20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 373/1


МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

от 2 декември 2013 година

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

2013/C 373/01

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

наричани по-нататък „институциите“,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.

Целта на настоящото споразумение, прието в съответствие с член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз ( „ДФЕС“), е да осигури бюджетна дисциплина и да подобри функционирането на годишната бюджетна процедура и сътрудничеството между институциите по бюджетните въпроси, както и да гарантира добро финансово управление.

2.

Бюджетната дисциплина по смисъла на настоящото споразумение обхваща всички разходи. Споразумението е задължително за всички институции, докато е в сила.

3.

Настоящото споразумение не променя съответните бюджетни правомощия на институциите, предвидени в Договорите, в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (1) („Регламентът за МФР“) и в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) („Финансовият регламент“).

4.

Всички изменения на настоящото споразумение се приемат с общо съгласие на всички институции.

5.

Настоящото споразумение се състои от три части:

част I съдържа допълнителни разпоредби във връзка с многогодишната финансова рамка (МФР) и разпоредби относно специалните инструменти, които не са включени в МФР,

част II се отнася до междуинституционалното сътрудничество в хода на бюджетната процедура,

част III съдържа разпоредби във връзка с доброто финансово управление на фондовете на Съюза,

6.

Настоящото споразумение влиза в сила на 23 декември 2013 г. и заменя Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (3).

ЧАСТ I

МФР И СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

A.   Разпоредби, свързани с МФР

7.

Информацията във връзка с операциите, които не са включени в общия бюджет на Съюза, и предвидимото развитие на различните категории собствени ресурси на Съюза е представена индикативно в отделни таблици. Тази информация се актуализира ежегодно заедно с документите, придружаващи проектобюджета.

8.

За целите на доброто финансово управление институциите осигуряват, доколкото е възможно, по време на бюджетната процедура и на приемането на бюджета наличието на достатъчни маржове под таваните за различните функции от МФР, с изключение на подфункция “Икономическо, социалното и териториално сближаване“.

Актуализация на прогнозите за предоставени бюджетни кредити за плащания след 2020 г.

9.

През 2017 г. Комисията актуализира прогнозите за бюджетните кредити за плащания след 2020 г. Актуализацията отчита цялата съответна информация, включително реалното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и прогнозите за изпълнението. Освен това тя взема под внимание правилата, предназначени за осигуряване на съгласуваното развитие на бюджетните кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети задължения и прогнозите за растежа на брутния национален доход на Съюза.

Б.   Разпоредби, свързани със специалните инструменти, които не са включени в МФР

Резерв за спешна помощ

10.

Когато смята, че резервът за спешна помощ трябва да бъде мобилизиран, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер на средства от резерва към съответните бюджетни редове.

Всяко предложение на Комисията за трансфер на средства от резерва се предшества обаче от проверка на възможностите за преразпределение на бюджетните кредити.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

Трансферите от резерва се извършват съгласно Финансовия регламент.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

11.

Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за неговото мобилизиране. Когато съществуват възможности за преразпределение на бюджетните кредити под функцията която се нуждае от допълнителни разходи, Комисията отчита този факт в своето предложение съгласно Финансовия регламент чрез подходящ бюджетен инструмент. Решението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент — с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

Инструмент за гъвкавост

12.

Комисията прави предложение за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, след като е разгледала всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити във функцията, за която са необходими допълнителни разходи.

В предложението се посочват нуждите, които трябва да се покрият, и сумата. То може да се представи за всяка финансова година по време на бюджетната процедура.

Решението за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент — с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

Съгласието се постига в рамките на годишната бюджетна процедура.

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

13.

Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на Фонда за приспособяване към глобализацията се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент — с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

Едновременно с представянето на предложението си за решение за мобилизиране на Фонда за приспособяване към глобализацията Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

Трансферите, свързани с Фонда за приспособяване към глобализацията, се извършват съгласно Финансовия регламент.

Марж за непредвидени обстоятелства

14.

Комисията предлага мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства или на част от него след задълбочен анализ на всички други финансови възможности. Такова предложение може да бъде направено единствено във връзка с проект за коригиращ или годишен бюджет, за чието приемане би било необходимо подобно предложение. Предложението на Комисията за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства се придружава от предложение за преразпределяне в рамките на съществуващия бюджет на значителна сума, доколкото това е обосновано от анализа на Комисията.

Решението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета едновременно с тяхното одобрение на коригиращия бюджет или общия бюджет на Съюза, чието приемане се подпомага от маржа за непредвидени обстоятелства. Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с правилата за гласуване, предвидени в член 314 от ДФЕС за одобряването на общия бюджет на Съюза.

