, от третите страни или частите от тях, в които съществува риск от болестта шап, и са изброени в колона В от приложение I към същия регламент, при условие че тези млечни продукти са претърпели топлинна обработка, както е посочено в същия член, или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло такава обработка.

(3)

Рискът, произтичащ от вноса в Съюза на млечни продукти, произведени от сурово мляко от камили от вида Camelus dromedarius (едногърби камили) от трети страни или части от тях, изложени на риск от болестта шап и изброени в колона В от приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, не е по-голям от риска, произтичащ от вноса на млечни продукти, добити от сурово мляко от крави, овце, кози или биволици, при условие че тези млечни продукти са претърпели топлинна обработка, както е посочено в член 4 от същия регламент, или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло такава обработка. Поради това същият член следва да бъде изменен, за да се включат в обхвата му млечните продукти, произведени от сурово мляко от посочения вид животни.

(4)

Освен това Емирство Дубай от Обединените арабски емирства — трета държава, непосочена от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) като свободна от шап, изрази интерес да изнася за Съюза млечни продукти, произведени от сурово мляко от едногърби камили след физическа или химическа преработка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 605/2010, и предостави информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (4).

(5)

Инспекционната служба на Комисията извърши проверка, която даде задоволителни резултати за контрола, свързан със здравето на животните и общественото здраве и извършван при производството на мляко от едногърби камили в Емирство Дубай. Освен това Емирство Дубай взе под внимание препоръките на инспекционната служба на Комисията.

(6)

Въз основа на тази информация може да се направи заключението, че Емирство Дубай е в състояние да осигури необходимите гаранции, че млечните продукти, произведени в Емирство Дубай от сурово мляко от едногърби камили, са в съответствие с приложимите ветеринарно-санитарни и здравни изисквания при внос в Съюза на млечни продукти от трети страни или части от тях, изложени на риск от болестта шап и изброени в колона В от приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010.

(7)

С цел да се разреши вносът в Съюза на млечни продукти, произведени от мляко от едногърби камили от някои части на територията на Обединените арабски емирства, Емирство Дубай следва да бъде добавено към списъка на третите страни или частите от тях, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, като се упомене, че разрешението, предвидено в колона В от същия списък, се прилага само за млечни продукти, произведени от мляко от посочения вид животни.

(8)

Образецът на здравен сертификат „Milk-HTC“ в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 605/2010 следва да бъде изменен, за да се включат млечните продукти, произведени от мляко от едногърби камили.

(9)

Някои млечни продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 605/2010, не са обхванати от кодовете на стоките (кодове по ХС), посочени в образците на здравни сертификати за млечни продукти. За да се позволи по-прецизна идентификация на тези стоки в образците на здравни сертификати, е необходимо в съответните образци на здравните сертификати „Milk-HTB“, „Milk-HTC“ и „Milk-T/S“ в приложение II към посочения регламент да се добавят липсващите кодове по ХС 15.17 (маргарин) и 28.35 (фосфати).

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 605/2010 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 605/2010 се изменя, както следва:

1)

В член 4, параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„Държавите членки разрешават вноса на пратки млечни продукти, добити от сурово мляко от крави, овце, кози и биволици или, когато това е изрично разрешено в приложение I — от камили от вида Camelus dromedarius от трети страни или части от тях, изложени на риск от болестта шап и изброени в колона В от приложение I, при условие че тези млечни продукти са претърпели топлинна обработка или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло такава обработка, включваща:“

2)

Приложения I и II се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕС) № 605/2010 се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

Следното вписване се вмъква преди вписването за Андора в таблицата в посоченото приложение:

„AE

Емирство Дубай от Обединените арабски емирства (1)

0

0

+(2)“

б)

Следните бележки под линия се добавят към таблицата в посоченото приложение:

„(1)

Само млечни продукти, произведени от мляко от камили от вида Camelus dromedarius.

(2)

Разрешени са млечни продукти, произведени от мляко от камили от вида Camelus dromedarius.“

2)

В приложение II част 2 се изменя, както следва:

а)

В образеца Milk-HTB, в указанията, в част I клетка I.19 се заменя със следното:

„—

Клетка I.19: Използва се съответният код по Хармонизираната система (ХС) под следните позиции: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04.“

б)

Образецът Milk-HTC се заменя със следното:

Образец Milk-HTC

Здравен сертификат за млечни продукти за консумация от човека, предназначени за внос в Европейския съюз от трети държави или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона В от приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010

Image

Image

Image

в)

В образеца Milk-T/S, в указанията, в част I клетка I.19 се заменя със следното:

„—

Клетка I.19: Използва се съответният код по Хармонизираната система (ХС) под следните позиции: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04.“