2.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 168/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2013 година

относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. За тази цел цялостна система за ЕО одобряване на типа на дву- или триколесните превозни средства беше установена с Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) относно одобряването на типа на такива превозни средства. Тези принципи следва да продължат да се прилагат и в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети на основание настоящия регламент.

(2)

Вътрешният пазар следва да се основава на прозрачни, прости и последователни правила, които осигуряват правна сигурност и яснота, от която могат да извлекат ползи предприятията и потребителите.

(3)

С цел опростяване и ускоряване на приемането на законодателството относно одобряването на типа, в законодателството на Съюза за одобряване на типа на превозни средства бе въведен нов регулаторен подход, в съответствие с който законодателят чрез обикновена законодателна процедура установява само основните правила и принципи и делегира на Комисията определянето на допълнителните технически предписания. Поради това, с оглед на основните изисквания, настоящият регламент следва да установи само базовите разпоредби за безопасността при експлоатация и екологичните характеристики и да оправомощи Комисията да формулира техническите спецификации.

(4)

Настоящият регламент не следва да засяга мерките на национално равнище или на равнището на Съюза по отношение на използването на превозни средства от категория L по пътищата, като например специални изисквания за свидетелствата за управление на МПС, ограничения на максималната скорост или мерки за регулиране на достъпа до определени пътища.

(5)

Надзорът на пазара в автомобилния сектор и по-специално при превозните средства от категория L следва да бъде подобрен, като се засилят правните разпоредби по отношение на съответствието на производството и като се посочат задълженията на икономическите оператори от веригата на доставка. По-конкретно следва да се изяснят ролята и отговорностите на органите в държавите членки, които отговарят за одобряването на типа и надзора на пазара, и да се поставят по-високи изисквания по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряването на типа на превозни средства. Осигуряването на спазването на изискванията за одобряване на типа и за съответствие на производството, включени в законодателството, регулиращо автомобилния сектор, следва да продължи да бъде основната отговорност на органите по одобряването, докато правомощията по надзор на пазара могат да бъдат поделени между различни национални органи. Ефективната координация и наблюдение на равнището на Съюза и на национално равнище следва да гарантират, че органите по одобряването и органите за надзор на пазара прилагат ефективно новите мерки.

(6)

Задълженията на националните органи, установени в разпоредбите за надзор на пазара в настоящия регламент, са по-конкретни от съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (4).

(7)

Настоящият регламент следва да съдържа основни изисквания за опазване на околната среда и за безопасност при експлоатацията на превозните средства. Основните елементи от съответните изисквания на настоящия регламент се основават на резултатите от оценката на въздействието от 4 октомври 2010 г., направена от Комисията, с която се анализират различните варианти, като се изброяват възможните предимства и недостатъци във връзка с икономическите аспекти, опазването на околната среда, безопасността и обществените аспекти. В този анализ бяха включени както количествени, така и качествени аспекти. След сравняване на различните варианти предпочитаните варианти бяха установени и избрани за основа на настоящия регламент.

(8)

Целта на настоящия регламент е да се определят хармонизирани правила за одобряването на типа на превозни средства от категория L, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар. Превозните средства от категория L са дву-, три- или четириколесни превозни средства, като например двуколесни моторни превозни средства, триколесни и четириколесни моторни превозни средства. Освен това настоящият регламент има за цел да опрости настоящата правна рамка, да се намалят емисиите от превозни средства от категория L, като по този начин се постигне по-пропорционален дял за тези превозни средства в общите емисии от автомобилния транспорт, да се увеличи общото равнище на безопасност, да се осигури адаптиране към техническия прогрес и да се укрепят правилата за надзор на пазара.

(9)

За да се гарантира високо равнище на безопасност при експлоатация на превозните средства, безопасни условия на труд и опазване на околната среда, следва да бъдат хармонизирани техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли по отношение на одобряването на типа.

(10)

Монтажът на определени системи, компоненти или отделни технически възли след като превозните средства са били пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент. Поради това следва да се вземат подходящи мерки, с които да се гарантира, че системите, компонентите или отделните технически възли, които могат да бъдат монтирани в превозните средства и които могат значително да нарушат функционирането на особено важните за опазването на околната среда или за безопасността при експлоатация системи, се контролират от одобряващ орган преди да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

(11)

Директива 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2 февруари 1995 г. относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- или триколесни моторни превозни средства (5) дава избор на държавите членки да отказват начална регистрация и последваща регистрация на своя територия на превозно средство с максимална нетна мощност, по-висока от 74 kW. Предвижданото съотношение между безопасността и ограничението на максималната мощност не беше потвърдено в редица научни проучвания. Поради тази причина и за да се отстранят вътрешните препятствия пред търговията на пазара на Съюза, посочената възможност не следва да се запази в бъдеще. Следва да бъдат въведени други по-ефективни мерки за безопасност, които да спомогнат да се намали големият брой смъртни случаи и наранявания при пътнотранспортни произшествия сред водачите на двуколесни моторни превозни средства в Съюза.

(12)

С настоящия регламент се установяват екологични изисквания за два етапа с втори етап (Евро 5), задължителен за нови типове превозни средства, считано от 1 януари 2020 г., като по този начин се създава дългосрочно предвидимост при планирането, което правят производителите на превозни средства и доставчиците. Въз основа на налични в бъдеще данни проучване на въздействието върху околната среда, изисквано от настоящия регламент, следва да предостави допълнителна подкрепа чрез моделиране, анализ на техническата осъществимост и разходната ефективност въз основата на последните налични данни. Наред с това проучването, inter alia, следва да оцени осъществимостта и разходната ефективност на изискванията за изпитване за съответствие в употреба, изискванията за емисиите извън рамките на цикъла, както и гранична стойност на броя на частиците при емисиите за определени (под-)категории. Въз основа на резултатите от проучването Комисията следва да обмисли възможността за представяне на предложение за въвеждане на нови елементи в бъдещото законодателство за одобряване на типа след предвидените в настоящия регламент етапи.

(13)

Предназначението на системата за ЕС одобряване на типа е да даде възможност на всяка държава членка да потвърди, че всеки тип превозно средство е преминало проверките, предвидени в настоящия регламент, в делегираните актове и в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и че производителят на превозното средство е получил сертификат за одобряване на типа. Тя освен това задължава производителите да издават сертификат за съответствие за всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения на тип. Когато едно превозно средство се придружава от такъв сертификат, то следва да има разрешение да бъде предоставяно на пазара и регистрирано, за да се ползва на цялата територия на Съюза.

(14)

С оглед осигуряване на правилното прилагане и функциониране на процедурата за контрол на съответствието на производството, която е един от крайъгълните камъни на системата за ЕС одобряване на типа, производителите следва редовно да бъдат проверявани от компетентен орган или от квалифицирана техническа служба, оправомощена за целта.

(15)

В настоящия регламент се определят множество специфични изисквания по отношение на безопасността и опазването на околната среда. Поради това е важно да бъдат установени разпоредби, с които да се гарантира, че когато дадено превозно средство е източник на сериозен риск за потребителите или за околната среда, производителят или всеки друг икономически оператор от веригата на доставката взема ефективни предпазни мерки, включително изземане на превозни средства по смисъла на член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008. По тази причина органите по одобряването следва да имат възможност да преценяват дали тези мерки са достатъчни.

(16)

В определени ограничени случаи е целесъобразно да се допусне национално одобряване на типа за малки серии. За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за малки серии от превозни средства следва да се сведат до случаите на много ограничено производство. Необходимо е следователно точно да се дефинира понятието „малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства.

(17)

Съюзът е договаряща страна по Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 г.“) (6). С цел опростяване на законодателството относно одобряването на типа в съответствие с препоръките на публикувания от Комисията през 2006 г. доклад, озаглавен „CARS 21: Конкурентна регулаторна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“, е целесъобразно да бъдат отменени всички отделни директиви, без да се намалява нивото на защита. Изискванията, установени в посочените директиви, следва да бъдат пренесени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, и следва да бъдат заменени, където е необходимо, с препратки към съответните правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), в подкрепа на които Съюзът е гласувал или към които Съюзът се е присъединил и които са приложени към Ревизираната спогодба от 1958 г. За да се намали административната тежест на процеса по одобряване на типа, следва да се позволи на производителите на превозни средства да получават одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент, когато е подходящо, като получат одобрение директно по съответните правила на ИКЕ на ООН, посочени в приложенията към настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

(18)

Следователно правилата на ИКЕ на ООН и измененията към тях, в подкрепа на които Съюзът е гласувал, в приложение на Решение 97/836/ЕО, следва да се включат в рамките на законодателството за ЕС одобряване на типа. Съответно на Комисията следва да се делегират правомощия за приемането на необходимите адаптации в приложенията към настоящия регламент или делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

(19)

Неограниченият достъп до информация за ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническата информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги за ремонт и поддръжка на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана със системите за бордова диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Уместно е да се утвърдят технически спецификации, които интернет страниците на производителите трябва да следват, както и целенасочени мерки за осигуряване на приемлив достъп за малките и средните предприятия.

(20)

С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (7).

(21)

С цел допълване на настоящия регламент с нови технически предписания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изискванията по отношение на екологичните и динамичните характеристики, на безопасността при експлоатация и на конструкцията на превозното средство. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(22)

Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими при нарушаване на настоящия регламент и на делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(23)

С цел постигане на възможност за оценка и решение на това, дали задължителното монтиране на усъвършенствани спирачни системи да се прилага и за други категории мотоциклети, Комисията следва да докладва пред Европейския парламент и Съвета въз основата на, inter alia, данни за пътнотранспортните произшествия (ПТП), предоставени от държавите членки.

(24)

Въпреки че нищо в настоящия регламент не препятства държавите членки да продължат да прилагат съответните си системи за индивидуално одобряване, Комисията следва да докладва на Европейския парламент и Съвета относно функционирането на тези национални системи въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, с цел преразглеждане на въпроса дали да представи законодателно предложение за хармонизиране на системите за индивидуално одобряване на равнището на Съюза.

(25)

В контекста на преразглеждането на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (8), разграничаването между настоящия регламент и Директива 2007/46/ЕО следва да се обмисли с оглед на опита на държавите членки, придобит във връзка с прилагането на регламента, в частност с цел гарантиране на лоялна конкуренция между категориите превозни средства.

(26)

В интерес на яснотата, предвидимостта, рационалността и опростяването, както и с цел намаляване на тежестта за производителите на превозни средства, настоящият регламент следва да съдържа само ограничен брой етапи на изпълнение за въвеждането на нови равнища на емисиите и изисквания за безопасност. На промишлеността следва да се предостави достатъчно време, за да се адаптира към новите разпоредби, установени в настоящия регламент, и към техническите спецификации и административните разпоредби, установени в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент. Своевременното определяне на изисквания е от съществено значение, за да се гарантира, че производителите ще имат достатъчно време, за да разработят, изпитат и внедрят технически решения в серийното производство на превозни средства и заедно с производителите и органите по одобряването в държавите членки да въведат необходимите административни системи.

(27)

Директива 2002/24/ЕО и отделните директиви, посочени в същата директива, бяха многократно и съществено изменяни. В интерес на яснотата, рационалността и опростяването, Директива 2002/24/ЕО и отделните директиви, посочени в същата директива, следва да бъдат отменени и заменени с един регламент и малък брой делегирани актове и актове за изпълнение. С приемането на регламент се осигурява, че съответните разпоредби се прилагат пряко, актуализират се много по-бързо и чрез тях по-ефикасно се отчита техническият прогрес.

(28)

Следните директиви следва да бъдат отменени:

Директива 2002/24/ЕО;

Директива 93/14/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно спирачните системи на двуколесни и триколесни моторни превозни средства (9);

Директива 93/30/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно устройствата за звуков сигнал на дву- или триколесни моторни превозни средства (10);

Директива 93/33/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно устройствата за защита срещу неразрешена употреба на двуколесни или триколесни моторни превозни средства (11);

Директива 93/93/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно масите и размерите на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (12);

Директива 95/1/ЕО;

Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1997 г. относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (13);

Директива 2000/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно скоростомера на дву- и триколесните моторни превозни средства (14);

Директива 2002/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно намаляване замърсяването на въздуха с вредни емисии от двуколесни и триколесни моторни превозни средства (15);

Директива 2009/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно мястото за монтиране на задната регистрационна табела на дву- или триколесни моторни превозни средства (16);

Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- или триколесните моторни превозни средства (17);

Директива 2009/78/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно стойки на двуколесни моторни превозни средства (18);

Директива 2009/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно ръкохватките за пътници на двуколесни моторни превозни средства (19);

Директива 2009/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно символите за идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно-екранните устройства при дву- и триколесни моторни превозни средства (20);

Директива 2009/139/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно регламентираните обозначения на дву- или триколесните моторни превозни средства (21).

(29)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно определянето на хармонизирани правила за административните и техническите изисквания за одобряване на типа на превозни средства от категория L и за надзор на пазара на такива превозни средства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и последици, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват административните и техническите изисквания за одобряване на типа на всички нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, посочени в член 2, параграф 1.

Настоящият регламент не се прилага за индивидуално одобряване на превозни средства. Въпреки това държавите членки, които издават такива индивидуални одобрения, приемат всяко одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, издадено съгласно настоящия регламент, вместо съгласно приложимите национални разпоредби.

2.   Настоящият регламент установява изискванията за надзор на пазара на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които подлежат на одобряване съгласно настоящия регламент. Настоящият регламент също така установява изисквания за надзор на пазара на части и оборудване за такива превозни средства.

3.   Настоящият регламент не засяга прилагането на законодателството относно безопасността на движението по пътищата.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на всички дву-, три- и четириколесни превозни средства, както са категоризирани в член 4 и приложение I („превозни средства от категория L“), които са предназначени за движение по обществените пътища, включително тези, които са проектирани и изработени на един или повече етапи, и по отношение на системи, компоненти и отделни технически възли, както и части и оборудване, проектирани и изработени за посочените превозни средства.

Настоящият регламент се прилага също и по отношение на ендуро мотоциклети (L3e-AxE (x = 1, 2 или 3), траял мотоциклети (L3e-AxT (x = 1, 2 или 3) и тежки четириколесни за всякакви терени (L7e-B) съгласно категоризирането в член 4 и приложение I.

2.   Настоящият регламент не се прилага за следните превозни средства:

а)

превозни средства с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 6 km/h;

б)

превозни средства, предназначени да бъдат използвани изключително от лица с физически увреждания;

в)

превозни средства, предназначени да се управляват от пешеходци;

г)

превозни средства, предназначени изключително за използване в състезания;

д)

превозни средства, проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, гражданската отбрана, противопожарните служби, силите, отговорни за поддържане на обществения ред и службите за спешна медицинска помощ;

е)

земеделски или горски превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (22), машини, попадащи в обхвата на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (23) и Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините (24), и моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2007/46/ЕО;

ж)

превозни средства, предназначени главно за използване извън пътя и проектирани да се движат по повърхности без настилка;

з)

велосипеди с подпомагане на задвижването от педалите, които са оборудвани със спомагателен електродвигател с максимална постоянна номинална мощност, по-малка или равна на 250 W, при които двигателят се спира, щом велосипедистът престане да върти педалите, или в противен случай осигуряваното от двигателя задвижване се намалява постепенно и накрая се изключва напълно, преди превозното средство да достигне скорост 25 km/h;

и)

самобалансиращи се превозни средства;

й)

превозни средства, които не са оборудвани с най-малко едно място за сядане;

к)

превозни средства, оборудвани с каквото и да е място за сядане на водача с височина на точка R ≤ 540 mm за категории L1e, L3e и L4e или ≤ 400 mm за категории L2e, L5e, L6e и L7e.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент и на актовете, изброени в приложение II, освен ако в тях не е предвидено друго, се прилагат следните определения:

1.

„одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

2.

„сертификат за одобряване на типа“ означава документ, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел е одобрен;

3.

„одобряване на типа на цялото превозно средство“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че типът на дадено некомплектовано, комплектовано или напълно комплектовано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

4.

„ЕС одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент;

5.

„ЕС сертификат за одобряване на типа“ означава сертификат, съставен въз основа на образеца, установен в акта за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент, или въз основа на формуляра за съобщение, установен в съответните правила на ИКЕ на ООН, посочени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент;

6.

„одобряване на типа на система“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че дадена система, монтирана в конкретен тип превозно средство, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

7.

„одобряване на типа на отделен технически възел“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че отделният технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по отношение на един или повече определени типове превозни средства;

8.

„одобряване на типа на компонент“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че даден компонент отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания, без да бъде монтиран в превозно средство;

9.

„национално одобряване на типа“ означава процедура за одобряване на типа, установена от националното право на държава членка, чиято валидност се ограничава до територията на тази държава членка;

10.

„сертификат за съответствие“ означава документ, който се издава от производителя и удостоверява, че произведеното превозно средство отговаря на одобрения тип превозно средство;

11.

„базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в първоначалния етап на многоетапния процес на одобряване на типа;

12.

„некомплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което подлежи на допълнително комплектоване на поне още един следващ етап, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

13.

„напълно комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което е преминало през процеса на многоетапно одобряване на типа и отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

14.

„комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което не се нуждае от допълнително комплектоване, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

15.

„система“ означава съвкупност от устройства, свързани с цел изпълнение на една или няколко специфични функции в превозно средство и която отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент;

16.

„компонент“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, което е предназначено да бъде част от превозно средство и чийто тип може да бъде одобрен отделно от превозното средство в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, ако тези актове съдържат изрични разпоредби за това;

17.

„отделен технически възел“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и което е предназначено да бъде част от превозно средство, и чийто тип може да бъде одобрен отделно, но само по отношение на един или няколко определени типа превозни средства, ако тези актове съдържат изрични разпоредби за това;

18.

„части“ означава изделия, използвани за сглобяване на превозно средство, както и резервни части;

19.

„оборудване“ означава всяко изделие, различно от части, което може да бъде добавено към или инсталирано на превозно средство;

20.

„оригинални части или оборудване“ означава части или оборудване, които са произведени според спецификациите и производствените стандарти, предвидени от производителя на превозното средство за производството на части или оборудване за сглобяване на въпросното превозно средство; това включва части или оборудване, които се произвеждат на същата производствена линия като посочените части или оборудване; освен ако не се докаже противното, се счита, че частите или оборудването са оригинални части или оборудване, ако производителят удостовери, че те отговарят на качеството на компонентите, използвани за сглобяването на въпросното превозно средство, и които са произведени в съответствие със спецификациите и производствените стандарти на производителя на превозното средство;

21.

„резервни части“ означава изделия, които се монтират във или на превозно средство, така че да заместят оригинални части на това превозно средство, включително продукти като смазочни материали, които са необходими за употребата на превозното средство, с изключение на горивото;

22.

„безопасност при експлоатация“ означава липсата на неприемлив риск от физическо нараняване или увреждане на здравето на хора или на имущество, дължащи се на опасности, причинени от неизправност на механични, хидравлични, пневматични, електрически или електронни системи, компоненти или отделни технически възли;

23.

„усъвършенствани спирачни системи“ означава антиблокираща спирачна система, комбинирана спирачна система или и двете;

24.

„антиблокираща спирачна система “ означава система, която регистрира приплъзването на колелото и автоматично променя налягането, което създава спирачното усилие в колелото/колелата, за да ограничи приплъзването на колелото;

25.

„комбинирана спирачна система“ означава:

а)

за превозни средства от категория L1е и L3е: работна спирачна система, при която най-малко две спирачки на различни колета се задействат при задействането на един контролен орган;

б)

за превозни средства от категория L4е: работна спирачна система, при която спирачките най-малко на предните и на задните колела се задействат при задействането на един контролен орган (ако задното колело и колелото на коша ползват една спирачна система, тя се смята за задна спирачка);

в)

за превозни средства от категории L2e, L5e, L6e и L7e: работна спирачна система, при която спирачките на всички колета се задействат при задействането на един контролен орган;

26.

„автоматично включване на светлините“ означава включването на системата за осветяване на превозното средство, ако ключът за запалването или ключът за включване на двигателя е в положение „включено“;

27.

„устройство, регулиращо замърсяването“ означава онези компоненти от превозното средство, които регулират или ограничават емисиите в отработилите газове и/или емисиите от изпаряване;

28.

„резервно устройство, регулиращо замърсяването“ означава устройство, регулиращо замърсяването, или комбинация от такива устройства, предназначени за замяна на оригиналното устройство, регулиращо замърсяването, които могат да бъдат одобрени като отделен технически възел;

29.

„място за сядане“ означава:

а)

седалка тип седло за водача или за пътник, използвано за сядане в изправено положение; или

б)

всяка седалка, на която може да седне най-малко един човек с размерите на антропоморфен манекен, представляващ човек, спадащ към 50-ия перцентил, в случая на водача;

30.

„двигател със запалване чрез сгъстяване“ или „СI двигател“ означава двигател с вътрешно горене, който работи на принципа на „цикъла на Дизел“;

31.

„двигател с принудително запалване“ или „PI двигател“ е двигател с вътрешно горене, който работи на принципа на „цикъла на Ото“;

32.

„хибридно превозно средство“ означава моторно превозно средство, което за привеждането си в движение е оборудвано с най-малко два различни преобразувателя на енергия и с две различни системи за съхраняване на енергията (в превозното средство);

33.

„хибридно електрическо превозно средство“ означава превозно средство което, за целите на механичното задвижване, черпи енергия от следните два източника за съхраняване на енергия/мощност в превозното средство:

а)

гориво за потребление;

б)

акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор или друго устройство за съхранение на електрическа енергия или мощност.

Това определение включва също и превозни средства, които черпят енергия от гориво за потребление само с цел презареждане на устройство за съхраняване на електрическа енергия/мощност;

34.

„задвижване“ означава двигател с вътрешно горене, електрически двигател, хибридна система или комбинация от посочените типове двигатели или от други типове двигатели;

35.

„номинална постоянна максимална мощност“ означава максималната мощност за тридесет минути на изходящия вал на електрически двигател съобразно посоченото в Правило № 85 на ИКЕ на ООН;

36.

„максимална ефективна мощност“ означава максималната мощност на двигател с вътрешно горене, достигната на изпитвателния стенд, в края на коляновия вал или еквивалентен компонент;

37.

„измервателно-коригиращо устройство“ означава което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене и/или натоварването на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или друг параметър, с цел да активира, модулира, забави или деактивира която и да е част на системата за контрол на емисиите или на системата за последваща обработка на отработилите газове, и което намалява ефективността на системата за контрол на емисиите при условия, каквито могат да се очакват при нормална работа и употреба на превозното средство;

38.

„устойчивост“ означава свойството на компонентите и системите да не се променят, така че екологичните характеристики, съобразно установеното в член 23 и приложение V, да могат да се спазват след достигането на пробега, определен в приложение VII, така че безопасността при експлоатация на превозното средство да бъде гарантирана, ако то се използва при нормални обстоятелства и съобразно предназначението си, и е обслужвано в съответствие с препоръките на производителя;

39.

„обем на двигателя“ означава:

а)

за бутални двигатели, номиналният работен обем на двигателя;

б)

за роторно-бутални двигатели (тип Ванкел), удвоеният номинален работен обем на двигателя;

40.

„емисии от изпаряване“ означава въглеводородните пари, изпускани от системата за съхранение и подаване на гориво на моторно превозно средство, а не емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител;

41.

„изпитване SHED“ означава изпитване на превозното средство в затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване, при което се извършва специално изпитване за емисиите от изпаряване;

42.

„система за газообразно гориво“ означава система, съставена от компоненти за съхраняване на газообразно гориво, за подаване на гориво, дозиране на горивото и контрол, които са монтирани към двигател, за да му дадат възможност да работи с LPG, CNG или водород като едногоривно, двугоривно или многогоривно устройство;

43.

„газообразен замърсител“ означава емисиите в отработилите газове на въглероден оксид (СО), азотни оксиди (NOx), изразени в еквивалентен азотен диоксид (NO2), и на въглеводороди (НС);

44.

„емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител“ означава емисиите на газообразни замърсители и прахови частици от изходната тръба на последния шумозаглушител на превозното средство;

45.

„прахови частици“ означава компонентите в отработилите газове, които се отделят от разредените отработили газове при максимална температура от 325 K (52 °C) чрез филтрите, посочени в процедурата за изпитване за установяване на средните стойности на емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител;

46.

„световен хармонизиран цикъл за изпитване на мотоциклети“ или „WMTC“ означава хармонизираното в световен мащаб лабораторно изпитване WMTC, определено в Глобално техническо правило № 2 на ИКЕ на ООН;

47.

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса по одобряване на типа или процеса по издаване на разрешение, както и за осигуряването на съответствие на производството, и което отговаря при опасения от страна на органите за надзор на пазара по отношение на произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, независимо дали физическото или юридическо лице участва пряко във всички фази на проектирането и производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които са обект на одобряване;

48.

„представител на производителя“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е надлежно упълномощено от производителя да го представлява пред органа по одобряването или органа за надзор на пазара и да действа от името на производителя по въпроси, свързани с обхвата от на настоящия регламент;

49.

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване от трета държава;

50.

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване на пазара;

51.

„икономически оператор“ означава производителят, представителят на производителя, вносителят или дистрибуторът;

52.

„регистрация“ означава административно разрешение пускане в употреба на превозно средство по пътищата, включително идентификацията на последното и издаването на сериен номер, известен като регистрационен номер, независимо дали е постоянен, временен или за кратък период;

53.

„пускане в употреба“ означава първата употреба по предназначение в рамките на Съюза на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

54.

„пускане на пазара“ означава предоставяне на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за първи път на пазара на Съюза;

55.

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за дистрибуция или използване на пазара в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

56.

„орган по одобряването“ означава орган на държава членка, който е създаден или определен от тази държава членка и е нотифициран от нея пред Комисията с компетентност по всички въпроси на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел по отношение на процеса по издаване на разрешение, за издаване и когато е уместно — за отнемане или отказ за издаване на сертификати за одобряване, за изпълнение на действия като звено за контакт по отношение на органите по одобряването на другите държави членки, за оправомощаване на технически служби и за осигуряване спазването от страна на производителя на задълженията, свързани със съответствието на производството;

57.

„орган за надзор на пазара“ означава орган на държава членка, отговорен за извършването на надзор на пазара на нейната територия;

58.

„надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от националните органи с цел да се гарантира, че предоставяните на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес;

59.

„национален орган“ означава орган по одобряването или всеки друг орган, който участва в надзора на пазара и е отговорен за дейностите по надзор на пазара, граничния контрол или регистрацията в държава членка по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, части или оборудване;

60.

„техническа служба“ означава организация или орган, оправомощен от органа по одобряването на дадена държава членка като лаборатория за изпитване, която да извършва изпитвания, или като орган за оценяване на съответствието, който да извършва първоначална оценка и други изпитвания или проверки, от името на органа по одобряването, като е възможно самият орган по одобряването да изпълнява тези функции;

61.

„провеждане на собствени изпитвания“ означава извършване на изпитвания в собствените производствени помещения на производителя, регистриране на резултатите от изпитването и представяне на протокол, включващ заключения на органа по одобряването, от производител, който е оправомощен като техническа служба, с цел оценяване на съответствието с определени изисквания;

62.

„метод за виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, които доказват, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на техническите изисквания на делегиран акт, приет съгласно член 32, параграф 6, без да е необходимо физически да се използва превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

63.

„система за бордова диагностика“ или „OBD“ означава система, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранявани в паметта на компютър;

64.

„информация за ремонт и поддръжка на превозното средство“ означава цялата необходима информация за диагностика, обслужване, проверка, периодичен преглед, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци и ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтирането на части и оборудване на превозни средства;

65.

„независим оператор“ означава предприятия, различни от оторизирани търговци и ремонтни предприятия, които участват пряко или непряко в ремонта и поддръжката на превозни средства, и по-специално ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги в областта на проверките и изпитванията, оператори, предлагащи обучение за монтьори, производители и предприятия, извършващи ремонт на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

66.

„оторизирано ремонтно предприятие“ означава доставчик на услуги по ремонтни дейности и поддръжка на превозни средства, действащ в рамките на дистрибуторската мрежа, създадена от доставчика на превозни средства;

67.

„превозно средство, последно от дадена серия“ означава превозно средство, част от складови наличности на произведени превозни средства, които не могат да бъдат предоставяни на пазара или повече не могат да се предоставят на пазара, нито да бъдат регистрирани или пуснати в употреба поради влизането в сила на нови технически изисквания, по отношение на които те не са одобрени;

68.

„двуколесно моторно превозно средство“ или „ДМПС“означава моторно превозно средство с две колела, включително велосипеди с двигател, двуколесни мотопеди и двуколесни мотоциклети;

69.

„триколесно моторно превозно средство“ означава моторно превозно средство с три колела, което отговаря на класификационните критерии за превозни средства от категория L5е;

70.

„четириколесно превозно средство“ означава превозно средство с четири колела, което отговаря на класификационните критерии за превозни средства от категория L6е или L7е;

71.

„самобалансиращо се превозно средство“ означава превозно средство, за чиято концепция е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие; към този тип превозни средства спадат моторните превозни средства с едно колело или моторните превозни средства с две успоредно разположени колела;

72.

„сдвоени колела“ означава две колела, монтирани върху една и съща ос, за които се приема, че представляват едно-единствено колело, и при които разстоянието между центровете на контактните им повърхности със земята е по-малко или равно на 460 mm;

73.

„тип на превозното средство“ означава група превозни средства, включително вариантите и версиите от дадена категория, които не се различават поне по отношение на следните основни аспекти:

а)

категория и подкатегория;

б)

производител;

в)

шаси, рама, подрама, под или конструкция, към които са монтирани главните компоненти на превозните средства;

г)

наименованието на типа, определено от производителя;

74.

„вариант“ означава превозно средство от един и същ тип, при което:

а)

основните характеристики на формата на каросерията са еднакви;

б)

задвижването и конфигурацията на задвижването са еднакви;

в)

работният цикъл на двигателя е еднакъв, ако двигателят с вътрешно горене е част от системата на задвижване;

г)

броят и разположението на цилиндрите са еднакви;

д)

скоростната кутия е от един и същ тип;

е)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на масата на превозното средство в готовност за движение не надвишава 20 % от най-ниската стойност;

ж)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на технически допустимата максимална маса не надвишава 20 % от най-ниската стойност;

з)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на работния обем на двигателя (при двигател с вътрешно горене) не надвишава 30 % от най-ниската стойност; както и

и)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на мощността на двигателя не надвишава 30 % от най-ниската стойност;

75.

„версия на вариант“ означава превозно средство, което се състои от комбинация от показатели, включени в техническото досие, посочено в член 29, параграф 10;

76.

„двигател с външно горене“ означава термичен двигател, в който горивната и разширителната камера са физически отделени и в който вътрешното работно гориво се загрява чрез горене във външен източник; топлината от външното горене разширява вътрешното работно гориво, след което то разширява и действа върху механизма на двигателя и предизвиква задвижване и извършване на полезна работа;

77.

„силово предаване“ означава компонентите и системите на превозно средство, които генерират мощност и я насочват към пътя, включително двигателя(ите), системите за регулиране на двигателя или контролни модули, устройства за контрол на замърсяването на околната среда, включително устройства за контрол на емисиите и системи за намаляване на шума, трансмисията и регулиращите приспособления към нея, реализирани със скоростен лост, ремъчна или верижна предавка, диференциалите, крайното предаване, както и задвижващите колела (със съответен радиус);

78.

„едногоривно превозно средство“ означава превозно средство, предназначено да работи основно с един вид гориво;

79.

„едногоривно превозно средство, работещо с газообразно гориво“ означава едногоривно превозно средство, което работи предимно с LPG, NG/биометан или водород, но което може да има и система за работа с петролни горива, използвана само при спешни случаи или за пускане в ход на двигателя, и чийто резервоар за петролни горива е с максимална вместимост 5 литра;

80.

„E5“ означава смес от горива от 5 % безводен етанол и 95 % бензин;

81.

„LPG“ означава втечнен нефтен газ, който се състои от пропан и бутан, втечнени чрез съхранение под налягане;

82.

„NG“ означава природен газ с много високо съдържание на метан;

83.

„биометан“ означава възобновяем природен газ, произведен от органични източници, който в началото е „биогаз“, но след това се пречиства в процес на преобразуване на биогаз в биометан, който премахва примесите в биогаза, като например въглероден диоксид, силоксани и водородни сулфиди (H2S);

84.

„двугоривно превозно средство“ означава превозно средство с две отделни системи за съхранение на гориво, което последователно може да работи с два различни вида гориво и е предназначено да работи в даден момент само с един вид гориво;

85.

„двугоривно превозно средство, работещо с газообразно гориво“ означава двугоривно превозно средство, което може да работи с петролно гориво, а също така с LPG, NG/биометан или водород;

86.

„превозно средство с гъвкав горивен режим“ означава превозно средство с една система за съхранение на гориво, което може да работи с различни смеси от два или повече вида гориво;

87.

„E85“ означава смес от горива от 85 % безводен етанол и 15 % бензин;

88.

„превозно средство с гъвкав горивен режим, работещо с етанол“ означава превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, което може да работи с бензин или със смес от бензин и етанол с максимално съдържание на етанол 85 %;

89.

„H2NG“ означава горивна смес от водород и природен газ;

90.

„превозно средство с гъвкав горивен режим, работещо с H2NG“ означава превозно средство с гъвкав горивен режим, което може да работи с различни смеси от водород и NG/биометан;

91.

„превозно средство с гъвкав горивен режим, работещо с биодизел“ означава превозно средство с гъвкав горивен режим, което може да работи с минерално дизелово гориво или със смес от минерално дизелово гориво и биодизел;

92.

„B5“ означава горивна смес от максимум 5 % биодизел и 95 % петролно дизелово гориво;

93.

„биодизел“ означава дизелово гориво на основата на растителни или животински масла, което се състои от дълги вериги от алкилови естери, произведено по устойчив начин;

94.

„изцяло електрическо превозно средство“ означава превозно средство, задвижвано от:

а)

система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство;

б)

спомагателно електрическо задвижване монтирано на превозно средство, задвижвано с педали;

95.

„превозно средство, работещо с водородни горивни клетки“ означава превозно средство, което се задвижва с горивна клетка, която преобразува химическата енергия на водорода в електрическа енергия за задвижване на превозното средство;

96.

„точка R“ или „референтна точка на седене“ означава проектна точка, определена от производителя на превозното средство за всяко място за сядане и установена по отношение на триизмерната координатна система.

Позоваванията в настоящия регламент на изисквания, процедури или разпоредби, предвидени в настоящия регламент, се приемат за позовавания на изисквания, процедури или разпоредби, предвидени в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Член 4

Категории превозни средства

1.   Към превозните средства от категория L спадат дву-, три- и четириколесните моторни превозни средства, чиито категории са описани в настоящия член и в приложение I, включително велосипедите с двигател, дву- и триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, мотоциклетите с кош, леките и тежките четириколесни превозни средства за движение по пътищата, леките и тежките четириколесни превозни средства с повишена маневреност.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните категории и подкатегории, описани в приложение I:

а)

превозно средство от категория L1е (леко двуколесно моторно превозно средство), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L1e-А превозно средство (велосипед с двигател);

ii)

L1е-В превозно средство (двуколесен мотопед);

б)

превозно средство от категория L2е (триколесен мотопед), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L2e-P превозно средство (триколесен мотопед, проектиран за превоз на пътници);

ii)

L2e-U превозно средство (триколесен мотопед, проектиран за универсални цели);

в)

превозно средство от категория L3е (двуколесен мотоциклет), която се разделя на следните подкатегории според:

i)

мощността на мотоциклета (25), в зависимост от която се различават:

L3e-A1 превозно средство (мотоциклет с ниска мощност);

L3e-A2 превозно средство (мотоциклет със средна мощност);

L3e-A3 превозно средство (мотоциклет с висока мощност);

ii)

специално предназначение:

L3e-A1E, L3e-A2E или L3e-A3E ендуро мотоциклети;

L3e-A1T, L3e-A2T или L3e-A3T траял мотоциклети;

г)

превозно средство от категория L4е (двуколесен мотоциклет с кош);

д)

превозно средство от категория L5е (моторно триколесно превозно средство), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L5e-A превозно средство (триколесно), основно проектирани за превоз на пътници;

ii)

L5e-B превозно средство (товарно триколесно), универсално триколесно специално проектирано за превоз на стоки;

е)

превозно средство от категория L6е (леко четириколесно), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L6е-А превозно средство (леко четириколесно за движение по пътищата);

ii)

L6е-В превозно средство (леко четириколесно с повишена маневреност), които се подразделят на:

L6e-BU превозно средство (леко четириколесно с повишена проходимост с общо предназначение): универсално превозно средство, специално проектирано за превоз на стоки;

L6e-BP превозно средство (леко четириколесно с повишена маневреност за превоз на пътници): превозно средство, основно проектирано за превоз на пътници;

ж)

превозно средство от категория L7е (тежко четириколесно), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L7e-A превозно средство (тежко четириколесно за движение по пътищата), която се разделя на следните подкатегории:

L7e-A1: А1 четириколесно за движение по пътищата;

L7e-A2: A2 четириколесно за движение по пътищата;

ii)

L7e-B превозно средство (тежко четириколесно за всякакви терени), която се разделя на следните подкатегории:

L7e-B1: ATV;

L7e-B2: SbS бъги;

iii)

L7e-C превозно средство (тежко четириколесно с повишена маневреност), която се разделя на следните подкатегории:

L7e-CU превозно средство: (тежко четириколесно с повишена маневреност с универсално предназначение) универсално превозно средство, специално проектирано за превоз на стоки;

L7e-CP превозно средство: (тежко четириколесно с повишена маневреност за превоз на пътници) превозно средство, основно проектирано за превоз на пътници.

3.   Изброените в параграф 2 превозни средства от категория L се класифицират според двигателя им:

а)

задвижвани от двигател с вътрешно горене:

със запалване чрез сгъстяване (CI),

с принудително запалване (PI);

б)

задвижвани от двигател с външно горене, турбина или роторно-бутален двигател, които за целите на съответствието с изискванията за опазване на околната среда и за безопасност при експлоатация се приравняват към превозни средства, задвижвани от двигател с вътрешно горене с принудително запалване;

в)

задвижвани от двигател, използващ енергията на предварително сгъстен въздух, при които равнищата на емисиите на замърсители и/или инертни газове не са по-високи от тези във въздуха от околната среда, и които от гледна точка на изискванията за безопасност при експлоатация и съхраняване и подаване на гориво се разглеждат като превозни средства, работещи с газообразно гориво;

г)

задвижвани от електрически двигател;

д)

хибридни превозни средства, които комбинират някои конфигурации за задвижване, посочени в буква а), б), в) или г) от настоящия параграф, или някои множествени комбинации от тези конфигурации за задвижване, включително с многогоривни двигатели и/или електрически двигатели.

4.   По отношение на класификацията на превозни средства от категория L в параграф 2, превозно средство, което не попада в определена категория, тъй като надхвърля поне един от критериите, определени за съответната категория, попада в следващата категория, чиито критерии удовлетворява. Това се прилага за следните групи от категории и подкатегории:

а)

категория L1е с нейните подкатегории L1e-A и L1e-B и категория L3е с нейните подкатегории L3e-A1, L3e-A2 и L3e-A3;

б)

категория L2е и категория L5е с нейните подкатегории L5e-A и L5e-B;

в)

категория L6е с нейните подкатегории L6e-A и L6e-B и категория L7е с нейните подкатегории L7e-A, L7e-B и L7e-C;

г)

всякакви други логически последователности на категории и/или подкатегории, предложени от производителя и одобрени от органа по одобряването.

5.   Независимо от критериите за класификация, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член и в приложение I, допълнителните подкатегории се прилагат съобразно посоченото в приложение V с цел хармонизиране на процедурите за изпитване за екологичните характеристики на международно равнище чрез позоваване на правилата на ИКЕ на ООН и глобалните технически правила на ИКЕ на ООН.

Член 5

Определяне на маса в готовност за движение

1.   Масата в готовност за движение на превозно средство от категория L се определя чрез измерване на масата на ненатовареното превозно средство, готово за нормална употреба и трябва да включва масата на:

а)

течности;

б)

стандартно оборудване съобразно спецификациите на производителя;

в)

горивото в резервоара за гориво, който следва да се зареди до поне 90 % от неговия капацитет.

За целите на настоящата буква:

i)

ако превозно средство се движи с течно гориво, то следва да се счита за гориво;

ii)

ако превозно средство се движи с течна горивно-маслена смес:

ако горивото, което задвижва превозното средство, и смазочното масло са предварително смесени, то тази предварителна смес се счита за гориво,

ако горивото, което задвижва превозното средство, и смазочното масло са съхранявани отделно, то само горивото, което движи превозното средство, се счита за гориво; или

iii)

ако превозно средство се движи с газообразно гориво, втечнено газообразно гориво или сгъстен въздух, масата на горивото в резервоара за газообразно гориво може да се определи като 0 kg;

г)

каросерията, кабината, вратите; и

д)

стъклата, прикачните устройства, резервните колела и инструментите.

2.   Масата в готовност за движение на превозно средство от категория L трябва да изключва масата на:

а)

теглото на водача (75 kg) и пътник (65 kg);

б)

машините или оборудването, инсталирани върху товарната платформа;

в)

в случай на хибридно или задвижвано изцяло с електроенергия превозно средство — задвижващите батерии; и

г)

при едно-, дву- или многогоривни превозни средства — системата за газообразно гориво, както и резервоарите за съхранение на газообразно гориво; и

д)

при задвижване с предварително сгъстен въздух — резервоарите за съхранение на сгъстения въздух.

ГЛАВА II

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 6

Задължения на държавите членки

1.   Държавите членки създават или определят органите по одобряването, компетентни по въпросите на одобряването, и органите за надзор на пазара, компетентни по въпросите, свързани с надзора на пазара в съответствие с настоящия регламент. Държавите членки нотифицират Комисията за създаването или определянето на такива органи.

Нотификацията на органите по одобряването и на органите за надзор на пазара включва наименованието им, адреса им (включително електронния им адрес) и областта, в която са компетентни. Комисията публикува на своята интернет страница списък и данни за органите по одобряването.

2.   Държавите членки позволяват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба само на превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

3.   Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на основание, свързано с въпроси от конструктивен и функционален характер, определени в настоящия регламент, ако те отговарят на изисквания в него.

4.   Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 7

Задължения на органите по одобряването

1.   Органите по одобряването осигуряват изпълнението от страна на производителите, кандидатстващи за одобряване на типа, на задълженията им по настоящия регламент.

2.   Органите по одобряването одобряват само превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 8

Мерки за надзор на пазара

1.   За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, органите за надзор на пазара извършват в необходимия мащаб съответните проверки по документи, като вземат предвид установените принципи за оценка на риска, жалбите и друга информация.

Органите за надзор на пазара могат да изискват от икономическите оператори да държат на разположение такива документи и информация, каквито счетат за необходими с оглед изпълнението на тяхната дейност.

Когато икономическите оператори представят сертификати за съответствие, органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид такива сертификати.

2.   За части и оборудване, различни от тези, попадащи в обхвата на параграф 1 от настоящия член, се прилага изцяло член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 9

Задължения на производителите

1.   Производителите гарантират, че когато превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли се пускат на пазара или се пускат в употреба, те са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент и в делегираните актове и в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

2.   При многоетапното одобряване на типа всеки производител носи отговорност за одобряването и съответствието на производството на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от производителя на етапа на комплектоване на превозното средство. Всеки производител, който видоизменя вече одобрените на по-ранен етап компоненти или системи, носи отговорност за одобряването и съответствието на производството на видоизменените компоненти и системи.

3.   Производители, които видоизменят некомплектовано превозно средство, така че то да бъде определено като превозно средство от друга категория, в резултат на което са се променили законовите изисквания, спрямо които е било оценено съответствието на по-ранен етап от одобряването, носят отговорност за съответствието с приложимите изисквания за категорията превозни средства, към която спада видоизмененото превозно средство.

4.   За целите на одобряването на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, обхванати от настоящия регламент, производителите, установени извън Съюза, определят един-единствен представител, установен в Съюза, който да ги представлява пред органа по одобряването.

5.   Производителите, установени извън Съюза, определят и един-единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде представителят, посочен в параграф 4, или друг допълнителен представител.

6.   Производителите отговарят пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на одобряване и за осигуряване на съответствието на производството, независимо от това, дали производителите участват пряко във всички етапи на производството на дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

7.   В съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, производителите гарантират, че имат процедури, съгласно които серийното производство остава в съответствие с одобрения тип. Промените в проекта или характеристиките на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, и промените в изискванията, по отношение на които е декларирано съответствието на превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, се вземат предвид в съответствие с глава VI.

8.   Освен задължителните маркировки и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 39, производителите посочват своето име, регистрираното си търговско наименование или регистрираната си търговска марка и адреса на територията на Съюза, на който може да се осъществи връзка с тях, върху техните превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара, или ако това не е възможно, върху тяхната опаковка или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел.

9.   Производителите гарантират, че докато носят отговорност за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието с изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 10

Задължения на производителите по отношение на техни продукти, които не са в съответствие или представляват сериозен риск

1.   Производители, които считат или имат основание да смятат, че произведено от тях превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са били пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или на приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове и актове за изпълнение, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие или да ги изтеглят или изземат, ако това е целесъобразно.

Производителят незабавно уведомява органа по одобряването, който е издал одобрението, като предоставя подробни данни, по-специално за несъответствието, както и за всички предприети коригиращи мерки.

2.   Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, част или оборудване представляват сериозен риск, производителите уведомяват незабавно органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или са пуснати в употреба, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за всички предприети коригиращи мерки.

3.   Производителите съхраняват в продължение на 10 години след пускането на пазара на превозно средство и за срок от пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел, техническото досие, посочено в член 29, параграф 10, както и копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 38, на разположение на органите по одобряването.

4.   При обосновано искане от национален орган производителите предоставят на този орган чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 51, параграф 1, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на език, лесно разбираем от този орган. Производителите си сътрудничат с националния орган при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за отстраняване на рисковете, създадени от техните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

Член 11

Задължения на представителите на производителите по отношение на надзора на пазара

Представителят на производителя по отношение на надзора на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощното, което е получил от производителя. Пълномощното позволява на представителя да извършва най-малко следното:

а)

да има достъп до техническата документация, посочена в член 27, и сертификатите за съответствие, посочени в член 38, така че те да могат да бъдат предоставени на разположение на органите по одобряването за срок от 10 години след пускането на пазара на превозно средство или за срок от пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел;

б)

при обосновано искане от страна на органа по одобряването, да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

в)

да сътрудничи на органите по одобряването или на органите за надзор на пазара по тяхно искане при всяко действие, предприето за отстраняване на сериозен риск, свързан с превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, попадащи в областта на неговите пълномощия.

Член 12

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са получили ЕС одобряване на типа или които отговарят на изискванията за национално одобряване, или части или оборудване, които изцяло следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на типа, вносителите гарантират, че за тях има налично техническо досие, което е в съответствие с член 29, параграф 10, както и че върху системата, компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и те са в съответствие с член 9, параграф 8. В случаите, когато се касае за превозно средство, вносителят се уверява, че превозното средство е придружено от необходимия сертификат за съответствие.

3.   Когато вносителите считат или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, част или оборудване не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, те не пускат на пазара, не позволяват пускането в употреба и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако те считат или имат основания да смятат, че превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, те информират производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, те също така информират органа по одобряването, издал одобрението.

4.   Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, върху превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването или, когато това не е възможно — върху тяхната опаковка или в документ, който придружава системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването.

5.   Вносителите гарантират, че в съответствие с разпоредбите на член 55 превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел се придружават от инструкции и информация на официалния език или езици на съответните държави членки.

6.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с изискванията, определени в настоящия регламент.

7.   Вносителите, когато това се счита за уместно предвид сериозните рискове, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, с оглед защита на здравето и безопасността на потребителите, проучват и ако е необходимо, поддържат регистър за жалби и изземвания от пазара на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

Член 13

Задължения на вносителите по отношение на продукти, които не са в съответствие или които представляват сериозен риск

1.   Вносителите, които считат или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтеглят или изземат, ако е целесъобразно.

2.   Когато превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване представляват сериозен риск, вносителите информират незабавно за това производителя, органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които те са пуснали на пазара превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването. Вносителите ги информират също за всяко предприето действие, като предоставят подробни данни, по-специално за сериозния риск и за всякакви предприети от производителя коригиращи мерки.

3.   За срок от 10 години след пускането на пазара на превозното средство и за срок от пет години от пускането на пазара на системата, компонента или отделния технически възел вносителите съхраняват копие от сертификата за съответствие, което е на разположение на органите по одобряването и органите за надзор на пазара, и гарантират, че посоченото в член 29, параграф 10 техническо досие може да бъде предоставено на тези органи при поискване.

4.   При обосновано искане от национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, на език, лесно разбираем от този орган. Вносителите си сътрудничат с този орган по негово искане при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които те са пуснали на пазара.

Член 14

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят на пазара превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, част или оборудване, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящия регламент.

2.   Преди предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел дистрибуторите се уверяват, че върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел е нанесена съответната задължителна маркировка или маркировка за одобряване на типа, че са придружени от изискваните документи и от инструкции и информация за безопасност на официалния език или езици на държавата членка, в която превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел ще бъдат предоставени на пазара, както и че вносителят и производителят са изпълнили изискванията, предвидени в член 12, параграфи 2 и 4 и в член 39, параграфи 1 и 2.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието им с изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 15

Задължения на дистрибуторите по отношение на техни продукти, които не са в съответствие или които представляват сериозен риск

1.   Когато дистрибуторите считат или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, те не предоставят на пазара, не регистрират и не пускат в употреба превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие.

2.   Дистрибутори, които считат или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които те са предоставили на пазара или регистрирали или за които те са отговорни за пускането в употреба, не е в съответствие с настоящия регламент, информират производителя или представителя на производителя, за да се уверят, че са предприети необходимите коригиращи мерки в съответствие с член 10, параграф 1 или с член 13, параграф 1, за да бъде приведено в съответствие превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, или за тяхното изземване, ако това е необходимо.

3.   Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, дистрибуторите незабавно информират за това производителя, вносителя, както и органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили на пазара превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването. Дистрибуторът ги информира също за всяко предприето действие, като предоставя подробни данни, по-специално за сериозния риск и за предприетите от производителя коригиращи мерки.

4.   При обосновано искане от национален орган дистрибуторите гарантират, че производителят предоставя на националния орган информацията, посочена в член 10, параграф 4, или че вносителят предоставя на националния орган информацията, посочена в член 13, параграф 3. Те си сътрудничат с този орган по негово искане при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които те са предоставили на пазара.

Член 16

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

За целите на настоящия регламент вносител или дистрибутор се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя по членове 9—11, когато вносителят или дистрибуторът предоставя на пазара, регистрира или е отговорен за пускането в употреба на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел със своето име или търговска марка или видоизменя превозно средство, система, компонент или отделен технически възел по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания.

Член 17

Идентификация на икономическите оператори

По искане на органите по одобряването и органите за надзор на пазара за срок от 10 години за превозно средство и за срок от пет години за система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, икономическите оператори идентифицират:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване.

ГЛАВА III

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 18

Общи основни изисквания

1.   Превозните средства от категория L и предназначените за тях системи, компоненти и отделни технически възли отговарят на изискванията, посочени в приложения II—VIII, приложими по отношение на съответните (под)категории превозни средства.

2.   Превозни средства от категория L или техни системи, компоненти или отделни технически възли, чиято електромагнитна съвместимост е изцяло обхваната от делегираните актове, посочени в параграф 3 от настоящия член, относно конструкцията на превозното средство, и от актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, не попадат в приложното поле на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (26).

3.   За да се допълнят изискванията за одобряване на типа на превозно средство от категория L, предвидени в настоящия регламент, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно подробните технически изисквания и процедури на изпитване съобразно обобщението в приложение II (A), (Б) и (В), като при това се гарантира високо равнище на безопасност и опазване на околната среда съобразно съответните разпоредби на настоящия регламент. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

Член 19

Забрана на измервателно-коригиращи устройства

Използването на измервателно-коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за безопасност, за електромагнитна съвместимост, за бордова диагностика, за намаляване на шума или емисиите на замърсители, се забранява. Елемент, който е част от конструкцията, не се смята за измервателно-коригиращо устройство, ако е изпълнено което и да е от следните условия:

а)

необходимостта от такова устройство е оправдана за предпазване на двигателя от повреда или авария и за осигуряване на безопасно управление на превозното средство;

б)

устройството не функционира, освен при стартиране на двигателя;

в)

условията, при които устройството функционира, са включени в значителна степен в процедурите за изпитване с цел да се провери дали превозното средство отговаря на изискванията на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Член 20

Мерки за производителите по отношение на изменения в двигателно-предавателната система на превозните средства

1.   Производителите на превозни средства оборудват превозните средства от категория L, с изключение на подкатегории L3e-A3 и L4e-A3, с определени характеристики за предотвратяване на вмешателство по отношение на двигателно-предавателната система на превозното средство чрез поредици технически изисквания и спецификации, имащи за цел да:

а)

предотвратят изменения, които могат да накърнят безопасността, по-специално за увеличаване на мощността на превозното средство чрез вмешателство в двигателно-предавателната система с цел повишаване на максималния въртящ момент и/или мощност и/или максималната конструктивна скорост на превозното средство, които са били съответно установени по време на процедурата за одобряване на типа, следвана от производителя на превозното средство; и/или

б)

предотвратят нанасяне на вреди на околната среда.

2.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно специфичните изисквания по отношение на мерките, посочени в параграф 1, с цел улесняване спазването на параграф 4. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

3.   След изменение на двигателно-предавателната система превозното средство съответства на техническите изисквания на първоначалната му категория и подкатегория или ако е приложимо, на новата категория и подкатегория, които са били в сила при пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозното средство в първоначалния му вид, като се вземат предвид последните изменения на изискванията.

Когато производител на превозно средство проектира двигателно-предавателната система на тип превозно средство по начин, който позволява нейната модификация, така че превозното средство вече да не съответства на одобрения тип, но би съответствало на допълнителен вариант или версия, производителят на превозното средство включва съответната информация за всеки вариант или версия, създадени по този начин, в заявлението, като всеки вариант или версия следва да са получили изрично одобрение на типа. Ако промененото превозно средство попада в нова категория или подкатегория, се изготвя заявление за ново одобрение на типа.

4.   Без да се засяга параграф 1, с цел да се избегнат модификации или корекции с неблагоприятен ефект върху безопасността при експлоатация или екологичните характеристики на съответното превозно средство, производителят се стреми чрез най-добри инженерни практики да предотврати техническата осъществимост на такива модификации или корекции, освен ако те са изрично декларирани и посочени в техническата документация и така са обхванати от одобряването на типа.

Член 21

Общи изисквания за системите за бордова диагностика

1.   Превозните средства от категория L се оборудват със система за бордова диагностика (OBD), която съответства на функционалните изисквания и процедури на изпитване, установени в делегираните актове, приети съгласно параграф 5, и считано от датите за прилагане, определени в приложение IV.

2.   От датите, посочени в точка 1.8.1 от приложение IV, (под)категориите превозни средства L3e, L4e, L5e-A, L6e-A и L7e-A са оборудвани с OBD система от първо поколение, която осъществява мониторинг на всяка повреда на електрическата верига и електрониката на системата за контрол на емисии и предоставя информация за тези повреди, които водят до надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б1 от приложение VI.

3.   От датите, посочени в точка 1.8.2 от приложение IV, (под)категориите превозни средства L3e—L7e са оборудвани с OBD система от първо поколение, която осъществява мониторинг на всяка повреда на електрическата верига и електрониката на системата за контрол на емисии и която се задейства при надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б2 от приложение VI. Системите OBD от първо поколение за тези (под)категории превозни средства също съобщават за задействането на работен режим, който съществено намалява въртящия момент на двигателя.

4.   От датите, определени в точка 1.8.3 от приложение IV, и при условията на член 23, параграф 5 (под)категориите превозни средства L3e, L5e-A L6e-A и L7e-A следва наред с това да бъдат оборудвани със система OBD от второ поколение, която осъществява мониторинг и съобщава за повреди и влошаване на качеството на системата за контрол на емисии, което води до надвишаване на праговете на емисии в OBD, съобразно част Б2 от приложение VI.

5.   С цел хармонизиране на предоставянето на информация от OBD системата за проблемите с безопасността при експлоатация или със системата за контрол на емисии, както и улесняване на ефективното и ефикасно поправяне на превозното средство, на Комисията се предоставят правомощия да приема в съответствие с член 75 делегирани актове относно подробни технически изисквания за системите за бордова диагностика, включително за функционалните изисквания на OBD и за изпитвателните методики за елементите, изброени в параграфи 1—4, и съобразно посоченото в част В 11 от приложение II и изпитването от тип VIII, посочено в приложение V.

Член 22

Изисквания за безопасността при експлоатация на превозни средства

1.   Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на останалите участници в пътното движение.

2.   Производителят гарантира, че безопасността при експлоатация на превозното средство се запазва през целия жизнен цикъл на превозното средство, ако се използва при нормални условия и се обслужва съобразно препоръките на производителя. Производителят предоставя декларация в техническата документация, с която потвърждава, че издръжливостта на системите, частите и оборудването, които са от ключово значение за безопасността при експлоатация, се гарантира чрез съответното изпитване и прилагане на добри инженерни практики.

3.   Производителите осигуряват съответствие на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите изисквания, определени в приложения II и VIII, както и съответствие с изпитвателните процедури и изискванията по отношение на работните показатели, установени в делегиран акт, приет съгласно параграф 5.

4.   Компонентите на превозни средства, чиито опасности от електрически характер попадат в обхвата на делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, не попадат в обхвата на Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (27).

5.   За да се осигури постигането на високо равнище на безопасност при експлоатация, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно специфичните изисквания, изброени в част Б от приложение II, по отношение на безопасността при експлоатация на превозните средства и по целесъобразност се основава на изискванията за повишена безопасност при експлоатация, посочени в приложение VIII. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

6.   Като втора стъпка до 31 декември 2020 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 75 с цел хармонизиране на изискванията за жизнен цикъл и изпитвания за гарантиране на целостта на конструкцията на превозното средство съобразно изброяването в част Б 17 от приложение II.

7.   Комисията може да приема актове за изпълнение с цел установяване на образец за декларация на производителя. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2.

Член 23

Изисквания към екологичните характеристики

1.   Производителите осигуряват такова проектиране, изработване и сглобяване на превозните средства, което да свежда до минимум въздействието върху околната среда. Производителите осигуряват съответствие на превозните средства, получили одобрение на типа, с изискванията към екологичните характеристики, определени в приложения II, V и VI в рамките на пробега за устойчивост съобразно приложение VII.

2.   Производителите осигуряват съответствие на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли с изпитвателните процедури и изисквания съобразно приложение V в рамките на датите за прилагане, определени в приложение IV, които трябва да бъдат определени в делегиран акт, приет съгласно параграф 12 от настоящия член.

3.   Производителите гарантират, че изискванията за одобряване на типа по отношение на проверката на дълготрайността са спазени. По избор на производителя се използва една от следните процедури за изпитване на дълготрайността, за да се докаже на органа по одобряването, че характеристиките по отношение на опазването на околната среда на превозното средство, за което се иска одобрение на типа, са с дълготраен характер:

а)

действително изпитване на дълготрайността с пълно натрупване на пробег:

превозните средства, които са предмет на изпитване, физически покриват цялото разстояние, посочено в част А от приложение VII, и се изпитват в съответствие с процедурата,предвидена в изпитване от тип V, съобразно установеното в делегирания акт, приет съгласно параграф 12 от настоящия член. Резултатите от изпитването за емисии със стойност до и включително цялото разстояние, посочено в част А от приложение VII, са по-ниски от граничните стойности във връзка с опазването на околната среда, посочени в част А от приложение VI;

б)

действително изпитване на дълготрайността с частично натрупване на пробег:

превозните средства, които са предмет на изпитване, физически покриват минимум 50 % от цялото разстояние, посочено в част А от приложение VII, и се изпитват в съответствие с процедурата, предвидена в изпитване от тип V, съобразно установеното в делегирания акт, приет съгласно параграф 12 от настоящия член. Съобразно посоченото в акта резултатите от изпитването се екстраполират до цялото разстояние, посочено в част А от приложение VII. И резултатите от изпитването и екстраполираните резултати трябва да са по-ниски от граничните стойности във връзка с опазването на околната среда, посочени в част А от приложение VI;

в)

математическо изпитване на дълготрайността:

за всеки компонент на емисиите резултатът от умножаването на коефициента на влошаване, посочен в част Б от приложение VII, и резултатът от изпитването във връзка с опазването на околната среда на превозно средство, изминало над 100 km, считано от първото му стартиране след излизането му от производствената линия, трябва да са по-ниски от граничната стойност във връзка с опазването на околната среда, посочена в част А от приложение VI.

4.   До 1 януари 2016 г. Комисията провежда задълбочено проучване на въздействието върху околната среда. В проучването се оценяват качеството на въздуха и делът на замърсителите от превозни средства от категория L, обхващайки изискванията на типовете изпитвания I, IV, V, VII и VIII, изброени в приложение V.

В него се обобщават и оценяват най-новите научни данни, резултати от научни изследвания, моделиране и оценки на рентабилността, с оглед на изработване на окончателни политически мерки чрез потвърждение и окончателно установяване на датите за влизане в сила на норма Евро 5, предвидени в приложение IV, и на изискванията за опазването на околната среда за стандарт Евро 5, предвидени в приложение V, в части А2, Б2 и В2 от приложение VI и в приложение VII относно допустимите пробези от гледна точка на устойчивост на показателите и коефициентите на влошаване за ниво Евро 5.

5.   Въз основа на констатациите, посочени в параграф 4, в срок до 31 декември 2016 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад относно:

а)

датите за влизане в сила на норма Евро 5, посочени в приложение IV;

б)

граничните стойности по норма Евро 5, посочени в част А2 от приложение VI, и праговете за OBD в част Б2 от приложение VI;

в)

че всички нови типове превозни средства от (под)категории L3e, L5e, L6e-A и L7e-A, освен с OBD от първо поколение, следва да бъдат оборудвани и с OBD от второ поколение по норма Евро 5;

г)

допустимите пробези от гледна точка на устойчивост на показателите за ниво Евро 5, посочени в част А от приложение VII, и коефициентите на влошаване за ниво Евро 5, посочени в част Б от приложение VII.

Комисията представя всякакви подходящи законодателни предложения с оглед на този доклад.

6.   Въз основа на резултатите от проучването относно въздействието върху околната среда Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 75, с който определя кои от (под)категориите L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B и L7e-C за ниво Евро 5 подлежат на изпитване SHED или на изпитване на пропускливостта на резервоара и горивопроводите, като граничните стойности за изпитването са изброени в част В2 от приложение VI.

7.   Производителите гарантират, че превозните средства от категория L са в съответствие с приложимите изисквания за изпитване по отношение на опазването на околната среда за одобряване и разширение съобразно част А от приложение V.

8.   По отношение на тип изпитване I съответната гранична стойност за емисии за L3e-AxE (ендуро, x = 1, 2 или 3) и L3e-AxT (планински, x = 1, 2 или 3) мотоциклети е сумата от L2 (THC) и L3 (NOx) от приложение VI (A). Резултатът от изпитването за емисии (NOx + THC) трябва да е по-малък или равен на тази гранична стойност (L2 + L3).

9.   Превозните средства от категория L4е удовлетворяват изискванията по отношение на опазването на околната среда, предвидени в приложение V за превозни средства от категория L3е, при което за изпитвания от тип I, IV, VII и VIII от приложение V на изпитване се подлага или цялата конструкция на базовото моторно превозно средство с кош, или само базовото моторно превозно средство без кош, по целесъобразност.

10.   Производителите гарантират, че всички резервни устройства, регулиращи замърсяването, при пускането им на пазара или при пускането им в употреба в Съюза са с одобрен тип съгласно настоящия регламент.

11.   Изискванията, посочени в параграфи 1—10, се прилагат спрямо превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли в съответствие с приложение II.

12.   За да се гарантира високо равнище на опазване на околната среда, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно подробни технически спецификации за изискванията по отношение на опазването на околната среда за посочените в параграфи 1, 2, 3, 6 и 7 от настоящия член елементи, включително процедурите на изпитване.

Член 24

Допълнителни изисквания по отношение на опазването на околната среда с оглед на емисиите на парникови газове, разхода на гориво и консумацията на електроенергия и пробега в електрически режим на задвижване

1.   Емисиите на CO2 (въглероден диоксид) се определят чрез приложимия лабораторен изпитвателен цикъл от производителя и се съобщават от производителя на органа по одобряването. Разходът на гориво и/или електроенергия и пробегът в електрически режим на задвижване се изчисляват или въз основа на резултатите от изпитването за определяне на емисиите, проведено при одобряването на типа, или се измерват в присъствието на техническата служба и съобщават на органа по одобряването.

2.   Резултатът от измерването на СО2, изчисленият или измереният разход на гориво, потреблението на електроенергия и пробегът в електрически режим на задвижване се включват в техническата документация съобразно акта за изпълнение, посочен в член 27, параграф 4, и съответните данни се указват в сертификата за съответствие.

Освен указването в сертификата за съответствие производителите следва да осигуряват, при покупка на ново превозно средство, предоставяне на купувача на превозното средство на данните за емисиите на СО2, разхода на гориво, потреблението на електроенергия и пробега в електрически режим на задвижване във формат, който те сметнат за подходящ.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно изискванията за процедурата на изпитване за тип VII за измерване на емисиите на СО2 и за изчисляване и измерване на разхода на гориво, потреблението на електроенергия и пробега в електрически режим на задвижване.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 25

Процедури за ЕС одобряване на типа

1.   Когато подава заявление за одобряване на типа на цялото превозно средство, производителят може да избере една от следните процедури:

a)

поетапно одобряване на типа;

б)

едноетапно одобряване на типа;

в)

смесено одобряване на типа.

Наред с това производителят на категориите превозни средства, посочени в параграф 5, може да избере многоетапно одобряване на типа.

Единствено процедурата на едноетапно одобряване на типа се прилага за одобряване на типа на системи, компоненти или отделни технически възли.

2.   Поетапното одобряване на типа се състои от поетапно издаване на цялата поредица от сертификати за ЕС одобряване на типа на системи, компоненти и отделни технически възли, съставляващи част от превозното средство, което води на последния етап до одобряване на типа на цялото превозно средство.

3.   Едноетапното одобряване на типа се състои от одобряване на превозното средство като цяло в рамките на един процес.

4.   Смесеното одобряване на типа е поетапна процедура за одобряване на типа, при която се извършват едно или няколко одобрения на системи по време на последния етап на одобряване на цялото превозно средство, без да е необходимо да се издават сертификати на ЕС за одобряване на типа на тези системи.

5.   При процедурата за многоетапно одобряване на типа един или повече органи по одобряването удостоверяват, че в зависимост от състоянието на комплектованост, даден тип некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент.

Многоетапно одобрение на типа се издава по отношение на даден тип некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство, което съответства на данните от техническата документация, предвидена в член 27, и което отговаря на техническите изисквания, предвидени в съответните актове, изброени в приложение II, като се взема предвид състоянието на комплектованост на превозното средство.

6.   Одобряване на типа в последния етап на комплектоване се издава само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, одобрен на последния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания. Това включва проверка на документацията за всички изисквания, обхванати от одобряване на типа за некомплектовано превозно средство, издадено в течение на многоетапна процедура, дори в случаите, когато е издадено за различна категория (подкатегория) превозно средство.

Многоетапното одобряване, посочено в параграф 1, втора алинея, се прилага само за превозни средства от подкатегории L2e -U, L4e, L5e-B, L6e-BU и L7e-CU.

7.   Изборът на процедура, по която да се извърши одобряването, не засяга приложимите основни изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрение на типа на цялото превозно средство.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75 във връзка с подробните разпоредби по отношение на процедурите по одобряване на типа. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

Член 26

Заявление за одобряване на типа

1.   Производителят подава заявлението за одобряване на типа до органа по одобряването.

2.   За определен тип превозно средство, система, компоненти или отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и само в една държава членка.

3.   За всеки тип, който трябва да бъде одобрен, се подава отделно заявление.

Член 27

Техническа документация

1.   Заявителят предоставя на органа по одобряването техническа документация.

2.   Техническата документация съдържа следното:

а)

информационен документ (списък с данни);

б)

всички данни, чертежи, фотографии и друга информация;

в)

за превозните средства — указание за процедурата или процедурите, избрана(и) в съответствие с член 25, параграф 1;

г)

всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването в контекста на процедурата на подаване на заявление.

3.   Техническата документация може да бъде представена на хартиен носител или в електронен формат, който е приет от техническата служба и органа по одобряването.

4.   Комисията установява образци за информационния документ (списъка с данни) и за техническата документация чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

Член 28

Специфични изисквания за информация, която трябва да се предостави в заявлението за одобряване на типа по различните процедури

1.   Заявлението за поетапно одобряване на типа се придружава от техническа документация в съответствие с член 27 и от пълния комплект сертификати за одобряване на типа, които се изискват съгласно всеки от приложимите актове, изброени в приложение II.

При одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел съгласно приложимите актове, изброени в приложение II, органът по одобряването има достъп до съответната техническа документация до момента на издаване на одобрение или отказ за издаването му.

2.   Заявлението за едноетапно одобряване на типа се придружава от техническата документация, предвидена в член 27, в която се съдържа съответната информация в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, във връзка с тези приложими актове.

3.   В случай на процедура по смесено одобряване на типа техническата документация се придружава от един или повече сертификати за одобряване на типа, които се изискват по всеки от приложимите актове, изброени в приложение II, и когато не е представен сертификат за одобряване на типа, тя включва съответната информация в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, във връзка с тези приложими актове.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, за целите на многоетапното одобряване на типа се предоставя следната информация:

а)

през първия етап — онези части от техническата документация и ЕС сертификатите за одобряване на типа, които се отнасят до степента на комплектованост на базовото превозно средство;

б)

през втория и следващите етапи — онези части от техническата документация и сертификатите на ЕС за одобряване на типа, които се отнасят до текущия етап на производство, придружени от копие на сертификата на ЕС за одобряване на типа на превозното средство, издаден на предходния производствен етап, и пълни данни относно всякакви промени или добавки, които производителят е направил по превозното средство.

Информацията, посочена в букви а) и б) от първа алинея на настоящия параграф, може да бъде предоставена в съответствие с параграф 3.

5.   Органът по одобряването може с мотивирано искане да изиска от производителя да предостави допълнителна информация, която да му помогне да реши какви изпитвания са нужни или да улесни провеждането на такива изпитвания.

ГЛАВА V

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 29

Общи разпоредби

1.   Органите по одобряването издават ЕС одобряване на типа само след като проверят спазването на разпоредбите по осигуряване на съответствие на производството, посочени в член 33, и съответствието на типа на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел с приложимите изисквания.

2.   ЕС одобрявания на типа се издават в съответствие с настоящата глава.

3.   Ако орган по одобряването констатира, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки съответствието си с изискванията на разпоредбите, представлява сериозен риск за безопасността или може да нанесе сериозни вреди на околната среда или на общественото здраве, той може да откаже да издаде ЕС одобряване на типа. В такъв случай органът незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините за решението му, както и данните, на които се основават направените от него заключения.

4.   ЕС сертификатите за одобряване на типа се номерират съгласно хармонизирана система, установена от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

5.   В рамките на един месец от издаването на ЕС сертификата за одобряване на типа органът по одобряването изпраща до органите по одобряването на другите държави членки копие от ЕС сертификата за одобряване на типа на превозно средство заедно с приложенията за всеки одобрен от него тип превозно средство чрез обща сигурна система за електронен обмен. Копието може да бъде и във формата на защитен електронен файл.

6.   Органът по одобряването незабавно информира органите по одобряването на другите държави членки за всеки свой отказ да издаде одобрение и всяко свое решение да отнеме одобрението на всякакъв вид превозни средства, като излага причините за своето решение.

7.   На всеки три месеца органът по одобряването изпраща на органите по одобряването на другите държави членки списък на ЕС одобренията на типа, които е издал, изменил, отказал да издаде или отнел по време на предходния период по отношение на системи, компоненти или отделни технически възли.

8.   Ако получи искане от орган по одобряването на друга държава членка, органът по одобряването, издал ЕС одобряване на типа, изпраща на първия в рамките на един месец след получаването на искането копие от изискания ЕС сертификат за одобряване на типа, заедно с приложенията, чрез обща сигурна система за електронен обмен. Копието може да бъде изпратено и под формата на защитен електронен файл.

9.   Ако получи искане от Комисията за това, органът по одобряването изпраща посочената в параграфи 5—8 информация и на Комисията.

10.   Органът по одобряването съставя техническо досие, което се състои от техническа документация, придружена от протоколите от изпитванията и всички други документи, които техническата служба или органът по одобряването са добавили към техническата документация при изпълняване на задълженията си. Техническото досие съдържа списък, в който е представено неговото съдържание, надлежно номериран или означен по друг подходящ начин, така че всички страници и формата на всеки документ да са ясно посочени, така че да отразяват последователните стъпки в изпълнение на процеса на ЕС одобряването на типа, и по-специално датите на ревизиите и актуализацията. Органът по одобряването държи на разположение информацията, съдържаща се в техническото досие в информационния пакет, за срок от 10 години след края на валидността на съответното одобрение.