ЧАСТ II

ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО БЮДЖЕТНИТЕ ВЪПРОСИ

A.   Процедура за междуинституционално сътрудничество

15.

Условията, при които се осъществява междуинституционалното сътрудничество в хода на бюджетната процедура, са изложени подробно в приложението.

Прозрачност на бюджета

16.

Комисията изготвя годишен отчет, който придружава общия бюджет на Съюза и съдържа наличната неповерителна информация за:

активите и пасивите на Съюза, включително тези, които произтичат от операции по вземане и отпускане на заеми, извършени от Съюза в съответствие с правомощията му съгласно Договорите,

приходите, разходите, активите и пасивите на Европейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и други евентуални бъдещи механизми, включително доверителни фондове,

разходите, направени от държавите членки в рамките на засилено сътрудничество, доколкото не са включени в общия бюджет на Съюза.

Б.   Включване на финансови разпоредби в законодателните актове

17.

Всеки законодателен акт относно многогодишна програма, която се приема съгласно обикновената законодателна процедура, съдържа разпоредба, в която законодателят определя финансовия пакет за програмата.

Тази сума представлява основната референтна сума за Европейския парламент и Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

Европейският парламент и Съвета, и Комисията, когато тя съставя проектобюджета, се ангажират да не се отклоняват с повече от 10 % от тази сума за целия срок на съответната програма, освен ако възникнат нови обективни и дългосрочни обстоятелства, за които се дава изрична и точна обосновка, като се отчитат резултатите от изпълнението на програмата, по-специално въз основа на оценки. Всяко увеличение в резултат на такова отклонение остава под съществуващия таван за съответната функция, без да се засяга използването на посочените в Регламента за МФР и в настоящото споразумение инструменти.

Настоящата точка не се прилага по отношение на бюджетните кредити за сближаване, приети съгласно обикновената законодателна процедура и предварително разпределени по държави-членки, които съдържат референтна сума за целия срок на програмата, както и по отношение на широкомащабните проекти, посочени в член 16 от Регламента за МФР.

18.

Законодателните актове във връзка с многогодишните програми, които не са предмет на обикновената законодателна процедура, не съдържат „сума, която се счита за необходима“.

Ако Съветът пожелае да включи референтна сума, тази сума се счита за изразяваща волята на законодателя и не засяга бюджетните правомощия на Европейския парламент и Съвета, предвидени в ДФЕС. Във всички законодателни актове, които съдържат такава референтна сума, се включва разпоредба в този смисъл.

Когато съответната референтна сума е предмет на споразумение съгласно помирителната процедура, предвидена в Съвместната декларация на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 4 март 1975 г. (4), тя се смята за референтна сума по смисъла на точка 17 от настоящото споразумение.

В.   Разходи във връзка със споразуменията в областта на рибарството

19.

По отношение на разходите във връзка със споразуменията в областта на рибарството се прилагат следните специални правила.

Комисията се задължава редовно да информира Европейския парламент за подготовката и провеждането на преговорите, включително за бюджетните последици.

В хода на законодателната процедура във връзка със споразуменията в областта на рибарството институциите се задължават да полагат всички усилия, за да гарантират възможно най-бързо приключване на процедурите.

Предвидените в бюджета суми за нови споразумения в областта на рибарството или за подновяване на споразумения в областта на рибарството, които влизат в сила след 1 януари на съответната финансова година, се заделят в резерв.

Ако бюджетните кредити във връзка със споразуменията в областта на рибарството, включително резервът, се окажат недостатъчни, Комисията предоставя на Европейския парламент и Съвета необходимата информация за обмен на мнения посредством тристранна среща, по възможност в опростена форма, относно причините за възникналото положение и мерките, които могат да бъдат приети съгласно установените процедури. При необходимост Комисията предлага подходящи мерки.

Всяко тримесечие Комисията представя на Европейския парламент и Съвета подробна информация за изпълнението на действащите споразумения в областта на рибарството и финансова прогноза за останалата част от годината.

20.

Представители на Европейския парламент могат да участват в качеството на наблюдатели в двустранни и многостранни конференции за договаряне на международни споразумения в областта на рибарството, съобразно правомощията на Европейския парламент във връзка със споразуменията в областта на рибарството и съгласно точки 25 и 26 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската Комисия (5).

21.

Без да се засяга съответната процедура за водене на преговори по споразумения в областта на рибарството, Европейският парламент и Съветът се ангажират, в рамките на бюджетното сътрудничество, да постигнат своевременно споразумение относно необходимото финансиране за споразуменията в областта на рибарството.

