23.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 280/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 62/2006 относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 4б от Регламент (ЕО) № 62/2006 на Комисията от 23 декември 2005 година относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система (2) се предвижда, че Европейската железопътна агенция трябва да актуализира документите, посочени в приложение А към Регламент (ЕО) № 62/2006, въз основа на заявките за промяна, които са одобрени преди 13 май 2012 г.

(2)

Комисията получи препоръка ERA/REC/INT/06a-2012/INT на Европейската железопътна агенция от 24 юли 2012 г. за актуализиране на приложение А към Регламент (ЕО) № 62/2006 с цел да се позовава на техническите документи, които са изменени в съответствие с процедурата за управление на промените („окончателен базов сценарий 5.2“).

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 62/2006 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 62/2006 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 13, 18.1.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ

Списък на задължителните спецификации

Индекс №

Означение

Наименование на документа

Версия

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

ТСОС на ТППТ – ПРИЛОЖЕНИЕ A.5: Илюстрации и секвенциални диаграми относно съобщенията на ТСОС „Телематични приложения за превоз на товари“

1.0


Допълнение

Означение

Наименование на документа

Версия

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

ТСОС на ТППТ – ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ A (ПЛАН ЗА ПЪТУВАНЕ НА ВАГОНИ/ИНТЕРМОДАЛНИ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ (ИТЕ)

1.0

Б

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

ТСОС на ТППТ – ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Б – ОПЕРАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ВАГОНИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ЕДИНИЦИ (WIMO)

1.1

В

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

ТСОС на ТППТ – ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ В - СПРАВОЧНИ ФАЙЛОВЕ

1.1

Г

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

ТСОС на ТППТ – ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Г — ДАННИ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

1.1

Д

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

ТСОС на ТППТ – ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Д — ОБЩ ИНТЕРФЕЙС

1.0

Е

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

ТСОС на ТППТ – ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Е – МОДЕЛ НА ДАННИ И СЪОБЩЕНИЯ В ТСОС НА ТППТ

1.1“