Член 30

Специфични разпоредби, засягащи ЕС сертификата за одобряване на типа

1.   Към сертификата на ЕС за одобряване на типа се прилагат следните документи:

а)

техническото досие, посочено в член 29, параграф 10;

б)

резултатите от изпитванията;

в)

името/имената и образеца(ците) от подписа(ите) на лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) сертификатите за съответствие и посочване на неговата/тяхната длъжност в дружеството;

г)

в случая на ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство, попълнен образец на сертификата за съответствие.

2.   ЕС сертификатът за одобряване на типа се издава въз основа на образеца, установен от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

3.   По отношение на всеки тип превозно средство органът по одобряването:

а)

попълва всички съответни раздели на сертификата на ЕС за одобряване на типа, включително приложения към него протокол за резултатите от изпитванията;

б)

създава съдържание на техническото досие;

в)

незабавно издава на кандидата попълнения сертификат с приложенията към него.

Комисията определя образеца за протокола за резултатите от изпитванията, посочен в буква а), посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приема до 31 декември 2014 г.

4.   В случай че по отношение на ЕС одобряване на типа са били наложени, съгласно член 40, ограничения по отношение на валидността, или в случай на изключение от определени разпоредби на настоящия регламент или на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, ЕС сертификатът за одобряване на типа посочва тези ограничения или освобождавания.

5.   Когато производителят избере процедурата на смесено одобряване, органът по одобряването нанася в техническото досие препратките към протоколите от изпитване, установени с актовете за изпълнение, посочени в член 32, параграф 1, за които няма ЕС сертификати за одобряване на типа.

6.   Когато производителят избере процедурата на едноетапно одобряване на типа, органът по одобряването изготвя списък на приложимите изисквания или актове и прилага този списък към ЕС сертификата за одобряване на типа. Комисията приема образеца за такъв списък посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

Член 31

Специални разпоредби, отнасящи се до системи, компоненти или отделни технически възли

1.   ЕС одобряване на типа се издава по отношение на система, която съответства на данните от техническата документация и която отговаря на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение II.

2.   ЕС одобряване на типа на компонент или отделен технически възел се издава по отношение на компонент или отделен технически възел, който съответства на данните от техническата документация и който отговаря на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение II.

3.   Когато компоненти или отделни технически възли, независимо от това дали са предназначени или не за ремонт, текущо обслужване или поддръжка, са одобрени като част от система, получила одобрение на типа по отношение на дадено превозно средство, не се изисква допълнително одобряване на типа за компонент или отделен технически възел, освен ако това не се предвижда от съответните актове, изброени в приложение II.

4.   Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функцията си или изпълнява допълнителна функция само съвместно с други части на превозното средство, като по този начин има възможност да се провери съответствието му с изискванията само когато компонентът или отделният технически възел функционира съвместно с другите части на превозното средство, обхватът на ЕС одобряването на типа на компонента или отделния технически възел следва да бъде съответно ограничен.

В такива случаи ЕС сертификатът за одобряване на типа посочва всички ограничения по употребата на компонента или отделния технически възел, както и специалните условия за монтирането му.

Когато такъв компонент или отделен технически възел се монтира от производителя на превозното средство, проверката на съответствието с всички приложими ограничения за употребата му или с условията за монтиране се извършва по време на одобряването на превозното средство.

Член 32

Изпитвания с оглед ЕС одобряване на типа

1.   Съответствието с техническите предписания, предвидени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение II, се доказва посредством подходящи изпитвания, извършвани от оправомощените за целта технически служби.

Процедурите за изпитванията, посочени в първа алинея, и специалното оборудване и инструменти, необходими за провеждането на изпитванията, са установените в съответните актове, изброени в приложение II.

Форматът на протокола от изпитванията съответства на общите изисквания, установени от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

2.   Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, компоненти или отделни технически възли, колкото са необходими за провеждането на необходимите изпитвания съгласно съответните актове, изброени в приложение II.

3.   На необходимите изпитвания се подлагат превозни средства, компоненти и отделни технически възли, които са представителни за типа, подлежащ на одобряване.

Производителят обаче има право да избере — със съгласието на органа по одобряването — превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, който въпреки че не е представителен за типа, подлежащ на одобряване, съчетава някои от най-неблагоприятните характеристики, що се отнася до изискваните работни показатели. По време на процеса на подбор могат да се използват методи на виртуално изпитване, за да се улесни вземането на решения.

4.   Със съгласието на органа по одобряването като алтернатива на процедурите на изпитване, посочени в параграф 1, могат да се прилагат методи на виртуално изпитване по молба на производителя, като се спазват изискванията, установени в делегираните актове, приети съгласно параграф 6.

5.   Методите на виртуално изпитване изпълняват условията, определени в делегираните актове, приети съгласно параграф 6.

6.   За да се гарантира, че резултатите, получени с помощта на методите на виртуално изпитване, са също толкова значими, колкото и получените с помощта на физическо изпитване, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75 по отношение на изискванията, които могат да бъдат предмет на виртуално изпитване и условията на провеждане на виртуалните изпитвания. Когато Комисията приема делегирани актове, тя взема като основа изискванията и процедурите, предвидени в приложение XVI към Директива 2007/46/ЕО, където е приложимо.

Член 33

Правила за съответствие на производството

1.   Органът по одобряването, който издава ЕС одобряване на типа, взема необходимите мерки, за да удостовери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки, че са били създадени адекватни правила, гарантиращи съответствието на произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли с одобрения тип.

2.   Органът по одобряването, който издава одобрение на типа за цялото превозно средство, взема необходимите мерки, за да удостовери, че сертификатите за съответствие, издадени от производителя, съответстват на член 38. За тази цел органът по одобряването проверява дали достатъчен брой екземпляри от сертификатите за съответствие отговарят на член 38, както и дали производителят е създал адекватни правила, за да гарантира, че данните в сертификатите за съответствие са верни.

3.   Органът по одобряване, който е издал ЕС одобряване на типа, взема необходимите мерки във връзка с това одобряване, за да удостовери, при необходимост — в сътрудничество с органите по одобряване на другите държави членки, че посочените в параграфи 1 и 2 правила продължават да бъдат адекватни и че произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли продължават да отговарят на одобрения тип и сертификатите за съответствие продължават да отговарят на член 38.

4.   За да удостовери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, може да извърши всяка от проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобряване на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

5.   Когато орган по одобряване, който е издал ЕС одобряване на типа, констатира, че правилата, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат, значително се отклоняват от договорените правила и контролни планове, престанали са да се прилагат или се смята, че вече не са адекватни, въпреки че производството продължава, той взема необходимите мерки, за да осигури правилното прилагане на процедурата относно съответствието на производството или отнема одобрението на типа.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно подробни мерки по отношение на съответствието на производството. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

ГЛАВА VI

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕС ОДОБРЯВАНИЯТА НА ТИПА

Член 34

Общи разпоредби

1.   Производителят незабавно информира органа по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, за всяка промяна в подробните данни, отбелязани в техническото досие.

Органът по одобряването решава коя от установените в член 35 процедури да следва.

В случай на нужда органът по одобряването може да реши, след консултации с производителя, че трябва да се издаде ново ЕС одобряване на типа.

2.   Заявление за изменение на ЕС одобряване на типа се подава само до органа по одобряването, предоставил първоначалното ЕС одобряване на типа.

3.   Ако органът по одобряването стигне до заключението, че за целите на изготвяне на изменение трябва да бъдат извършени отново проверки или изпитвания, той съответно информира производителя за това.

Процедурите, посочени в член 35, се прилагат само ако въз основа на посочените проверки или изпитвания органът по одобряването е достигнал до заключение, че изискванията за ЕС одобряване на типа продължават да се спазват.

Член 35

Ревизии и разширения на ЕС одобряването на типа

1.   Ако данните, отбелязани в техническото досие, са променени, без да се изисква да бъдат повторени проверките или изпитванията, изменението се отбелязва като „ревизия“.

В такива случаи органът по одобряването издава ревизираните страници от техническото досие, както е необходимо, като отбелязва ясно всяка ревизирана страница, за да се покаже същността на промяната и датата на преиздаване. Счита се, че консолидирана актуализирана версия на техническото досие, придружена от подробно описание на промените, отговаря на това изискване.

2.   Изменението се обозначава като „разширение“, когато записаните в техническото досие данните са претърпели промяна и е налице някой от следните елементи:

а)

необходими са допълнителни проверки или изпитвания;

б)

има промяна в информацията за ЕС сертификата за одобряване на типа, с изключение на приложенията към него;

в)

влизат в сила нови изисквания в съответствие с някой от актовете, изброени в приложение II, приложими към одобрения тип превозно средство или одобрената система, компонент или отделен технически възел.

В случай на разширение органът по одобряването издава актуализиран ЕС сертификат за одобряване на типа, обозначен с номера на разширението, нарастващ в съответствие с номера на поредното вече издадено разширение. Този сертификат за одобряване ясно показва причината за разширението и датата на преиздаването.

3.   При издаване на изменени страници или на консолидирана актуализирана версия съдържанието на техническото досие, приложено към сертификата за одобряване, се променя съответно така, че да показва датите на най-новото разширение или ревизия или датата на най-новото консолидиране на актуализираната версия.

4.   Не се изисква изменение на одобряване на типа на дадено превозно средство, ако новите изисквания, посочени в параграф 2, буква в), не са свързани от техническа гледна точка с този тип превозно средство или засягат категории превозни средства, различни от категорията, към която то принадлежи.

Член 36

Издаване и нотифициране на изменения

1.   В случай на разширение се актуализират всички свързани с него раздели на ЕС сертификата за одобряване на типа, приложенията към него и съдържанието на техническото досие. Актуализираният сертификат и приложенията към него се издават на кандидата без забавяне.

2.   В случай на ревизия ревизираните документи или съответно консолидираната актуализирана версия, където е подходящо, включително ревизираното съдържание на техническото досие, се издават на кандидата без забавяне от органа по одобряването.

3.   Органът по одобряването нотифицира органите по одобряването на другите държави членки относно всяко изменение, направено в ЕС одобренията на типа, в съответствие с процедурите, установени в член 29.

ГЛАВА VII

ВАЛИДНОСТ НА ЕС ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА

Член 37

Прекратяване на валидността

1.   ЕС одобряването на типа се издава с неограничен срок на действие.

2.   ЕС одобряването на типа за превозно средство става невалидно във всеки от следните случаи:

а)

нови изисквания, приложими към одобрения тип превозно средство, стават задължителни за предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, и не е възможно одобряването на типа да бъде съответно актуализирано;

б)

при доброволно окончателно прекратяване на производството на одобрено превозно средство;

в)

изтичане на срока на валидност на одобряването по силата на специално ограничение в съответствие с член 40, параграф 6;

г)

одобрението е отнето в съответствие с член 33, параграф 5, член 49, параграф 1 или член 52, параграф 4.

3.   Когато само един вариант на даден тип превозно средство или само една версия на даден вариант загуби валидност, ЕС одобряването на типа за съответното превозно средство губи валидност само по отношение на конкретния вариант или версия.

4.   Когато производството на конкретен тип превозно средство бъде окончателно прекратено, производителят нотифицира органа по одобряването, издал ЕС одобряване на типа за това превозно средство.

В рамките на един месец след получаване на нотификацията, посочена в първа алинея, органът по одобряването, който е издал ЕС одобряването на типа за превозното средство, информира съответно органите по одобряването на другите държави членки.

5.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, в случаите, когато дадено ЕС одобряване на типа за превозно средство предстои да стане невалидно, производителят уведомява органа по одобряването, издал ЕС одобряването на типа.

Органът по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, незабавно съобщава цялата необходима информация на органите по одобряването на другите държави членки, така че да направи възможно прилагането, когато е подходящо, на член 44.

Съобщението, посочено във втора алинея, уточнява по-специално датата на производството и идентификационния номер на последното произведено превозно средство.

ГЛАВА VIII

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ

Член 38

Сертификат за съответствие

1.   Производителят, в качеството си на притежател на одобрение на типа за превозно средство, издава сертификат за съответствие на хартиен носител на всяко превозно средство, независимо дали то е комплектовано, некомплектовано или напълно комплектовано, ако то е произведено в съответствие с одобрения тип превозно средство.

Този сертификат се предоставя безвъзмездно на купувача заедно с превозното средство. Предоставянето му не може да се поставя в зависимост от отправяне на изрично искане или от предоставяне на допълнителна информация на производителя.

По искане на собственика на превозното средство производителят на превозното средство издава в рамките на срок от 10 години след датата на производство на превозното средство дубликат на сертификата за съответствие срещу заплащане, което не надхвърля разходите за издаването му. Думата „дубликат“ трябва да се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на сертификат.

2.   Производителят използва образеца за сертификат за съответствие, приет от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Сертификатът за съответствие се изготвя по такъв начин, че да не позволява фалшифициране. За тази цел в актовете за изпълнение се предвижда, че използваната за сертификата хартия се защитава чрез няколко защитни печатни елемента. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

3.   Сертификатът за съответствие се съставя на поне един от официалните езици на Съюза. Всяка държава членка може да поиска сертификатът за съответствие да бъде преведен на собствения(те) ѝ официален(ни) език(ци).

4.   Лицето или лицата, упълномощени да подписват сертификати за съответствие, са част от организацията на производителя и са надлежно упълномощени от ръководството ѝ да ангажират изцяло юридическата отговорност на производителя по отношение на проектирането и производството или на съответствието на производството на превозното средство.

5.   Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на превозното средство, различни от ограниченията, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

6.   В случай на некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство производителят попълва само онези точки от сертификата за съответствие, които са добавени или променени на текущия етап на одобряване, и ако е необходимо, прилага към този сертификат всички сертификати за съответствие, издадени на предходните етапи.

7.   Сертификатът за съответствие на превозните средства, одобрени в съответствие с разпоредбите на член 40, параграф 2, включва в заглавието си израза „За комплектовани/напълно комплектовани превозни средства, чийто тип е одобрен съгласно член 40, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (временно одобрение)“.

8.   Установеният в актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, сертификат за съответствие на превозни средства, одобрени в съответствие с член 42, включва в заглавието си израза „За комплектовани/напълно комплектовани превозни средства, получили одобрение на типа за малки серии“, като в близост до него се посочва годината на производство, последвана от пореден номер между 1 и границата, посочена в таблицата в приложение III, отбелязваща по отношение на всяка година на производство позицията на това превозно средство по отношение на определената част от производството за съответната година.

9.   Без да се засяга параграф 1, производителят може да предаде сертификата за съответствие в електронен вид на регистриращия орган на всяка държава членка.

Член 39

Задължителна табела с подходяща маркировка на превозните средства и маркировка за одобряване на типа на компоненти или отделни технически възли

1.   Производителят на превозно средство прикрепя на всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип, задължителна табела с подходяща маркировка, изисквана от съответния акт за изпълнение, приет в съответствие с параграф 3.

2.   Производителят на компонент или отделен технически възел, независимо дали последният е част от система или не, обозначава всеки компонент или отделен технически възел, произведен в съответствие с одобрения тип, с маркировка за одобряване на типа, изисквана от съответния акт за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент или съответното правило на ИКЕ на ООН.

Когато не се изисква маркировка за одобряване на типа, производителят поставя поне собственото си търговско наименование или търговска марка, номер на типа или идентификационен номер.

3.   Задължителната табела и маркировката за ЕС одобряване на типа се оформят в съответствие с образеца, установен от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

ГЛАВА IX

ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ НОВИ КОНЦЕПЦИИ

Член 40

Изключения на основание нови технологии или нови концепции

1.   Производителят може да кандидатства за ЕС одобряване на типа по отношение на тип на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции, които са несъвместими с един или повече актове, изброени в приложение II.

2.   Органът по одобряването издава посоченото в параграф 1 ЕС одобряване на типа, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

в заявлението се посочват причините, поради които въпросните технологии или концепции правят системата, компонента или отделния технически възел несъвместими с един или повече актове, изброени в приложение II;

б)

в заявлението се описват последствията за безопасността и опазването на околната среда на новата технология, както и мерките, взети, за да бъде гарантирано, че в сравнение с изискванията, от които се иска изключение, се постига поне равностойно ниво на безопасност и опазване на околната среда;

в)

представено е описание на изпитванията и резултатите, с които се доказва, че условията, посочени в буква б), са изпълнени.

3.   Издаването на такова ЕС одобряване на типа за изключение на основание нови технологии или нови концепции подлежи на разрешение от страна на Комисията. Това разрешение се предоставя посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2.

4.   До приемане на решението на Комисията за разрешение органът по одобряването може да издаде валидно само на територията на съответната държава членка временно ЕС одобряване на типа на превозното средство, за което се отнася исканото изключение. Органът по одобряването незабавно уведомява Комисията и другите държави членки чрез досие, съдържащо посочената в параграф 2 информация.

Временното естество и ограниченият териториален обхват са ясно обозначени в заглавието на сертификата за одобряване на типа и в заглавието на сертификата за съответствие. Комисията може да приема актове за изпълнение с цел установяване на хармонизирани образци за сертификата за одобряване на типа и сертификата за съответствие за целите на настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2.

5.   Други органи по одобряването могат да решат да приемат в писмена форма временното одобряване, посочено в параграф 4, на собствената си територия.

6.   При необходимост в разрешението от Комисията, посочено в параграф 3, се уточнява също така дали то подлежи на някакви ограничения. При всички случаи одобряването на типа е валидно най-малко 36 месеца.

7.   Ако Комисията реши да откаже да даде разрешение, органът по одобряването незабавно известява притежателя на временното одобряване на типа, посочено в параграф 4, че временното одобряване се отменя шест месеца след датата на отказа на Комисията.

Разрешава се обаче превозните средства, произведени съгласно временното одобряване преди прекратяването на валидността му, да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба във всяка държава членка, която е приела временното одобряване.

Член 41

Последваща адаптация на делегираните актове и на актовете за изпълнение

1.   Когато Комисията разреши предоставянето на изключение съгласно член 40, тя незабавно предприема необходимите действия за адаптиране на съответните делегирани актове или актове за изпълнение към технологичното развитие.

Когато изключението по член 40 се отнася до правило на ИКЕ на ООН, Комисията предлага изменение на съответното правило на ИКЕ на ООН съгласно процедурата, приложима по силата на Ревизираната спогодба от 1958 г.

2.   Всички ограничения в решението на Комисията за разрешаване на изключението се премахват веднага след изменението на съответните актове.

Ако не са взети необходимите мерки за адаптиране на делегираните актове или на актовете за изпълнение, Комисията може, по искане на държавата членка, издала одобрението, да разреши чрез решение под формата на акт за изпълнение, прието в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2, на тази държава членка да удължи срока на действие на одобрението на типа.

ГЛАВА X

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ В МАЛКИ СЕРИИ

Член 42

Национално одобряване на типа за малки серии

1.   Производителят може да подаде заявление за национално одобряване на типа за малки серии превозни средства в рамките на годишните количества, установени в приложение III. Тези ограничения се прилагат за предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на пазара на всяка държава членка на превозни средства от одобрения тип в рамките на дадена година.

2.   За типа превозни средства, посочени в параграф 1, държавите членки могат да предоставят изключение от основните изисквания, предвидени в един или повече делегирани актове, изброени в приложение II, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.

„Алтернативни изисквания“ означава административни разпоредби и технически изисквания, които имат за цел да осигурят равнище на безопасност при експлоатация, на опазване на околната среда и безопасни условия на труд, равностойно на най-високото осъществимо равнище спрямо равнището, предвидено от един или повече от делегираните актове, изброени в приложение II.

За типа превозни средства, посочени в параграф 1, държавите членки могат да предоставят изключение от прилагането на една или повече от административните разпоредби на настоящия регламент или на актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Държава членка предоставя изключение от изискването за прилагане на разпоредбите, посочени в настоящия параграф, ако има основателни причини да направи това.

3.   За целите на националното одобряване на типа на превозни средства по настоящия член се приемат системите, компонентите или отделните технически възли, чийто тип е одобрен в съответствие с актовете, изброени в приложение II.

4.   Сертификатът за одобряване на типа на превозните средства, чийто тип е одобрен според настоящия член, се съставя в съответствие с образеца, посочен в член 30, параграф 2, но не е озаглавен „ЕС сертификат за одобряване на типа“, и посочва естеството на изключенията, предоставени съгласно параграф 2. Сертификатите за одобряване на типа се номерират в съответствие с хармонизираната система, посочена в член 29, параграф 4.

5.   В сертификата за одобряване на типа се посочва естеството на изключенията, предоставени съгласно първа и трета алинея от параграф 2.

6.   Валидността на националното одобряване на типа за малки серии се ограничава до територията на държавата членка, чийто орган по одобряването е издал одобрението.

7.   По искане на производителя обаче копие от сертификата за одобряване на типа и неговите приложения се изпраща с препоръчано писмо или по електронна поща на органите по одобряването на държавите членки, посочени от производителя.

8.   В рамките на три месеца след получаването на искането, посочено в параграф 7, органите по одобряването на посочените от производителя държави членки решават дали да приемат или не одобрението на типа. Те съобщават официално решението си на органа по одобряването, който е издал национално одобряване на типа за малки серии.

9.   Органите по одобряването на държавите членки признават националното одобряване на типа, освен ако имат основателни причини да считат, че националните технически изисквания, в съответствие с които е било одобрено превозно средство, не са равностойни на техните собствени.

10.   По искане на заявител, който желае да пусне на пазара или регистрира превозно средство с национално одобряване за малки серии в друга държава членка издалият националното одобряване на типа за малки серии орган по одобряването предоставя на националния орган на другата държава членка копие от сертификата за одобряване на типа, както и техническото досие. Прилагат се параграфи 8 и 9.

ГЛАВА XI

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА, РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА

Член 43

Предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозни средства

Без да се засягат членове 46 и 47, превозните средства, за които ЕС одобряването на типа на цялото превозно средство е задължително, или за които производителят е получил такова одобрение на типа съгласно настоящия регламент, се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба, ако са придружени от валиден сертификат за съответствие, издаден в съответствие с член 38.

Когато тези превозни средства са некомплектовани, тяхното предоставяне на пазара или пускане в употреба е разрешено, но отговорните за регистрацията на превозните средства органи на държавите членки могат да откажат да разрешат регистрацията и употребата по пътищата на такива превозни средства.

Член 44

Предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозни средства, последни от дадена серия

1.   При спазване на ограниченията, приложими за превозни средства, които са последни от дадена серия, и на крайния срок, установени в параграфи 2 и 4, превозните средства, които съответстват на тип превозно средство, чието ЕС одобряване на типа е станало невалидно съгласно член 37, могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба.

Първа алинея се отнася само до превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството им, но които не са били предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.

2.   Параграф 1 се прилага по отношение на комплектовани превозни средства за срок от 24 месеца, считано от датата на която ЕС одобряването на типа е станало невалидно, а по отношение на напълно комплектованите превозни средства — за срок от 30 месеца, считано от тази дата.

3.   Производител, който иска да се възползва от параграф 1, подава заявление до националния орган на всяка държава членка, където въпросните превозни средства трябва да бъдат предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба. В заявлението се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства не могат да отговорят на новите изисквания за одобрение на типа.

Съответният национален орган решава в рамките на три месеца от получаването на заявлението дали и в какви количества да допусне регистрация на тези превозни средства на своята територия.

4.   Общият брой на превозните средства, които са последни от дадена серия, не трябва да надхвърля 10 % от броя на превозните средства, регистрирани през предходните две години, или 100 превозни средства на държава членка, като се взема по-голямата стойност.

5.   Върху сертификата за съответствие на превозните средства, които се пускат в употреба в съответствие с тази процедура, се прави специален запис, обозначаващ превозните средства като „последни от дадена серия“.

6.   Държавите членки вземат необходимите мерки да осигурят ефективен контрол на броя на превозните средства, които предстои да се предоставят на пазара, регистрират или пуснат в употреба съгласно процедурата, посочена в настоящия член.

7.   Настоящият член се прилага само към случаите на преустановяване поради прекратяване на валидността на одобряването на типа в случая, посочен в член 37, параграф 2, буква а).

Член 45

Предоставяне на пазара или пускане в употреба на компоненти и отделни технически възли

1.   Компоненти или отделни технически възли могат да се предоставят на пазара или пускат в употреба само ако съответстват на изискванията на съответните актове, изброени в приложение II, и ако са надлежно маркирани в съответствие с член 39.

2.   Параграф 1 не се прилага към компоненти или отделни технически възли, специално произведени или проектирани за нови превозни средства, които не попадат в обхвата на настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да разрешат предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти или отделни технически възли, които са освободени от изискванията на една или няколко от разпоредбите на настоящия регламент съгласно член 40 или са предназначени за монтиране в превозни средства, които са обхванати от одобрения, издадени съгласно член 42, приложими към въпросния компонент или отделен технически възел.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 и ако не се предвижда друго в настоящия регламент или в един от делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, държавите членки могат да разрешат предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране в превозни средства, за които при предоставянето на пазара или пускането им в употреба не се е изисквало да имат одобряване на типа съгласно настоящия регламент или Директива 2002/24/ЕО.