Г.   Разходи, свързани с резерва за кризи в селскостопанския сектор

22.

Бюджетните кредити за резерва за кризи в селскостопанския сектор, предвидени в член 25 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) се вписват пряко в общия бюджет на Съюза. Всички суми от резерва, които не са били предоставени за кризисни мерки, се възстановяват за преки плащания.

Разходите във връзка с мерки в случай на криза, направени между 16 октомври и края на финансовата година, могат да бъдат финансирани от резерва за следващата финансова година, в съответствие с изискванията, установени в трета алинея.

Ако сметне, че резервът трябва да бъде мобилизиран, съгласно съответния законодателен акт Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер на средства от резерва към съответните бюджетни редове, от които се финансират мерките, които тя счита за необходими. Всяко предложение на Комисията за трансфер на средства от резерва се предшества от проверка на възможностите за преразпределение на бюджетните кредити.

Трансферите от резерва се извършват съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

В случай на несъгласие се инициира тристранна процедура.

Д.   Финансиране на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

23.

Общият размер на оперативните разходи за ОВППС се записва изцяло в една бюджетна глава, озаглавена „ОВППС“. Тази сума покрива реалните предвидими нужди, оценени в рамките на съставянето на проектобюджета въз основа на прогнози, изготвяни ежегодно от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност(„върховния представител“), и разумен марж за непредвидени действия. Не се допуска заделянето на средства в резерв.

24.

По отношение на разходите за ОВППС, които се поемат от общия бюджет на Съюза съгласно член 41 от Договора за Европейския съюз, институциите полагат усилия в рамките на помирителния комитет и въз основа на съставения от Комисията проектобюджет да постигнат всяка година споразумение за размера на оперативните разходи, които да се поемат от общия бюджет на Съюза, и за разпределението на тази сума между статиите на бюджетната глава за ОВППС, предложени в четвъртата алинея на настоящата точка. При липса на споразумение се подразбира, че Европейският парламент и Съветът записват в бюджета по-малката от следните две суми — сумата от предходния бюджет или сумата, предложена в проектобюджета.

Общият размер на оперативните разходи за ОВППС се разпределя между статиите на бюджетната глава за ОВППС, предложени в четвъртата алинея. Всяка статия обхваща вече приетите инструменти, инструментите, които са предвидени, но все още не са приети, и всички други бъдещи (т.е. непредвидени) инструменти, които ще бъдат приети от Съвета през съответната финансова година.

Тъй като по силата на Финансовия регламент Комисията има правомощието да трансферира самостоятелно бюджетни кредити между статии в рамките на бюджетната глава за ОВППС, се осигурява съответно гъвкавостта, която се смята за необходима за бързо изпълнение на действията по ОВППС. Ако през финансовата година сумата по бюджетната глава за ОВППС се окаже недостатъчна за покриване на необходимите разходи, Европейският парламент и Съветът търсят спешно решение по предложение на Комисията, като вземат предвид член 3 от Регламента за МФР и точка 10 от настоящото споразумение.

В рамките на главата от бюджета, посветена на ОВППС, статиите, в които се вписват действията в областта на ОВППС, могат да се формулират в следните насоки:

отделните основни мисии, както е посочено в член 49, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент,

операции за управление на кризи, предотвратяване на конфликти, разрешаване на конфликти и стабилизиране, и наблюдение и изпълнение на процеси в областта на мира и сигурността,

неразпространение и разоръжаване,

неотложни мерки,

подготвителни и последващи мерки,

специални представители на Европейския съюз.

25.

Всяка година върховният представител се консултира с Европейския парламент относно документ, който се представя до 15 юни на съответната година и в който се излагат в перспектива главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС, включително финансовите последици за общия бюджет на Съюза, оценка на мерките, започнати през година n–1, и оценка на координацията и взаимното допълване на ОВППС с останалите външни финансови инструменти на Съюза. Освен това върховният представител редовно информира Европейския парламент посредством провеждането на съвместни консултативни срещи най-малко пет пъти годишно в рамките на редовния политически диалог по ОВППС, които се договарят най-късно в помирителния комитет. Участието в тези срещи се определя съответно от Европейския парламент и Съвета, като се имат предвид целта и естеството на информацията, която се обменя на тези срещи.

Комисията се поканва да участва в тези срещи.

Ако Съветът приеме решение в областта на ОВППС, което е свързано с разходи, върховният представител незабавно и във всеки случай не по-късно от пет работни дни след това изпраща на Европейския парламент разчет за предвидените разходи („финансова обосновка“), по-специално разходите във връзка със сроковете, човешките ресурси, използването на помещенията и останалата инфраструктура, транспорта, нуждите от обучение и мерките за сигурност.

Веднъж на три месеца Комисията информира Европейския парламент и Съвета за изпълнението на действията в областта на ОВППС и финансовите прогнози за оставащата част от финансовата година.

Е.   Ангажираност на институциите по отношение на въпросите на политиката за развитие и европейския фонд за развитие

26.

Комисията установява неформален диалог с Европейския парламент по въпросите на политиката за развитие независимо от източниците на тяхното финансиране. Контролът на Европейския парламент по отношение на Европейския фонд за развитие (ЕФР) се привежда на доброволни начала в съответствие с правата за контрол, които съществуват по отношение на общия бюджет на Съюза, по-конкретно по отношение на Инструмента за сътрудничество за развитие, съгласно подробните условия, които се определят в неформалния диалог.

Европейският парламент и Съветът отбелязват, че Комисията, водена от желанието, наред с другото, да укрепи демократичния контрол над политиката за развитие, възнамерява да предложи от 2021 г. ЕФР да стане част от бюджета на ЕС.

Ж.   Сътрудничество на институциите в бюджетната процедура във връзка с административните разходи

27.

Икономиите, реализирани от таваните за функция 5, както е предвидено в приложението към Регламента за МФР, се поделят пропорционално между всички институции, както и останалите органи на Съюза, въз основа на техния съответен дял от административните бюджети.

От всяка институция, орган или агенция се очаква да представи прогнози за разходите в рамките на годишната бюджетна процедура, които да съответстват на посочените в първа алинея насоки.

За да неутрализират допълнителното натрупване на капацитет от увеличаването на работното време на 40 часа седмично, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват поетапно да намалят с 5 % числеността на своите служители спрямо щатното разписание към 1 януари 2013 г. (7) Това намаление следва да бъде приложено по отношение на всички институции, органи и агенции и да бъде осъществено между 2013 и 2017 г. Намалението не засяга бюджетните правомощия на Европейския парламент и Съвета.

ЧАСТ III

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА СЪЮЗА

A.   Съвместно управление

28.

Комисията прави необходимото Европейският парламент, Съветът и Сметната палата да получават при поискване цялата информация и документация, отнасяща се до средства на Съюза, изразходвани по линия на международни организации, получени по силата на споразуменията за проверка, сключени с тези организации, които се считат за необходими при упражняването на компетенциите на Европейския парламент, Съвета или Сметната палата съгласно ДФЕС.

Доклад за оценка

29.

В доклада за оценка, предвиден в член 318 от ДФЕС, Комисията прави разграничение между вътрешните политики, които са насочени към стратегията „Европа 2020“ и външните политики, и използва повече информация относно ефективността, включително резултатите от проверките на ефективността, за да направи оценка на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати.

Финансово програмиране

30.

Комисията представя два пъти годишно — за първи път през април или май (заедно с документите, придружаващи проектобюджета) и за втори път през декември или януари (след приемането на общия бюджет на Съюза) — пълно финансово програмиране за функции 1 (с изключение на подфункцията за „икономическо, социално и териториално сближаване“), 2 ( само за „околна среда“ и „рибарство“), 3 и 4 от МФР. В това програмиране, структурирано по функции, видове политики и бюджетни редове, следва да бъдат посочени:

а)

действащото законодателство, като се прави разграничение между многогодишните програми и годишните дейности:

за многогодишните програми Комисията следва да посочи процедурата, по която са приети (обикновена или специална законодателна процедура), продължителността им, общата референтна сума и частта, предвидена за административните разходи,

за годишните дейности (свързани с пилотни проекти, подготвителни действия и агенции) и дейностите, финансирани съгласно прерогативите на Комисията, Комисията следва да представи многогодишни разчети и да посочи оставащите маржове под разрешените тавани, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (8);

б)

законодателните предложения в процес на разглеждане: текущите предложения на Комисията с последните актуализации.

Комисията следва да разгледа възможностите за кръстосано обвързване на финансовото програмиране със законодателното програмиране с оглед на предоставянето на по-точни и надеждни прогнози. За всяко законодателно предложение Комисията следва да посочи дали то е включено в програмата за април или в програмата за декември. Европейският парламент и Съветът следва да бъдат информирани по-специално за:

а)

всички новоприети законодателни актове и всички внесени предложения в процес на разглеждане, които обаче не са включени в програмата за април или за декември (със съответните суми);

б)

законодателството, предвидено в годишната работна законодателна програма на Комисията с посочване дали е вероятно действията да имат финансови последици.

