9.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2013 година

относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Някои вещества или смеси са прекурсори на взривни вещества и с тях може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества. В плана за действие на Европейския съюз за подобряване на сигурността на експлозивите, приет от Съвета на 18 април 2008 г., Комисията беше призована да създаде Постоянен комитет по прекурсорите, който да разглежда мерки и да изготвя препоръки по отношение на регулирането на прекурсори на взривни вещества, предоставяни на пазара, като взема предвид тяхното въздействие върху разходите и ползите.

(2)

Постоянният комитет по прекурсорите, създаден от Комисията през 2008 г., посочи различни прекурсори на взривни вещества, които могат да бъдат използвани за извършване на терористични нападения, и препоръча да бъде предприето подходящо действие на равнището на Съюза.

(3)

Някои държави членки вече са приели законови, подзаконови или административни разпоредби по отношение на пускането на пазара, предоставянето или притежаването на определени прекурсори на взривни вещества.

(4)

Тези законови, подзаконови и административни разпоредби, които се различават помежду си и могат да създадат пречки пред търговията в рамките на Съюза, следва да бъдат хармонизирани с цел да се подобри свободното движение на химични вещества и смеси в рамките на вътрешния пазар и, доколкото е възможно, да се отстранят нарушения на конкуренцията, като същевременно се осигурява висока степен на защита на безопасността на масовия потребител. На национално равнище и на равнището на Съюза също бяха установени други правила относно някои вещества, попадащи в обхвата на настоящия регламент във връзка с безопасността на работниците и опазването на околната среда. Посочените други правила не са засегнати от настоящия регламент.

(5)

За да се осигури най-голяма степен на хармонизация за икономическите оператори, най-подходящият правен инструмент е регламент, с който да се регулира предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

(6)

В Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (3) се предвижда, че веществата и смесите, класифицирани като опасни, трябва да бъдат правилно етикетирани, преди да бъдат пуснати на пазара. Освен това в него се предвижда, че икономическите оператори, в т.ч. търговците на дребно, трябва да класифицират и етикетират подобни вещества или да разчитат на класификацията, извършена от участник нагоре по веригата на доставки. Следователно в настоящия регламент е целесъобразно да се предвиди, че всички икономически оператори, включително търговците на дребно, които предоставят на масовия потребител вещества, ограничени съгласно настоящия регламент, гарантират, че на опаковката е обозначено, че придобиването, притежаването или използването на това вещество или смес от масовия потребител подлежи на ограничение.

(7)

С цел постигане на национално равнище на защита срещу незаконната употреба на прекурсори на взривни вещества, подобна или по-висока от тази, която е предвидена в настоящия регламент на равнището на Съюза, някои държави членки вече разполагат с действащи законови, подзаконови и административни разпоредби по отношение на някои вещества, които могат да имат незаконна употреба. Някои от тези вещества вече са включени в към настоящия регламент, а други биха могли да бъдат ограничени на равнището на Съюза в бъдеще. Тъй като намаляването на защитата чрез мерки на равнището на Съюза би било в разрез с целите на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди механизъм, чрез който подобни национални мерки биха могли да останат в сила (предпазна клауза).

(8)

Незаконното производство на взривни вещества следва да се затрудни чрез определянето на стойности на пределни концентрации за определени прекурсори на взривни вещества. Под тези пределни стойности се осигурява свободно обръщение на тези прекусори на взривни вещества, което се подчинява на предпазен механизъм; над тези пределни стойности следва да се ограничи достъпът за масовия потребител до тези прекусори на взривни вещества.

(9)

Следователно масовият потребител следва да не може да придобива, въвежда, притежава или използва тези прекусори на взривни вещества в концентрации над стойностите на пределни концентрации. Уместно е обаче да се позволи на масовия потребител да може да придобива, въвежда, притежава или използва такива прекурсори на взривни вещества със законна цел, единствено ако притежава разрешение за това.

(10)

Освен това с оглед на факта, че някои държави членки вече имат добре утвърдени системи за регистрация, които се използват за контрол на предоставянето на пазара на някои или на всички от веществата под ограничение съгласно настоящия регламент, които не трябва да се предоставят на масовия потребител, е уместно с настоящия регламент да се създаде система за регистрация, приложима за някои или за всички вещества.