ГЛАВА XII

ПРЕДПАЗНИ КЛАУЗИ

Член 46

Процедура по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на лица или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, органът по одобряването, издал одобрението, извършва оценка по отношение на съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните икономически оператори оказват пълно съдействие на органите по одобряването и/или на органите за надзор на пазара.

Когато в процеса на тази оценка органът по одобряването, който е издал одобрението, открие, че за превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, той незабавно изисква от съответния икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие с тези изисквания, да изтегли превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от пазара или да ги изземе в разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага за мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

2.   Когато органите по одобряването считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.   Икономическият оператор осигурява предприемането на всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички несъответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които той е пуснал на пазара, регистрирал или за чието пускане в употреба е отговорен на територията на Съюза.

4.   Когато икономическият оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, националните органи предприемат всички подходящи мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на своя национален пазар или за изтеглянето им от този пазар или изземването им.

5.   Националните органи незабавно информират Комисията и другите държави членки за мерките, предвидени в параграф 4.

Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално органите по одобряването посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел да спази изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, опазването на околната среда или на други аспекти от защитата на обществения интерес, обхванати от настоящия регламент;

б)

недостатъци в съответните актове, изброени в приложение II.

6.   Държавите членки информират Комисията и другите държави членки в рамките на един месец за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, и в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от един месец от получаването на информацията, посочена в параграф 6 от настоящия член, някоя държава членка или Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка мярка, мярката се оценява от Комисията в съответствие с член 47.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел са предприети подходящи ограничителни мерки, като например незабавно изтегляне на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от техния пазар.

Член 47

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато в хода на процедурата, предвидена в член 46, параграфи 3 и 4, са повдигнати възражения срещу предприета от държава членка мярка, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно оценява националната мярка след консултация с държавите членки и съответния икономически оператор или оператори. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 73, параграф 2, дали националната мярка се счита за оправдана или не.

Комисията съобщава решението си на всички държави членки и на съответния икономически оператор или оператори.

2.   Ако Комисията прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващото на изискванията превозно средство, система, компонент или отделен технически възел и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля или изменя мярката в съответствие с решението, посочено в параграф 1.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и се обосновава с недостатъци в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, Комисията предлага подходящи мерки, както следва:

а)

по отношение на делегирани актове или актове за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, Комисията предлага необходимите изменения в съответния акт;

б)

по отношение на правила на ИКЕ на ООН, Комисията предлага необходимите предложения за изменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с процедурата по Ревизираната спогодба от 1958 г.

Член 48

Съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които представляват сериозен риск

1.   Когато след извършване на оценката съгласно член 46, параграф 1 държава членка установи, че въпреки съответствието си с приложимите изисквания или въпреки че са правилно маркирани, дадени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск за безопасността или могат сериозно да навредят на околната среда или на общественото здраве, държавата членка изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че при пускането на пазара, регистрацията или след пускането в употреба на съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел те вече няма да представляват такъв риск, да изтегли превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от пазара или да ги изземе в рамките на разумен срок, съобразен с естеството на риска. Държавата членка може да откаже да регистрира такива превозни средства, докато производителят на превозното средство не вземе всички необходими мерки.

2.   По отношение на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, посочени в параграф 1, икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба в Съюза.

3.   Държавата членка, посочена в параграф 1, информира в рамките на един месец Комисията и другите държави членки за всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентификацията на съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, произхода и веригата на доставка на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, естеството на съществуващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния икономически оператор или оператори, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка, посочена в параграф 1, е оправдана или не и когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

Член 49

Превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не съответстват на одобрения тип

1.   Когато нови превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са придружени от сертификат за съответствие или имат нанесена маркировка за одобряване на типа, не съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, предприема необходимите мерки, включително отнемане на одобрението на типа, за да гарантира, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са в процес на производство, се привеждат в съответствие с одобрения тип.

2.   За целите на параграф 1 се счита, че отклоненията от подробните данни от ЕС сертификата за одобряване на типа или от техническото досие се считат за несъответствие с одобрения тип.

3.   Ако орган по одобряването докаже, че нови превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са придружени от сертификат за съответствие, издаден в друга държава членка, или които имат нанесена маркировка за одобряване на типа, не съответстват на одобрения тип, той може да поиска от органа по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, да удостовери, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли в процес на производство продължават да отговарят на одобрения тип. При получаване на такова искане органът по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, предприема исканите действия възможно най-бързо и най-късно в рамките на три месеца от датата на искането.

4.   Органът по одобряването отправя искане към органа по одобряването, който е издал ЕС одобряването на типа за система, компонент, отделен технически възел или некомплектованото превозно средство, да предприеме необходимите действия, за да осигури, че превозните средства в процес на производство отново се привеждат в съответствие с одобрения тип в следните случаи:

а)

по отношение на ЕС одобряване на типа на превозно средство — когато несъответствието на превозното средство се дължи изключително на несъответствието на дадена система, компонент или отделен технически възел;

б)

по отношение на многоетапно одобряване на типа — когато несъответствието на напълно комплектовано превозно средство се дължи изключително на несъответствието на система, компонент или отделен технически възел, които са част от некомплектованото превозно средство, или на несъответствието на самото некомплектовано превозно средство.

5.   При получаване на такова искане съответният орган по одобряването предприема необходимите мерки, ако е необходимо — съвместно с отправилия искането орган по одобряването, възможно най-бързо и най-късно в рамките на три месеца от датата на искането.

6.   Когато се установи несъответствие, органът по одобряването на държавата членка, издал ЕС одобряването на типа за системата, компонента или отделния технически възел или за некомплектованото превозно средство, предприема мерките, посочени в параграф 1.

Органите по одобряването се информират взаимно в рамките на един месец за всяко отнемане на ЕС одобряване на типа и за причините за това отнемане.

7.   Ако орган по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, оспорва несъответствието, за което е уведомен, засегнатите държави членки полагат усилия за уреждане на спора. Комисията се информира постоянно и при необходимост провежда съответните консултации с цел уреждане на спора.

Член 50

Пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи

1.   Части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на системи от основно значение за безопасността на превозното средство или на екологичните му характеристики, не се пускат на пазара, регистрират или пускат в употреба и се забраняват, освен ако не са разрешени от орган по одобряването в съответствие с член 51, параграфи 1 и 4.

2.   За да се гарантира еднаквото прилагане на параграф 1 Комисията може да приема актове за изпълнение за съставяне на списък на такива части или оборудване въз основа на наличната информация и по-специално на информацията, предоставена от държавите членки относно:

а)

степента на риска по отношение на безопасността или екологичните характеристики на превозни средства, в които са монтирани въпросните части или оборудване;

б)

възможното въздействие върху потребители и производители от вторичния пазар на евентуалното въвеждане по настоящия член на изискване за разрешение за частите или оборудването.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2.

3.   Параграф 1 не се прилага за оригинални части или оборудване и за такива, които са получили одобрение на типа в съответствие с някой от изброените в приложение II актове, освен в случаите, в които одобрението е свързано с аспекти, различни от посочените в параграф 1.

Параграф 1 не се прилага за части или оборудване, произведени изключително за състезателни превозни средства, които не са предназначени за пътищата, отворени за обществено ползване. Ако части или оборудване, включени в списък, създаден с акт за изпълнение, посочен в параграф 2, имат двойно предназначение — за състезателни цели и за движение по пътищата, тези части или оборудване не може да се предоставят на широката общественост за използване при превозните средства, предназначени за движение по пътищата, освен ако не отговарят на изискванията на настоящия член. Когато е целесъобразно, Комисията приема разпоредби за идентифицирането на части или оборудване, посочени в настоящия параграф.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно изискванията, на които трябва да отговарят частите и оборудването, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Посочените изисквания могат да се основават на актовете, изброени в приложение II, или могат да представляват сравнение на частите или оборудването с екологичните характеристики или характеристиките за безопасност на оригиналното превозно средство или с някоя от частите на последното, както е целесъобразно. И в двата случая изискванията гарантират, че частите или оборудването не нарушават функционирането на системите, които са от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики.

Член 51

Изисквания, свързани с частите или оборудването, които може да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи

1.   За целите на член 50, параграф 1 производителят на части или оборудване подава до органа по одобряването заявление, придружено от протокол от изпитванията, изготвен от оправомощена техническа служба, който удостоверява, че частите или оборудването, за които се иска разрешение, съответстват на изискванията, посочени в член 50, параграф 4. Производителят може да подаде само едно заявление за даден тип от дадена част само до един орган по одобряването.

Ако получи искане за това от компетентен орган на друга държава членка, органът по одобряването, който е издал разрешението, в рамките на един месец след получаването на това искане изпраща на компетентния орган копие от изискания сертификат за разрешението заедно с приложенията чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация. Копието може да бъде изпратено и под формата на защитен електронен файл.

2.   Заявлението трябва да съдържа данни за производителя на частите или оборудването, типа, идентификационните номера и номерата на частите или оборудването, наименованието на производителя на превозното средство, типа на превозното средство и ако е целесъобразно, годината на производство или друга информация, позволяваща идентифицирането на превозното средство, на което трябва да бъдат монтирани частите или оборудването.

Когато органът по одобряването се увери въз основа на протокола от изпитванията и на други данни, че въпросните части или оборудване съответстват на изискванията, посочени в член 50, параграф 4, той дава разрешение частите или оборудването да бъдат пускани на пазара и пускани в употреба при условията на втората алинея от параграф 4 от настоящия член.

Органът по одобряването незабавно издава на производителя сертификат.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение с цел установяване на образеца и системата за номериране за сертификата, посочен в трета алинея от параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2.

4.   Производителят информира незабавно органа по одобряването, издал разрешението, за всяка промяна, която може да засегне условията на издаването. Органът по одобряването взема решение дали разрешението трябва да се преразгледа или да се преиздаде и дали са необходими допълнителни изпитвания.

Производителят е отговорен да осигури, че частите или оборудването се произвеждат и продължават да се произвеждат при условията, при които е издадено разрешението.

5.   Преди да издаде разрешение, органът по одобряването проверява дали съществуват удовлетворителни разпоредби и процедури, които да осигуряват ефективен контрол върху съответствието на производството.

Когато органът по одобряването констатира, че условията за издаване на разрешение вече не се изпълняват, той изисква от производителя да вземе необходимите мерки да приведе отново в съответствие с изискванията частите или оборудването. При необходимост той отнема разрешението.

6.   Органите по одобряването на различните държави членки предлагат на вниманието на Комисията всяко разногласие помежду си относно разрешенията, посочени в параграф 2, втора алинея. Комисията взима необходимите мерки за уреждане на разногласията, които при необходимост включват искане за отнемане на разрешението, след допитване до органите по одобряването.

7.   До съставянето на списъка, посочен член 50, параграф 2, държавите членки могат да запазят националните си разпоредби относно части или оборудване, които могат да повлияят на правилното функциониране на системи с основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики.

Член 52

Изземване на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

1.   Когато производител, получил ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство, е задължен в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008, да изземе превозни средства, които са пуснати на пазара, регистрирани или за чието пускане в употреба производителят е бил отговорен, поради това че система, компонент или отделен технически възел, монтирани в превозното средство, независимо от това дали са надлежно одобрени в съответствие с настоящия регламент или не, представлява сериозен риск за безопасността, общественото здраве или опазването на околната среда, или защото част, която не е предмет на специфични изисквания в рамките на законодателството за одобряване на типа, представлява сериозен риск за безопасността, общественото здраве или опазването на околната среда, производителят незабавно информира за това органа по одобряването, издал одобрението за превозното средство.

2.   Когато производител на системи, компоненти или отделни технически възли, получил ЕС одобряване на типа, е задължен в съответствие Регламент (ЕО) № 765/2008, да изземе системи, компоненти или отделни технически възли, които са били пуснати на пазара или за чието пускане в употреба производителят е бил отговорен, поради това че те, независимо дали са надлежно одобрени в съответствие с настоящия регламент или не, представляват сериозен риск за безопасността, общественото здраве или опазването на околната среда, той незабавно информира за това органа по одобряването, издал одобрението.

3.   Производителят предлага на органа по одобряването поредица от подходящи мерки за неутрализиране на сериозния риск, посочен в параграфи 1 и 2. Органът по одобряването незабавно съобщава за предложените мерки на органите по одобряването на другите държави членки.

Органите по одобряването осигуряват ефективното изпълнение на мерките в съответните държави членки.

4.   Ако мерките бъдат счетени за недостатъчни или ако не бъдат приложени достатъчно бързо от съответния орган по одобряването, той незабавно информира органа по одобряването, издал ЕС одобряването на типа.

Тогава издалият ЕС одобряването на типа орган по одобряването информира производителя. Ако производителят не предложи и не приложи ефективни коригиращи мерки, органът по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, взема всички необходими предпазни мерки, включително отнемане на ЕС одобряването на типа. В случай на отнемане на ЕС одобряването на типа, в рамките на един месец от отнемането органът по одобряването уведомява производителя, органите по одобряването на другите държави членки и Комисията с препоръчано писмо или посредством равностойни електронни средства.

Член 53

Нотифициране на решения и средства за правна защита

1.   Във всички решения, взети съгласно настоящия регламент, и във всички решения за отказ или отнемане на ЕС одобряване на типа, с които се отказва регистрация, с които се забранява или ограничава пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозно средство, или се изисква изтегляне на превозното средство от пазара, подробно се излагат причините, на които се основават тези решения.

2.   За всяко такова решение се уведомява заинтересованата страна, която същевременно се информира и за средствата за правна защита, с които тя разполага съгласно действащите в съответната държава членка закони и за сроковете, в рамките на които тя може да упражни тези средства за правна защита.

ГЛАВА XIII

МЕЖДУНАРОДНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Член 54

Правила на ИКЕ на ООН, необходими за ЕС одобряване на типа

1.   Правилата на ИКЕ на ООН или измененията им, в подкрепа на които Съюзът е гласувал или към които Съюзът се е присъединил, и които са изброени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, са част от изискванията за ЕС одобряване на типа на превозно средство.

2.   Органите по одобряването на държавите членки приемат одобрения, издадени в съответствие с правилата на ИКЕ на ООН, посочени в параграф 1, и където е приложимо, съответните маркировки за одобряване на мястото на съответните одобрения и маркировки за одобряване, издадени съгласно настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

3.   Когато Съюзът гласува в подкрепа на правило на ИКЕ на ООН или изменения към него за целите на ЕС одобряването на типа на превозно средство, Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 75 с цел да придаде задължителен характер на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и да измени настоящия регламент или да измени делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, по целесъобразност.

Делегираният акт също така определя датите на задължително прилагане на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и включва, по целесъобразност, преходни разпоредби.

Комисията приема отделни делегирани актове, които посочват задължителното прилагане на правилата на ИКЕ на ООН.

ГЛАВА XIV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Член 55

Информация, предназначена за потребителите

1.   Производителят не може да предоставя каквато и да било техническа информация, свързана с данните, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, която да се отклонява от данните, одобрени от органа по одобряването.

2.   Когато делегиран акт или акт за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент, предвижда това, производителят предоставя на потребителите цялата необходима информация, както и съответните инструкции, описващи всички специални условия или ограничения, свързани с употребата на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, се предоставя на официалния език или езици на държавата членка, в която се предвижда пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозното средство. Тя се предоставя след приемането ѝ от органа по одобряването в инструкциите за експлоатация.

Член 56

Информация, предназначена за производителите на компоненти или отделни технически възли

1.   Производителят на превозното средство предоставя на производителите на компоненти или отделни технически възли всички данни, необходими за получаване на ЕС одобряване на типа на компоненти или отделни технически възли, или за получаване на разрешение съгласно член 50, включително, когато е приложимо, чертежите, посочени в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Производителят на превозното средство може да наложи на производителите на компоненти или отделни технически възли обвързващо споразумение с оглед да съхрани поверителния характер на всяка информация, която не е обществено достояние, включително информацията, свързана с правата върху интелектуална собственост.

2.   Производителят на компоненти или отделни технически възли, в качеството си на притежател на ЕС сертификат за одобряване на типа, който в съответствие с член 31, параграф 4 съдържа ограничения по отношение на употребата или специални условия за монтаж, или и двете, предоставя подробна информация за това на производителя на превозното средство.

Когато делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, предвижда това, производителят на компоненти или отделни технически възли предоставя, заедно с произведените компоненти или отделни технически възли, инструкции по отношение на ограниченията при употребата им или специалните условия за монтирането им, или и за двете.

ГЛАВА XV

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

Член 57

Задължения на производителите

1.   Производителите осигуряват неограничен достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозното средство за независими оператори чрез интернет страници, като използват стандартен формат, по леснодостъпен и бърз начин. По-специално предоставянето на този достъп се извършва по недискриминационен начин в сравнение с достъпа, предоставен на оторизираните търговци и ремонтните предприятия. Това задължение не се прилага, ако превозното средство е получило одобрение за малки серии.

2.   До приемането от Комисията на общ стандарт информацията, посочена в параграф 1, се предоставя в последователен вид, така че независимите оператори да могат да я обработват с разумни усилия.

Производителите също предоставят материали за обучение на независими оператори, оторизирани търговци и ремонтни предприятия.

3.   Информацията по параграф 1 включва най-малко следното:

а)

ясен идентификационен номер на превозното средство;

б)

наръчници за обслужване, включително документация за ремонт и поддръжка, както и графици за обслужване;

в)

технически ръководства и бюлетини за техническо обслужване;

г)

информация за компоненти и диагностика (като минимални и максимални теоретични стойности от измервания);

д)

електрически схеми;

е)

диагностични кодове за неизправности, включително специфичните кодове на производителя;

ж)

идентификационните номера и номерата за калибриране на софтуера, приложим за типа превозно средство;

з)

информацията, отнасяща се за частни съоръжения и оборудване и информацията, която се предоставя чрез тях;

и)

информация за записване на данни и данни за двупосочен мониторинг и от изпитвания;

й)

работни единици.

4.   Оторизираните търговци и ремонтни предприятия в системата за разпространение на даден производител на превозни средства се считат за независими оператори за целите на настоящия регламент, доколкото същите осигуряват услуги по ремонта или поддръжката на превозни средства, без да са част от системата за разпространение на производителя на превозни средства.

5.   Информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство е винаги достъпна, освен при необходимост за целите на поддръжката на информационната система.

6.   За целите на производството и обслужването на съвместими с OBD резервни или допълнителни части и инструменти за диагностика и оборудване за изпитвания производителите предоставят необходимата информация относно OBD, ремонта и поддръжката на превозните средства по недискриминационен начин на всеки заинтересован производител или ремонтно предприятие в областта на производството на части за превозни средства, инструменти за диагностика или оборудване за изпитвания.

7.   За целите на проектирането и производството на автомобилно оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят по недискриминационен начин необходимата информация относно OBD, както и относно ремонта и поддръжката на превозното средство на всеки заинтересован произвеждащ, монтиращ или извършващ ремонтни дейности на оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво.

8.   Когато подава заявление за ЕС одобряване на типа, производителят представя на органа по одобряването доказателство за съответствие с настоящия регламент по отношение на информацията, изисквана съгласно настоящия член.

Ако към този момент такава информация не е налична или не съответства на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, когато кандидатства за ЕС одобряване на типа, производителят я предоставя в рамките на шест месеца от датата на одобряването на типа.

Комисията може да приема актове за изпълнение с цел установяване на образец на сертификат за достъп до информация за OBD, ремонт и поддръжка, който предоставя такова доказателство за съответствие за органа по одобряването. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2.

9.   Ако такова доказателство за съответствие не бъде предоставено в рамките на срока, посочен в параграф 8, втора алинея, органът по одобряването предприема необходимите мерки за осигуряване на съответствие.

10.   Производителят прави последващи изменения и допълнения към предоставената на неговите интернет страници информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства едновременно с предоставянето им на оторизираните ремонтни предприятия.

11.   Когато данните за ремонта и поддръжката на превозно средство се съхраняват в централна база данни от производителя на превозното средство или от негово име, независимите ремонтни предприятия имат достъп до тези данни безплатно и имат възможност да въвеждат информация за ремонта и поддръжката, които са извършили.

12.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75 за установяване на подробни изисквания по отношение на достъпа до информация за ремонт и поддръжка, по-специално технически спецификации за реда на предоставяне на информация за ремонта и поддръжката на превозното средство.

Член 58

Задължения в случай на няколко притежателя на одобрение на типа

1.   При поетапно одобряване на типа или при многоетапно одобряване на типа производителят, който носи отговорността за съответното одобряване на типа, е отговорен и за предоставянето на информация на крайния производител и на независимите оператори за ремонта по отношение на конкретната система, компонент или отделен технически възел или по отношение на конкретния етап от одобряването на типа.

2.   Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация за цялото превозно средство на независимите оператори.

Член 59

Такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозно средство

1.   Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозните средства, попадаща в обхвата на настоящия регламент. Такса, която препятства достъпа, като не отчита степента на използването му от независимия оператор, не се счита за разумна или пропорционална.

2.   Производителите предоставят информация относно ремонта и поддръжката на превозно средство на ежедневна, ежемесечна и годишна основа, като таксите за достъп до такава информация варират в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп.

Член 60

Форум за достъп до информация за превозни средства

Обхватът на приложение на дейностите, извършвани от Форума за достъп до информация за превозни средства, създаден в съответствие с член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (28) се разширява, за да включи превозните средства, обхванати от настоящия регламент.

Въз основа на доказателства за умишлено или непреднамерено неправилно използване на информацията за OBD и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства форумът, посочен в първа алинея, дава препоръки на Комисията относно мерки, които да предотвратят посоченото неправилно използване на информацията.

ГЛАВА XVI

ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ

Член 61

Изисквания, свързани с техническите служби

1.   Оправомощаващите органи по одобряването гарантират, че преди те да оправомощят дадена техническа служба съгласно член 63, тази техническа служба отговаря на изискванията, предвидени в параграфи 2—9 от настоящия член.

2.   Без да се засяга член 64, параграф 1, техническата служба се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Техническата служба е орган, който е трета страна, независима от процеса на проектиране, производство, доставка или поддръжка на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които оценява.

Може да се счита, че орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляваща предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които този орган оценява, изпитва или проверява, съответства на изискванията по първа алинея, при условие че е доказана неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.   Техническа служба, висшето ѝ ръководство и служителите, които отговарят за изпълнението на категориите дейности, за които са оправомощени в съответствие с член 63, параграф 1, не могат да бъдат: проектантът, производителят, доставчикът, или структурата по поддръжка на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които се оценяват, нито да представляват лица, ангажирани с тези дейности. Това не изключва употребата на оценени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, посочени в параграф 3 от настоящия член, които са необходими за дейностите на техническата служба, или употребата на такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли за лични цели.

Техническата служба гарантира, че дейностите на нейните поделения или подизпълнители не влияят върху поверителността, обективността или безпристрастността на категориите дейности, за които тя е оправомощена.

5.   Техническата служба и нейният персонал осъществяват категориите дейности, за които тя е оправомощена, с най-висока степен на почтено професионално поведение и с необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно свободни от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване, особено по отношение на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.

6.   Техническата служба трябва да е способна да извършва всички категории дейности, за които е оправомощена в съответствие с член 63, параграф 1, като доказва по удовлетворителен начин пред оправомощаващия орган по одобряването, че разполага със:

а)

персонал с подходящи умения, специфични технически познания и професионална квалификация, както и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите;

б)

описание на процедурите, свързани с категориите дейности, за които желае да бъде оправомощена, което гарантира прозрачността и възможността за повтаряне на посочените процедури;

в)

процедури за изпълнение на категории дейности, за които желае да бъде оправомощена и които отчитат степента на сложност на съответната технология на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел и масовия или сериен характер на производството; и

г)

средства, които са необходими за изпълнението по подходящ начин на задачите, свързани с категориите дейности, за които желае да бъде оправомощена, както и достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

Освен това службата следва да докаже пред оправомощаващия орган по одобряването спазването на стандартите, установени в делегираните актове, приети съгласно член 65, свързани с категориите дейности, за които тя е оправомощена.

7.   Безпристрастността на техническите служби, на висшето им ръководство и на персонала, който извършва оценките, трябва да бъде гарантирана. Те не могат да предприемат каквато и да е дейност, която може да се окаже в конфликт с тяхната независимост на преценката или почтеност във връзка с категориите дейности, за чието извършване те са оправомощени.

8.   Техническите служби сключват застраховка за покриване на отговорността, която е свързана с техните дейности, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно нейното национално право или държавата членка е пряко отговорна за оценяването на съответствието.

