18.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/1


ДИРЕКТИВА 2013/58/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2013 година

за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (Платежоспособност I)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2009/138/ЕО на Европейския съюз и Съвета (2) осигурява модерна, основана на риска система за регулиране и надзор на застрахователните и презастрахователните предприятия на Съюза. Тази система е от съществено значение за осигуряване на безопасен и стабилен застрахователен сектор, способен да предоставя устойчиви застрахователни продукти и да подкрепя реалната икономика, чрез стимулиране на дългосрочни инвестиции и допълнителна стабилност.

(2)

С Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) се въвеждат някои изменения в членове 212 — 262 от Директива 2009/138/ЕО, които следва да се прилагат от 10 юни 2013 г.

(3)

Директива 2012/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) изменя Директива 2009/138/ЕО като отлага срока за транспониране от 31 октомври 2012 г. на 30 юни 2013 г., срока за прилагане от 1 ноември 2012 г. на 1 януари 2014 г. и датата на отмяна на съществуващите директиви за застраховането и презастраховането (5) (заедно наричани „Платежоспособност I“) от 1 ноември 2012 г. на 1 януари 2014 г.

(4)

На 19 януари 2011 г. Комисията прие предложение („предложението „Омнибус II“), за да измени, inter alia, Директива 2009/138/ЕО, за да бъде отчетена новата надзорна структура в застраховането, а именно създаването на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО). Предложението Омнибус II също така включва разпоредби за отлагане на срока за транспониране и срока за прилагане на Директива 2009/138/ЕО и датата на отмяна на Платежоспособност I и посредством него Директива 2009/138/ЕО се адаптира към влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз, като разпоредбите, оправомощаващи Комисията да приема мерки за изпълнение се изменят в разпоредби, оправомощаващи я да приема делегирани актове и актове за изпълнение.

(5)

Предвид сложността на предложението Омнибус II е налице риск то да не е влязло в сила преди срока за транспониране и срока за прилагане на Директива 2009/138/ЕО. Запазването на тези срокове би довело до изпълнението на Директива 2009/138/ЕО преди влизането в сила на преходните правила и съответните адаптации, включително допълнително изясняване на правомощията, свързани с делегираните актове и актовете за изпълнение, предвидени в предложението Омнибус II.

(6)

За да се избегнат прекалено обременителни законодателни задължения за държавите членки съгласно Директива 2009/138/ЕО и след това съгласно новата надзорна структура, предвидена в предложението „Омнибус II“, е целесъобразно да се отложи срокът за транспониране и срокът за прилагане на Директива 2009/138/ЕО, като на надзорните органи и на застрахователните и презастрахователните предприятия се предостави достатъчно време за подготовка за прилагането на тази нова структура.

(7)

От хронологичния ред на събитията е видно, че отложените срок за транспонирането и срок за прилагането на Директива 2009/138/ЕО следва да се прилагат и за измененията към нея, които са въведени с Директива 2011/89/ЕС.

(8)

От съображения за правна сигурност датата на отмяна на Платежоспособност I следва да бъде съответно отложена.

(9)

Предвид много краткия период преди изтичането на съответните срокове, заложени в Директива 2009/138/ЕО, настоящата директива следва да влезе в сила незабавно.

(10)

Следователно в този случай е оправдано да се приложи изключението за неотложни случаи, предвидено в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, по отношение на предаването на националните парламенти на настоящото предложение за директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2009/138/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 309, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея датата „30 юни 2013 г.“ се заменя с датата „31 март 2015 г.“;

б)

във втората алинея датата „1 януари 2014 г.“ се заменя с датата „1 януари 2016 г.“;

2.

В член 310, първа алинея датата „1 януари 2014 г.“ се заменя с датата „1 януари 2016 г.“

3.

В член 311, втора алинея датата „1 януари 2014 г.“ се заменя с датата „1 януари 2016 г.“

Член 2

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 21 ноември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 5 декември 2013 г.

(2)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(3)  Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

(4)  Директива 2012/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (ОВ L 249, 14.9.2012 г., стр. 1).

(5)  Директива 64/225/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. относно премахването на ограниченията относно свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на презастраховането и ретроцесията (OB 56, 4.4.1964 г., стр. 878/64); Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3); Директива 73/240/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно премахване на ограниченията на свободата на установяване в областта на прякото застраховане, различно от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 20); Директива 76/580/ЕИО на Съвета от 29 юни 1976 г. за изменение на Директива 73/239/ЕИО (ОВ L 189, 13.7.1976 г., стр. 13); Директива 78/473/ЕИО на Съвета от 30 май 1978 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно съзастраховане в Общността (ОВ L 151, 7.6.1978 г., стр. 25); Директива 84/641/ЕИО на Съвета от 10 декември 1984 г. за изменение, особено по отношение на оказването на помощ на туристи, на Първата директива (73/239/ЕИО) (ОВ L 339, 27.12.1984 г., стр. 21); Директива 87/344/ЕИО на Съвета от 22 юни 1987 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно застраховките за съдебни разноски (ОВ L 185, 4.7.1987 г., стр. 77); Втора директива 88/357/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прякото застраховане, различно от животозастраховането, и за формулиране на разпоредби за улесняване на ефективното упражняване на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 172, 4.7.1988 г., стр. 1); Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането (Трета директива за застраховането, различно от животозастраховане) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1); Директива 98/78/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно допълнителен надзор върху застрахователни предприятия, които са част от застрахователна група (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 1); Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества (ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 28); Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1); Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно презастраховането (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1).