29.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 230/16


ДИРЕКТИВА 2013/46/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 28 август 2013 година

за изменение на Директива 2006/141/ЕО по отношение на изискванията към белтъците при храните за кърмачета и преходните храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (1), и по-специално член 4, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (2) са определени, inter alia, изисквания относно съдържанието и етикетирането на храните за кърмачета и преходните храни.

(2)

В Директива 2006/141/ЕО е изрично предвидено храните за кърмачета и преходните храни да се произвеждат само от източници на белтъци, определени в посочената директива. Тези източници на белтъци са белтъците на кравето мляко и белтъчни изолати от соя, самостоятелно или като смес, както и белтъчни хидролизати.

(3)

По искане на Комисията на 28 февруари 2012 г. Европейският орган за безопасност на храните издаде свое научно становище относно пригодността на белтъците на козето мляко като източник на белтъци за храни за кърмачета и преходни храни. В становището се заключава, че белтъците на козето мляко могат да бъдат подходящ източник на белтъци за храните за кърмачета и преходните храни, при условие че крайният продукт отговаря на изискванията за съдържанието, определени в Директива 2006/141/ЕО.

(4)

Въз основа на посоченото становище храните за кърмачета и преходните храни, произведени от белтъци на козето мляко, следва да бъдат допускани на пазара, при условие че крайният продукт отговаря на изискванията за съдържанието, определени в Директива 2006/141/ЕО. Поради това Директива 2006/141/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

По искане на Комисията на 5 октомври 2005 г. Европейският орган за безопасност на храните издаде свое научно становище относно това доколко безопасни и подходящи за специфична хранителна употреба от кърмачета са храните на база частични хидролизати на белтъци от суроватка със съдържание на белтъци поне 1,9 g/100 kcal, което е под минималната стойност, предвидена в законодателството на Съюза към посочения момент. В посоченото становище се заключава, че храните за кърмачета на база хидролизати на белтъци от суроватка, получена от краве мляко, със съдържание на белтъци 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ), които отговарят на подложения на оценка белтъчен състав, са безопасни и подходящи за употреба като единствен източник на храна за кърмачета. Въз основа на посоченото становище Директива 2006/141/ЕО, изменена с Регламент (ЕО) № 1243/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за изменение на приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО по отношение на изискванията за съдържанието на някои храни за кърмачета (3), разрешава пускането на пазара на храни за кърмачета, произведени от белтъчни хидролизати с такова съдържание на белтък, при условие че продуктът отговаря на някои специални критерии, определени в посочената директива.

(6)

В посоченото становище се заключава също така, че въпреки че не са представени данни за преходни храни на база хидролизирани белтъци от суроватка със съдържание на белтък равно на 1,9 g/100 kcal (0,47g/100 kJ), храните с посочения белтъчен състав биха били подходящи за кърмачета на по-голяма възраст в съчетание с допълнителни храни.

(7)

Въз основа на посоченото становище и с цел да бъде дадена възможност за разработването на иновативни продукти този вид преходни храни следва да бъдат допускани на пазара. Поради това Директива 2006/141/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/141/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

В параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„В случаите на храни за кърмачета, произведени от белтъците на кравето или козето мляко, определени в точка 2.1 от приложение I, със съдържание на белтък между минималното количество и 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) пригодността на храните за кърмачета за специалните хранителни цели на кърмачетата се доказва посредством подходящи изследвания, проведени в съответствие с общоприето експертно ръководство за подготовката и провеждането на подобни изследвания.“

б)

В параграф 2 се добавя следната алинея:

„В случаите на преходни храни, произведени от белтъчните хидролизати, определени в точка 2.2 от приложение II, със съдържание на белтък между минималното количество и 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) пригодността на преходните храни за специалните хранителни цели на кърмачетата се доказва посредством подходящи изследвания, проведени в съответствие с общоприето експертно ръководство за подготовката и провеждането на подобни изследвания и трябва да е в съответствие със съответните уточнения, посочени в приложение VI.“

2)

В член 12 уводното изречение се заменя със следното:

„Името, под което се продават храните за кърмачета и преходните храни, произведени изцяло от белтъците на кравето или козето мляко, е съответно:“.

3)

Приложения I, II, III и VI се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 28 февруари 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II, III и VI към Директива 2006/141/ЕС се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

Точка 2.1 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„2.1   Храни за кърмачета, произведени от белтъците на кравето или козето мляко“;

ii)

бележка под линия 1 се заменя със следното:

„(1)

Храните за кърмачета, произведени от белтъците на кравето или козето мляко, със съдържание на белтъци между минималното количество и 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) са в съответствие с член 7, параграф 1, втора алинея“.

б)

В точка 2.3 заглавието се заменя със следното:

„2.3   Храни за кърмачета, произведени от белтъчни изолати от соя, самостоятелно или в смес с белтъци на кравето или козето мляко“.

в)

В точка 10.1 заглавието се заменя със следното:

„10.1   Храни за кърмачета, произведени от белтъците на кравето или козето мляко или от белтъчни хидролизати“.

г)

В точка 10.2 заглавието се заменя със следното:

„10.2   Храни за кърмачета, произведени от белтъчни изолати от соя, самостоятелно или в смес с белтъци на кравето или козето мляко“.

2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

В точка 2.1 заглавието се заменя със следното:

„2.1   Преходни храни, произведени от белтъците на кравето или козето мляко“.

б)

В точка 2.2 таблицата се заменя със следното:

„Минимум (1)

Максимум

0,45 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ

(3,5 g/100 kcal)

в)

В точка 2.3 заглавието се заменя със следното:

„2.3   Преходни храни, произведени от белтъчни изолати от соя, самостоятелно или в смес с белтъци на кравето или козето мляко“.

г)

В точка 8.1 заглавието се заменя със следното:

„8.1   Преходни храни, произведени от белтъците на кравето или козето мляко или от белтъчни хидролизати“.

д)

В точка 8.2 заглавието се заменя със следното:

„8.2   Преходни храни, произведени от белтъчни изолати от соя, самостоятелно или в смес с белтъци на кравето или козето мляко“.

3)

В приложение III, точка 3 бележка под линия 1 се заменя със следното:

„(1)

L-аргининът и неговият хидрохлорид се използват само при производството на храните за кърмачета, посочени в член 7, параграф 1, трета алинея, и на преходните храни, посочени в член 7, параграф 2, втора алинея.“

4)

Заглавието на приложение VI се заменя със следното:

Спецификация за съдържанието, източника и обработката на белтъците, използвани при производството на храни за кърмачета и преходни храни със съдържание на белтъци по-малко от 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), произведени от хидролизати на белтъци от суроватка, получени от белтъците на кравето мляко“.


(1)  Преходните храни, произведени от белтъчни хидролизати, със съдържание на белтъци между минималното количество и 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), следва да отговарят на изискванията на член 7, параграф 2, втора алинея.“