9.   Персоналът на техническата служба спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи по настоящия регламент или която и да е разпоредба от националното право по прилагането му, освен спрямо оправомощаващият орган по одобряването, или ако правото на Съюза или националното право изисква това. Осигурява се защита на правата на собственост.

Член 62

Поделения на техническите служби и възлагане от техническите служби на дейности на подизпълнители

1.   Техническите служби могат да възлагат на подизпълнители някои от дейностите си, за които са били оправомощени в съответствие с член 63, параграф 1, или да възлагат тези дейности на свое поделение само със съгласието на техния оправомощаващ орган по одобряването.

2.   Когато техническа служба възлага конкретни задачи, свързани с категориите дейности, за които е била оправомощена, на подизпълнители или на поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в член 61, и информира оправомощаващия орган по одобряването за това.

3.   Техническите служби поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от техни подизпълнители или поделения, независимо къде са установени те.

4.   Техническите служби съхраняват на разположение на оправомощаващия орган по одобряването съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно задачите, изпълнени от тях.

Член 63

Оправомощаване на техническите служби

1.   Техническите служби се оправомощават за една или няколко от следните категории дейности в зависимост от областта им на компетентност:

а)

категория „A“: технически служби, извършващи със собствено оборудване, персонал и средства изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение II;

б)

категория „B“: технически служби, наблюдаващи с цел контрол извършването на изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение II, когато изпитванията се извършват с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица;

в)

категория „C“: технически служби, осъществяващи регулярна оценка и наблюдение на използваните от производителя процедури за контрол на съответствието на производството;

г)

категория „D“: технически служби, осъществяващи наблюдение с цел контрол или извършващи изпитвания или проверки за целите на надзора на съответствието на производството.

2.   Орган по одобряването може да бъде оправомощен да изпълнява ролята на техническа служба по отношение на една или няколко от дейностите, посочени в параграф 1.

3.   Технически служби на трета държава, различни от оправомощените по член 64, могат да бъдат нотифицирани за целите на член 67, но само ако такова признаване на технически служби е предвидено в рамките на двустранно споразумение между Съюза и въпросната трета държава. Това не следва да възпрепятства дадена техническа служба, създадена съгласно националното право на държава членка в съответствие с член 61, параграф 2, да създава поделения в трети държави, при условие че поделенията са под прякото управление и контрол на оправомощената техническа служба.

Член 64

Акредитирани собствени технически служби на производителя

1.   Акредитирана собствена техническа служба на производител може да бъде оправомощена единствено за дейности от категория „A“ по отношение на техническите изисквания, за които провеждането на собствени изпитвания е позволено от делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент. Тази техническа служба представлява отделна, обособена част от предприятието и не участва в проектирането, производството, доставката или поддръжката на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които оценява.

2.   Акредитираната собствена техническа служба отговаря на следните изисквания:

а)

в допълнение към обстоятелството, че е оправомощена от органа по одобряването на държава членка, тя е акредитирана от национален орган по акредитация съгласно определението в член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008 в съответствие със стандартите и процедурата, посочени в член 65 от настоящия регламент;

б)

акредитираната собствена техническа служба и нейният персонал са обособени организационно и разполагат с методи за докладване в рамките на предприятието, от което са част, което осигурява тяхната безпристрастност и доказва това пред съответния национален орган по акредитация;

в)

акредитираната собствена техническа служба, както и нейните служители, не могат да предприемат каквато и да е дейност, която може да бъде в конфликт с тяхната независимост на преценката или почтеното поведение във връзка с категориите дейности, за които са оправомощени;

г)

акредитираната собствена техническа служба предоставя услугите си изключително на предприятието, от което е част.

3.   Не е необходимо акредитираната собствена техническа служба да се нотифицира на Комисията по смисъла на член 67, но предприятието, от което тази служба е част, или националният орган по акредитация предоставят информация за акредитацията на тази служба на оправомощаващия орган по одобряването по негово искане.

Член 65

Технически изисквания и процедури за оценка на техническите служби

С цел да се гарантира едно и също високо ниво на качеството на дейността, извършвана от техническите служби във всички държави членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75 относно изискванията, на които трябва да отговарят техническите служби, както и процедурата за тяхната оценка в съответствие с член 66 и за тяхната акредитация в съответствие с член 64.

Член 66

Оценка на уменията на техническите служби

1.   Оправомощаващият орган по одобряването изготвя доклад от оценката, който показва, че кандидатът за оправомощаване като техническа служба е бил оценен по отношение на съответствието му с изискванията на настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент. Този доклад може да включва и сертификат за акредитация, издаден от орган по акредитация.

2.   Оценката, въз основа на която се изготвя докладът, посочен в параграф 1, се извършва в съответствие с разпоредбите, предвидени в делегиран акт, приет съгласно член 65. Докладът от оценката се преразглежда най-малко на всеки три години.

3.   Докладът от оценката се изпраща на Комисията при поискване. В такива случаи и когато оценката не се основава на сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че техническата служба съответства на изискванията на настоящия регламент, оправомощаващият орган по одобряването представя на Комисията документи, които доказват компетентността на техническата служба и наличието на процедури, с които се гарантира, че техническата служба подлежи на редовно наблюдение от страна на оправомощаващия орган по одобряването и отговаря на изискванията на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

Органът по одобряването, който желае да бъде оправомощен като техническа служба в съответствие с член 63, параграф 2, следва да докаже съответствие с изискванията посредством оценка, направена от независими по отношение на извършваната дейност одитори. Тези одитори може да принадлежат към същата организация, при условие че ръководството им е независимо от персонала, занимаващ се с оценяваната дейност.

4.   Акредитираната собствена техническа служба следва да спазва съответните разпоредби на настоящия член.

Член 67

Процедури за нотификация

1.   Държавите членки нотифицират Комисията по отношение на всяка техническа служба, която са оправомощили, включително наименованието, адреса, електронния адрес, отговорните лица и категорията дейности, както и за всяко последващо изменение, свързано с това оправомощаване. В нотификацията се посочва по отношение на кои области, изброени в приложение II, са били оправомощени техническите служби.

2.   Техническата служба може да извършва дейностите, посочени в член 63, параграф 1, от името на оправомощаващия орган, отговорен за одобряването на типа, само ако преди това е била нотифицирана на Комисията в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

3.   Една и съща техническа служба може да бъде оправомощена от няколко оправомощаващи органа по одобряването и нотифицирана от държавите членки на тези оправомощаващи органи по одобряването, независимо от категорията или категориите дейности, които тя ще извършва в съответствие с член 63, параграф 1.

4.   Комисията се нотифицира за всякакви последващи промени, свързани с оправомощаването.

5.   Ако в изпълнение на даден акт, посочен в приложение II, трябва да бъде оправомощена дадена организация или компетентен орган, който извършва дейност, която не е между посочените в член 63, параграф 1 дейности, нотификацията се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

6.   Комисията публикува на своята интернет страница списъка и подробните данни, отнасящи се до техническите служби, нотифицирани в съответствие с настоящия член.

Член 68

Промени, свързани с оправомощаването

1.   Когато даден оправомощаващ орган по одобряването е констатирал или е бил информиран, че оправомощена от него техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, или че не изпълнява задълженията си, оправомощаващият орган по одобряването ограничава, спира действието или оттегля оправомощаването, по целесъобразност, в зависимост от сериозността на неспазване на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Държавата членка, която е нотифицирала въпросната служба, незабавно информира за това Комисията. Комисията изменя съответно публикуваната информация, посочена в член 67, параграф 6.

2.   В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на оправомощаването или в случай че техническата служба преустанови дейността си, оправомощаващият орган по одобряването предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на тази техническа служба се обработват от друга техническа служба или се съхраняват на разположение на оправомощаващия орган по одобряването или на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 69

Оспорване на компетентността на техническите служби

1.   Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения по отношение на компетентността на техническа служба или на това, дали последната продължава да отговаря на изискванията и да изпълнява възложените ѝ отговорности.

2.   При поискване държавата членка на оправомощаващия орган по одобряването предоставя на Комисията цялата информация, свързана с основанията за оправомощаване или за запазване на оправомощаването на съответната техническа служба.

3.   Комисията гарантира, че цялата вътрешна информация, получена по време на проучванията, се третира като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че дадена техническа служба не отговаря или е престанала да отговаря на изискванията за оправомощаване, тя информира за това държавата членка на оправомощаващия орган по одобряването с оглед установяване в сътрудничество с тази държава членка на необходимите коригиращи мерки и отправя искане тази държава членка да предприеме посочените коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на оправомощаването.

Член 70

Задължения на техническите служби при осъществяване на дейността им

1.   Техническите служби извършват категориите дейности, за които са били оправомощени от името на оправомощаващия орган по одобряването и в съответствие с процедурите по оценка и изпитване, предвидени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение II.

Техническите служби наблюдават с цел контрол или сами провеждат необходимите изпитвания за целите на одобряването или проверките, посочени в настоящия регламент или в някой от актовете, изброени в приложение II, освен в случаите, в които се допускат алтернативни процедури. Техническите служби не провеждат изпитвания, оценки или проверки, за които не са надлежно оправомощени от техния орган по одобряването.

2.   Техническите служби по всяко време:

а)

позволяват на оправомощаващия орган по одобряването да наблюдава техническата служба по време на оценяването на съответствието, доколкото е целесъобразно; и

б)

без да се засягат разпоредбите на член 61, параграф 9 и член 71, предоставят на оправомощаващия орган по одобряването всякаква информация, каквато може да бъде поискана, относно категорията дейности, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

3.   Когато техническа служба констатира, че даден производител не спазва изискванията, установени в настоящия регламент, тя съобщава това на оправомощаващия орган по одобряването с цел оправомощаващият орган по одобряването да задължи производителя да вземе подходящи коригиращи мерки и вследствие на това да не издава сертификат за одобряване на типа, освен ако не са били предприети подходящи коригиращи мерки, които да са удовлетворителни от гледна точка на органа по одобряването.

4.   Когато в процеса на наблюдение за съответствието на производството след издаването на сертификат за одобрение на типа дадена техническа служба, действайки от името на оправомощаващия орган по одобряването констатира, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел вече не съответстват на настоящия регламент, тя съобщава това на оправомощаващия орган по одобряването. Органът по одобряването предприема подходящите мерки, предвидени в член 33.

Член 71

Задължения на техническите служби за предоставяне на информация

1.   Техническите служби информират оправомощаващия орган по одобряването за следното:

а)

всякакво констатирано несъответствие, което може да наложи отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификата за одобряване на типа;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията на тяхното оправомощаване;

в)

всякакви искания за информация, получени от органите за надзор на пазара, във връзка с техните дейности.

2.   При поискване от оправомощаващия орган по одобряването техническите служби предоставят информация относно дейности, попадащи в обхвата на тяхното оправомощаване, и относно всякакви други извършени дейности, включително трансгранични дейности и възлагане на подизпълнители.

ГЛАВА XVII

АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 72

Актове за изпълнение

За постигането на целите на настоящия регламент и за да се установят еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 73, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват следните мерки за изпълнение:

а)

образецът за декларация на производителя относно издръжливостта на безопасността при експлоатация на критични системи, части и оборудване, посочени в член 22, параграф 7;

б)

образци на информационен документ (списък с данни) и на техническата документация, посочени в член 27, параграф 4;

в)

системата за номериране на ЕС сертификатите, посочена в член 29, параграф 4;

г)

образецът на ЕС сертификата за одобряване на типа, посочен в член 30, параграф 2;

д)

образецът на протокол за резултатите от изпитванията, приложен към сертификата за ЕС одобряване на типа, посочен в член 30, параграф 3;

е)

образецът на списък с приложими изисквания или актове, посочен в член 30, параграф 6;

ж)

общите изисквания за формата на протокола от изпитванията, посочен в член 32, параграф 1;

з)

образецът на сертификат за съответствие на производството, посочен в член 38, параграф 2;

и)

образецът на ЕС маркировката за одобряване на типа, посочен в член 39, параграф 3;

й)

разрешенията за издаване на ЕС одобряване на типа за изключението за нови технологии или нови концепции, посочено в член 40, параграф 3;

к)

образците на сертификат за одобряване на типа и на сертификат за съответствие по отношение на новите технологии или новите концепции, посочени в член 40, параграф 4;

л)

разрешенията на държавите членки за разширяването на одобряването на типа, посочено в член 41, параграф 2;

м)

списъкът на части и оборудване, посочен в член 50, параграф 2;

н)

образецът и системата за номериране на сертификата, посочена в член 51, параграф 3, както и аспекти, отнасящи се до процедурата по предоставяне на разрешение, посочена в същия член;

о)

образецът на сертификата, представляващ доказателство за съответствие на орган по одобрението, посочен в член 57, параграф 8.

Член 73

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Техническия комитет по моторните превозни средства, създаден с член 40 от Директива 2007/46/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 74

Изменение на приложенията

Без да се засягат другите разпоредби на настоящия регламент относно изменението на приложенията към него, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75, относно измененията на:

i)

части Б и В от приложение II по отношение на въвеждането на допълнителна безопасност при експлоатация и изисквания за конструиране на превозното средство за подкатегория L7e-A тежко четириколесно за движение по пътищата;

ii)

приложения II и V с цел въвеждане на позовавания на регулаторен акт и поправки;

iii)

част Б от приложение V с цел изменение на приложимите референтни горива;

iv)

части В и Г от приложение VI с цел да се отчетат резултатите от проучването, посочено в член 23, параграф 4, и приемането на правила на ИКЕ на ООН.

Член 75

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 18, параграф 3, член 20, параграф 2, член 21, параграф 5, член 22, параграфи 5 и 6, член 23, параграфи 6 и 12, член 24, параграф 3, член 25, параграф 8, член 32, параграф 6, член 33, параграф 6, член 50, параграф 4, член 54, параграф 3, член 57, параграф 12, член 65 и член 74, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 22 март 2013 г.

3.   Делегирането на правомощията, посочени в член 18, параграф 3, член 20, параграф 2, член 21, параграф 5, член 22, параграфи 5 и 6, член 23, параграфи 6 и 12, член 24, параграф 3, член 25, параграф 8, член 32, параграф 6, член 33, параграф 6, член 50, параграф 4, член 54, параграф 3, член 57, параграф 12, член 65 и член 74, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегираният акт, приет съгласно член 18, параграф 3, член 20, параграф 2, член 21, параграф 5, член 22, параграфи 5 и 6, член 23, параграфи 6 и 12, член 24, параграф 3, член 25, параграф 8, член 32, параграф 6, член 33, параграф 6, член 50, параграф 4, член 54, параграф 3, член 57, параграф 12, член 65 и член 74, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА XVIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 76

Санкции

1.   Държавите членки предвиждат санкции за икономическите оператори при нарушения на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент. Те предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на санкциите. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до 23 март 2015 г. и незабавно уведомяват Комисията за всички последващи изменения, които ги засягат.

2.   Видовете нарушения, подлежащи на санкция, включват:

а)

подаване на декларации с невярно съдържание, докато траят процедурите по одобряване, или по време на процедурите, водещи до изземване;

б)

фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа;

в)

непредоставяне на данни или технически спецификации, което би довело до изземване, отказ или отнемане на одобрение на типа;

г)

използване на измервателно-коригиращи устройства;

д)

отказ за предоставяне на достъп до информация;

е)

икономически оператори, които предоставят на пазара превозни средства, системи, компонентни или отделни технически възли, подлежащи на одобряване, без такова одобряване или чрез фалшифициране от тяхна страна на документи или маркировки с такава цел.

Член 77

Преходни разпоредби

1.   Без да се засягат други разпоредби на настоящия регламент, настоящият регламент не обезсилва никое от ЕС одобренията на типа, издадени за превозни средства или за системи, компоненти или отделни технически възли преди 1 януари 2016 г.

2.   Освен ако не е предвидено друго, ЕС одобренията на типа, издадени за превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли по силата на посочените в член 81, параграф 1 актове, остават в сила до датите, определени в приложение IV за съществуващите видове превозни средства.

3.   Чрез дерогация от настоящия регламент, до 31 декември 2016 г. одобряването на типа за нови типове превозни средства от категории L1e, L2e и L6e или за нови системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за тези типове превозни средства, продължава да се урежда от Директива 2002/24/ЕО.

4.   Органите по одобряването продължават да предоставят разширения на одобренията на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, посочени в параграф 1, в съответствие с Директива 2002/24/ЕО и всяка от директивите, изброени в член 81, параграф 1. Посочените одобрения обаче не се използват за целите на получаване на одобрение на типа на цялото превозно средство съгласно настоящия регламент.

5.   Чрез дерогация от Директива 2002/24/ЕО, до 31 декември 2015 г. одобряването на типа се издава и на превозни средства, които съответстват на настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, както и на изискванията в областта на опазването на околната среда и динамичните характеристики, посочени в част А от приложение II.

В този случай националните органи не забраняват, ограничават или възпрепятстват регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на превозни средства, които съответстват на одобрения тип.

Член 78

Доклад

1.   До 31 декември 2020 г. държавите членки информират Комисията за прилагането на процедурите за одобряване на типа, определени в настоящия регламент.

2.   Въз основа на предоставената по параграф 1 информация Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент до 31 декември 2021 г. По-конкретно докладът разглежда дали въз основа на опита, придобит чрез прилагането на настоящия регламент, би било подходящо в глава Х да се включи предвиждане и за ЕС одобряване на типа за малки серии. Ако счете за необходимо, Комисията представя предложение за тази цел.

Член 79

Преразглеждане на усъвършенствани спирачни системи

1.   До 31 декември 2019 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

2.   Посоченият доклад анализира задължителното монтиране на антиблокираща спирачна система и допълнителна комбинирана спирачна система по избор на производителя на подкатегория L3e-A1 моторни превозни средства. Той се основава на оценка на техническата изпълнимост на това изискване, анализ на разходната ефективност, анализ на пътните инциденти и консултация със съответните заинтересовани страни. Той взема също така предвид съществуващите европейски и международни стандарти в областта.

3.   За целите на доклада, предвиден в параграф 2, държавите членки предоставят на Комисията до 31 декември 2017 г. статистически данни относно пътните инциденти на въпросните моторни превозни средства за предходните четири години, които се основават на класификацията на превозните средства, посочена в приложение I, и вида на монтираната антиблокираща спирачна система.

4.   Въз основа на резултатите от доклада Комисията анализира внасянето на законодателно предложение относно задължителното монтиране на антиблокираща спирачна система за въпросните подкатегории превозни средства.

Член 80

Преразглеждане на индивидуалните одобрения за превозни средства

1.   До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета по посочените в параграф 3 въпроси.

2.   Докладът се основава на консултация със съответните заинтересовани страни и отчита съществуващите европейски и международни стандарти в тази област.

3.   До 31 декември 2021 г. държавите членки съобщават на Комисията:

а)

броя на издадените годишно от националните органи на тази държава членка от 1 януари 2016 г. индивидуални одобрения за превозни средства от категория L преди първата им регистрация;

б)

националните критерии, на които се основават посочените одобрения, доколкото тези критерии се отклоняват от задължителните изисквания за ЕС одобряването на типа.

4.   По целесъобразност докладът се придружава от законодателни предложения и анализира включването на индивидуални одобрения в настоящия регламент въз основа на хармонизирани изисквания.

Член 81

Отмяна

1.   Без да се засяга член 77 от настоящия регламент, Директива 2002/24/ЕО, както и директиви 93/14/ЕИО, 93/30/ЕИО, 93/33/ЕИО, 93/93/ЕИО, 95/1/ЕО, 97/24/ЕО, 2000/7/ЕО, 2002/51/ЕО, 2009/62/ЕО, 2009/67/ЕО, 2009/78/ЕО, 2009/79/ЕО, 2009/80/ЕО и 2009/139/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2016 г.

2.   Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се четат, по отношение на Директива 2002/24/ЕО, съгласно таблицата за съответствие, посочена в приложение IX.

Член 82

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 януари 2016 г.

От 22 март 2013 г. националните органи не могат да отказват при искане от страна на производител да издадат ЕС одобряване на типа или национално одобряване на типа за нов тип превозно средство или да забраняват регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на ново превозно средство, когато съответното превозно средство е в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 84, 17.3.2011 г., стр. 30.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 декември 2012 г.

(3)  ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(5)  ОВ L 52, 8.3.1995 г., стр. 1.

(6)  Решение 97/836/ЕО на Съвета (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).

(7)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 11.

(11)  ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 32.

(12)  ОВ L 311, 14.12.1993 г., стр. 76.

(13)  ОВ L 226, 18.8.1997 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 252, 20.9.2002 г., стр. 20.

(16)  ОВ L 198, 30.7.2009 г., стр. 20.

(17)  ОВ L 222, 25.8.2009 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 231, 3.9.2009 г., стр. 8.

(19)  ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 29.

(20)  ОВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 16.

(21)  ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 3.

(22)  Виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(23)  ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(25)  Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18); определения на характеристиките, категории A1 и A2 в член 4, параграф 3, букви а) и б).

(26)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.

(27)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.

(28)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I —

Класификация на превозните средства

ПРИЛОЖЕНИЕ II —

Изчерпателен списък на изискванията за целите на ЕС одобряването на типа на превозни средства

ПРИЛОЖЕНИЕ III —

Ограничения за малки серии

ПРИЛОЖЕНИЕ IV —

График за изпълнението на настоящия регламент по отношение на одобряването на типа

ПРИЛОЖЕНИЕ V (А) —

Изисквания по отношение на изпитванията и изискванията за опазването на околната среда

ПРИЛОЖЕНИЕ V (Б) —

Прилагане на изисквания за изпитване по отношение на опазването на околната среда за одобряване и разширяване

ПРИЛОЖЕНИЕ VI —

Пределни стойности на замърсяващите емисии, прагови стойности на емисиите, въведени в OBD, и пределни стойности за нивото на шума с оглед на одобряването на типа и съответствието на производството

А)

Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след студен старт

Б)

Прагови стойности за емисиите, въведени в OBD

В)

Пределни стойности за емисиите от изпаряване

Г)

Пределни стойности за нивото на шума — Евро 4 и Евро 5

ПРИЛОЖЕНИЕ VII —

Устойчивост на устройствата за контрол на замърсяването

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII —

Завишени изисквания за безопасността при експлоатация

ПРИЛОЖЕНИЕ IX —

Таблица на съответствието

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Класификация на превозните средства

Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L1e-L7e

Всички превозни средства от категория L

(1)

дължина ≤ 4 000 mm или ≤ 3 000 mm за L6e-B превозно средство или ≤ 3 700 mm за L7e-С превозно средство, и

(2)

широчина: ≤ 2 000 mm, или ≤ 1 000 mm за L1e превозно средство, или ≤ 1 500 mm за L6e-B или L7e-С превозно средство и

(3)

височина ≤ 2 500 mm и


Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L1e

Леко двуколесно моторно превозно средство.

(4)

две колела и задвижване с двигател, посочено в член 4, параграф 3, и

(5)

обем на двигателя ≤ 50 cm3, ако конфигурацията за задвижване на превозното средство включва двигател с вътрешно горене с принудително запалване, и

(6)

максимална конструктивна скорост на превозното средство ≤ 45 km/h и

(7)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 4 000 W и

(8)

максимална маса= технически допустима маса, посочена от производителя и

Подкатегории

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L1e-A

Велосипед с двигател

(9)

велосипеди, проектирани за задвижване с педали, оборудвани със спомагателно задвижване с основна цел подпомагане на въртенето на педалите и

(10)

мощността на спомагателното задвижване се изключва от превозното средство при скорост ≤ 25 km/h, и

(11)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 1 000 W и

(12)

триколесен или четириколесен велосипед с двигател, който отговаря на допълнителните специфични критерии за подкласификация от 9 до 11, се класифицира като технически еквивалентен на двуколесно L1е-А превозно средство.

L1e-B

Двуколесен мотопед

(9)

всяко друго превозно средство от категория L1, което не може да бъде класифицирано в съответствие с критерии от 9 до 12 като L1e-A превозно средство.


Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L2e

Триколесен мотопед

(4)

три колела и задвижван с двигател, както е посочено в член 4, параграф 3 и

(5)

обем на двигателя 50 cm3, ако задвижващата конфигурация на превозното средство включва РI двигател с вътрешно горене или обем на двигателя ≤ 500 cm3 при СI двигател с вътрешно горене, и

(6)

максимална конструктивна скорост на превозното средство ≤ 45 km/h и

(7)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 4 000 W и

(8)

маса в готовност за движение ≤ 270 kg и

(9)

оборудван с поне две места за сядане, включително мястото за сядане на водача, и

Подкатегории

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L2e-P

Триколесен мотопед за превоз на пътници

(10)

L2e превозно средство, различно от тези, съответстващи на специфичните критерии за класификация на L2e-U превозно средство.