Винаги когато е необходимо Комисията следва да посочва препрограмирането, което произтича от новите законодателни предложения.

Б.   Агенции и европейски училища

31.

Преди да представи предложение за създаване на нова агенция, Комисията следва да представи солидна, пълна и обективна оценка на въздействието, като взема под внимание, inter alia, критичната маса на персонала и компетенциите, аспектите, свързани с анализа разходи-ползи, субсидиарността и пропорционалността, отражението върху националните дейности и дейностите на Съюза и бюджетните отражения за съответната разходна функция. На основата на тази информация и без да се накърняват законодателните процедури във връзка със създаването на агенцията, Европейският парламент и Съветът се ангажират в рамките на бюджетното сътрудничество да постигнат своевременно споразумение за финансирането на предложената агенция.

Прилагат се следните процедурни етапи:

на първо място, Комисията системно представя всяко предложение за създаване на нова агенция на първата тристранна среща след приемане на предложението ѝ, и представя финансовата обосновка, придружаваща проекта на правния акт, с който се предлага създаването на агенцията, и пояснява последствията от това за оставащия период от финансовото програмиране;

на второ място, по време на законодателния процес Комисията подпомага законодателя при оценката на финансовите последици от предлаганите изменения. Тези финансови последици следва да бъдат разгледани по време на съответните законодателни тристранни срещи;

на трето място, преди завършването на законодателния процес Комисията представя актуализиран финансов отчет, в който са взети предвид възможните изменения на законодателя; този заключителен финансов отчет се включва в дневния ред на последната законодателна тристранна среща и се утвърждава официално от законодателя. Той се включва в дневния ред и на следваща тристранна среща по въпросите на бюджета (в спешни случаи — в опростен вид), с оглед постигането на споразумение относно финансирането;

на четвърто място, постигнатото по време на тристранната среща споразумение, като се има предвид бюджетната оценка на Комисията по отношение на съдържанието на законодателния процес, се потвърждава в съвместна декларация. Посоченото споразумение подлежи на одобрение от Европейския парламент и Съвета в съответствие със собствените им процедурни правила.

Същата процедура се прилага за всяко изменение на правен акт относно агенция, което би оказало въздействие върху ресурсите на въпросната агенция.

Ако задачите на дадена агенция бъдат изменени в значителна степен без изменение на правния акт за създаване на въпросната агенция, Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета чрез преработена финансова обосновка, за да се даде възможност на Европейския парламент и на Съвета да постигнат своевременно споразумение по финансирането на агенцията.

32.

Съответните разпоредби на общия подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции, подписано на 19 юли 2012 г., следва да бъдат надлежно взети предвид при бюджетната процедура.

33.

Когато управителният съвет предвижда създаване на ново европейско училище, за неговото отражение върху общия бюджет на Съюза се прилага mutatis mutandis аналогична процедура.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

J. BERNATONIS

За Комисията

J. LEWANDOWSKI

Член на Комисията

Съставено в Страсбург на 10 декември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 20 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 89, 22.4.1975 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

(6)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и наблюдението на общата селскостопанска политика (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(7)  Съветът и Комисията вече извършиха първоначално намаление на броя на служителите си с 1 % спрямо щатните си разписания към 1 януари 2013 г.

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Междуинституционално сътрудничество в хода на бюджетната процедура

Част А.   График на бюджетната процедура

1.

Въз основа на съществуващата практика всяка година институциите приемат своевременно осъществим график преди началото на бюджетната процедура.

Част Б.   Приоритети на бюджетната процедура

2.

Своевременно, преди Комисията да приеме проектобюджета, се свиква тристранна среща, за да се обсъдят възможните приоритети на бюджета за предстоящата финансова година.

Част В.   Съставяне на проектобюджета и актуализиране на разчетите

3.

Институциите, различни от Комисията, се приканват да приемат техните разчети преди края на март.

4.

Всяка година Комисията представя проектобюджет, който показва действителните нужди от финансиране на Съюза.

Тя взема предвид:

а)

предоставените от държавите-членки прогнози във връзка със структурните фондове;

б)

капацитета за усвояване на бюджетните кредити, като се полагат усилия за поддържане на строга взаимовръзка между бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

в)

възможностите за започване на нови политики чрез пилотни проекти, нови подготвителни действия или и двете заедно, или за продължаване на многогодишни дейности, които приключват, след като се направи оценка дали е възможно да се осигури основен акт по смисъла на Финансовия регламент (определение за основен акт, необходимост от основен акт за изпълнението и изключения);

г)

необходимостта да се гарантира, че всяка промяна в разходите по отношение на предходната година съответства на ограниченията на бюджетната дисциплина.