(11)

Водородният пероксид, нитрометанът и азотната киселина са широко използвани за законни цели от масовия потребител. Поради това следва държавите членки да имат възможност да дадат достъп до посочените вещества в рамките на определен размер на концентрация чрез прилагането на система за регистрация съгласно настоящия регламент вместо система за издаване на разрешения.

(12)

Като се има предвид твърде специфичният предмет на настоящия регламент, неговите цели могат да бъдат постигнати, когато, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, на държавите членки се остави гъвкавост при избора дали да предоставят ограничен достъп на масовия потребител в съответствие с настоящия регламент.

(13)

С цел да се постигнат легитимните цели на обществената сигурност, като същевременно се гарантира възможно най-малкото смущение на правилното функциониране на вътрешния пазар, е целесъобразно да се предвиди система за издаване на разрешения, в съответствие с която масов потребител, който е придобил вещество под ограничение съгласно настоящия регламент, което не трябва да се предоставя на масовия потребител, или смес или вещество, съдържащо го, в концентрация над пределната стойност, да може да го въведе от друга държава членка или от трета държава в държава членка, която позволява достъп до това вещество в съответствие с някоя от системите, предвидени в настоящия регламент.

(14)

За да бъде ефикасно прилагането на разпоредбите относно въвеждането на прекурсори на взривни вещества, държавите членки се насърчават да гарантират, че ограниченията, приложими за въвеждането на вещества под ограничение съгласно настоящия регламент, които не трябва да се предоставят на масовия потребител, са предоставени на вниманието международните пътници. По същата причина държавите членки също се насърчават да гарантират, че масовият потребител е осведомен, че тези ограничения също се прилагат към малки пратки до частни лица и към пратки, поръчани от разстояние от крайни потребители.

(15)

Информацията, предоставена от държавите членки на индустрията, особено на малките и средните предприятия (МСП), може да бъде ценно средство за улесняване на спазването на настоящия регламент, като се има предвид колко е важно намаляването на административната тежест за МСП.

(16)

Тъй като би било несъразмерно да се забрани използването на прекурсори на взривни вещества при професионалните дейности, ограниченията, свързани с предоставянето, въвеждането, притежаването и използването на прекурсори на взривни вещества, следва да се прилагат само за масовия потребител. Въпреки това, с оглед на общите цели на настоящия регламент, е уместно да се предвиди механизъм за докладване, който да обхваща както професионалните потребители по цялата верига на доставки, така и масовия потребител, участващ в транзакции, които поради своето естество или мащаб трябва да се разглеждат като подозрителни. За тази цел държавите членки следва да определят национални точки за контакт за докладване на подозрителни транзакции.

(17)

Някои транзакции по отношение на прекурсори на взривни вещества могат да се считат за подозрителни и поради това подлежащи на докладване.Такъв е случаят например когато потенциалният клиент (професионален или не) не дава ясен отговор за предвидената употреба, не изглежда запознат с предвидената употреба или не може да я обясни правдоподобно, възнамерява да закупи необичайни количества или необичайни концентрации или необичайни комбинации от вещества, не желае да предостави документ за самоличност или за място на пребиваване, или настоява за използването на необичайни методи на плащане, включително големи суми в брой. Икономическите оператори следва да могат да си запазят правото да откажат такава транзакция.

(18)

С оглед на общите цели на настоящия регламент компетентните органи се насърчават да информират националните точки за контакт за всеки отказ на заявление за разрешение, когато отказът се базира на основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба или намеренията на потребителя. Също така компетентните органи са насърчавани да информират националните точки за контакт за временното отнемане или отмяна на разрешение.

(19)

За да бъде предотвратена и открита евентуална незаконна употреба на прекурсори на взривни вещества, е желателно националните точки за контакт да водят регистри на докладваните подозрителни транзакции, а компетентните органи да предприемат необходимите мерки за разследване на конкретните обстоятелства, включително истинността на съответната икономическа дейност, извършвана от професионален потребител, който е участвал в подозрителна транзакция.

(20)

Когато е осъществимо, следва да се определят стойности на пределни концентрации, над които достъпът до определени прекурсори на взривни вещества е ограничен, докато по отношение на някои други прекурсори следва да се предвиди само докладване на подозрителните транзакции. Критериите за определяне на това кои мерки за кои прекурсори на взривни вещества следва да се прилагат, включват равнището на заплаха, свързано със съответния прекурсор на взривни вещества, обема на търговия със съответния прекурсор на взривни вещества и възможността за установяване на ниво на концентрация, под което прекурсорът все още би могъл да се използва за законните цели, за които е предоставен. Тези критерии следва да продължават да направляват по-нататъшните действия, които могат да се предприемат по отношение на прекурсори понастоящем извън обхвата на настоящия регламент.

