17.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 25/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2013 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на добавката в храните калиев диацетат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3, член 14 и член 30, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, и условията за тяхната употреба.

(3)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(4)

Списъците могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата по Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 списъкът на Съюза на добавките в храните може да бъде актуализиран по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(6)

На 27 септември 2010 г. беше подадено заявление за разрешаване на употребата на калиев диацетат като консервант и бе предоставено на разположение на държавите членки.

(7)

Калиевият диацетат е заявен за употреба като алтернатива на добавката в храните натриев диацетат E 262 (ii), която се използва за инхибитор на растежа на микроорганизмите. Замяната на натриев диацетат E 262 (ii) с калиев диацетат може да допринесе за намаляването на хранителния прием на натрий.

(8)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията следва да изиска становището на Органа, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не е възможно въпросната актуализация да въздейства върху човешкото здраве. Калиевият диацетат е еквимолекулно съединение от две разрешени добавки в храните (калиев ацетат E 261 и оцетна киселина E 260). През 1990 г. Научният комитет по храните оцени добавките в храните, изпълняващи различни технологични функции. За киселини, основи и техните соли оценките се основаваха на изброените аниони и катиони. Оцетната киселина (E 260), както и нейните соли — амониеви, натриеви, калиеви и калциеви ацетати и диацетати, бяха обхванати от тази оценка. Комитетът определи за тази група допустим дневен прием, който не е посочен конкретно за всяко от тези вещества. Това означава, че тяхната употреба с цел постигане на желания технологичен ефект не представлява опасност за здравето. Разрешаването на употребата на калиев диацетат по сходен начин с употребата на калиевия ацетат не е възможно да въздейства върху човешкото здраве и поради това не е необходимо да се изисква становището на Органа.

(9)

Калиевият диацетат следва да бъде разрешен за употреба по същия начин като калиевия ацетат. Поради това в приложенията към Регламент (ЕО) № 1333/2008 настоящото наименование на добавка E 261, т.е. „калиев ацетат“, следва да се замени с израза „калиеви ацетати“, който обхваща както калиевия ацетат, така и калиевия диацетат.

(10)

Спецификациите за калиевия диацетат следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 231/2012. В приложението към посочения регламент на калиевия диацетат следва да бъде даден номер E 261 (ii), а номерът на калиевия ацетат, понастоящем фигуриращ като E 261, следва да бъде изменен на E 261 (i). Това преномериране не води до последствия за изискванията за етикетиране, посочени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(11)

Съгласно преходните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на Съюза на добавките в храните (4), приложение II за установяване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба се прилага от 1 юни 2013 г. За да се разреши употребата на калиев диацетат преди тази дата, е необходимо да се посочи по-ранна дата на прилагане по отношение на тази добавка в храните.

(12)

Поради това регламенти (ЕО) № 1333/2008 и (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 295, 12.11.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част Б, точка 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати (1)

2)

В част В, група I вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати (2)

quantum satis

3)

В част Д:

а)

в категория храни 04.2.3 „Плодове и зеленчуци, консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж“ вписването за добавката E 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

б)

в категория храни 07.1.1 „Хляб, приготвен единствено от следните съставки: пшеничено брашно, вода, мая или подкваса, готварска сол“ вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

в)

в категория храни 07.1.2 „Pain courant francais, Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek“ вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

г)

в категория храни 08.1.2 „Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“ вписването за добавката E 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Само предварително опаковани полуфабрикати от прясно смляно месо

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

д)

в категория храни 13.1.3 „Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 2006/125/ЕО“ вписването за добавката E 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

Б.

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

а)

в част 3 вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

б)

в част 5, раздел А вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

Всички хранителни вещества“

 

в)

в част 6, таблица 1 вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати“


(1)  Срок на прилагане: от 6 февруари 2013 г.“

(2)  Срок на прилагане: от 6 февруари 2013 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя, както следва:

а)

във вписването за добавката Е 261 заглавието се заменя със следното:

Е 261 (i) КАЛИЕВ АЦЕТАТ

б)

след вписването относно добавката Е 261 (i) се вмъква следното вписване:

Е 261 (ii) КАЛИЕВ ДИАЦЕТАТ

Синоними

 

Определение

Калиевият диацетат е молекулно съединение на калиевия ацетат и оцетната киселина

EINECS

224-217-7

Химично наименование

Калиев хидроген диацетат

Химична формула

C4H7KO4

Молекулна маса

158,2

Съдържание на основно вещество

от 36 до 38 % свободна оцетна киселина и от 61 до 64 % калиев ацетат

Описание

Бели кристали

Идентификация

pH

4,5—5 (10 % воден разтвор)

Тест за ацетат

Преминава теста

Тест за калий

Преминава теста

Чистота

Съдържание на вода

Не повече от 1 % (по метода на Карл Фишер)

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg“