8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/20


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/45/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2013 година

за изменение на директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по отношение на ботаническото наименование на домата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1), и по-специално член 2, параграф 2, член 44, параграф 2, член 45 и член 48, параграф 1, буква б) от нея,

като взе предвид Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (2), и по-специално член 1, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Предвид развитието на научното познание Международният кодекс на ботаническата номенклатура (МКБН) беше преразгледан, по-специално по отношение на ботаническото наименование на вида домат.

(2)

Поради това, за да бъде отразено горепосоченото развитие, директиви 2002/55/ЕО, 2008/72/ЕО и Директива 2009/145/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 г. за предоставяне на някои дерогации относно признаването на зеленчукови местни видове и сортове, които са традиционно отглеждани в определени местности и райони и са застрашени от генетична ерозия, и на зеленчукови сортове без истинска стойност за производството на търговски култури, но развивани с цел отглеждане при специални условия, както и относно търговията със семена от посочените местни видове и сортове (3), следва съответно да бъдат изменени.

(3)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2002/55/ЕО

Директива 2002/55/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1, буква б) текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

2)

В таблицата в точка 3, буква а) от приложение II текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

3)

В таблицата в точка 2 от приложение III текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

Член 2

Изменения на Директива 2008/72/ЕО

В таблицата в приложение II към Директива 2008/72/ЕО текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

Член 3

Изменения на Директива 2009/145/ЕО

Директива 2009/145/ЕО се изменя, както следва:

1)

В таблицата в приложение I текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

2)

В таблицата в приложение II текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 март 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 44.