(21)

Стойности на пределни концентрации на хексамин в горивните таблетки са технически неосъществими. Освен това съществуват много законосъобразни употреби на сярна киселина, ацетон, калиев нитрат, натриев нитрат, калциев нитрат и калциев амониев нитрат. Регламент на равнището на Съюза за ограничаване на продажбите на тези вещества за масовия потребител би довел до непропорционално високи административни разходи и разходи за привеждане в съответствие за потребителите, публичните органи и стопанските предприятия. Въпреки това с оглед на целите на настоящия регламент следва да се приемат мерки за улесняване на докладването на подозрителни транзакции с хексаминови горивни таблетки и с тези други прекурсори на взривни вещества, за които няма безопасни и подходящи алтернативи.

(22)

Кражбите на прекурсори на взривни вещества са начин за получаване на изходни материали за незаконно производство на взривни вещества. Поради това е целесъобразно да се предвиди докладване при значителни кражби и при установени липси на вещества, към които се прилагат мерки по настоящия регламент. С цел да се улесни проследяването на извършителите и да се предупредят компетентните органи на други държави членки за евентуални заплахи, националните точки за контакт се насърчават по целесъобразност да използват системата за ранно предупреждение на Европол.

(23)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(24)

По силата на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (4) се забранява доставянето на масовия потребител на амониев нитрат, с който би могло лесно да се злоупотреби като прекурсор на взривни вещества. Въпреки това се разрешава доставянето на амониев нитрат за определени професионални потребители, основно земеделски производители. Ето защо към посоченото доставяне следва да се прилага механизмът за докладване на подозрителни транзакции, създаден с настоящия регламент, тъй като не съществува равностойно изискване в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(25)

Настоящият регламент изисква обработването на лични данни и тяхното по-нататъшно разкриване на трети страни в случай на подозрителни транзакции. Това обработване и разкриване означава сериозна намеса в основното право на личен живот и правото на защита на личните данни. С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (5) се урежда обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент. Съответно следва се гарантира, че основното право на защита на личните данни на лица, чиито лични данни се обработват в изпълнение на настоящия регламент, е надлежно защитено. По-конкретно, обработката на лични данни, свързана с разрешаването, регистрирането на транзакции и докладването на подозрителни транзакции, следва да се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО, включително с общите принципи за защита на личните данни за свеждане на данните до минимум, ограничаване в рамките на целта, пропорционалност и необходимост, както и с изискването да се оказва дължимото уважение към правата на субекта на данните за достъп, коригиране и заличаване.

(26)

Изборът на веществата, използвани от терористи и други извършители на престъпления за незаконното производство на взривни вещества, може бързо да се промени. Поради това следва да е възможно включването, когато е необходимо по спешност, на допълнителни вещества в режима, предвиден с настоящия регламент.

(27)

С цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества и при условие че са проведени подходящи консултации със съответните заинтересовани страни, за да се вземе предвид потенциалното значително въздействие върху икономическите оператори, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на стойностите на пределните концентрации, над които масовият потребител не трябва да има достъп до определени вещества под ограничение съгласно настоящия регламент и за добавяне на допълнителни вещества, по отношение на които следва да се докладват подозрителните транзакции. От особено значение е в хода на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(28)

Комисията следва да извършва постоянен преглед на списъка на вещества, до които масовият потребител няма достъп над определени стойности на пределните концентрации и списъка на вещества, по отношение на които следва да се докладват подозрителните транзакции. Комисията следва, когато е необходимо, да подготви законодателни предложения в съответствие с обикновената законодателна процедура, за добавяне или заличаване на вписвания в първия списък или за заличаване на вписвания във втория списък, с цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества.

(29)

За да се реши въпросът с вещества, които все още не са под ограничение съгласно настоящия регламент, но за които дадена държава членка открие разумни основания да счита, че биха могли да се използват за незаконно производство на взривни вещества, следва да се въведе предпазна клауза, предвиждаща създаване на адекватна процедура на Съюза.