5.

Институциите избягват, доколкото е възможно, да записват в бюджета позиции, които са свързани с незначителни разходи за операциите.

6.

Европейският парламент и Съветът се ангажират също да вземат предвид оценката на възможностите за изпълнение на бюджета, направена от Комисията в нейните проекти и във връзка с изпълнението на текущия бюджет.

7.

В интерес на доброто финансово управление и поради последиците, които големите промени в дяловете и главите в бюджетната номенклатура имат по отношение на отговорностите на службите на Комисията във връзка с управленската отчетност, Европейският парламент и Съветът се ангажират да обсъждат всички големи промени с Комисията в рамките на помирителната процедура.

8.

В интерес на лоялното и добро институционално сътрудничество Европейският парламент и Съветът се ангажират да поддържат редовни и активни контакти на всички равнища чрез съответните им преговарящи лица, по време на цялата бюджетна процедура и по-специално през периода на помирителната процедура. Европейският парламент и Съветът се ангажират да осигурят своевременен и постоянен обмен на съответната информация и документи на формално и неформално равнище, както и при нужда да провеждат технически или неформални срещи в периода на помирителната процедура в сътрудничество с Комисията. Комисията осигурява своевременен и равен достъп до информация и документи за Европейския парламент и Съвета.

9.

До момента, в който бъде свикан помирителният комитет, Комисията може, ако е необходимо, да изменя проектобюджета в съответствие с член 314, параграф 2 от ДФЕС, включително чрез писмо за внасяне на корекции, с което се актуализират разчетите за разходите за селското стопанство. Веднага щом информацията за актуализациите бъде налична, Комисията я предоставя за разглеждане на Европейския парламент и Съвета. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета всички надлежно обосновани мотиви, които те може да поискат.

Част Г.   Бюджетна процедура преди помирителната процедура

10.

Достатъчно време преди четенето от Съвета се свиква тристранна среща, за да се даде възможност на институциите да обменят мнения относно проектобюджета.

11.

За да може Комисията своевременно да оцени приложимостта на предвидените от Европейския парламент и Съвета изменения, които създават нови подготвителни действия или пилотни проекти, или с които се продължава срока на съществуващи такива, Европейският парламент и Съветът уведомяват Комисията за намеренията си във връзка с това, така че още на тази тристранна среща да може да бъде проведено първоначално обсъждане.

12.

Тристранна среща би могла да се свика преди гласуването на пленарно заседание от Европейския парламент.

Част Д.   Помирителна процедура

13.

Ако Европейският парламент приеме изменения на позицията на Съвета, по време на същото пленарно заседание председателят на Съвета отбелязва разликите в позицията на двете институции и дава своето съгласие председателят на Европейския парламент да свика незабавно помирителния комитет. Писмото за свикване на помирителния комитет се изпраща най-късно на първия работен ден на седмицата, следваща края на парламентарната месечна сесия, по време на която е проведено гласуването на пленарно заседание, като срокът за помирителната процедура започва да тече от следващия ден. Срокът от 21 дни се изчислява в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (1).

14.

Ако Съветът не може да се съгласи с всички изменения, приети от Европейския парламент, той следва да потвърди своята позиция с писмо, изпратено преди първото заседание, предвидено за помирителния период. В такъв случай помирителният комитет действа в съответствие с условията, определени в следващите точки.

15.

Помирителният комитет се председателства съвместно от представители на Европейския парламент и на Съвета. Заседанията на помирителния комитет се председателстват от съпредседателя от институцията домакин на заседанието. Всяка институция определя в съответствие със своя процедурен правилник участниците си във всяка среща и мандата си за преговорите. Европейският парламент и Съветът се представляват на подходящо равнище в помирителния комитет, което да позволява на всяка делегация да поема политически ангажименти от името на своята институция, за да може да се постигне реален напредък към окончателното споразумение.

16.

Съгласно член 314, параграф 5, втора алинея от ДФЕС Комисията участва в работата на помирителния комитет и предприема всички инициативи, необходими за сближаването на позициите на Европейския парламент и на Съвета.

17.

По време на цялата помирителна процедура на различни равнища на представителство се провеждат тристранни срещи с цел разрешаване на нерешените въпроси и подготвяне на основите за постигане на споразумение в рамките на помирителния комитет.

18.

Заседанията на помирителния комитет и тристранните срещи се провеждат последователно в помещенията на Европейския парламент и на Съвета с цел балансирано ползване на ресурсите, в това число и услугите по устен превод.

