10.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/368


ДИРЕКТИВА 2013/25/ЕC НА СЪВЕТА

от 13 май 2013 година

за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 50 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 50 от Акта за присъединяване на Хърватия, когато актове на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в посочения Акт за присъединяване или в неговите приложения, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема необходимите за целта актове, ако първоначалният акт не е приет от Комисията.

(2)

В Заключителния акт на конференцията, на която бе съставен и приет Договорът за присъединяване на Хърватия, бе посочено, че високодоговарящите се страни са постигнали политическо споразумение относно определен брой наложени от присъединяването адаптации на актове, приети от институциите, и приканват Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани, където е необходимо, за да бъде отчетено развитието на правото на Съюза.

(3)

Поради това директиви 74/557/ЕИО (1), 77/249/ЕИО (2), 98/5/ЕО (3) и 2005/36/ЕО (4) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 74/557/ЕИО, 77/249/ЕИО, 98/5/ЕО и 2005/36/ЕО се изменят съгласно предвиденото в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват най-късно до датата на присъединяване на Хърватия към Съюза законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от датата на присъединяване на Хърватия към Съюза.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяване на Хърватия влезе в сила, от датата на влизането му в сила.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 май 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  Директива 74/557/ЕИО на Съвета от 4 юни 1974 година за реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ L 307, 18.11.1974 г., стр. 5).

(2)  Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17).

(3)  Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36).

(4)  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионални квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Директива 2005/36/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 49, параграф 2, първа алинея се вмъква следната буква:

„ба)

1 юли 2013 г. за Хърватия;“;

2.

Приложение V се изменя, както следва:

а)

Раздел V.1 се изменя, както следва:

i)

в таблицата, в точка 5.1.1, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Diploma „doktor medicine/doktorica medicine“

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1 юли 2013 г.“

ii)

в таблицата, в точка 5.1.2, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1 юли 2013 г.“

iii)

в таблиците в точка 5.1.3, след съответните вписвания за Франция се вмъкват следните вписвания.

в таблицата за „Анестезиология“ и „Обща хирургия“:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija“;

в таблицата за „Неврохирургия“ и „Акушерство и гинекология“:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija“;

в таблицата за „Обща медицина (вътрешни болести)“ и „Офталмология“:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija“;

в таблицата за „Оториноларингология“ и „Педиатрия“:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija“;

в таблицата за „Пневмология и фтизиатрия“ и „Урология“:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija“;

в таблицата за „Ортопедия“ и „Патоанатомия“:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija“;

в таблицата за „Неврология“ и „Психиатрия“:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija“;

в таблицата за „Образна диагностика“ и „Лъчелечение“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija“;

в таблицата за „Пластична хирургия“ и „Клинична биология“:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija“

 

в таблицата за „Микробиология – бактериология“ и „Биохимия“:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija“

 

в таблицата за „Имунология“ и „Гръдна хирургия“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija“

 

в таблицата за „Детска хирургия“ и „Съдова хирургия“;

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija“;

в таблицата за „Кардиология“ и „Гастроентерология“:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija“;

в таблицата за „Ревматология“ и „Обща хематология“:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija“;

в таблицата за „Ендокринология“ и „Физиотерапия“:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija“;

в таблицата за „Невропсихиатрия“ и „Кожни и венерически болести“:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija“;

в таблицата за „Радиология“ и „Детска психиатрия“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija“;

в таблицата за „Гериатрия“ и „Нефрология“:

„Hrvatska

 

Nefrologija“;

в таблицата за „Инфекциозни болести“ и „Социална медицина“:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina“;

в таблицата за „Фармакология“ и „Трудова медицина“:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa“;

в таблицата за „Алергология“ и „Нуклеарна медицина“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina“;

в таблицата за „Лицево-челюстна хирургия (основно обучение на лекари)“:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija“;

в таблицата за „Клинична хематология“:

„Hrvatska“;

 

в таблицата за „Стоматология“ и „Дерматология“:

„Hrvatska“

 

 

в таблицата за „Венерология“ и „Тропическа медицина“:

„Hrvatska“

 

 

в таблицата за „Висцерална хирургия“ и „Спешна медицина“;

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina“;

в таблицата за „Клинична неврофизиология“ и „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия (базово обучение по медицина и дентална медицина)“:

„Hrvatska“

 

 

в таблицата за „Медицинска онкология“ и „Медицинска генетика“:

„Hrvatska“

 

 

iv)

таблицата в точка 5.1.4 след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1 юли 2013 г.“;

б)

в таблицата в раздел V.2, точка 5.2.2, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1 юли 2013 г.“;

в)

в таблицата в раздел V.3, точка 5.3.2, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1 юли 2013 г.“;

г)

в таблицата в раздел V.4, точка 5.4.2, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine“

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1 юли 2013 г.“;

д)

в таблицата в раздел V.5, точка 5.5.2, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1 юли 2013 г.“;

е)

в таблицата в раздел V.6, точка 5.6.2, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije“

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1 юли 2013 г.“;

ж)

в таблицата в раздел V.7, точка 5.7.1, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska“

 

 

 

 

3.

В приложение VI след вписването за Франция се вмъква следното:

„Hrvatska

Диплома „magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Диплома „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“, издавана от Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Диплома „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“, издавана от Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Диплома „diplomirani inženjer arhitekture“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Диплома „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“, издавана от Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Диплома „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“, издавана от Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Диплома „diplomirani arhitektonski inženjer“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Диплома „inženjer“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Диплома „inženjer“, издавана от Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu за завършено обучение в Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

Диплома „inženjer“, издавана от Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu за завършено обучение в Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

Диплома „inženjer“, издавана от Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu за завършено обучение в Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

Диплома „inženjer arhitekture“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Всички дипломи трябва да се придружават от свидетелство за членство в хърватската камара на архитектите (Hrvatska komora arhitekata), издадено от хърватската камара на архитектите, Загреб.

Трета академична година след присъединяването“

ЧАСТ Б

ПРАВНИ ПРОФЕСИИ

1.

В член 1, параграф 2 от Директива 77/249/ЕИО се добавя следното:

„Хърватия: Odvjetnik/Odvjetnica.“;

2.

В член 1, параграф 2, буква а) от Директива 98/5/ЕО след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия: Odvjetnik/Odvjetnica“.

ЧАСТ В

ТЪРГОВИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТОКСИЧНИ ПРОДУКТИ

В приложението към Директива 74/557/ЕИО се добавя следното:

„—

Хърватия:

1.

Химикали/токсични продукти, регламентирани в Закона за химикалите (OG 150/05, 53/08, 49/11) и в подзаконовите актове, приети въз основа на посочения закон;

2.

Продукти за растителна защита, регламентирани в Закона за продуктите за растителна защита (OG 70/05) и в подзаконовите актове, приети въз основа на посочения закон.“.