(30)

Освен това, с оглед на конкретните рискове, които трябва да бъдат разгледани в настоящия регламент, е целесъобразно да се разреши на държавите членки да приемат при определени обстоятелства предпазни мерки, включително по отношение на вещества, към които вече се прилагат мерки съгласно настоящия регламент.

(31)

Като се имат предвид изискванията съгласно настоящия регламент по отношение на информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията и държавите членки, би било нецелесъобразно подобни нови предпазни мерки да стават предмет на режима, установен в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и на правила относно услугите на информационното общество (6), независимо дали се отнасят за вещества, към които вече се прилагат мерки съгласно настоящия регламент, или за вещества, които не са под подобно ограничение.

(32)

Като се имат предвид целите на настоящия регламент и въздействието, което той може да окаже върху сигурността на гражданите и върху вътрешния пазар, Комисията, въз основа на постоянните обсъждания в Постоянния комитет по прекурсорите, следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който да се разглеждат всички проблеми, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, целесъобразността и възможностите за разширяване на обхвата му както по отношение на включването на професионалните потребители, така и на включването в разпоредбите относно докладването на подозрителни транзакции, липси и кражби на вещества, към които, макар и да не се прилагат мерки съгласно настоящия регламент, са идентифицирани като използвани за незаконно производство на взривни вещества (невключени прекурсори на взривни вещества). Освен това Комисията, като взема предвид съответния опит, придобит от държавите членки, и като отчита разходите и ползите, следва да представи доклад, в който се разглеждат целесъобразността и възможностите за по-нататъшно укрепване и хармонизиране на системата с оглед на заплахата за обществената сигурност. Като част от прегледа Комисията следва да представи доклад до Европейския парламент и до Съвета, в който се разглеждат възможностите за прехвърляне на разпоредби относно амониевия нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 в настоящия регламент.

(33)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно ограничаване на достъпа на масовия потребител до прекурсори на взривни вещества, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и поради това може, поради мащаба на ограничението, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, предвиден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(34)

Съгласно член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7) Европейският надзорен орган по защита на данните даде становище (8).

(35)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно защитата на лични данни, правото на свободна стопанска инициатива, правото на собственост и принципа на недискриминация. Настоящият регламент следва да се прилага от държавите членки в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила относно предоставянето, въвеждането, притежаването и използването на вещества или смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества, с оглед на ограничаването на наличността им за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни транзакции по цялата верига на доставки.

Настоящият регламент не засяга други по-строги разпоредби на законодателството на Съюза относно веществата, посочени в приложенията.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за веществата, посочени в приложенията, и за съдържащите ги смеси и вещества.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

изделията, определени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б)

пиротехнически изделия, определени в член 2, параграф 1 от Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия (9), пиротехнически изделия, предназначени за използване за нетърговски цели, в съответствие с националното законодателство, от въоръжените сили, органите на изпълнителната власт или службите за пожарна безопасност, пиротехническо оборудване, което попада в обхвата на Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (10), пиротехнически изделия, предназначени за използване в авиокосмическата индустрия, или ударни капси, предназначени за играчки;

в)

лекарствени продукти, предоставени законосъобразно на масовия потребител въз основа на лекарско предписание в съответствие с приложимото национално законодателство.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„вещество“ означава всяко вещество по смисъла на член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

2)

„смес“ означава всяка смес по смисъла на член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

3)

„изделие“ означава всяко изделие по смисъла на член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

4)

„предоставяне“ означава всяка доставка, независимо срещу заплащане или безплатно;

5)

„въвеждане“ означава акта на внасяне на вещество на територията на държава членка, независимо дали от друга държава членка или от трета държава;

6)

„използване“ означава всяка преработка, формулиране, съхранение, обработка или смесване, включително в производството на изделие или всяка друга употреба;

7)

„масов потребител“ означава всяко физическо лице, което действа с цел, която не е свързана с неговото занятие, стопанска дейност или професия;

8)

„подозрителна транзакция“ означава всяка транзакция, касаеща веществата, изброени в приложенията, или съдържащите ги смеси или вещества, както и транзакции, включващи професионални потребители, когато са налице основателни съмнения, че веществото или сместа е предназначена за незаконното производство на взривни вещества;

9)

„икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или публична организация, или група от такива лица и/или организации, което предоставя продукти или услуги на пазара;

10)

„прекурсор на взривни вещества под ограничение“ означава всяко вещество, изброено в приложение I, в концентрация по-висока от съответната пределна стойност, посочена там, и включва смес или друго вещество, в което е налично такова изброено вещество в концентрация по-висока от съответната пределна стойност.