19.

Датите на заседанията на помирителния комитет и на тристранните срещи се определят предварително по споразумение между трите институции.

20.

На помирителния комитет се предоставя общ набор от документи („входящи документи“), съпоставящи различните етапи на бюджетната процедура (2). Тези документи включват цифри по редове, общи суми по функции от МФР и консолидиран документ с цифри и забележки за всички бюджетни редове, които се считат за технически „отворени“. Без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет, в специален документ се изброяват всички бюджетни редове, които се считат за технически затворени (3). Тези документи се класифицират според бюджетната номенклатура.

Към входящите документи за помирителния комитет се прилагат и други документи, включително писмо от Комисията за изпълнимост на позицията на Съвета и измененията от Европейския парламент; както и всяко писмо или писма от другите институции относно позицията на Съвета или измененията от Европейския парламент.

21.

С цел постигане на споразумение до края на срока за помирителната процедура, на тристранните срещи се:

определя обхватът на преговорите по бюджетните въпроси, които трябва да бъдат разгледани,

утвърждава списъкът с бюджетните редове, които се считат за технически затворени, при условие че се постигне окончателно споразумение относно целия бюджет за финансовата година,

обсъждат въпроси, определени в първото тире, с оглед на постигането на възможни споразумения, които да бъдат одобрени от помирителния комитет,

разглеждат тематични въпроси, включително по функциите в МФР.

По време на всяка тристранна среща или непосредствено след приключването ѝ се съставят съвместно предварителни заключения, като едновременно с това се договаря дневния ред за следващото заседание. Тези заключения се регистрират от институцията домакин на тристранната среща и се считат за предварително одобрени след 24 часа, без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет.

22.

Заседанията на помирителния комитет разполагат със заключенията от тристранните срещи и с документ за евентуално утвърждаване, заедно с бюджетните редове, по отношение на които е постигнато предварително споразумение по време на тристранните срещи.

23.

Общият проект, предвиден в член 314, параграф 5 от ДФЕС, се съставя от секретариатите на Европейския парламент и на Съвета със съдействието на Комисията. Той се състои от придружително писмо от председателите на двете делегации до председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, в което се посочва датата, на която е постигнато споразумението в помирителния комитет, и от приложения, които съдържат:

стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции и общи стойности по функциите от МФР,

консолидиран документ, в който се указват стойностите и окончателният текст на всички редове, които са били изменени по време на помирителната процедура,

списък на редовете, неизменени спрямо проектобюджета, или позицията на Съвета.

Помирителният комитет може също да приеме заключения и евентуални съвместни декларации във връзка с бюджета.

24.

Общият проект се превежда на официалните езици на институциите на Съюза (от службите на Европейския парламент) и се представя за одобрение на Европейския парламент и на Съвета в срок от четиринадесет дни, считано от датата на постигането на споразумение по общия проект съгласно точка 23.

Бюджетът подлежи на редакция от юрист-лингвистите след приемане на общия проект чрез интегриране на приложенията към общия проект с бюджетните редове, които не са изменени в хода на помирителната процедура.

25.

Институцията домакин на заседанието (тристранна среща или заседание на помирителния комитет) осигурява услугите по устен превод, като за заседанията на помирителния комитет е приложим пълен езиков режим, а за тристранните срещи — езиков режим, съобразен с конкретната среща.

Институцията домакин на заседанието осигурява размножаването и разпространението на документите от заседанието.

Службите на трите институции си сътрудничат за включване на резултатите от преговорите, за да бъде финализиран общият проект.

Част Е.   Коригиращи бюджети

Общи принципи

26.

Като се има предвид фактът, че коригиращите бюджети често са съсредоточени върху конкретни и понякога спешни въпроси, институциите приемат следните принципи, с цел да се осигури подходящо междуинституционално сътрудничество за гладък и бърз процес на вземане на решения във връзка с коригиращите бюджети, като същевременно се избягва, доколкото е възможно, свикването на помирителни заседания за коригиращите бюджети.

27.

Доколкото е възможно, институциите полагат усилия да ограничат броя на коригиращите бюджети.

График

28.

Комисията информира предварително Европейския парламент и Съвета за възможните дати на приемане на проектите на коригиращи бюджети, без това да засяга крайната дата на приемане.

29.

В съответствие с вътрешния си процедурен правилник Европейският парламент и Съветът полагат усилия да разгледат предложения от Комисията проект на коригиращ бюджет скоро след приемането му от Комисията.

30.