L2e-U

Триколесен мотопед с общо предназначение

(10)

специално проектиран за превоз на стоки, със закрита или открита, на практика плоска и хоризонтална товарна платформа, която съответства на следните критерии:

а)

Formula

или

б)

еквивалентна товарна площ на платформата, както е определена по-горе, за да се монтират машини и/или оборудване, и

в)

проектиран с товарна площ на платформата, която е ясно отделена чрез неподвижна преграда от площта, запазена за пътниците на превозното средство, и

г)

товарната площ на платформата е в състояние да пренася минимален обем от 600 mm3.


Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L3e (2)

Двуколесен мотоциклет

(4)

две колела и задвижван с двигател, както е посочено в член 4, параграф 3, и

(5)

максимална маса= технически допустима маса, посочена от производителя и

(6)

двуколесно превозно средство, което не може да бъде класифицирано като категория L1e.

Подкатегории

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L3e-A1

Мотоциклети с ниска мощност

(7)

обем на двигателя ≤ 125 cm3

(8)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 11 W и

(9)

съотношение мощност (1)/маса ≤ 0,1 kW/kg.

L3e-A2

Мотоциклет със средна мощност

(7)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 35 W и

(8)

съотношение мощност (1)/маса ≤ 0,2 kW/kg и

(9)

не е конструиран на базата на превозно средство, оборудвано с двигател с мощност, по-голяма от удвоената мощност на собствения му двигател (1), и

(10)

L3e превозно средство, което не може да бъде класифицирано в съответствие с допълнителни критерии за подкласификация 7, 8 и 9 за L3e-A1 превозно средство.

L3e-A3

Мотоциклет с висока мощност

(7)

всяко друго L3е превозно средство, което не може да бъде класифицирано в съответствие с критериите за класификация за подкатегории L3e-A1 или L3e-A2 превозно средство.


Под-подкатегории

Наименование на под-подкатегориите

Критерии за под-подкласификация в допълнение към критериите за подкласификация на L3e-A1, L3e-A2 или L3e-A3 превозни средства:

L3e-AxE

(x = 1, 2 или 3)

Ендуро мотоциклети

а)

височина на седалката ≥ 900 mm и

б)

просвет > 310 mm, и

в)

общо предавателно число при най-високата предавка (начално предавателно число х вторично предавателно число при най-висока скорост х крайно число на предаване) ≥ 6,0, и

г)

маса в готовност за движение плюс масата на задвижващата акумулаторна батерия в случай на електрическо или хибридно задвижване < 140 kg, и

д)

без места за сядане на пътници.

L3e-AxT

(x = 1, 2 или 3)

Траял мотоциклети

а)

височина на седалката ≥ 700 mm, и

б)

просвет > 280 mm, и

в)

вместимост на резервоара за гориво <4 литра, и

г)

общо предавателно число при най-високата предавка (начално предавателно число х вторично предавателно число при най-висока скорост х крайно число на предаване) ≥ 7,5, и

д)

маса в готовност за движение < 100 kg, и

е)

без място за сядане на пътници.


Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L4e

Двуколесен мотоциклет с кош

(4)

базово моторно превозно средство, съответстващо на критериите за категорията и подкатегориите за L3 превозни средства, и

(5)

базово моторно превозно средство, оборудвано с един кош, и

(6)

с най-много четири места за сядане, включително мястото за сядане на водача на мотоциклет с кош, и

(7)

най-много две места за сядане за пътници в коша и

(8)

максимална маса= технически допустима маса, посочена от производителя.


Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L5e

Триколесно моторно

(4)

три колела и задвижване с двигател, както е посочено в член 4, параграф 3 и

(5)

маса в готовност за движение < 1 000 kg, и

(6)

триколесно превозно средство, което не може да бъде класифицирано като L2e превозно средство, и

Подкатегории

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L5e-A

Триколесно

(7)

L5е превозно средство, различно от онези, които съответстват на специфичните критериите за класификация за L5e-B превозно средство и

(8)

с най-много пет места за сядане, включително мястото за сядане на водача.

L5e-B

Товарно триколесно

(7)

проектирано като универсално превозно средство и характеризиращо се със затворено отделение за водача и пътниците, достъпът до което се осигурява най-много от три места, и

(8)

оборудвано с най-много две места за сядане, включително мястото за сядане на водача, и

(9)

специално проектирано за превоз на стоки, със закрита или открита, на практика плоска и хоризонтална товарна платформа, която съответства на следните критерии:

а)

Formula

или

б)

еквивалентната товарна площ на платформата, както е определена по-горе, за да се монтират машини и/или оборудване, и

в)

проектирано с товарна площ на платформата, която е ясно отделена чрез неподвижна преграда от площта, запазена за пътниците на превозното средство, и

г)

товарната площ на платформата е в състояние да пренася минимален обем от 600 mm3.


Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L6e

Леко четириколесно

(4)

четири колела и задвижване с двигател, както е посочено в член 4, параграф 3 и

(5)

максимална конструктивна скорост на превозното средство ≤ 45 km/h и

(6)

масата в готовност за движение ≤ 425 kg и

(7)

обем на двигателя ≤ 50 cm3, ако задвижващата конфигурация на превозното средство включва РI двигател или обем на двигателя ≤ 500 cm3 при СI двигател, и

(8)

оборудвано с най-много две места за сядане, включително мястото за сядане на водача, и

Подкатегории

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L6e-A

Леко четириколесно за движение по пътищата

(9)

L6е превозни средства, които не съответстват на специфичните критерии за класификация за L6e-B превозни средства и

(10)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 4 000 W.

L6e-B

Леко четириколесно превозно средство

(9)

затворено отделение за водача и пътниците, достъпът до което се осигурява от най-много три места и

(10)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 6 000 W и

Под-подкатегории

Наименование на под-подкатегориите

Критерии за под-подкласификация в допълнение към критериите за подкласификация на L6e-B превозно средство:

L6e-BP

Леко четириколесно с повишена маневреност за превоз на пътници

(11)

L6e-B превозно средство, основно проектирано за превоз на пътници, и

(12)

L6e превозно средство, различно от тези, съответстващи на специфичните критерии за класификация за L6e-BU превозно средство.

L6e-BU

Леко четириколесно с повишена проходимост с общо предназначение

(11)

специално проектирано за превоз на стоки, със закрита или открита, на практика плоска и хоризонтална товарна платформа, която съответства на следните критерии:

а)

Formula

или

б)

еквивалентна товарна площ на платформата, както е определена по-горе, за да се монтират машини и/или оборудване, и

в)

проектирано с товарна площ на платформата, която е ясно отделена чрез неподвижна преграда от площта, запазена за пътниците на превозното средство, и

г)

товарната площ на платформата е в състояние да пренася минимален обем от 600 mm3.


Категория

Наименование на категорията

Общи критерии за класификация

L7e

Тежко четириколесно

(4)

четири колела и задвижване с двигател, както е посочено в член 4, параграф 3 и

(5)

маса в готовност за движение:

а)

≤ 450 kg за превоз на пътници;

б)

≤ 600 kg за превоз на стоки.

и

(6)

L7e превозно средство, което не може да бъде класифицирано като L6e превозно средство, и

Подкатегории

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L7e-A

Тежко четириколесно за движение по пътищата

(7)

L7е превозно средство, което не съответства на специфичните критерии за класификация за L7e-B или L7e-C превозни средства и

(8)

превозно средство, проектирано само за превоз на пътници и

(9)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 15 W и

Под-подкатегории

Наименование на под-подкатегорията

Допълнителни критерии за класификация

L7e-A1

A1 тежко четириколесно за движение по пътищата

(10)

най-много две места (седалки тип седло) за възсядане, включително мястото за сядане на водача и

(11)

кормило за управление.

L7e-A2

A2 тежко четириколесно за движение по пътищата

(10)

L7е превозно средство, което не съответства на специфичните критерии за класификация за L7e-A1 превозни средства и

(11)

най-много две места (седалки тип седло) за възсядане, включително мястото за сядане на водача.

Подкатегория

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L7e-B

Четириколесно за всякакви терени

(7)

L7е превозно средство, което не съответства на специфичните критерии за класификация за L7e-C превозно средство и

(8)

просвет > 180 mm, и

Под-подкатегории

Наименование на под-подкатегорията

Допълнителни критерии за класификация

L7e-B1

ATV

(9)

най-много две места (седалки тип седло) за възсядане, включително мястото за сядане на водача и

(10)

оборудван с кормило за управление и

(11)

максимална конструктивна скорост на превозното средство ≤ 90 km/h и

(12)

съотношение на междуосовото разстояние и просвета < 6

L7e-B2

SbS бъги

(9)

L7eB превозно средство различно от L7e-B1 превозно средство и

(10)

най-много три места (седалки, различни от тези тип седло) за сядане, две от които разположени от двете страни, включително мястото за сядане на водача

(11)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 15 W и

(12)

съотношение на междуосовото разстояние и просвета < 8


Подкатегория

Наименование на подкатегориите

Допълнителни критерии за подкласификация

L7e-C

Тежко четириколесно с повишена маневреност

(7)

L7е превозно средство, което не съответства на специфичните критерии за класификация за L7e-B превозно средство и

(8)

максимална постоянна номинална или ефективна мощност (1) ≤ 15 W и

(9)

максимална конструктивна скорост на превозното средство ≤ 90 km/h и

(10)

затворено отделение за водача и пътниците, достъпът до което се осигурява от най-много три места и

Под-подкатегории

Наименование на под-подкатегориите

Критерии за под-подкласификация в допълнение към критериите за подкласификация за L7e-C превозно средство:

L7e-CP

Тежко четириколесно с повишена маневреност за превоз на пътници

(11)

L7e-C превозно средство, което не съответства на специфичните критерии за класификация за L7e-CU превозно средство и

(12)

най-много четири седалки, различни от тези тип седло, за сядане, включително мястото за сядане на водача.

L7e-CU

Тежко четириколесно с повишена маневреност с общо предназначение

(11)

специално проектирано за превоз на стоки, със закрита или открита, на практика плоска и хоризонтална товарна платформа, която съответства на следните критерии:

а)

Formula

или

б)

еквивалентна товарна площ на платформата, както е определена по-горе, проектирана за да се монтират машини и/или оборудване, и

в)

проектирано с товарна площ на платформата, която е ясно отделена чрез неподвижна преграда от площта, запазена за пътниците на превозното средство, и

г)

товарната площ на платформата е в състояние да пренася минимален обем от 600 mm3 и

(12)

най-много две седалки, различни от тези тип седло, за сядане, включително мястото за сядане на водача.

NB: Вж. в края на приложение VIII за преглед на забележките към приложенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изчерпателен списък на изискванията за целите на ЕС одобряването на типа на превозни средства (3)

Член

Предмет

Препратка към регулаторен акт

Категории превозни средства

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A

L7e-B

L7e-C

A

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ И ДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

23 и 24

процедури за изпитване за екологичните характеристики във връзка с емисиите от отработени газове, емисиите от изпаряване, емисиите на парникови газове и разхода на гориво, посочване на горивото;

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

максимална конструктивна скорост на превозното средство, максимална постоянна мощност на задвижване на двигателя

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

процедури на изпитване, свързани с шума

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Член

Предмет

Препратка към регулаторен акт

Категории превозни средства

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

Б

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1

22

устройства за звукова сигнализация

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

безопасност на електрическите инсталации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

изисквания за декларация на производителя относно изпитване на издръжливост на системите, частите и оборудването за безопасност при експлоатация

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

предни и задни защитни приспособления

 

 

IF

 

 

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

6

стъкла, чистачки и устройства за измиване на предното стъкло, устройства за размразяване на стъклата и против изпотяване на стъклата

 

IF

IF

IF

IF

IF

X

IF

X

IF

IF

IF

IF

X

7

осъществявано от водача управление, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

видимост назад

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

pro защитна конструкция при преобръщане (ROPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

11

закрепвания на обезопасителните колани и обезопасителни колани

 

 

IF

 

 

 

X

IF

IF

IF

X

 

X

X

12

места за сядане (седалки тип седло и седалки)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

управляемост, поведение в завой и направляемост

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

поставяне на гуми

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

табелка за максималната скорост на превозното средство и място на табелката в превозното средство

 

 

IF

 

 

 

IF

IF

IF

IF

IF

X

X

IF

16

защита на пътниците в превозното средство, включително вътрешно обзавеждане, облегалки за глава, врати на превозното средство;

 

 

IF

 

 

IF

IF

IF

IF

 

IF

 

IF

IF

17

проектно ограничение на скоростта на превозното средство

X

X

X

IF

IF

 

 

X

X

X

X

X

X

X

18

цялост на конструкцията на превозното средство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Член

Предмет

Препратка към регулаторен акт

Категории превозни средства

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

В

КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

1

20

мерки против неправилно използване

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

25

мерки относно процедурите по одобряване на типа

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

33

изисквания по отношение на съответствието на производството

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

18

прикачни и закрепващи устройства

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

5

18

устройства за предотвратяване на неправомерно използване

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

18

електромагнитна съвместимост (ЕМС)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

18

външни изпъкнали части

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

18

резервоар за гориво

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

9

18

товарни платформи

 

 

IF

 

 

 

X

 

IF

 

 

IF

IF

IF

10

18

маси и размери

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

21

система за бордова диагностика

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

18

дръжки и степенки за пътниците

 

X

IF

IF

IF

IF

IF

X

 

IF

IF

IF

IF

 

13

18

място за монтиране на регистрационна табела

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

18

информация за ремонта и поддръжката на превозното средство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

18

стойки

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2

ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ

16

65

работни стандарти и оценка от техническите служби

 

 

NB: Вж. в края на приложение VIII за преглед на забележките към приложенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ограничения за малки серии

(Под)категория на превозното средство

Наименование на (под)категорията превозно средство

Малки серии

(единици за всеки тип, предоставян на пазара, регистриран и въвеждан в употреба на година)

L1e-A

Велосипед с двигател

50

L1e-B

Двуколесен мотопед

L2e

Триколесен мотопед

L3e

Двуколесен мотоциклет

75

L4e

Двуколесен мотоциклет с кош

150

L5e-A

Триколесно

75

L5e-B

Товарно триколесно

150

L6e-A

Леко четириколесно за движение по пътищата

30

L6e-B

Леко четириколесно с повишена маневреност

150

L7e-A

Тежко четириколесно за движение по пътищата

30

L7e-B

Тежко четириколесно за всякакви терени

50

L7e-C

Тежко четириколесно с повишена маневреност

150

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

График за изпълнение на настоящия регламент по отношение на одобряването на типа

Описание

(Под)категория

Нови типове превозни средства Задължително

Съществуващи типове превозни средства Задължително

Дата на последната регистрация за съответствие на превозното средство

1.

Прилагане на делегиран акт за изискванията по отношение на екологичните и динамичните характеристики, изброени в приложение II (А)

 

 

 

 

1.1.

Изпитване от тип I, проверка на емисиите от ауспуха след пускане в ход на студен двигател

1.1.1.

Изпитвателен цикъл

1.1.1.1.

Изпитване от тип I: изпитвателен цикъл — правило на ИКЕ (ECE R) 47

L1e, L2e, L6e,

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.1.2.

Изпитване от тип I ECE R 40 (при извънградски цикъл на шофиране, ако е приложимо)

L5e-B, L7e-B, L7e-C,

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.1.3.

Изпитване от тип I, хармонизиран в световен мащаб цикъл за изпитване на мотоциклети (WMTC), етап 2

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A,

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.1.4.

Изпитване от тип I: цикъл на изпитване въз основа на преразгледан WMTC

L1e — L7e,

1.1.2020

1.1.2021

 

1.1.2.

Изпитване от тип I, ограничения на емисиите от ауспуха

 

1.1.2.1.

Евро 4: приложение VI А1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Евро 4: приложение VI А1

L3e, L4e, L5e, L7e,

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Евро 5: приложение VI А2

L1e — L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.2.

Изпитване от тип II, изпитване на емисиите при (увеличено)/свободно ускорение на празен ход

 

 

 

 

1.2.1.

Изпитване от тип II, изпитване на емисиите при (увеличено)/свободно ускорение на празен ход

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.2.2.

Изпитване от тип II, изпитване на емисиите при (увеличено)/свободно ускорение на празен ход

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.3.

Изпитване от тип III, нулеви емисии на картерни газове

 

 

 

 

1.3.1.

Изпитване от тип III, нулеви емисии на картерни газове

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.3.2.

Изпитване от тип III, нулеви емисии на картерни газове

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.4.

Изпитване от тип IV, емисии на изпарения

 

1.4.1.

Изпитване на пропускливостта на резервоара за гориво

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2017

 

1.4.2.

Изпитване на пропускаемостта на резервоара за гориво

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2016

 

1.4.3.

Процедура за изпитване в затворена камера за определяне на емисиите (SHED)

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

 

1.4.4.

Процедура за изпитване в затворена камера за определяне на емисиите (SHED)

L6e-A

1.1.2017

1.1.2018

 

1.4.5.

Ограничения за изпитване SHED, приложение VI (В1) към настоящия регламент

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.4.6.

Ограничения за изпитване SHED, приложение VI (В1) към настоящия регламент

L6e-A

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.4.7.

Изпитване SHED на просмукването на гориво в зависимост от резултатите на проучването, посочено в член 23, параграфи 4 и 5

L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C

1.1.2020

1.1.2021

 

1.4.8.

Ограничения на изпитване SHED, приложение VI (В2) в зависимост от резултатите на проучването, посочено в член 23, параграфи 4 и 5

L1e — L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.5.

Изпитване от тип V, изпитване за издръжливост (3)

 

 

 

 

1.5.1.

Евро 4 пробег за устойчивост, приложения VII (A) и (Б)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.5.2.

Евро 4 пробег за устойчивост, приложения VII (A) и (Б)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.5.3.

Евро 5 пробег за устойчивост, приложения VII (A) и (Б)

L1e — L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.6.

Изпитване от тип VI не е определено

1.7.

Изпитване от тип VII, емисии на парникови газове/определяне на разхода на горива или енергия и докладване

 

 

 

1.7.1.

Изпитване от тип VII, емисии на парникови газове/определяне на разхода на горива или енергия и докладване

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.7.2.

Изпитване от тип VII, емисии на парникови газове/определяне на разхода на горива или енергия и докладване

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.8.

Изпитване от тип VIII, бордова диагностика (БД), изпитване на екологичните характеристики

 

 

1.8.1.

I етап на БД — функционални изисквания

L3e, L4e, L5e-A, L6e-A, L7e-A

1.1.2016; за L6e-A:1.1.2017

1.1.2017; за L6e-A:1.1.2018

31.12.2020

I етап на БД — процедура за екологичните характеристики (изпитване от тип VIII)

I етап на БД — прагове на изпитването на екологичните характеристики, приложение VI (Б1)

1.8.2.

I етап на БД — функционални изисквания

L3e — L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

I етап на БД — процедура за екологичните характеристики (изпитване от тип VIII)

I етап на БД — прагове за изпитване на екологичните характеристики, приложение VI (Б2)

1.8.3.

II етап на БД — функционални изисквания в зависимост от член 23, параграфи 4 и 5

L3e, L5e-A, L6e-A и L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

 

II етап на БД — процедура за изпитване на екологичните характеристики (изпитване от тип VIII), в зависимост от член 23, параграфи 4 и 5

II етап на БД — прагове за изпитване на екологичните характеристики, приложение VI (Б2), в зависимост от член 23, параграфи 4 и 5

1.9.

Изпитване от тип IХ, ниво на шума (3)

 

 

 

 

1.9.1.

Процедура за изпитване на нивото на шума и пределни стойности Приложение VI (Г)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.9.2.

Процедура за изпитване на нивото на шума и пределни стойности (3) Приложение VI (Г)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.9.3.

Правила на ИКЕ на ООН № 9, 41, 63, 92 и пределните стойности от приложение VI (Г)

L1e — L7e

 

 

 

1.9.4.

Правила на ИКЕ на ООН № 9, 41, 63, 92 и свързаните с тях нови пределни стойности, предложени от Комисията

L1e — L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.10.

Изпитвания на динамичните характеристики и изисквания относно максималната проекта скорост на превозното средство, максималния въртящ момент, номинална или нетна продължителна максимална мощност и максимална пикова мощност

 

 

 

 

1.10.1.

Изпитвания на динамичните характеристики и изисквания

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.10.2.

Изпитвания на динамичните характеристики и изисквания

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

2.

Прилагане на делегиран акт за изискванията по отношение на безопасността при експлоатация на превозното средство, изброени в приложение II (Б) (3)

 

 

 

 

2.1.

Прилагане на делегиран акт за изискванията по отношение на безопасността при експлоатация на превозното средство, изброени в приложение II (Б) (3)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

2.2.

Прилагане на делегиран акт за изискванията по отношение на безопасността при експлоатация на превозното средство, изброени в приложение II (Б) (3)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

2.3.

Приложение VIII, завишени изисквания за безопасност (3)

 

 

2.3.1.

Автоматично включване на светлините

L1e — L7e

1.1.2016

1.1.2016

 

2.3.2.

Устройство за безопасно завиване (диференциал или равностойно устройство)

L1e — L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

2.3.3.

Задължително монтиране на високотехнологични спирачни системи

L3e

1.1.2016

1.1.2017

3.

Прилагане на делегиран акт за изискванията за конструиране на превозното средство, изброени в приложение II (В) (3)

 

 

 

 

3.1.

Прилагане на делегиран акт за изискванията за конструиране на превозното средство, изброени в приложение II (В) (3)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

3.2.

Прилагане на делегиран акт за изискванията за конструиране на превозното средство, изброени в приложение II (В) (3)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

4.

Прилагане на акт за изпълнение за административните изисквания, изброени в приложение II (Г) (3)

 

 

 

 

4.1.

Прилагане на акт за изпълнение за административните изисквания, изброени в приложение II (Г) (3)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

4.2.

Прилагане на акт за изпълнение за административните изисквания, изброени в приложение II (Г) (3)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

NB: Вж. в края на приложение VIII за преглед на забележките към приложенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

A)   Изпитвания и изисквания по отношение на опазването на околната среда

Типът на превозните средства от категория L може да бъде одобрен само ако те съответстват на следните изисквания по отношение на опазването на околната среда:

Тип изпитване

Описание

Изисквания: пределни стойности

Критерии за поставяне в подкатегория в допълнение към член 2 и приложение I

Изисквания: процедури за изпитване

I

Емисии в отработилите газове след студен старт

Приложение VI, буква А

Глобално техническо правило №2, глава 6.3 на ИКЕ на ООН

Превозни средства от категория L, оборудвани с топлинен двигател, с преместване < 50 cm3 и движещи се с максимална скорост < 50 km/h се поставят в превозни средства от категория I.

 

II

Двигател с принудително запалване или хибридна уредба (5), включваща двигател с принудително запалване: емисии при движение на празен ход и при увеличена скорост на празен ход

СI двигател или хибридна уредба, включваща СI двигател: изпитване при свободно ускорение

Директива 2009/40/ЕО (6)

 

 

III

Емисии на картерни газове

Липса на емисии, затворен картер. Емисиите на картерните газове от какъвто и да е тип превозно средство не се изхвърлят директно в атмосферата в течение на целия цикъл на използването му.

 

 

IV

Емисии от изпаряване

Приложение VI, буква В

 

 

V

Устойчивост на устройствата за контрол на замърсяването

Приложения VI и VII

 

 

VI

Не е определено изпитване от тип VI

Не се прилага

 

Не се прилага

VII

Емисии на СО2, разход на гориво и/или електрическа енергия и пробег в електрически режим на задвижване

Измерване и докладване, няма пределна стойност за целите на одобряването на типа

Глобално техническо правило № 2, глава 6.3 на ИКЕ на ООН

Превозни средства от категория L, оборудвани с топлинен двигател, с преместване < 50 cm3 и движещи се с максимална скорост < 50 km/h се поставят в превозни средства от категория I

 

VIII

Бордова диагностика (OBD), изпитвания по отношение на околната среда

Приложение VI, буква Б

Глобално техническо правило № 2, глава 6.3 на ИКЕ на ООН

Превозни средства от категория L, оборудвани с топлинен двигател, с преместване < 50 cm3 и движещи се с максимална скорост < 50 km/h се поставят в превозни средства от категория I

 

IX

Ниво на шума

Приложение VI, буква Г

Когато правила № 9, 41, 63 или 92 на ИКЕ на ООН заменят изискванията на ЕС в областта на собствеността, установени в делегиран акт за изискванията по отношение на екологичните и динамичните характеристики, критериите за поставяне в подкатегория, предвидени в посочените правила на ИКЕ на ООН (приложение 6) се подбират по отношение на изпитването от тип IХ относно изпитванията за допустимо ниво на шума.