Член 4

Предоставяне, въвеждане, притежаване и използване

1.   Прекурсори на взривни вещества под ограничение не се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да поддържат или да установят режим за издаване на разрешения, който позволява прекурсори на взривни вещества под ограничение да се предоставят, притежават или използват от масовия потребител, при условие че масовият потребител притежава и, при поискване, представи разрешение за придобиването, притежаването или използването им, издадено в съответствие с член 7 от компетентен орган на държавата членка, в която същият прекурсор на взривни вещества под ограничение ще бъде придобит, притежаван или използван.

3.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, държавите членки могат да поддържат или да установят режим за регистрация, който позволява следните прекурсори на взривни вещества под ограничение да се предоставят, притежават или използват от масовия потребител, ако икономическият оператор, който ги предоставя, регистрира всяка транзакция в съответствие с подробните изисквания, установени в член 8:

а)

водороден пероксид (CAS RN 7722-84-1) в концентрации, по-високи от пределните стойности, определени в приложение I, но не по-високи от 35 тегловни процента;

б)

нитрометан (CAS RN 75-52-5) в концентрации, по-високи от пределните стойности, определени в приложение I, но не по-високи от 40 тегловни процента;

в)

азотна киселина (CAS RN 7697-37-2) в концентрации, по-високи от пределните стойности, определени в приложение I, но не по-високи от 10 тегловни процента.

4.   Държавите членки уведомяват Комисията относно всички мерки, които приемат с цел прилагане на всеки от режимите, посочени в параграфи 2 и 3. Нотификацията следва да съдържа прекурсорите на взривни вещества под ограничение, за които държавата членка е въвела изключение.

5.   Комисията публично оповестява списък на мерките, за които е била уведомена от държавите членки в съответствие с параграф 4.

6.   Когато масов потребител възнамерява да въведе прекурсор на взривни вещества под ограничение на територията на държава членка, която като дерогация от параграф 1, прилага режим за издаване на разрешения в съответствие с параграф 2 и/или режим за регистрация в съответствие с параграф 3 или с член 17, този потребител получава и, при поискване, представя на компетентния орган разрешение, издадено в съответствие с правилата, предвидени в член 7, което е валидно в тази държава членка.

7.   Икономически оператор, който предоставя прекурсор на взривни вещества под ограничение на масов потребител в съответствие с параграф 2, за всяка транзакция изисква представянето на разрешение или, ако го предоставя в съответствие с параграф 3, води запис за транзакцията в съответствие с режима, установен от държавата членка, в която се предоставя прекурсора на взривни вещества под ограничение.

Член 5

Етикетиране

Икономически оператор, който възнамерява да предостави на масовия потребител прекурсори на взривни вещества под ограничение, осигурява, като постави подходящ етикет или като се увери, че е поставен подходящ етикет, на опаковката ясно да е посочено, че закупуването, притежаването или използването на същия прекурсор на взривни вещества под ограничение от масовия потребител подлежи на ограничение, както е посочено в член 4, параграфи 1, 2 и 3.

Член 6

Свободно движение

Без да се засягат разпоредбите на втория параграф от член 1 и на член 13 и освен ако в настоящия регламент или в други правни актове на Съюза не е предвидено друго, държавите членки, на основания, свързани с предотвратяването на незаконното производство на взривни вещества, не забраняват, ограничават или възпрепятстват предоставянето на:

а)

веществата, посочени в приложение I, в концентрации, не по-високи от пределните стойности, установени в него; или

б)

веществата, посочени в приложение II.

Член 7

Разрешения

1.   Всяка държава членка, която издава разрешения на масовия потребител със законен интерес да придобива, въвежда, притежава или използва прекурсори на взривни вещества под ограничение, определя правила за издаване на разрешението, предвидено в член 4, параграфи 2 и 6. Когато преценява дали да издаде разрешение, компетентният орган на държавата членка взема предвид всички приложими обстоятелства, и по-специално законосъобразността на предвидената употреба на веществото. Разрешението се отказва, ако са налице основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба или в намеренията на потребителя да го използва със законна цел.

