13.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2013 НА СЪВЕТА

от 7 март 2013 година

относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 352 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

В член 297 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се урежда публикуването в Официален вестник на Европейския съюз (по-нататък Официален вестник) и влизането в сила на правните актове на Съюза.

(2)

Регламент № 1/1958 (1) с всички негови последващи изменения определя официалните езици на институциите на Европейския съюз.

(3)

Понастоящем печатното издание на Официален вестник на всички официални езици на институциите на Съюза е единствената правно обвързваща публикация, въпреки че той се предоставя и онлайн.

(4)

Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (2) гарантира, че Службата за публикации дава възможност на институциите да изпълняват своето задължение да публикуват законодателни текстове.

(5)

Съгласно решението на Съда на Европейския съюз по дело № C-161/06 Skoma-Lux sro срещу Celní ředitelství Olomouc (3), правните актове на Съюза не могат да се прилагат спрямо физически лица, ако не са били надлежно публикувани в Официален вестник, и че предоставянето на такива актове онлайн не е равнозначно на публикуване с правна сила в Официален вестник предвид отсъствието на правна уредба на Съюза в това отношение.

(6)

Ако публикуването в Официален вестник в електронна форма има правна сила, достъпът до правото на Съюза ще бъде по-бърз и по-икономичен. Въпреки това, гражданите следва да имат възможността да получат от Службата за публикации печатно издание на Официален вестник.

(7)

В съобщението на Комисията озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ се изтъква, че онлайн достъпът до правна информация стимулира развитието на единен цифров пазар, което от своя страна води до икономически и социални ползи.

(8)

Следователно е необходимо да се установят правила за гарантиране на автентичността, целостта и неизменимостта на електронното публикуване на Официален вестник.

(9)

Настоящият регламент следва също да урежда правила, приложими в случаи, когато поради непредвидени и изключителни обстоятелства не е възможно да се публикува и да се предостави електронно копие от Официален вестник.

(10)

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (4) установява правните последици от електронните подписи като средство за удостоверяване на автентичността. С цел гарантиране на автентичността, целостта и неизменимостта на електронното издание на Официален вестник, един усъвършенстван електронен подпис, който е основан на квалифицирано удостоверение и създаден от устройство за създаване на защитени подписи в съответствие с тази директива, предоставя достатъчни гаранции на обществеността. Следва да е възможна проверката с лесно достъпни средства на подписан по електронен път Официален вестник.

(11)

Достъпът до уебсайта EUR-Lex следва да бъде гарантиран в съответствие с ангажиментите за защита на лица с увреждания съгласно Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (5).

(12)

В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на целта да се гарантира, че всички европейски граждани могат да се позовават на електронното публикуване на Официален вестник, тъй като обхватът на регламента се ограничава до това да направи електронното публикуване автентично, каквото понастоящем е печатното публикуване.

(13)

За приемането на настоящия регламент ДФЕС не предвижда други правомощия, освен тези по член 352,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Официален вестник се публикува в електронна форма, в съответствие с настоящия регламент, на официалните езици на институциите на Европейския съюз.

2.   Без да се засяга член 3, единствено публикуваният в електронна форма Официален вестник (по-нататък „електронното издание на Официален вестник“) е автентичен и има правно действие.

Член 2

1.   Електронното издание на Официален вестник е придружено с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение и създаден от устройство за създаване на защитени подписи в съответствие с Директива 1999/93/ЕО. Квалифицираното удостоверение и неговите подновени версии се публикуват на уебсайта EUR-Lex, за да се даде възможност на обществеността да проверява усъвършенствания електронен подпис и автентичния характер на електронното издание на Официален вестник.

2.   Електронното издание на Официален вестник съдържа информация за датата на публикуването си.

3.   Електронното издание на Официален вестник се предоставя на разположение на обществеността на уебсайта EUR-Lex в актуален формат и за неограничен период. Справките с него са безплатни.

Член 3

1.   Когато поради непредвидена и изключителна неизправност в информационната система на Службата за публикации публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, информационната система се възстановява възможно най-бързо.

Моментът на възникване на подобна неизправност се определя от Службата за публикации.

2.   Когато е необходимо публикуване на Официален вестник, ако информационната система на Службата за публикации не функционира поради неизправност, както е посочено в параграф 1, единствено печатното издание на Официален вестник поражда правно действие.

След като информационната система на Службата за публикации бъде възстановена, съответстващото електронно издание на печатното издание, посочено в първата алинея, се предоставя на разположение на обществеността на уебсайта EUR-Lex само за информация и съдържа бележка в този смисъл.

3.   След като информационната система на Службата за публикации бъде възстановена, уебсайтът EUR-Lex предоставя информация за всички печатни издания, които пораждат правно действие в съответствие с параграф 2, първа алинея.

Член 4

1.   По отношение на електронното издание на Официален вестник, Службата за публикации има следните отговорности:

а)

да го публикува и да гарантира неговата автентичност;

б)

да въвежда, управлява и поддържа информационната система за създаване на електронното издание на Официален вестник и да актуализира тази система в съответствие с техническия напредък;

в)

да въвежда и разширява техническите средства за гарантиране на достъпа на всички ползватели до електронното издание на Официален вестник;

г)

да въвежда вътрешни правила за сигурност и достъп по отношение на информационната система за създаване на електронното издание на Официален вестник;

д)

да съхранява и архивира електронните файлове и да ги обработва в съответствие с техническия напредък.

2.   Службата за публикации упражнява отговорностите, определени в параграф 1, в съответствие с Решение 2009/496/ЕО, Евратом.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от четвъртия календарен месец след приемането му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2013 година.

За Съвета

Председател

A. SHATTER


(1)  Регламент № 1 определя езиците, които се използват от Европейската икономическа общност (ОВ 017, 6.10.1958 г. стр. 385/58).

(2)  ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 41.

(3)  Сборник съдебна практика, 2007 г., стр. I-10841.

(4)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.