С цел да се ускори процедурата, Европейският парламент и Съветът правят необходимото съответните им работни графици да са координирани, доколкото е възможно, за да може процедурата да протече по съгласуван и сближаващ позициите начин. За тази цел те се стремят да изготвят възможно най-бързо индикативен график за различните етапи, водещи до окончателното приемане на коригиращия бюджет.

Европейският парламент и Съветът отчитат сравнителната спешност на коригиращия бюджет и необходимостта от своевременното му одобряване, за да може да бъде приложен през съответната финансова година.

Сътрудничество по време на четенето

31.

Институциите си сътрудничат добросъвестно по време на цялата процедура, като правят необходимото, доколкото е възможно, коригиращите бюджети да бъдат приети на ранен етап от процедурата.

Когато е уместно и когато съществува риск от различие в становищата, Европейският парламент или Съветът, преди всеки от тях да приеме окончателната си позиция по коригиращия бюджет, или Комисията по всяко време, може да предложи да се свика специална тристранна среща, на която да бъдат обсъдени различията и да се положат усилия за постигане на компромис.

32.

Всички предложени от Комисията проекти на коригиращи бюджети, които все още не са окончателно одобрени, системно се включват в дневния ред на планираните тристранни срещи по годишната бюджетна процедура. Комисията представя проектите на коригиращи бюджети, а Европейският парламент и Съветът обявяват съответните си становища, доколкото е възможно, преди провеждането на тристранната среща.

33.

Ако в рамките на тристранна среща бъде постигнат компромис, Европейският парламент и Съветът се ангажират да разгледат резултатите от тристранната среща по време на разискването на коригиращия бюджет в съответствие с ДФЕС и с вътрешния си процедурен правилник.

Сътрудничество след четенето

34.

Ако Европейският парламент одобри без изменение позицията на Съвета, коригиращият бюджет се приема в съответствие с ДФЕС.

35.

Ако Европейският парламент приеме изменения с мнозинство от съставляващите го членове, се прилага член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС. Въпреки това преди заседанието на помирителния комитет се свиква тристранна среща.

ако по време на тристранната среща бъде постигнато споразумение и при условие за даване на съгласие от страна на Европейския парламент и Съвета за резултатите от тристранната среща, помирителната процедура се прекратява с размяна на писма, без да се провежда заседание на помирителния комитет;

ако на тристранната среща не бъде постигнато споразумение, помирителният комитет провежда заседание и организира работата си съобразно обстоятелствата с оглед на възможно най-бързото приключване на процеса по вземане на решение преди изтичането на двадесет и един дневния срок, установен в член 314, параграф 5 от ДФЕС. Помирителният комитет може да прекрати работата си чрез размяна на писма.

Част Ж.   Неразплатени поети ангажименти („Restes à liquider“)

36.

Предвид необходимостта да се осигури методична последователност на цялостните бюджетни кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети ангажименти, така че да се избегне всяко прехвърляне извън установеното на неразплатени поети ангажименти от една година в друга, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да контролират внимателно нивото на неразплатените поети ангажименти, за да смекчат опасността от възпрепятстване на изпълнението на програмите на Съюза поради липса на бюджетни кредити за плащания в края на МФР.

С цел да се осигури управляемо ниво и профил на плащанията за всички функции, във всички функции строго се прилагат правилата за отмяна на поети бюджетни задължения, по-специално правилата за автоматична отмяна.

В хода на бюджетната процедура институциите провеждат редовни срещи с оглед извършването на съвместна оценка на актуалното състояние и на перспективите за изпълнението на бюджета през текущата и следващите години. Това става под формата на специални междуинституционални срещи на подходящо равнище, преди които Комисията представя подробна оценка на актуалното състояние с разбивка по фондове и държави-членки във връзка с изпълнението на плащанията, получените искания за възстановяване на разходи и преразгледаните прогнози. По-специално, с цел да се гарантира, че Съюзът ще може да изпълни всички свои финансови задължения, които произтичат от съществуващите и бъдещите ангажименти за периода 2014—2020 г., в съответствие с член 323 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът анализират и обсъждат разчетите на Комисията за необходимия размер на бюджетните кредити за плащания.


(1)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

(2)  Различните етапи включват: бюджета на текущата финансова година (в т.ч. приетите коригиращи бюджети); първоначалния проектобюджет; позицията на Съвета по проектобюджета; измененията на Европейския парламент на позицията на Съвета и представените от Комисията писма за внасяне на корекции (ако все още не са напълно одобрени от всички институции).

(3)  Бюджетен ред, който се счита за технически затворен, е ред, по отношение на който между Европейския парламент и Съвета няма разногласия и за който не е представено писмо за внасяне на корекции.