2.   Компетентният орган може да избере как да ограничи валидността на разрешението — като го издаде за еднократно или многократно използване за период, който не надвишава три години. Компетентният орган може да задължи притежателя на разрешението да доказва до определената дата на изтичане на разрешението, че условията, при които то е издадено, все още са изпълнени. В разрешението се упоменават прекурсорите на взривни вещества под ограничение, по отношение на които е издадено.

3.   Компетентните органи могат да изискат от заявителите да платят такса при подаване на заявление за разрешение. Такава такса не надвишава разходите за обработване на заявлението.

4.   Разрешението може да бъде временно отнето или отменено от компетентния орган винаги когато са налице основателни причини да се смята, че условията, при които е издадено разрешението, вече не са изпълнени.

5.   Обжалването на всяко решение на компетентния орган, както и споровете относно спазването на условията на разрешението, се разглеждат от съответен орган, отговорен съгласно националното законодателство.

6.   Разрешения, издадени от компетентните органи на държава членка, могат да бъдат признати в други държави членки. След консултации с Постоянния комитет по прекурсорите и в срок до 2 септември 2014 г. Комисията изготвя насоки относно техническите подробности на разрешенията с цел да се улесни взаимното им признаване. В тези насоки се съдържа и информация относно това какви данни да бъдат включени в разрешенията, валидни за въвеждането на прекурсори на взривни вещества под ограничение, включително проект за формат на подобни разрешения.

Член 8

Регистрация на транзакции

1.   За целите на регистрацията съгласно член 4, параграф 3, масовият потребител се идентифицира с официален документ за самоличност.

2.   Регистърът съдържа най-малко следната информация:

а)

име, адрес и както е приложимо, или идентификационния номер на масовия потребител, или вида и номера на официалния документ за самоличност;

б)

наименование на веществото или сместа, включително неговата концентрация;

в)

количество на веществото или сместа;

г)

предвидена употреба на веществото или сместа, заявена от масовия потребител;

д)

дата и място на транзакцията;

е)

подпис на масовия потребител.

3.   Регистърът се съхранява за срок от пет години от датата на транзакцията. През този период регистрите се предоставят за проверка по искане на компетентните органи.

4.   Регистърът се съхранява на хартиен носител или на друг траен носител и се предоставя за инспекция по всяко време в рамките на целия период, предвиден в параграф 3. Всички съхранявани по електронен път данни:

а)

отговарят на формата и съдържанието на съответстващите документи на хартия; и

б)

остават на разположение по всяко време за целия период, предвиден в параграф 3.

Член 9

Докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби

1.   Подозрителните транзакции, включващи веществата, посочени в приложенията, или съдържащите ги смеси или вещества, се докладват в съответствие с настоящия член.

2.   За докладването на подозрителни транзакции всяка държава членка определя една или повече национални точки за контакт с ясно посочен телефонен номер и адрес на електронна поща.

3.   Икономическите оператори могат да си запазят правото да откажат подозрителна транзакция и докладват транзакцията или опита за транзакция без неоправдано забавяне, включително, ако е възможно, самоличността на клиента, на националната точка за контакт на държавата членка, в която транзакцията е била извършена или е направен опит да бъде извършена, когато имат основателни причини да смятат, че предложена транзакция, включваща едно или повече вещества, посочени в приложенията, или включваща съдържащи ги смеси или вещества, представлява подозрителна транзакция, като се имат предвид всички обстоятелства, и по-специално когато потенциалният клиент:

а)

не дава ясен отговор за предвидената употреба на веществото или сместа;

б)

не изглежда запознат с предвидената употреба на веществото или сместа или не може да я обясни правдоподобно;

в)

възнамерява да закупи вещества в количества, комбинации или концентрации, които са необичайни за лична употреба;

г)

не желае да предостави документ за самоличност или за място на пребиваване; или

д)

настоява за използването на необичайни методи на плащане, включително големи суми в брой.

4.   Икономическите оператори докладват също за значителни липси и кражби на веществата, посочени в приложенията, и на съдържащи ги смеси или вещества, на националната точка за контакт на държавата членка, в която е установена липсата или кражбата.

5.   За да се улесни сътрудничеството между компетентните органи и икономическите оператори, след консултации с Постоянния комитет по прекурсорите Комисията изготвя насоки в срок до 2 септември 2014 г. с цел подпомагане на участниците във веригата на доставки на химикали и, където е приложимо, на компетентните органи. Насоките предоставят по-специално:

а)

информация относно начините за разпознаване и уведомяване за подозрителни транзакции, по-специално по отношение на концентрациите и/или количествата от вещества, посочени в приложение II, под които по принцип не е необходимо да се предприемат никакви действия;

б)

информация относно начините за разпознаване и уведомяване за значителни липси и кражби;

в)

друга информация, която може да се счете за полезна.