 

Б)   Прилагане на изисквания за изпитване по отношение на екологичните характеристики за одобряване и разширения

 

Превозни средства с принудително запалване (ПЗ), включително хибриди

Превозни средства с CI двигатели, включително хибриди

Изцяло електрическо превозно средство или превозно средство, задвижвано с компресиран въздух

Превозни средства с водород/горивни клетки

едногоривно превозно средство (20)

двугоривно превозно средство

превозно средство със смесено гориво

превозно средство със смесено гориво

едногоривно превозно средство

бензин (E5) (21)

LPG

NG/биометан

H2

бензин (E5)

бензин (E5)

бензин (E5)

бензин (E5)

NG/биометан

дизел (B5)

дизел (B5)

LPG

NG/биометан

H2

етанол (E85)

H2NG

биодизел

Изпитване от тип I (19)

Да

Да

Да

Да

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(само B5)

Да

Не

Не

Изпитване от тип I (19)

Маса на праховите частици (само Евро 5) (6)

Да

Не

Не

Не

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Не

Да

(само В5)

Да

Не/да за CA

Не

Изпитване от тип II (19), включително непрозрачност на дима само за КЗ

Да

Да

Да

Да

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(само бензин)

Да

(двата вида гориво)

Да

(NG/само за биометан)

Да

(само за B5)

Да

Не

Не

Изпитване от тип III (19)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Изпитване от тип IV (19)

Да

Не

Не

Не

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Не

Не

Не

Не

Не

Изпитване от тип V (19)

Да

Да

Да

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само ПГ/биометан)

Да

(само В5)

Да

Не

Не

Изпитване от тип VII (19)

Да

Да

Да

Да

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

(двата вида гориво)

Да

Да

(само разход на енергия)

Да

(само разход на гориво)

Изпитване от тип VIII (19)

Да

Да

Да

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само ПГ/биометан)

Да

(само В5)

Да

Не

Не

Изпитване от тип IХ (19)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Да за CA

Не

NB: Вж. в края на приложение VIII за преглед на забележките към приложенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Пределни стойности на емисиите на замърсители, въведени в OBD прагови стойности и пределни стойности за нивото на шума с оглед на одобряването на типа и съответствието на производството

A)   Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след студен старт

A1)   Евро 4

Категория на превозното средство

Наименование на категорията на превозното средство

Клас задвижване

Евро норма

Маса на въглеродния оксид

(CO)

Маса на всички въглеводороди

(THC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Маса на праховите частици

(PM)

Изпитвателен цикъл

 

 

 

 

L1 (mg/km)

L2 (mg/km)

L3 (mg/km)

L4 (mg/km)

 

L1e-A

Велосипед с двигател

PI/CI/хибрид

Евро 4

560

100

70

 

ECE R47

L1e-B

Двуколесен мотопед

PI/CI/хибрид

Евро 4

1 000

630

170

ECE R47

L2e

Триколесен мотопед

PI/CI/хибрид

Евро 4

1 900

730

170

ECE R47

L3e

L4e (7)

L5e-A

L7e-A

Двуколесен мотоциклет със или без кош

Триколесно превозно средство

Тежко четириколесно превозно средство за движение по пътищата

PI/PI хибрид, vmax < 130 km/h

Евро 4

1 140

380

70

WMTC, етап 2

PI/PI хибрид, vmax ≥ 130 km/h

Евро 4

1 140

170

90

WMTC, етап 2

CI/CI хибрид

Евро 4

1 000

100

300

80 (8)

WMTC, етап 2

L5e-B

Транспортна триколка

Товарно триколесно

PI/PI хибрид

Евро 4

2 000

550

250

ECE R40

CI/CI хибрид

Евро 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R40

L6e-A

L6e-B

Леко четириколесно за движение по пътищата

Леко четириколесно с повишена маневреност

PI/PI хибрид

Евро 4

1 900

730

170

 

ECE R47

CI/CI хибрид

Евро 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R47

L7e-B

L7e-C

Тежко четириколесно за

всякакви терени

PI/PI хибрид

Евро 4

2 000

550

250

ECE R40

CI/CI хибрид

Евро 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R40


A2)   Евро 5

Категория на превозното средство

Наименование на категорията на превозното средство

Клас задвижване

Евро норма (4)

Маса на въглеродния оксид

(CO)

Маса на всички въглеводороди

(THC)

Маса на неметановите въглеводороди

(NMHC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Маса на праховите частици

(PM)

Изпитвателен цикъл

 

 

 

 

L1 (mg/km)

L2A (mg/km)

L2B (mg/km)

L3 (mg/km)

L4 (mg/km)

 

L1e-A

Велосипед с двигател

PI/CI хибрид

Евро 5

500

100

68

60

4,5 (9)

Преработен WMTC (10)

L1e-B — L7e

Всички други превозни средства от категория L

PI/PI хибрид

Евро 5

1 000

100

68

60

4,5 (9)

Преработен WMTC

CI/CI хибрид

500

100

68

90

4,5

Преработен WMTC

Б)   Прагови стойности за емисиите, въведени в OBD

Б1)   Евро 4, OBD – I

Категория на превозното средство

Наименование на категорията на превозното средство

Клас задвижване

Евро норма

Маса на въглеродния оксид

(CO)

Маса на всички въглеводороди

(THC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Изпитвателен цикъл

 

 

 

 

OT1 (mg/km)

OT2 (mg/km)

OT3 (mg/km)

 

L6e-A

Леко четириколесно за движение по пътищата

PI, CI или хибрид

Евро 4

3 610

2 690

850

ECE R47

L3e (5)

L4e (7)

L5e-A

L7e-A

Двуколесен мотоциклет със или без кош

Триколесно превозно средство

Тежко четириколесно за движение по пътищата

PI/PI хибрид vmax < 130 km/h

Евро 4

2 170

1 400

350

WMTC, етап 2

PI/PI хибрид vmax ≥ 130 km/h

2 170

630

450

WMTC, етап 2

CI/CI хибрид

2 170

630

900

WMTC, етап 2


Б2)   Евро 5, OBD – I и OBD – II (4)

Категория на превозното средство

Наименование на категорията на превозното средство

Клас задвижване

Евро норма

Маса на въглеродния оксид

(CO)

Маса на неметановите въглеводороди

(NMHC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Маса на праховите частици

(PM)

Изпитвателен цикъл

 

 

 

 

OT1 (mg/km)

OT2 (mg/km)

OT3 (mg/km)

OT4 (mg/km)

 

L3e — L7e (6)

Всички превозни средства от категория L с изключение на категории L1e и L2e

PI/PI хибрид

Евро 5

1 900

250

300

50

Преработен WMTC

CI/CI хибрид

Евро 5

1 900

320

540

50

Преработен WMTC

В)   Пределни стойности за емисиите от изпаряване

В1)   Евро 4

Категория на превозното средство

Наименование на категорията на превозното средство

Клас задвижване

Евро норма

Маса на всички въглеводороди (THC)

(mg/test)

Изпитвателен цикъл

L3e (5)

L4e (7)

Двуколесен мотоциклет (13) със или без кош

PI (11)

Евро 4

2 000

SHED

L5e-A

Триколесно превозно средство за превоз на пътници

PI (11)

Евро 4

L6e-A

Леко четириколесно за движение по пътищата

PI (11)

Евро 4

L7e-A

Тежко четириколесно за движение по пътищата

PI (11)

Евро 4


В2)   Евро 5

Превозно средство

Клас превозно средство (12)

Наименование на категорията на превозното средство

Клас задвижване

Евро норма

Изпитване на пропускливост

(mg/m2/ден)

Маса на всички въглеводороди (THC) при изпитване SHED

(mg/изпитване)

 

 

 

 

Резервоар за гориво

Горивопроводи

Превозно средство

L1e-A

Велосипед с двигател

PI (11)

Евро 5

1 500

15 000

1 500

L1e-B

Двуколесен мотопед

Евро 5

1 500

15 000

1 500

L2e

Триколесен мотопед

Евро 5

1 500

15 000

1 500

L3e

L4e (7)

Двуколесен мотоциклет със или без кош

Евро 5

 

 

1 500

L5e-A

Триколесно превозно средство

Евро 5

 

 

1 500

L5e-B

Товарно триколесно

Евро 5

1 500

15 000

1 500

L6e-A

Леко четириколесно за движение по пътищата

Евро 5

 

 

1 500

L6e-B

Леко четириколесно с повишена маневреност

Евро 5

1 500

15 000

1 500

L7e-A

Тежко четириколесно за движение по пътищата

Евро 5

 

 

1 500

L7e.B

Четириколесно за всякакви терени

Евро 5

1 500

15 000

1 500

L7e-C

Тежко четириколесно с повишена маневреност

Евро 5

1 500

15 000

1 500

Г)   Пределни стойности за нивото на шума — Евро 4 и Евро 5

Клас превозно средство

Наименование на категорията на превозното средство

Евро 4 ниво на шума (14)

(dB(A)

Евро 4 процедура на изпитване (16)

Евро 5 ниво на шума (15)

(dB(A)

Евро 5 (6) процедура на изпитване

L1e-A

Велосипед с двигател

63 (14)

Делегиран акт/Правило № 63 на ИКЕ на ООН

 

Правило № 63 на ИКЕ на ООН

L1e-B

Двуколесен мотопед vmax ≤ 25 km/h

66

Двуколесен мотопед vmax ≤ 45 km/h

71

L2e

Триколесен мотопед

76

Делегиран акт/Правило № 9 на ИКЕ на ООН

 

Правило № 9 на ИКЕ на ООН

L3e

Двуколесен мотоциклет

Обем на двигателя ≤ 80 cm3

75

Делегиран акт/Правило № 41 на ИКЕ на ООН

 

Правило № 41 на ИКЕ на ООН

Двуколесен мотоциклет

80 cm3 < обем на двигателя ≤ 175 cm3

77

Двуколесен мотоциклет

Обем на двигателя > 175 cm3

80

L4e

Двуколесни мотоциклети с кош

80

L5e-A

Триколесно превозно средство

80

Делегиран акт/Правило № 9 на ИКЕ на ООН

 

Правило № 9 на ИКЕ на ООН

L5e-B

Товарно триколесно

80

L6e-A

Леко четириколесно за движение по пътищата

80

Делегиран акт/Правило № 63 на ИКЕ на ООН

 

Правило № 63 на ИКЕ на ООН

L6e-B

Леко четириколесно с повишена маневреност

80

Делегиран акт/Правило № 9 на ИКЕ на ООН

 

Правило № 9 на ИКЕ на ООН

L7e-A

Тежко четириколесно за движение по пътищата

80

L7e-B

Тежко четириколесно за всякакви терени

80

L7e-C

Тежко четириколесно с повишена маневреност

80

NB: Вж. в края на приложение VIII за преглед на забележките към приложенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Устойчивост на устройствата за контрол на замърсяването

A)   Устойчивост на превозни средства от категория L във връзка с пробега на тези превозни средства

Категория на превозното средство

Наименование на категорията на превозното средство

Евро 4 – пробег за устойчивост (км) и Евро 5 пробег за устойчивост (4) (км)

L1e-A

Велосипед с двигател

5 500

L3e-AxT (x = 1, 2 или 3)

Двуколесни/триколесни мотоциклети

L1e-B

Двуколесен мотопед

11 000

L2e

Триколесен мотопед

L3e-AxE (x = 1, 2 или 3)

Двуколесен ендуро мотоциклет

L6e-A

Леко четириколесно за движение по пътищата

L7e-B

Тежко четириколесно за всякакви терени

L3e

Двуколесен мотоциклет със или без кош

20 000

L4e (7)

(vmax < 130 km/h)

L5e

Триколесно превозно средство

L6e-B

Леко четириколесно с повишена маневреност

L7e-C

Тежко четириколесно с повишена маневреност

L3e

Триколесен мотоциклет със или без кош

35 000

L4e (7)

(vmax ≥ 130 km/h)

L7e-A

Тежко четириколесно за движение по пътищата

Б)   Коефициенти на влошаване (DF)

Категория на превозното средство

Наименование на категорията на превозното средство

Евро 4

DF (-)

DF (-)

Евро 5 (6)

DF+ (4) (-)

 

 

CO

HC

NOx

PM

CO

THC

NMHC

NOx

PM (17) (4)

 

 

 

 

 

 

 

PI

CI (18)

PI

CI

PI

CI

CI

L1e — L7e

Всички

1,3

1,2

1,2

1,1

1,3

1,3

1,1

1,3

1,1

1,3

1,1

1,0

NB: Вж. в края на приложение VIII за преглед на забележките към приложенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Завишени изисквания за безопасността при експлоатация

Тема

Изисквания

Задължително монтиране на високотехнологични спирачни системи

a)

новите мотоциклети (22) от подкатегория L3e-A1, които се предоставят на пазара, регистрират и пускат в употреба, трябва да бъдат оборудвани или с антиблокираща спирачна система, или с комбинирана спирачна система, или и с двете високотехнологични спирачни системи, по избор на производителя на превозното средство;

б)

новите мотоциклети от подкатегории L3e-A2 и L3е-А3, които се предоставят на пазара, регистрират и пускат в употреба, трябва да бъдат оборудвани с антиблокираща спирачна система.

Освобождаване от уведомяване/разрешаване:

L3e-AxE (x = 1, 2 или 3, двуколесни мотоциклети ендуро) и L3e-AxT (x = 1, 2 или 3, двуколесни планински траял мотоциклети) са освободени от задължително монтиране на високотехнологични усъвършенствани спирачни системи.

Безопасно завиване на пътища с твърда настилка

Превозните средства от категория L трябва да бъдат конструирани така, че всяко колело да може да се върти с различна скорост по всяко време, за да е възможно безопасното завиване на пътища с твърда настилка. Ако превозните средства са оборудвани с блокируем диференциал, той трябва да е проектиран така, че де бъде нормално отключен.

Подобряване на видимостта на превозното средство и на водача чрез автоматично включване на светлините

За да се повиши видимостта при превозните средства от категория L, те трябва да са оборудвани със следните устройства:

a)

за категория превозни средства от L1: светлинни и устройства за светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 74 на ИКЕ на ООН, пр. 2, в което се изисква светлинната система да се включва автоматично;

б)

за превозни средства от категория L3е: по избор на производителя на превозното средство — светлинни и устройства за светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 53 на ИКЕ на ООН, пр. 2 и изменения 1 и 2 към него, или специални светлини за движение през деня, съответстващи на Правило № 87, пр. 2 на ИКЕ на ООН, и изменения 1 и 2 към него;

в)

за всички други превозни средства от категория L: Светлинна система, която се включва автоматично, или по избор на производителя, специални светлини за движение през деня, които се включват автоматично (23).

(Приложение II (Б) 3) Безопасност на електрическите инсталации

По отношение на електрическото силово предаване превозни средства от категория L, оборудвани с един или няколко тягови двигателя, които сe задвижват с електрическа енергия и не са непрекъснато свързани към електрическата мрежа, както и техните компоненти и системи с висока мощност, които са галванично свързани с шината с високо напрежение на електрическото силово предаване, се проектират така, че да се избегне всеки риск за безопасността на електрическите инсталации, като се използват съответните изисквания от Правило № 100 на ИКЕ на ООН и ISO 13063.

(Приложение II (Б) 4) Изисквания за декларираните от страна на производителя на изисквания относно изпитване на издръжливост на критичните системи, части и оборудване за безопасност при експлоатация

Производителят на превозното средство декларира, че произведените в съответствие с член 22, параграф 2 превозни средства са в състояние да издържат на нормалната употреба, за която са предназначение най-малко за пропътуваното разстояние, както е уточнено по-долу, в рамките на 5 години след първата регистрация.

Разстоянието е 1,5 пъти разстоянието, уточнено в приложение VII в пряка връзка с категорията на въпросното превозно средство и степента на емисиите (т.е. евро норма), съгласно които превозното средство подлежи на одобряване на типа; изискваното разстояние обаче не надвишава 60 000 км за всяка категория превозно средство

(Приложение II (Б) 5) Изисквания относно предните и задните защитни приспособления

По отношение на предните и задните защитни приспособления, превозните средства от категория L се проектират така, че да се избягват остри или режещи части, или изпъкналости, които могат да предизвикат или значително да увеличат степента на нараняване или вероятността за нараняване на уязвими участници в пътното движение в случай на сблъсък.

Разпоредбата се прилага както за предните, така и за задните защитни приспособления.

(Приложение II (Б) 10) Предпазни колани и закрепвания на предпазните колани

Задължителни изисквания за предпазни колани и закрепвания на предпазните колани за превозни средства от категории L2e, L5e, L6e и L7, оборудвани с каросерия.

(Приложение II (Б) 15) Изисквания относно защита на пътниците в превозното средство, включително вътрешно обзавеждане и врати на превозното средство.

Превозни средства от категория L2e, L5e, L6e и L7e, оборудвани с каросерия, се проектират така, че да се избягват остри или режещи части, или изпъкналости, които могат значително да увеличат степента на нараняване на водачи и пътниците.

Превозните средства, оборудвани с врати, се проектират така, че да се гарантира, че въпросните врати са снабдени със съответните ключалки и панти.

(Приложение II (Б) 17) Изисквания относно целостта на конструкцията на превозното средство

Производителят на превозното средство декларира, че в случай на анулиране поради сериозна заплаха за безопасността, на органа по одобряването и на Комисията, при поискване, незабавно ще се предостави специфичен анализ на структурите, компонентните и/или частите на превозното средство, извършен чрез инженерни изчисления, виртуални методи на изпитване и/или структурни изпитвания. Одобряването на типа на превозното средство не се предоставя, ако са налице основания за съмнения в способността на производителя на превозното средство да предостави посочения анализ.

NB: Вж. в края на приложение VIII за преглед на забележките към приложенията.

Обяснителни бележки към приложения I—VIII

(1)

Граничните стойности на мощността в приложение I се основават на номиналната продължителна максимална мощност за електрическите превозни средства и на максималната нетна мощност за превозни средства, задвижвани от двигател за горене. Масата на превозното средство се счита за равна на масата в готовност за движение.

(2)

По-нататъшното подразделяне на категорията превозни средства L3 в зависимост от това, дали конструктивната им скорост е по-малка или равна на 130 km/h, или е по-висока от 130 km/h, е независимо от подразделянето им на класове, основани на мощността L3e-A1 (въпреки че е малко вероятно постигането на скорост от 130 km/h), L3e-A2 или L3e-A3.

(3)

„X“ означава, че настоящият регламент установява задължителни изисквания по отношение на предмета на съответната категория; подробните изисквания са установени в посочените членове и в препратките към документи в настоящата таблица.

„IF“ означава „ако е монтирано“ („if fitted“). Ако система, компонент или отделен технически възел, посочен в таблицата, е монтиран на превозното средство, защото това е задължително само за някои от превозните средства, обхванати в посочената категория, последният изпълнява изискванията, установени чрез делегирани актове и актовете за изпълнение. Също така ако производителят на превозното средство доброволно избере да оборудва превозното средство със система, компонент или отделен технически възел, последният изпълнява изискванията, установени чрез делегирани актове и актове за изпълнение.

Когато поле от таблицата е празно, това означава, че настоящият регламент не установява изисквания по отношение на съответния предмет и категория.

(4)

Вж. член 23, параграфи 4 и 5.

(5)

Ако двигателят(ите) или хибридният(ите) двигател(и) е/са оборудван(и) с функцията загасяне/запалване, производителят трябва да гарантира, че топлинният двигател работи при движение на празен ход и при увеличена скорост на празен ход. Превозното средство трябва да е в състояние да премине изпитване при свободно ускорение при задвижване, включващо СI двигател.

(6)

Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 12).

(7)

Само базовите двуколесни мотоциклети с монтиран кош трябва да съответстват на подходящите пределни стойности по отношение на емисиите.

(8)

Само за СI, също ако например разработка за хибрид включва СI двигател.

(9)

Приложимо само за бензинови двигатели с директно впръскване (DI).

(10)

При проучване за въздействието върху околната среда, посочено в член 21, параграфи 4 и 5, трябва да бъде докладвана възможността за подлагане на изпитване за емисии по преработения WMTC на превозни средства от категория L, различни от категория L3e, L5e-A и L7e-A.

(11)

Двигатели с PI, работещи с бензин, бензинови смеси или етанол.

(12)

Рентабилността на контрола на емисиите от изпаряване ще бъде оценена чрез проучване за въздействието върху околната среда, проведено от комисията, както е посочено в член 23, параграфи 4 и 5. Възможно друго рентабилно изпитване на изпаряването, като например изпитване на пропускливостта на резервоара и горивопроводите, ще бъдат оценено в рамките на проучването като алтернатива на изпитването SHED за превозните средства от подкатегориите, които все още не са били подлагани на изпитването на изпаряването на емисиите, както е посочено в член 23, параграфи 4 и 5.

(13)

vmax ≥ 130 km/h

(14)

До присъединяването на Съюза към Правила № 9, 41 63 и 92 на ИКЕ на ООН и приемането на тези правила в WP29 и в ЕС, включително свързаните еквивалентни пределни стойности за нивото на шума за стъпки Евро 4 (напр. както е определено в приложение 6 към Правило № 41 на ИКЕ на ООН за мотоциклети от категории L3e и L4e), превозните средства от категория L отговарят на пределните стойности, изброени в приложение VI, част Г. Когато Съюзът приеме Правила № 9, 41, 63 и 92 на ИКЕ на ООН, те стават задължителни, включително еквивалентните пределни стойности за нивото на шума, изброени в приложение VI, част Г, и заменят процедурите на изпитване в делегирания акт относно изискванията по отношение на екологичните и динамичните характеристики.

(15)

Пределните стойности за нивото на шума за Евро 5, които трябва да бъдат изменени в отделен акт, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура по член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(16)

Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, съдържа процедурите на изпитване за нивото на шума и ще бъде заменен с Правила № 9, 41, 63 и 92 на ИКЕ на ООН.

(17)

Само за PI, DI и СI двигатели.

(18)

Прилага се също за хибридни превозни средства.

(19)

Вж. приложение V за описанието на типа изпитване, посочването на пределните стойности и процедурите за изпитване от типове от I до IХ.

(20)

Само за електрически/хибридни електрически превозни средства изисквания за нивото на шума за безшумни превозни средства.

(21)

Вж. приложение IV за датите на прилагане на завишените изисквания за безопасност.

(22)

Превозните средства от категория L4е (мотоциклети с кош) са освободени от изискванията на букви а) и б) за задължително монтиране на високотехнологични спирачни системи.

(23)

За да се позволи задействането на топлинния двигател, светлинната система може да бъде изключена по време на запалването на двигателя за най-много 10 секунди.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Таблица на съответствието

(посочена в член 81)

Директива 2002/24/ЕО

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1, първа алинея

Член 2, параграф 1

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграф 2

Член 1, параграф 1, трета алинея

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграфи 2 и 3

Член 2, параграф 1, член 4, приложение I

Член 2

Член 3

Член 3

Членове 26 и 27

Член 4, параграф 1

Член 29, параграфи 1 и 2, член 18

Член 4, параграф 2

Член 29, параграф 1, член 33

Член 4, параграф 3

Член 33, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 33, параграфи 1 и 3

Член 4, параграф 6

Член 29, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 29, параграф 10 и член 30, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 29, параграф 10

Член 5, параграф 3

Член 29, параграф 4

Член 6, параграф 1

Член 29, параграф 5

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 29, параграф 7

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 29, параграф 8

Член 7, параграф 1, първа алинея

Член 38, параграф 1

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 38, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 56, параграф 2

Член 7, параграф 4

Член 39, параграф 2

Член 7, параграф 5

Член 56, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 6

Член 56, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 1

Член 39, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 39, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 9 и член 37, параграф 4

Член 9, параграф 2

Член 34, параграф 1

Член 9, параграф 3

Член 34, параграфи 1 и 3

Член 9, параграф 4

Членове 35 и 36

Член 9, параграф 5

Член 37, параграф 4

Член 10, параграф 1

Член 49, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 49, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 49, параграф 6

Член 10, параграф 4

Член 49, параграф 7

Член 11

Член 12

Член 48

Член 13

Член 14, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1

Член 14, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 67, параграф 1 и член 64

Член 14, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 14, параграф 2, първа алинея

Член 14, параграф 2, втора алинея

Член 63, параграф 3

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 15, параграф 3, първа алинея, буква a), подточка i)

Член 42

Член 15, параграф 3, първа алинея, буква a), подточка ii)

Член 2, параграф 2, буква д)

Член 15, параграф 3, втора алинея

Член 15, параграф 3, буква б)

Член 15, параграф 4

Член 16, параграфи 1 и 2

Член 44

Член 16, параграф 3

Член 40

Член 17

Членове 72, 74 и 75

Член 18, параграф 1

Член 73, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 73, параграф 2

Член 19

Член 20

Член 21

Член 77, параграф 1

Член 22

Член 23

Член 24