Комисията редовно актуализира насоките.

6.   Компетентните органи гарантират, че насоките, предвидени в параграф 5, редовно се разпространяват по начин, счетен за подходящ от компетентните органи в съответствие с целите на насоките.

Член 10

Защита на данните

Държавите членки гарантират, че обработката на лични данни, извършвана в изпълнение на настоящия регламент, е в съответствие с Директива 95/46/ЕО. По-специално държавите членки гарантират, че обработката на лични данни, необходима за издаването на разрешение съгласно член 4, параграфи 2 и 6 и член 7 от настоящия регламент или за регистрацията на транзакции съгласно член 4, параграф 3 и членове 8 и 17 от настоящия регламент, както и докладването на подозрителни транзакции съгласно член 9 от настоящия регламент са в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Член 11

Санкции

Държавите членки определят правила за санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и предприема всички необходими мерки, за да осигури тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 12

Изменение на приложенията

1.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 14 относно промени в пределните стойности в приложение I до степен, необходима за адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества или въз основа на изследвания и изпитвания, както и относно добавяне на нови вещества в приложение II, когато това е необходимо за адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества. Като част от подготвянето на делегираните актове Комисията полага необходимите усилия да се консултира със съответните заинтересовани страни, по-специално с химическата промишленост и сектора на търговия на дребно.

Когато това се изисква от наложителни съображения за спешност в случай на внезапна промяна на оценката на риска, доколкото става въпрос за злоупотреба с вещества за незаконно производство на взривни вещества, процедурата, предвидена в член 15, се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.

2.   Комисията приема отделен делегиран акт за всяка промяна на пределните стойности в приложение I и за всяко ново вещество, добавено в приложение II. Всеки делегиран акт се основава на анализ, който доказва, че няма вероятност изменението да доведе до непропорционална тежест за икономическите оператори или потребителите, като надлежно се отчитат целите, които трябва да бъдат постигнати.

Член 13

Предпазна клауза

1.   Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, което не е посочено в приложенията, би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества, тя може да ограничи или да забрани предоставянето, притежанието и ползването на това вещество, или на всяка съдържаща го смес или вещество, или да определи, че веществото подлежи на докладване при подозрителни транзакции в съответствие с член 9.

2.   Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, посочено в приложение I, би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества в по-ниско ниво на концентрация от пределната стойност, установена в приложение I, тя може допълнително да ограничи или забрани предоставянето, притежанието и ползването на това вещество, като наложи по-ниска пределна стойност на концентрация.

3.   Когато дадена държава членка има основателни причини да установи пределна стойност на концентрация, над която вещество, посочено в приложение II, следва да подлежи на ограниченията, иначе приложими към прекурсорите на взривни вещества под ограничение, тя може да ограничи или да забрани предоставянето, притежанието и ползването на това вещество, като наложи максимално допустима концентрация.

4.   Държава членка, която ограничава или забранява вещества в съответствие с параграфи 1, 2 или 3, незабавно информира за това Комисията и другите държави членки, като изтъква своите основания.

5.   С оглед на информацията, предоставена съгласно параграф 4, Комисията незабавно разглежда дали да изготви изменения към приложенията в съответствие с член 12, параграф 1, или да изготви законодателно предложение за изменение на приложенията. По целесъобразност, съответната държава членка изменя или отменя националните мерки, за да отчете всяко подобно изменение към приложенията.

6.   В срок до 2 юни 2013 г. държавите членки уведомяват Комисията за всички съществуващи национални мерки, които ограничават или забраняват предоставянето, притежанието и ползването на вещество или на съдържаща го смес или вещество, на основание, че то би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества.

Член 14

Упражняване на делегирането на правомощия

1.   Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, установени в настоящия член.

2.   Правомощието да приема делегирани актове съгласно член 12 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 март 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок, Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде повдигнато възражение в съответствие с параграф 2. В уведомлението за акта до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините, поради които е използвана процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да повдигнат възражения срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде уведомена от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

Член 16

Преходна разпоредба

Притежаването и използването от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества под ограничение е разрешено до 2 март 2016 г.

Член 17

Действащи режими за регистрация

Държавите членки, които към 1 март 2013 г. разполагат с действащ режим, изискващ от икономическите оператори да регистрират транзакции, с които се предоставят на масовия потребител един или повече прекурсори на взривни вещества под ограничение, могат да направят дерогация от член 4, параграфи 1 или 2, като приложат посочения режим на регистрация в съответствие с член 8, към някои или към всички вещества, посочени в приложение I. Правилата, заложени в член 4, параграфи 4—7, се прилагат mutatis mutandis.

Член 18

Преглед

1.   До 2 септември 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се разглеждат:

а)

всички проблеми, които са възникнали в резултат на прилагането на настоящия регламент;

б)

целесъобразността и възможностите за по-нататъшно укрепване и хармонизиране на системата с оглед на заплахата за обществената сигурност, причинена от терористични и други сериозни престъпни дейности, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането на настоящия регламент, включително всякакви констатирани пропуски в сигурността, като се отчитат разходите и ползите за държавите членки, икономическите оператори и другите заинтересовани страни;

в)

целесъобразността и възможностите за разширяване на обхвата на настоящия регламент, за да се включат професионалните потребители, като се вземат предвид тежестите, наложени на икономическите оператори, и като се отчита целта на настоящия регламент;

г)

целесъобразността и възможностите за включване на невключени прекурсори на взривни вещества в разпоредбите относно докладването на подозрителни транзакции, липси и кражби.

2.   До 2 март 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 в настоящия регламент.

3.   Ако е целесъобразно, в светлината на докладите, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията внася законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета с оглед на съответно изменение на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от2 септември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 84, 17.3.2011 г., стр. 25.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 декември 2012 г.

(3)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(6)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ C 101, 1.4.2011 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 154, 14.6.2007 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вещества, които не се предоставят на масовия потребител самостоятелно или в смеси, или вещества, които ги включват, освен ако концентрацията е равна или по-ниска от пределните стойности, определени по-долу

Наименование на веществото и регистрационен номер, даден от Службата за химични индекси

(CAS №)

Пределно допустима стойност

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, което отговаря на изискванията на бележка 1 съответно към глава 28 или 29 на КН (1)

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес без съставки (напр. живак, благородни или редкоземни метали или радиоактивни вещества), които биха определили класифициране по друг код по КН (1)

водороден пероксид

(CAS № 7722-84-1)

12 % тегл.

2847 00 00

3824 90 97

нитрометан

(CAS № 75-52-5)

30 % тегл.

2904 20 00

3824 90 97

азотна киселина

(CAS № 7697-37-2)

3 % тегл.

2808 00 00

3824 90 97

калиев хлорат

(CAS № 3811-04-9)

40 % тегл.

2829 19 00

3824 90 97

калиев перхлорат

(CAS № 7778-74-7)

40 % тегл.

2829 90 10

3824 90 97

натриев хлорат

(CAS № 7775-09-9)

40 % тегл.

2829 11 00

3824 90 97

натриев перхлорат

(CAS № 7601-89-0)

40 % тегл.

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията (ОВ L 287, 31.10.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вещества, самостоятелни или в смеси, или във вещества, по отношение на които се докладват подозрителни транзакции

Наименование на веществото и регистрационен номер, даден от Службата за химични индекси

(CAS №)

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, което отговаря съответно на изискванията на бележка 1 към глава 28, бележка 1 към глава 29 или бележка 1, буква б) към глава 31 от КН (1)

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес без съставки (напр. живак, благородни или редкоземни метали или радиоактивни вещества), които биха определили класифициране по друг код по КН (1)

хексамин

(CAS № 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

сярна киселина

(CAS № 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

ацетон

(CAS № 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

калиев нитрат

(CAS № 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

натриев нитрат

(CAS № 7631-99-4)

3102 50 10 (природен)

3824 90 97

3102 50 90 (различен от природен)

3824 90 97

калциев нитрат

(CAS № 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

калциев амониев нитрат

(CAS № 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

амониев нитрат

(CAS № 6484-52-2) [в концентрация с тегловно съдържание на азот ≥ 16 % спрямо амониевия нитрат]

3102 30 10 (във воден разтвор)

3824 90 97

3102 30 90 (друг)


(1)  Регламент (ЕО) № 948/2009.